Kierownicy Działów MuzeumPobieranie 66,44 Kb.
Data06.02.2018
Rozmiar66,44 Kb.


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MUZEUM-KASZUBSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

IM. TEODORY I IZYDORA GULGOWSKICH

WE WDZYDZACH KISZEWSKICH
ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Regulamin organizacyjny Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory

i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich określa jego organizację wewnętrzną oraz główne zadania działów Muzeum i zakresy obowiązków zatrudnionych w Muzeum pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy.

2. Regulamin organizacyjny Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego nadawany jest przez dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających w Muzeum organizacji związkowych oraz stowarzyszeń.
ROZDZIAŁ II

ZASADY KIEROWANIA I ZARZĄDZANIA MUZEUM
§ 2
1. Dyrektor zarządza i kieruje Muzeum i jest odpowiedzialny za mienie Muzeum.

2. Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Pomorskiego w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

3. Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:

1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej,

administracyjnej, naukowo-badawczej i oświatowej;

2) nadzór nad działalnością merytoryczną, zbiorami i majątkiem Muzeum;

3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;

4) przedstawianie właściwym instytucjom i Zarządowi Województwa Pomorskiego

planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-

inwestycyjnych;

5) bezpośrednie kierownictwo personelem naukowym;

6) naczelna redakcja wydawnictw muzealnych;

7) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;

8) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

9) zatrudnianie i zwalnianie pracowników.

4. Dyrektor Muzeum bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy w Muzeum:

1) Dział Kultury Ludowej;

2) Dział Upowszechniania i Promocji;

3) Dział Techniczny;

4) Dział Finansowo-Księgowy;

5) Dział Konserwatorski – Pracownia Renowacji;

oraz poniższe samodzielne stanowiska pracy:1. kurator muzealny

2) radca prawny

3) referent ds. administracyjno-gospodarczych (sekretariat);

4) specjalista ds. osobowych (kadry);

5) pełnomocnik dyrektora ds. ochrony informacji niejawnych;

6) specjalista ds. informatycznych.


§ 3
1. Dyrektor kieruje Muzeum przy pomocy zastępców:

1) zastępcy dyrektora ds. działalności podstawowej;

2) zastępcy dyrektora ds. administracyjnych.

2. Zastępcy są powoływani i odwoływani przez dyrektora w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Pomorskiego.3. Decyzje finansowe i zobowiązania majątkowe podpisuje dyrektor a w razie jego nieobecności osoby upoważnione.

4. W czasie nieobecności dyrektora zastępują go wyznaczeni przez niego zastępcy:

1) zastępca dyrektora ds. działalności podstawowej;

2) zastępca dyrektora ds. administracyjnych;

3) lub inna upoważniona osoba.

5. Zakres obowiązków i odpowiedzialności zastępców ustala dyrektor.


§ 4
Zastępca dyrektora ds. działalności podstawowej sprawuje merytoryczny nadzór nad działalnością naukowo-konserwatorską Muzeum. Podlega mu Dział Budownictwa Ludowego, który współpracuje ściśle z Działem Technicznym w zakresie realizacji stałej wystawy budownictwa ludowego oraz prac konserwatorsko-remontowych zabytkowej architektury.
§ 5

Zastępca dyrektora ds. administracyjnych sprawuje bezpośredni nadzór nad Działem Administracyjno-Gospodarczym, (w którym znajduje się Wewnętrzna Służba Ochrony – Straż Muzealna - kierowana przez Szefa Ochrony, Brygada Gospodarcza, którą kieruje brygadzista, Sekcją Administracyjną oraz samodzielnymi stanowiskami: specjalisty ds. zamówień publicznych, ds. bhp, ds. p.poż. Ściśle współpracuje z Działem Finansowo-Księgowym, Technicznym oraz innymi działami w zakresie swoich uprawnień.ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA MUZEUM
§ 6

 1. Strukturę Muzeum tworzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 1. Dział Budownictwa Ludowego;

 2. Dział Kultury Ludowej;

 3. Dział Upowszechniania i Promocji Muzeum;

 4. Dział Techniczny;

 5. Dział Finansowo-Księgowy;

 6. Dział Administracyjno-Gospodarczy;

 7. Dział Konserwatorski – Pracownia Renowacji.

1) kurator muzealny

2) referent ds. administracyjno-gospodarczych (sekretariat);

3) specjalista ds. osobowych (kadry);

4) pełnomocnik dyrektora ds. ochrony informacji niejawnych;

5) radca prawny

6) specjalista ds. zamówień publicznych;

7) specjalista ds. informatycznych

8) specjalista ds. bhp

9) specjalista ds. p.poż.
§ 7


 1. Kierownicy działów są bezpośrednimi przełożonymi podległych pracowników.

 2. Zastępcy dyrektora, kierownicy działów i samodzielni pracownicy przedkładają propozycje dla planów pracy, sprawozdania, organizują i rozliczają pracę podległych pracowników.

 3. Imienny, szczegółowy zakres czynności pracowników Muzeum na poszczególnych stanowiskach pracy ustala dyrektor.

§ 8
1. Do ramowych obowiązków kierowników działów należy w szczególności:

1) przedkładanie dyrektorowi lub jego zastępcom propozycji do planu rzeczowo-

finansowego pracy Muzeum;

2) planowanie, organizowanie i koordynowanie pracy oraz podnoszenie jakości jej

wykonania na podległych im stanowiskach pracy;

3) przedkładanie wniosków personalnych dotyczących zatrudnienia, zwolnień z pracy,

dyscypliny pracy, kar, wyróżnień, premii itp.;

4) opracowanie projektów imiennych, szczegółowych zakresów czynności pracowników

na poszczególnych stanowiskach pracy;

5) nadzorowanie i rozliczanie czasu pracy podległych pracowników;

6) bieżące zaznajamianie pracowników z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktami

wewnętrznymi Muzeum, a także poleceniami dyrektora dotyczącymi zakresów ich

obowiązków;

7) zabezpieczenie rzetelnego wykonania zadań oraz związanej z tym sprawozdawczości;

8) zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

9) nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów przeciwpożarowych.

2. Kierownicy działów organizują i nadzorują wszystkie prace, także te o charakterze administracyjno-gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem wszechstronnego zabezpieczenia budynków i zbiorów muzealnych. W razie trudności zawiadamiają zastępcę dyrektora ds. administracyjnych lub dyrektora.


§ 9
Obieg dokumentów Muzeum oraz sprawy związane z zabezpieczeniem pomieszczeń zbiorów, ochroną ppoż. i zasadami pełnienia dozoru regulują wewnętrzne zarządzenia wprowadzające stosowne regulaminy.

ROZDZIAŁ IV

Zadania Komórek Organizacyjnych Muzeum
§ 10

Dział Budownictwa Ludowego
1. Działem kieruje zastępca dyrektora ds. działalności podstawowej, bezpośrednio podlega mu stanowisko starszego laboranta.

2. Do zadań działu należy:

1) działalność naukowo-konserwatorska, kolekcjonerska, wystawiennicza, dydaktyczno-

oświatowa w zakresie budownictwa ludowego;

2) nadzór merytoryczny nad robotami budowlano-konserwatorskimi;

3) przygotowywanie, zlecanie bądź opracowywanie dokumentacji naukowo-technicznej;

4) prowadzenie archiwum Muzeum (naukowo-technicznego, fotograficznego

i administracyjnego);

5) współpraca przy wykonywaniu dokumentacji rysunkowej obiektów architektury;

6) współpraca z innymi działami Muzeum.


§ 11

Dział Kultury Ludowej
1. Działem kieruje kierownik działu.

2. Bezpośrednio podlega mu stanowisko: kustosza

3. Dział Kultury Ludowej prowadzi działalność naukową, dokumentację muzealną.

4. Do zadań działu należy:

1) prowadzenie działalności naukowej, dokumentacyjnej, kolekcjonerskiej,

wystawienniczej, dydaktyczno-oświatowej w zakresie swojej specjalizacji;

2) nadzór merytoryczny nad dokumentacją muzealną, prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

katalogów i kartotek zgodnie z obowiązującymi przepisami również w zapisie

elektronicznym;

3) prowadzenie działalności Komisji Zakupu Muzealiów;

4) nadzorowanie ruchu muzealiów i ich stanu w magazynach;

5) organizacja i nadzór praktyk studenckich i szkolnych;

6) opracowanie naukowe zbiorów;

7) organizowanie wystaw stałych i czasowych;

8) zlecanie remontów muzealiów ruchomych;

9) prowadzenie biblioteki naukowej;

10) współpraca z innymi działami Muzeum.


§ 12

Dział Upowszechniania i Promocji
1. Dział Upowszechniania i Promocji Muzeum prowadzi działalność w ramach specjalizacji naukowej, organizuje i koordynuje działalność popularyzatorską, edukacyjną oraz promocyjną muzeum.

2. Działem kieruje kierownik, bezpośrednio podlega mu zastępca.

3. Do zadań działu w szczególności należy:

1) prowadzenie działalności naukowej, dokumentacyjnej, kolekcjonerskiej, wystawienniczej

i dydaktyczno-oświatowej w zakresie swojej specjalizacji;

2) utrzymanie wystaw we właściwym stanie sanitarnym i konserwatorskim;

3) organizowanie i koordynowanie działalności popularyzacyjnej i edukacyjnej

w muzeum, w tym lekcji muzealnych;

4) kolportaż informatorów, wydawnictw, organizacja kampanii reklamowych

i promocyjnych;

5) stała współpraca z mediami, kształtowanie wizerunku instytucji i promowanie jej

działań

6) organizacja i realizacja imprez, pokazów i warsztatów (pod nadzorem merytorycznymautorów)

7) zapewnienie i nadzorowanie obsługi wystaw i imprez;

8) prowadzenie, administracja i aktualizacja strony internetowej Muzeum

9) prowadzenie kasy biletowej, sklepu muzealnego i informacji turystycznej – sprzedaż biletów, usług, towarów, przyjmowanie wpłat z terenowych punktów sprzedaży, odprowadzanie wpłat do kasy znajdującej się w sekretariacie

10) współpraca z innymi działami muzeum.


§ 13

Dział Techniczny
1. Działem kieruje kierownik, który ściśle współpracuje z zastępcą dyrektora ds. działalności podstawowej.

2. Kierownikowi podlega brygada remontowo-budowlana kierowana przez brygadzistę.

3. Dział Techniczny prowadzi sprawy związane z odbudową i pracami konserwatorskimi drewna budowlanego, wykonuje remonty budynków i urządzeń technicznych w Muzeum.

4. Do zadań działu w szczególności należy:

1) sporządzanie planów i sprawozdań, prowadzenie dokumentacji Działu, rozliczania

czasu pracy i spraw osobowych;

2) współpraca z zastępcą dyrektora ds. działalności podstawowej, w sprawach

konserwatorskich dotyczących praktycznej ochrony zabytkowego drewna;

3) przygotowywanie materiałów do robót rzemieślniczo-budowlanych;

4) współpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego;

5) nadzór techniczny i organizacja robót własnych, koordynacja robót z wykonawcami

z zewnątrz oraz transport towarów i sprzętu;

6) współpraca z innymi działami Muzeum.

§ 14


Dział Finansowo-Księgowy
1. Działem kieruje główny księgowy.

2. Głównemu księgowemu podlegają stanowiska starszej księgowej oraz starszego referenta ds. finansowych.

3. Dział Finansowo-Księgowy prowadzi wszelkie operacje finansowe i kasowe Muzeum, księgowość, obsługę finansową inwestycji, remontów, zakupów inwestycyjnych oraz środków celowych zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi. Prowadzi kontrolę wewnętrzną finansów muzeum oraz kasę znajdującą się w sekretariacie

4. Do zadań działu w szczególności należy:

1) prowadzenie rachunkowości muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej;

3) prowadzenie kontroli finansowej;

4) sporządzanie sprawozdań i planów finansowych.

5. Do zadań głównego księgowego należy:

1) opracowywanie planów finansowych i zabezpieczenie ich prawidłowej realizacji

w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i inne akty normatywne;

2) sprawozdawczość finansowa i statystyczna;

3) opracowywanie instrukcji obiegu kontroli dokumentów finansowych, instrukcji

kasowej, inwentaryzacyjnej i procedur kontroli finansowej oraz nadzór i kontrola

realizacji zaleceń w niej zawartych jak również wszystkich innych operacji finansowo-

rzeczowych realizowanych przez upoważnionych pracowników Muzeum;

4) nadzór nad prawidłowym wydawaniem, prowadzeniem i rozliczaniem wpływów,

raportów kasowych, zaliczek i innych zobowiązań finansowych;

5) stała kontrola kasy Muzeum;

6) prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz nadzór nad gospodarką rzeczowo-materiałową

i mieniem Muzeum;

7) prowadzenie rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych

funduszy celowych;

8) współpraca z innymi Działami Muzeum.

§ 15

Dział Administracyjno-Gospodarczy
1. Działem kieruje zastępca dyrektora ds. administracyjnych.

2. Zastępcy dyrektora ds. administracyjnych podlega Wewnętrzna Służba Ochrony – Straż Muzealna, Brygada Gospodarcza, Sekcja Administracyjna oraz samodzielne stanowiska specjalisty ds. zamówień publicznych, specjalisty ds. p.poż. i specjalisty ds. bhp.

3. Szefowi służby ochrony podlegają wartownicy, brygadziście sekcji gospodarczej podlegają pracownicy obsługi.

4. Dział Administracyjno-Gospodarczy prowadzi wszelkie sprawy dotyczące prawidłowego funkcjonowania Muzeum, a w szczególności zaopatrzenie w materiały, urządzenia, środki czystości, odzież ochronną, narzędzia, sprawy transportowe, sprawy ochrony fizycznej i technicznej muzeum, ppoż. oraz bhp, utrzymanie czystości, zieleni i parkingów.

5. Do zadań działu w szczególności należy:

1) nadzorowanie i koordynowanie wszystkich spraw wchodzących w zakres administracji

muzeum;

2) współuczestnictwo w zarządzaniu muzeum we współpracy z dyrektorem i głównymksięgowym (instrukcje, zarządzenia, projekty, plany i sprawozdania);

3) inicjowanie wszelkich działań administracyjnych usprawniających pracę muzeum;

4) kontrola wewnętrzna realizacji ustawy „Prawo zamówień publicznych”;

5) sprawowanie zarządu nad budynkami i terenem instytucji (pracownie, zaplecze);

6) kierowanie i bezpośredni nadzór wraz z odpowiedzialnością za prace z zakresu

spraw obronnych, bhp i ppoż.;

7) organizacja transportu, wystawianie i prowadzenie ewidencji kart drogowych pojazdów

służbowych oraz rozliczenie zużycia paliwa i olejów;

8) prowadzenie magazynu głównego materiałów technicznych;

9) utrzymanie czystości i porządku terenu;

10) współpraca z innymi Działami Muzeum.

§ 16


Dział Konserwatorski - Pracownia Renowacji
1. Pracownią kieruje kierownik.

2. Do zadań i obowiązków pracowni należy:

1) wykonywanie remontów bieżących muzealiów ruchomych – według ustalonego programu;

2) wykonywanie prac związanych z wyposażeniem wystaw, prowadzenie działalności edukacyjnej oraz promocyjnej;

3) udział w prezentacjach i pokazach tradycyjnych rzemiosł i zajęć wiejskich;

4) współpraca z innymi Działami Muzeum.


ROZDZIAŁ V

ZADANIA SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY
§ 17

Kurator muzealny

1. Stanowisko podlega dyrektorowi muzeum.

2. Sprawuje nadzór merytoryczny i konserwatorski nad muzealiami i wystawami stałymi (w tym sezonowym i obrzędowym wystrojem oraz zielenią we wnętrzach).

3. Opracowuje scenariusze wystaw stałych i czasowych, imprez, pokazów i warsztatów, lekcji.

4. Prowadzi badania naukowe oraz dokumentację muzealną, gromadzi zbiory w ramach swojej specjalizacji.

5. Organizuje skup towarów przeznaczonych do sprzedaży w sklepiku muzealnym i kieruje pracą komisji przyjmującej towary do sprzedaży.

6. Współpracuje z twórcami ludowymi.

7. Organizuje i nadzoruje program i przebieg praktyk studenckich w muzeum.

8. Współpracuje z innymi Działami Muzeum.

§ 18


Referent ds. administracyjno-gospodarczych

(sekretariat)
1. Podlega dyrektorowi Muzeum.

2. Prowadzi bieżącą korespondencję i dokumentację działalności muzeum.

3. Do zadań i obowiązków starszego referenta ds. administracyjno-gospodarczych należy:

1) obsługa sekretariatu dyrektora (korespondencja bieżąca, archiwum, komputer, centrala

telefoniczna, fax, poczta elektroniczna, ksero);

2) wykonywanie druków i materiałów służbowych na potrzeby muzeum;

3) zaopatrzenie i rozliczenie materiałów biurowych na potrzeby muzeum;

4) poczta (zakup znaczków, wysyłka listów, paczek, przesyłek);

5) udział w pracach komisji przyjmującej towary do sprzedaży;

6) wydawanie delegacji służbowych;

7) współpraca z innymi działami Muzeum.
§ 19

Specjalista ds. osobowych
1. Podlega dyrektorowi Muzeum.

2. Prowadzi akta osobowe pracowników zgodnie z przepisami, opracowuje plan urlopów,

prowadzi karty pracy kierowników oraz dokumentację czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Do zadań i obowiązków specjalisty ds. osobowych w szczególności należy:

1) prowadzenie kadr muzeum (załatwianie formalności związanych z zatrudnieniem

i zwalnianiem pracowników – stałych i sezonowych, stażystów etc.);

2) odpowiedzialność za dokumentację osobową pracowników;

3) opracowanie zasad czasu pracy – wg obowiązujących przepisów (okresy rozliczeniowe,

karty etc.) w tym kart pracy kierowników;

4) rozliczenie kart czasu pracy wszystkich pracowników, godzin nadliczbowych;

5) planowanie urlopów, ich kontrola i rozliczanie;

6) kierowanie na badania lekarskie, ewidencja, dokumentacja;

7) zapoznawanie pracowników z regulaminem pracy;

8) współpraca z innymi działami Muzeum.


§ 20

Pełnomocnik dyrektora ds. ochrony informacji niejawnych
1. Stanowisko podlega dyrektorowi muzeum.

2. Pełnomocnik dyrektora ds. ochrony informacji niejawnych zajmuje się organizacją i nadzorem spraw związanych z ochroną informacji niejawnych w muzeum oraz współpracą zewnętrzną wg obowiązujących przepisów i uprawnień.

3. Do zadań i obowiązków pełnomocnika dyrektora ds. ochrony informacji niejawnych w szczególności należy:

1) organizacja i sprawowanie nadzoru nad całością spraw związanych z ochroną

informacji niejawnych w muzeum;

2) współpraca wg kompetencji i uprawnień z instytucjami i osobami zajmującymi się

powyższymi sprawami;

3) opracowywanie niezbędnych materiałów związanych z ochroną informacji niejawnych

w muzeum;

4) współpraca z innymi działami Muzeum.


§ 21

Radca prawny


 1. Stanowisko podlega dyrektorowi Muzeum.

 2. Do zadań Radcy Prawnego należy obsługa prawna muzeum, a w szczególności:

- występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

- opiniowanie projektów umów zawieranych przez muzeum,

- opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez dyrektora muzeum.

3. Zadania wymienione w us. 2 mogą być zlecane osobom prawnym lub też osobom fizycznym nie będących pracownikami muzeum.

§ 21

Specjalista ds. zamówień publicznych


 1. Stanowisko podlega zastępcy dyrektora ds. administracyjnych.

 2. Prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości oraz kontrola procedury zamówień publicznych.

 3. Organizacja szkoleń w powyższym zakresie.

 4. Nadzór i kontrola przestrzegania procedury udzielania zamówień publicznych. Udział w pracach komisji przetargowych jako sekretarz.

 5. Współpraca z innymi działami Muzeum.

§ 22


Specjalista ds. bhp


 1. Stanowisko podlega zastępcy dyrektora ds. administracyjnych.

 2. Do zadań specjalisty ds. z bhp. należy prowadzenie i nadzór spraw związanych z bhp. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie BHP.

 3. Współpraca z innymi działami Muzeum.

 4. Zadania wymienione w us. 2 mogą być zlecane osobom prawnym lub też osobom fizycznym, nie będących pracownikami muzeum.

§ 23


Specjalista ds. informatycznych


 1. Stanowisko podlega dyrektorowi muzeum.

 2. Prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem i zakupem sprzętu informatycznego.

- administracja bezpieczeństwa informatycznego;

- administracja systemu komputerowego;

- serwisowanie sprzętu IT.

 1. Współpraca z innymi działami Muzeum.

§ 24


Specjalista ds. ppoż.


 1. Stanowisko podlega zastępcy dyrektora ds. administracyjnych.

 2. Do zadań specjalisty ds. ppoż. prowadzenie i nadzór spraw związanych z ppoż.

 3. Współpraca z innymi działami Muzeum.

 4. Zadania wymienione w us. 2 mogą być zlecane osobom prawnym lub też osobom fizycznym, nie będących pracownikami muzeum.ROZDZIAŁ VI

PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ – KONTROLA WEWNĘTRZNA
§ 25
1. Dyrektor Muzeum i główny księgowy przedstawiają plany, sprawozdania sporządzone wg obowiązujących przepisów i składają je w odpowiednich urzędach.

2. Plany pracy i sprawozdania przygotowywane są w oparciu o materiały dostarczane przez kierowników działów i samodzielnych pracowników Muzeum.


§ 26
1. Kontrola wewnętrzna odbywa się na podstawie dostarczanych sprawozdań (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) oraz bezpośredniego nadzoru sprawowanego przez dyrektora, kierowników, kadry, służbę ochrony.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27
1. W muzeum obowiązują następujące regulaminy i instrukcje:

1) Zakładowy Regulamin Wynagradzania (w tym załączniki: Fundusz Nagród,

Premiowania);

2) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

3) Instrukcja Obiegu i Kontroli Dokumentów Finansowo-Księgowych (dowodów księgowych);

4) Instrukcja Kasowa;

5) Procedury Udzielania Zamówień Publicznych;

6) Regulamin Kontroli Wewnętrznej;

7) Procedury Kontroli Finansowej;

8) Instrukcja Inwentaryzacyjna;

9) Zakładowy Plan Kont;

10) Instrukcja Archiwalna;

11) Regulamin Organizacji Kontroli Zarządczej;

12) Regulamin w Zakresie Przetwarzania Danych Osobowych;

13) Regulamin Wynajmu.
2. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem, a dotyczące funkcjonowania muzeum dyrektor reguluje zarządzeniami wewnętrznymi.

3. Wszystkie sprawy związane z zapewnieniem porządku, dyscypliny pracy oraz przestrzegania prawa pracy w muzeum reguluje m.in. Regulamin Pracy.4. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie obowiązującym dla jego ustalenia.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna