Kiedy noga jest za krótkaPobieranie 51,38 Kb.
Data07.02.2018
Rozmiar51,38 Kb.

Kiedy noga jest za krótka
Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił wniosek powoda o udzielenie zabezpieczenia jego roszczenia o zapłatę renty z tytułu zwiększenia się jego potrzeb i zmniejszenia widoków na przyszłość. Roszczenia tego powód dochodził w związku z nieprawidłowo przeprowadzoną, w jego ocenie, operacją, jaka miała miejsce w dniu 11 maja 2011 roku w pozwanej (...) Klinice (...), z udziałem głównego operatora dr. M. K., polegającą na skróceniu kończyny dolnej lewej.

Zdaniem Sądu I instancji powód nie uprawdopodobnił swojego roszczenia. Uprawdopodobnił fakt poniesienia przez niego szkody na skutek nieprawidłowo przeprowadzonej operacji, nie uprawdopodobnił jednak, by na skutek działania pozwanych doszło do utraty przez niego całkowicie lub częściowo zdolności do pracy zarobkowej albo zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.Sąd Apelacyjny zważył, że zażalenie powoda nie zasługiwało na uwzględnienie.
Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego ( art art. 730 1 § 1 w zw. z art. 753 1 pkt 1 w zw. z art. 753 ). do udzielenia zabezpieczenia renty z tytułu zwiększonych potrzeb wystarczające jest uprawdopodobnienie roszczenia. Przy uprawdopodobnieniu nie jest konieczne zachowanie szczególnych przepisów o postępowaniu dowodowym, a z uprawdopodobnieniem roszczenia mamy do czynienia wówczas, gdy prima facie istnieje znaczna szansa na jego istnienie.
Renta z tytułu zwiększenia się potrzeb poszkodowanego (art. 444 § 2 k.c.) dotyczy sytuacji, gdy w wyniku doznanej szkody istnieje konieczność ponoszenia wyższych kosztów utrzymania w zakresie usprawiedliwionych potrzeb w porównaniu ze stanem sprzed wyrządzenia szkody (np. koszty stałej opieki pielęgniarskiej, odpowiedniego wyżywienia, koszty stałych konsultacji medycznych i lekarstw itp.). Przyznanie renty z tego tytułu nie jest uzależnione od wykazania, że poszkodowany te potrzeby faktycznie zaspokaja i ponosi związane z tym wydatki.
Biorąc pod uwagę wyżej przedstawione stanowisko zgodzić się należy z poglądem skarżącego, iż argumentem przemawiającym za oddaleniem jego wniosku o udzielenie zabezpieczenia nie mogło być nieprzedstawienie przez niego dowodów potwierdzających zwiększone wydatki na bieżące utrzymanie. Powyższe nie powoduje jednak, że kwestionowane rozstrzygnięcie jest co do zasady wadliwe. (...)
W ocenie Sądu odwoławczego zgromadzony na obecnym etapie postępowania materiał dowodowy nie jest wystarczający do przyjęcia takiego stanowiska. Zaoferowane przez powoda dowody czynią prawdopodobnym twierdzenie, iż aktualnie po przeprowadzonej przez pozwanego M. K. operacji powód ma krótsza lewą nogę, jednakże nie można na ich podstawie ustalić, czy skutek ten jest wynikiem zaniedbań lekarza wykonującego operację, czy też efektem niepoddania się przez pacjenta kompleksowemu leczeniu, na co powołują się pozwani w złożonych do akt sprawy pismach. Sąd Apelacyjny miał przy tym na uwadze fakt, iż przedłożone przez powoda dokumenty wskazują, iż jego leczenie miało przebiegać kilkuetapowo, jednakże na ich podstawie nie można ustalić, czy cały zaplanowany proces leczenia został zrealizowany.
W tych okolicznościach trafnie przyjął Sąd I instancji, iż roszczenie nie zostało, na obecnym etapie postępowania, przez powoda uprawdopodobnione w sposób wystarczający do udzielenia zabezpieczenia.
Mając na uwadze powyższe Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie powoda na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.
Pod wyrokiem podpisali się: Jerzy Geisler i sędziowie: Karol Ratajczak oraz Mariola Głowacka
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna