Katowice, 3 stycznia 2017 r nr sprawy: os pz. 7222. 00053. 2016Pobieranie 1,6 Mb.
Strona7/11
Data14.02.2018
Rozmiar1,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


2.3. Dopuszczalna wielkość emisji rocznej substancji do powietrza.

2.3.1. Instalacje IPPC.

Substancja

Wielkość emisji dopuszczalnej

[Mg/rok]

pył ogółem

0,634

pył zawieszony PM10

0,634

pył zawieszony PM2,5

0,317

ołów

0,054

dwutlenek azotu

0,059

tlenek węgla

0,082

węglowodory alifatyczne do C12

0,686

2.3.2. Instalacje inne niż IPPC (niewymagające pozwolenia zintegrowanego).

Substancja

Wielkość emisji dopuszczalnej

[Mg/rok]

pył ogółem

nie określa się

pył zawieszony PM10

nie określa się

pył zawieszony PM2,5

nie określa się

ołów

nie określa się

cyna

nie określa się

dwutlenek azotu

0,745

tlenek węgla

nie określa się

węglowodory alifatyczne do C12

nie określa się

węglowodory aromatyczne

nie określa się

kwas siarkowy

nie określa się


3. Eksploatacja instalacji w warunkach odbiegających od normalnych.

Nie ustala się czasu utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych ponieważ nie przewiduje się okresów funkcjonowania instalacji w takich warunkach.

Nie określa się warunków emisji dla operacji rozruchu i zatrzymania instalacji, gdyż operacje te nie spowodują zwiększenia emisji substancji do środowiska.

W przypadku wystąpienia awarii urządzeń, procesy technologiczne zostaną ograniczone lub wstrzymane do czasu jej usunięcia, co spowoduje ograniczenie lub wyeliminowanie emisji.”

 1. W części III decyzji: „Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie i ograniczanie emisji”, w punkcie III c. „Warunki wytwarzania i magazynowania odpadów”, punkt 2. „Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku” otrzymuje nowe brzmienie:

2. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku.
 1. Odpady niebezpieczne
lp.

Kod

odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość

[Mg/rok]
06 01 01*

Kwas siarkowy i siarkawy

1 50010 04 02*

Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wrnej

31010 04 04*

Pyły z gazów odlotowych

20010 04 05*

Inne cząstki i pyły

1 80011 01 05*

Kwasy trawiące

1 00011 01 11*

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne

5011 01 16*

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

1012 01 08*

Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce

512 01 09*

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierace chlorowców

513 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przeadniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

813 02 06*

Syntetyczne oleje silnikowe, przeadniowe i smarowe

815 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

30015 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

32016 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1,516 05 06*

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

1016 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe

82019 08 13*

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

300 1. Odpady inne niż niebezpieczne
lp.

Kod

odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość

[Mg/rok]
08 04 10

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

210 04 99

Inne niewymienione odpady

80012 01 21

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

115 01 01

Opakowania z papieru i tektury

6015 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15015 01 03

Opakowania z drewna

10015 01 04

Opakowania z metali

516 01 18

Metale nieżelazne

80016 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

216 02 16

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

216 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

216 06 04

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

0,119 08 14

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

75
 1. W części III decyzji: „Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie i ograniczanie emisji”, w punkcie III c. „Warunki wytwarzania i magazynowania odpadów”, tytuł i treść punktu 3. „Miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz sposoby gospodarowania odpadami” otrzymuje nowe brzmienie:

3. Źródło powstawania, charakterystyka, podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów dopuszczonych do wytworzenia, miejsce i sposób magazynowania odpadów, sposób dalszego gospodarowania odpadami.


3.1. Źródło powstawania, charakterystyka, podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów dopuszczonych do wytworzenia.


 1. Odpady niebezpieczne
Lp.

Kod

odpadu

Rodzaj

odpadu

Charakterystyka
odpadów


Podstawowy skład
chemiczny
i właściwości
odpadów
06 01 01*

Kwas siarkowy i siarkawy

Opis odpadu: powstaje w procesie cementacji płyt jako kąpiel do zasiarczania płyt w celu przygotowania do procesów elektrochemicznych oraz w procesie formacji;

Źródła powstawania:

 • instalacja pomocnicza - Instalacja cementacji płyt w elektrolicie (Cementacja płyt) – obiekt nr 9; Instalacja formacji (Formacja) – obiekt nr 5 i 7.

Podstawowy skład
chemiczny
: kwas siarkowy, woda;

Właściwości: żrące, utleniające, szkodliwe dla środowiska.10 04 02*

Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej wrnej

Opis odpadu: Zgar ołowiowy powstaje w trakcie topienia ołowiu w kotle na powierzchni lustra płynnego ołowiu;

Źródła powstawania:

 • instalacja IPPC [Instalacja wtórnego wytopu i odlewania kratek, rdzeni i detali – lutu i balastu (Odlewnia); Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) – obiekt nr 9 i 27; Instalacja odlewania w liniach COS (Montownia) – obiekt nr 4],

 • instalacja pomocnicza - Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) młyny ołowiu - obiekt nr 9; Instalacja napełniania płyt dodatnich (Płyty pancerne) – obiekt nr 9; Instalacja pastowania i suszenia płyt (Paściarnia) linie pastownicze – obiekt nr 9; Instalacja montażu ogniw (Montownia) – obiekt nr 3 i 4].

Podstawowy skład
chemiczny
: ołów, dodatki antymon, bizmut, srebro;

Właściwości: toksyczne.10 04 04*

Pyły z gazów odlotowych

Opis odpadu: Pył z gazów odlotowych powstają w trakcie eksploatacji urządzeń filtracyjnych;

Źródła powstawania:

 • instalacja IPPC [Instalacja wtórnego wytopu i odlewania kratek, rdzeni i detali – lutu i balastu (Odlewnia); Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) – obiekt nr 27; Instalacja odlewania w liniach COS (Montownia) – obiekt nr 4],

 • instalacja pomocnicza - Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) młyny ołowiu – obiekt nr 9; Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) zasobniki proszku ołowiu i minii – obiekt nr 9; Instalacja napełniania płyt dodatnich (Płyty pancerne) – obiekt nr 9; Instalacja cementacji płyt w elektrolicie (Cementacja płyt) – obiekt nr 9; Instalacja produkcji mas czynnych (Mieszalnia) – obiekt nr 9; Instalacja pastowania i suszenia płyt (Paściarnia) linie pastownicze – obiekt nr 9; Instalacja suszenia płyt (Susznie) komory suszarnicze – obiekt nr 9; Instalacja centralnego systemu odkurzania - obiekt nr 9; Instalacja montażu ogniw (Montownia) – obiekt nr 3 i 4; Instalacja centralnego systemu odkurzania Montowni - obiekt nr 3; Instalacja pakowania płyt (Pakownia) – obiekt nr 9].

Podstawowy skład
chemiczny
: ołów, dodatki antymon, bizmut, srebro;

Właściwości: toksyczne.10 04 05*

Inne cząstki pyły

Opis odpadu: Szlam ołowiowy z mycia posadzek na wydziałach produkcyjnych na których w procesie technologicznym stosowany jest proszek ołowiowy;

Źródła powstawania:

 • instalacja IPPC [Instalacja wtórnego wytopu i odlewania kratek, rdzeni i detali – lutu i balastu (Odlewnia); Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) – obiekt nr 9 i 27; Instalacja odlewania w liniach COS (Montownia) – obiekt nr 4],

 • instalacja pomocnicza - Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) zasobniki proszku ołowiu i minii – obiekt nr 9; Instalacja napełniania płyt dodatnich (Płyty pancerne) – obiekt nr 9; Instalacja produkcji mas czynnych (Mieszalnia) – obiekt nr 9; Instalacja pastowania i suszenia płyt (Paściarnia) linie pastownicze – obiekt nr 9; Instalacja suszenia płyt (Susznie) komory suszarnicze – obiekt nr 9; Instalacja centralnego systemu odkurzania - obiekt nr 9; Instalacja kompletacji prostowników (Hala kompletacji prostowników) – obiekt nr 23; Instalacja montażu ogniw (Montownia) – obiekt nr 3 i 4; Instalacja centralnego systemu odkurzania Montowni – obiekt nr 3, Instalacja pakowania płyt (Pakownia) – obiekt nr 9].

Podstawowy skład
chemiczny
: ołów, woda, dodatki antymon, bizmut, srebro;

Właściwości: toksyczne.11 01 05*

Kwasy trawiące

Opis odpadu: zużyte chemikalia powstałe w procesie technologicznym i w laboratorium;

Źródła powstawania:

Podstawowy skład
chemiczny
: roztwór wodny kwasu solnego;

Właściwości: żrące, drażniące, szkodliwe dla środowiska.11 01 11*

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne

Opis odpadu: Wody popłuczne powstaje w procesie wytwarzania wody demineralizowanej;

Źródła powstawania:

 • instalacja pomocnicza - Instalacja Elektroliciarni].

Podstawowy skład
chemiczny
: roztwór wodny zasady sodowej;

Właściwości: utleniające, szkodliwe dla środowiska.11 01 16*

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

Opis odpadu: Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne powstaje w procesie wytwarzania wody demineralizowanej;

Źródła powstawania:

 • instalacja pomocnicza - Instalacja Elektroliciarni].

Podstawowy skład
chemiczny
: polimery syntetyczne otrzymywane głównie z kopolimerów styrenu;

Właściwości: drażniące, uczulające, szkodliwe dla środowiska.12 01 08*

Odpadowe emulsje roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce

Opis odpadu: Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali stosowane jako chłodziwo przy obróbce skrawaniem metali kolorowych;

Źródła powstawania:

 • instalacja pomocnicza - Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) młyny ołowiu – obiekt nr 9; Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) zasobniki proszku ołowiu i minii – obiekt nr 9; Instalacja napełniania płyt dodatnich (Płyty pancerne) – obiekt nr 9; Instalacja cementacji płyt w elektrolicie (Cementacja płyt) – obiekt nr 9; Instalacja produkcji mas czynnych (Mieszalnia) – obiekt nr 9; Instalacja pastowania i suszenia płyt (Paściarnia) linie pastownicze – obiekt nr 9; Instalacja montażu ogniw (Montownia) – obiekt nr 3 i 4].

Podstawowy skład
chemiczny
: węglowodory, cynk, chlorek amonu, woda;

Właściwości: drażniące, uczulające, szkodliwe dla środowiska.12 01 09*

Odpadowe emulsje roztwory z obróbki metali niezawierace chlorowców

Opis odpadu: Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali stosowane jako chłodziwo przy obróbce skrawaniem metali kolorowych;

Źródła powstawania:

 • instalacja pomocnicza - Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) młyny ołowiu – obiekt nr 9; Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) zasobniki proszku ołowiu i minii – obiekt nr 9; Instalacja napełniania płyt dodatnich (Płyty pancerne) – obiekt nr 9; Instalacja cementacji płyt w elektrolicie (Cementacja płyt) – obiekt nr 9; Instalacja produkcji mas czynnych (Mieszalnia) – obiekt nr 9; Instalacja pastowania i suszenia płyt (Paściarnia) linie pastownicze – obiekt nr 9; Instalacja montażu ogniw (Montownia) – obiekt nr 3 i 4].

Podstawowy skład
chemiczny
: węglowodory lub etoksylowane alkohole tłuszczowe, niejonowe zw. powierzchniowo czynne;

Właściwości: drażniące, uczulające, szkodliwe dla środowiska.13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przeadniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

Opis odpadu: Oleje przepracowane z maszyn i urządzeń;

Źródła powstawania

 • instalacja IPPC [Instalacja wtórnego wytopu i odlewania kratek, rdzeni i detali – lutu i balastu (Odlewnia); Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) – obiekt nr 9 i 27; Instalacja odlewania w liniach COS (Montownia) – obiekt nr 4],

 • instalacja pomocnicza - Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) młyny ołowiu – obiekt nr 9; Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) zasobniki proszku ołowiu i minii – obiekt nr 9; Instalacja napełniania płyt dodatnich (Płyty pancerne) – obiekt nr 9; Instalacja cementacji płyt w elektrolicie (Cementacja płyt) – obiekt nr 9; Instalacja Elektroliciarni; Instalacja produkcji mas czynnych (Mieszalnia) – obiekt nr 9; Instalacja pastowania i suszenia płyt (Paściarnia) linie pastownicze – obiekt nr 9; Instalacja suszenia płyt (Susznie) komory suszarnicze – obiekt nr 9; Instalacja centralnego systemu odkurzania - obiekt nr 9; Instalacja formacji (Formacja) – obiekt nr 5 i 7; Instalacja montażu ogniw (Montownia) – obiekt nr 3 i 4; Instalacja centralnego odkurzania Montowni - obiekt nr 3].

Podstawowy skład
chemiczny
: węglowodory wraz z dodatkami uszlachetniającymi, związki metali, węglowodory alifatyczne i aromatyczne;

Właściwości: działanie drażniące i toksyczne.13 02 06*

Syntetyczne oleje silnikowe, przeadniowe i smarowe

Opis odpadu: Oleje przepracowane z maszyn i urządzeń;

Źródła powstawania:

 • instalacja IPPC [Instalacja wtórnego wytopu i odlewania kratek, rdzeni i detali – lutu i balastu (Odlewnia); Instalacja odlewania w liniach COS (Montownia) – obiekt nr 4; Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) – obiekt nr 9 i 27],

 • instalacja pomocnicza - Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) młyny ołowiu – obiekt nr 9; Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) zasobniki proszku ołowiu i minii – obiekt nr 9; Instalacja napełniania płyt dodatnich (Płyty pancerne) – obiekt nr 9; Instalacja cementacji płyt w elektrolicie (Cementacja płyt) – obiekt nr 9; Instalacja Elektroliciarni; Instalacja produkcji mas czynnych (Mieszalnia) – obiekt nr 9; Instalacja pastowania i suszenia płyt (Paściarnia) linie pastownicze – obiekt nr 9; Instalacja suszenia płyt (Susznie) komory suszarnicze – obiekt nr 9; Instalacja centralnego systemu odkurzania - obiekt nr 9; Instalacja formacji (Formacja) – obiekt nr 5 i 7; Instalacja montażu ogniw (Montownia) – obiekt nr 3 i 4; Instalacja centralnego odkurzania Montowni - obiekt nr 3].

Podstawowy skład
chemiczny
: węglowodory wraz z dodatkami uszlachetniającymi, związki metali, węglowodory alifatyczne i aromatyczne;

Właściwości: działanie drażniące i toksyczne.15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

Opis odpadu: Opakowania po substancjach niebezpiecznych, zakwaszone palety, zanieczyszczona makulatura, naczynia;

Źródła powstawania:

 • instalacja IPPC [Instalacja wtórnego wytopu i odlewania kratek, rdzeni i detali – lutu i balastu (Odlewnia); Instalacja odlewania w liniach COS (Montownia)- obiekt nr 4],

 • instalacja pomocnicza - Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) młyny ołowiu – obiekt nr 9; Instalacja pastowania i suszenia płyt (Paściarnia) linie pastownicze – obiekt nr 9; Instalacja napełniania płyt dodatnich (Płyty pancerne) – obiekt nr 9; Instalacja montażu ogniw (Montownia) – obiekt nr 3 i 4; Instalacja formacji (Formacja) – obiekt nr 5 i 7].

Podstawowy skład
chemiczny
: celuloza, polimery syntetyczne, żelazo, węgiel, aluminium, ołów, kwas siarkowy, rozpuszczalniki organiczne, węglowodory;

Właściwości: uczulające, drażniące, toksyczne.15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne (tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) ubrania ochronne zanieczyszczo-ne substancjami niebezpieczny-mi (np. PCB)

Opis odpadu: Ubrania ochronne, czyściwo, filtry workowe, sorbenty;

Źródła powstawania:

 • instalacja IPPC [Instalacja wtórnego wytopu i odlewania kratek, rdzeni i detali – lutu i balastu (Odlewnia); Instalacja odlewania w liniach COS (Montownia) – obiekt nr 4; Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia)- obiekt nr 9 i 27],

 • instalacja pomocnicza - Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) młyny ołowiu – obiekt nr 9; Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) zasobniki proszku ołowiu i minii – obiekt nr 9; Instalacja napełniania płyt dodatnich (Płyty pancerne) – obiekt nr 9; Instalacja cementacji płyt w elektrolicie (Cementacja płyt) – obiekt nr 9; Instalacja Elektroliciarni, Instalacja produkcji mas czynnych (Mieszalnia) – obiekt nr 9; Instalacja pastowania i suszenia płyt (Paściarnia) linie pastownicze – obiekt nr 9; Instalacja suszenia płyt (Susznie) komory suszarnicze – obiekt nr 9; Instalacja centralnego systemu odkurzania - obiekt nr 9; Instalacja formacji (Formacja) – obiekt nr 5 i 7; Laboratorium – obiekt nr 11; Instalacja kompletacji prostowników (Hala kompletacji prostowników) – obiekt nr 23; Instalacja montażu ogniw (Montownia) – obiekt nr 3 i 4; Instalacja centralnego systemu odkurzania Montowni – obiekt nr 3; Instalacja pakowania płyt (Pakownia) – obiekt nr 9].

Podstawowy skład
chemiczny
: celuloza, polimery, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, alkohole, wyższe kwasy tłuszczowe, tlenki ołowiu;

Właściwości: szkodliwe, uczulające, drażniące i toksyczne, część łatwopalna.16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

Opis odpadu: Lampy zawierające rtęć, monitory, UPS'y;

Źródła powstawania:

 • instalacja IPPC [Instalacja wtórnego wytopu i odlewania kratek, rdzeni i detali – lutu i balastu (Odlewnia); Instalacja odlewania w liniach COS (Montownia) – obiekt nr 4; Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) – obiekt nr 9 i 27],

 • instalacja pomocnicza - Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) młyny ołowiu – obiekt nr 9; Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) zasobniki proszku ołowiu i minii – obiekt nr 9; Instalacja napełniania płyt dodatnich (Płyty pancerne) – obiekt nr 9; Instalacja cementacji płyt w elektrolicie (Cementacja płyt) – obiekt nr 9; Instalacja Elektroliciarni, Instalacja produkcji mas czynnych (Mieszalnia) – obiekt nr 9; Instalacja pastowania i suszenia płyt (Paściarnia) linie pastownicze – obiekt nr 9; Instalacja suszenia płyt (Susznie) komory suszarnicze – obiekt nr 9; Instalacja centralnego systemu odkurzania - obiekt nr 9; Instalacja formacji (Formacja) – obiekt nr 5 i 7; Instalacja montażu ogniw (Montownia) – obiekt nr 3 i 4; Instalacja centralnego systemu odkurzania Montowni - obiekt nr 3].

Podstawowy skład
chemiczny
: rtęć, argon, krzemionka, aluminium, luminofor, polimery syntetyczne, metale;

Właściwości: toksyczne, uczulające, drażniące.16 05 06*

Chemikalia laboratoryjne analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

Opis odpadu: Zużyte chemikalia laboratoryjne i analityczne;

Źródła powstawania:

 • instalacja pomocnicza - Laboratorium – obiekt nr 11].

Podstawowy skład
chemiczny
: kwas siarkowy, kwas solny, aceton, kwas azotowy, K Mn O4, oranż metylowy, związki sodu, woda, itp.;

Właściwości: żrące, drażniące, toksyczne, uczulające.16 06 01*

Baterie akumulatory ołowiowe

Opis odpadu: Złom akumulatorowy powstały w trakcie montażu końcowego wyrobu;

Źródła powstawania:

 • instalacja pomocnicza - Instalacja montażu ogniw (Montownia) – obiekt nr 3 i 4].

Podstawowy skład
chemiczny
: polimery syntetyczne, tlenki ołowiu, kwas siarkowy;

Właściwości: toksyczne, żrące.19 08 13*

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

Opis opadu: Szlamy zawierające substancje niebezpieczne

Źródła powstawania:

• instalacja pomocnicza - Podczczyszczalnia ścieków przemysłowychPodstawowy skład

chemiczny: związki ołowiu, związki sodu, polichlorek glinu, woda

Właściwości: toksyczne

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna