Katowice, 3 stycznia 2017 r nr sprawy: os pz. 7222. 00053. 2016Pobieranie 1,6 Mb.
Strona2/11
Data14.02.2018
Rozmiar1,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2.2.5. Instalacja Elektroliciarni.
W skład instalacji wchodzą:

- urządzenia do przygotowania roztworów kwasu siarkowego

- urządzenia do otrzymywania wody demineralizowanej.

2.2.6. Instalacja produkcji mas czynnych (Mieszalnia – obiekt nr 9).


Rodzaj urządzenia

Moc urządzenia

Rodzaj energii

Ilość

Mieszarka SMS masy aktywnej – elektryczna


60 kW

Elektryczna


3 szt.


2.2.7. Instalacja pastowania i suszenia płyt (Paściarnia – obiekt nr 9).


Rodzaj urządzenia

Moc urządzenia

Rodzaj energii

Ilość

Linia pastownicza (1 szt.) z piecem suszarniczym typ OSI 20x Flash Drying Oven

110kW

Gaz ziemny Gz-50

Zużycie: 13m3/h1 szt.

Linia pastownicza (1 szt.) z piecem suszarniczym typ Schwank

110kW

Gaz ziemny Gz-50

Zużycie: 13m3/h1 szt.


2.2.8. Instalacja pastowania i suszenia płyt – komory suszarnicze (Paściarnia – obiekt nr 9).


Rodzaj urządzenia

Moc urządzenia

Rodzaj energii

Ilość

Komora suszarnicza elektryczna

80kW


elektryczna

14 szt.


2.2.9. Instalacja centralnego systemu odkurzania obiektu nr 9.


Rodzaj urządzenia

Moc

Rodzaj energii

Ilość

Centralny odkurzacz firmy Nedermann

Nie dotyczy

elektryczna

1 szt.


2.2.10. Instalacja formacji (Formacja – obiekt nr 5, 7).


Rodzaj urządzenia

Moc modułu

Rodzaj energii

Ilość

Moduł formacyjny

10 kW


elektryczna

33 szt.2.2.11. Laboratorium (obiekt nr 11).


Rodzaj urządzenia

Moc

Rodzaj energii

Ilość

Ładowanie i formowanie

testowe i reklamacyjne ogniw i baterii - punkty podłączeń do prostownikówNie dotyczy


elektryczna

41 szt.2.2.12. Instalacja kompletacji prostowników (Hala kompletacji prostowników - obiekt nr 23).Rodzaj urządzenia

Rodzaj energii

Ilość

Kompletacja prostowników

Stanowisko sprawdzania parametrów technicznych prostowników modularnych wyprodukowanych poza zakładem oraz montażu okablowania. Montaż kabli do prostowników odbywa się za pomocą lutowania przy użyciu tzw. lutów miękkich zawierających cynę i pastę Hampton. Lutowanie odbywa się przy użyciu palnika gazowego na propan-butan.

Czas pracy: 1200 godz/rok (3,84 h/d x 6 dni x 52 tyg)

Zużycie materiałów:

- gaz propan-butan – 67 kg/miesiąc

- lut montażowy – 75 kg/miesiąc

- pasta Hampton – 1,00 kg/miesiąc


Gaz propan-butan

Ilość: 800 kg /rok1 szt.


2.2.13. Instalacja montażu ogniw (Montownia – obiekt nr 3, 4).


Rodzaj urządzenia

Moc

Rodzaj energii

Ilość

Zgrzewarka elektryczna – zgrzewanie wieczka z obudową z polietylenu

4kW


elektryczna

10 szt.

Stanowisko montażu – stół podwójny (WG)

---

---

1 szt.

Stanowisko naprawa płyt

---

---

1 szt.


2.2.14. Instalacja centralnego systemu odkurzania Montowni – obiekt nr 3.


Rodzaj urządzenia

Moc

Rodzaj energii

Ilość

Centralny odkurzacz firmy Nedermann

---

Elektryczna

1 szt.


2.2.15. Instalacja pakowania produktów (Pakownia – obiekt nr 9).


Rodzaj urządzenia

Moc

Rodzaj energii

Ilość

Stanowisko do pakowania płyt

---

---

1 szt. 1. W części I decyzji: „Rodzaj i parametry instalacji”, w punkcie 2. „Opis instalacji i stosowanej technologii”, wykreśla się podpunkt 2.3. „Przewidywane terminy uruchomienia instalacji po rozbudowie i przeprowadzeniu modernizacji”. 1. W części I decyzji: „Rodzaj i parametry instalacji”, w punkcie 4. „Zużycie surowców, paliw i energii”, podpunkt 4.1. „Zużycie surowców stosowanych w procesie” otrzymuje nowe brzmienie:

4. Zużycie surowców, paliw i energii.


4.1. Zużycie surowców stosowanych w procesie.


Lp.

Rodzaj

Zużycie/rok

1

Kwas siarkowy stężony


8 500 000 kg

2

Minia ołowiana


10 000 000 kg

3

Stopy ołowiu (sumarycznie)


50 000 000 kg

4

Sworznie (sumarycznie)


3 000 000 szt.

5

Ekspander


180 000 kg

6

Benzyna ekstrakcyjna


210 kg

7

Sumidera W 50


15 000 kg

8

Wodorotlenek sodu (100%)


70 000 kg

(w tym ok. 45 000 kg dla podczyszczalni ścieków)

9

Kwas solny (100%)


81 000 kg

(w tym ok. 55 000 kg dla podczyszczalni ścieków)

10

P3S


6 000 kg

11

Oleje przekładniowe


10 000 kg

12

Fluortek


2 000 kg
 1. W części I decyzji: „Rodzaj i parametry instalacji”, w punkcie 4. „Zużycie surowców, paliw i energii”, podpunkt 4.2. „Zużycie paliw” otrzymuje nowe brzmienie:

4. Zużycie surowców, paliw i energii.


4.2. Zużycie paliw.


Lp.

Rodzaj

Zużycie/rok

1

Olej napędowy


4 000 dm3

2

Naturalny gaz (metan)


1 000 000 m3

3

Gaz płynny

- procesy

- transportSUMA


50 000 kg

4

Tlen ciekły


350 000 kg

5

Acetylen


850 m3
 1. W części I decyzji: „Rodzaj i parametry instalacji”, w punkcie 4. „Zużycie surowców, paliw i energii”, podpunkt 4.3. „Zużycie energii elektrycznej” otrzymuje nowe brzmienie:

4. Zużycie surowców, paliw i energii.


4.3. Zużycie energii elektrycznej.


Energia elektryczna

(procesy technologiczne, oświetlenie, systemy chłodzenia, wytwarzanie sprężonego powietrza)
70 000 MWh/rok 1. W części I decyzji: „Rodzaj i parametry instalacji”, w punkcie 4. „Zużycie surowców, paliw i energii”, tytuł punktu 4.4. „Pobór wody” oraz treść podpunktu a) otrzymuje nowe brzmienie:

4. Zużycie surowców, paliw i energii.


4.4. Gospodarka wodna.
Zaopatrzenie w wodę następuje:

 1. z sieci miejskiej na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę zawartej pomiędzy Spółką Akcyjną „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej, a EnerSys Sp. z o.o. w Bielsku-Białej ul. Leszczyńska 73.

Woda pobierana z sieci miejskiej używana jest do celów:

- chłodniczych w ilości 69 147 m3/rok,

- technologicznych w ilości 15 718 m3/rok,

- socjalno-bytowych w ilości 25 000 m3/rok.
Łączny pobór wody z sieci wodociągowej dla Zakładu wyniesie 109 865 m3/rok.” 1. W części I decyzji: „Rodzaj i parametry instalacji”, tytuł oraz treść punktu 5. „Źródła powstawania oraz warunki odprowadzania ścieków” otrzymuje nowe brzmienie:

5. Gospodarka ściekowa.


Z Zakładu EnerSys Sp. z o.o. odprowadzane są następujące rodzaje ścieków:

 • ścieki przemysłowe – pochodzą z procesów produkcyjnych, z mycia maszyn, urządzeń, posadzek i dróg transportowych, zraszania przestrzeni hali oraz z chłodzenia; zawierają w swoim składzie m.in. ołów, który zaliczany jest do substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,

 • ścieki socjalno-bytowe,

 • wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych, szczelnych (dróg i parkingów) oraz terenów zielonych.

Prognozowana ilość ścieków przemysłowych z instalacji IPPC (technologicznych i chłodniczych): 31 397 m3/rok.


Ścieki przemysłowe zawierające w swoim składzie ołów poddawane są procesowi podczyszczania w zakładowej podczyszczalni ścieków, a następnie wraz z pozostałymi ściekami oraz wodami opadowymi i roztopowymi odprowadzane są do kanalizacji miejskiej należącej do AQUA S.A.

Zakładowa podczyszczalnia ścieków jest instalacją pomocniczą dla instalacji IPPC.


Prognozowana ilość ścieków przemysłowych (stanowiących mieszaninę ścieków przemysłowych, bytowych oraz wód opadowych i roztopowych) wprowadzana do urządzeń kanalizacyjnych „AQUA” S.A.: 146 000 m3/rok.
Stan i skład ścieków przemysłowych: odczyn pH, ChZTCr, zawiesiny ogólne, chlorki, siarczany, ołów.”


 1. W części I decyzji: „Rodzaj i parametry instalacji”, punkt 6. „Charakterystyka źródeł hałasu” otrzymuje nowe brzmienie:

6. Charakterystyka źródeł hałasu.


Wykaz głównych źródeł hałasu instalacji IPPC oraz instalacji pomocniczych zawierają poniższe tabele.

6.1. Źródła bezpośredniej emisji hałasu do środowiska.
Tabela. Parametry akustyczne i czas pracy źródeł bezpośredniej emisji hałasu do środowiska.Lp.

Oznacz

źródła

Nazwa źródła

Poziom

mocy akustycznej LWA w dB

Czas pracy

Opis

1

Zp-1

Emitor E1

(zespół filtrów – wylot powietrza)80

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 25 000 m3/h (Odlewnia – Instalacja wtórnego wytopu i odlewania kratek, rdzeni i detali)

2

Zp-2

Emitor E2

(zespół filtrów – wylot powietrza)82

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 45 000 m3/h (Odlewnia – Instalacja wtórnego wytopu i odlewania kratek, rdzeni i detali)

3

Zp-3

Emitor E3

(zespół filtrów – wylot powietrza)78

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 15 000 m3/h (Odlewnia – Instalacja wtórnego wytopu i odlewania kratek, rdzeni i detali)

4

Zp-4

Emitor E4

(zespół filtrów – wylot powietrza)71

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 6 000 m3/h (Mieszalnia – Produkcja mas czynnych)

5

Zp-5

Emitor E5

(zespół filtrów – wylot powietrza)72

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 8 000 m3/h (Mieszalnia – Produkcja mas czynnych)

6

Zp-6

Emitor E6

(zespół filtrów – wylot powietrza)78

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 15 000 m3/h (Paściarnia – Pastowanie i suszenie płyt)

7

Zp-7

Emitor E7

(zespół filtrów – wylot powietrza)78

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 15 000 m3/h (Paściarnia – Pastowanie i suszenie płyt)

8

Zp-8

Emitor E8

(zespół filtrów – wylot powietrza)80

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 25 000 m3/h (Płyty pancerne – Zasypywanie płyt)

9

Zp-9

Emitor E9

(zespół filtrów – wylot powietrza)80

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 25 000 m3/h (Płyty pancerne – Zasypywanie płyt)

10

Zp-10

Emitor E10

(płuczka wodna – wylot powietrza)67

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 2 000 m3/h (Cementacja płyt)

11

Zp-11

Emitor E11

(zespół filtrów – wylot powietrza)80

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 26 000 m3/h (Paściarnia – Pastowanie i suszenie płyt)

12

Zp-12

Emitor E13

(zespół filtrów – wylot powietrza)69


24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 4500 m3/h (Paściarnia – Pastowanie i suszenie płyt)

13

Zp-13

Emitor E14

(zespół filtrów – wylot powietrza)69

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 4500 m3/h (Paściarnia – Pastowanie i suszenie płyt)

14

Zp-14

Emitor E15

(zespół filtrów – wylot powietrza)69

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 4500 m3/h (Paściarnia – Pastowanie i suszenie płyt)

15

Zp-15

Emitor E16

(zespół filtrów – wylot powietrza)78

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 14 000 m3/h (Odlewnia – Instalacja wtórnego wytopu i odlewania kratek, rdzeni i detali)

16

Zp-16

Emitor E17

(zespół filtrów – wylot powietrza)79

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 21880 m3/h (Odlewnia – Instalacja wtórnego wytopu i odlewania kratek, rdzeni i detali)

17

Zp-17

Emitor E18

(zespół filtrów – wylot powietrza)67

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 2100 m3/h (Odlewnia – Odkurzacz)

18

Zp-18

Emitor E19

(zespół filtrów – wylot powietrza)72

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 8 000 m3/h (Mieszalnia – Produkcja mas czynnych)

19

Zp-19

Emitor E22

(zespół filtrów – wylot powietrza)69

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 4500 m3/h (Paściarnia – Pastowanie i suszenie płyt)

20

Zp-20

Emitor E25

(zespół filtrów – wylot powietrza)78

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 25000 m3/h (Montaż ogniw)

21

Zp-21

Emitor E26

(zespół filtrów – wylot powietrza)83

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 50 000 m3/h (Montownia - Montaż ogniw)

22

Zp-22

Emitor E30

(zespół filtrów – wylot powietrza)68

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 3 000 m3/h (Montownia – zespół linii COS)

23

Zp-23

Emitor E31

(zespół filtrów – wylot powietrza)78

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 60 000 m3/h (Montownia – Zespół linii COS)

24

Zp-24

Emitor E32

(zespół filtrów – wylot powietrza)67

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 2800 m3/h (Montownia - Montaż ogniw)

25

Zp-25

Emitor E33

(zespół filtrów – wylot powietrza) + tłumnik55,9

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 2100 m3/h (Montownia - odkurzacz)

26

Zp-26

Emitor E34

(płuczka wodna – wylot powietrza) + tłumnik52,4

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 3000 m3/h (Formacja)

27

Zp-27

Emitor E35

(płuczka wodna – wylot powietrza) + tłumnik56,3

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 3000 m3/h (Formacja)

28

Zp-28

Emitor E36

(płuczka wodna – wylot powietrza) + tłumnik54,8

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 7000 m3/h (Formacja)

29

Zp-29

Emitor E37

(płuczka wodna – wylot powietrza) + tłumnik63,9

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 12000 m3/h (Formacja)

30

Zp-30

Emitor E38

(płuczka wodna – wylot powietrza) + tłumnik56,3

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 10000 m3/h (Formacja)

31

Zp-31

Emitor E39

(płuczka wodna – wylot powietrza) + tłumnik51,8

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 3000 m3/h (Laboratorium)

32

Zp-32

Emitor E41

(wylot powietrza)51

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 533 m3/h (Hala kompletacji prostowników)

33

Zp-33

Emitor E43

(płuczka wodna – wylot powietrza)73

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 9000 m3/h (Formacja)

34

Zp-34

Emitor E44

(płuczka wodna – wylot powietrza)73

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 9000 m3/h (Formacja)

35

Zp-35

Emitor E45

(płuczka wodna – wylot powietrza)71

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 6000 m3/h (Formacja)

36

Zp-36

Emitor E46

(zespół filtrów – wylot powietrza)67

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 2800 m3/h (Montownia - Montaż ogniw)

37

Zp-37

Emitor E48

(zespół filtrów – wylot powietrza)67

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 2800 m3/h (Montownia - Montaż ogniw)

38

Zp-38

Emitor E49

(zespół filtrów – wylot powietrza)67

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 2800 m3/h (Montownia - Montaż ogniw)

39

Zp-39

Emitor E50

(zespół filtrów – wylot powietrza)67

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 2800 m3/h (Montownia - Montaż ogniw)

40

Zp-40

Emitor E51

(zespół filtrów – wylot powietrza)84

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 60 000 m3/h (Montownia – Zespół linii COS)

41

Zp-41

Emitor E52

(płuczka wodna – wylot powietrza)71

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 6000 m3/h (Formacja)

42

Zp-42

Emitor E53

(zespół filtrów – wylot powietrza)72

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 8 000 m3/h (Odlewnia – młyn ołowiu nr 3)

43

Zp-43

Emitor E54

(płuczka wodna – wylot powietrza)73

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 9000 m3/h (Formacja)

44

Zp-44

Emitor E55

(płuczka wodna – wylot powietrza)


73


24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 9000 m3/h (Formacja)

45

Zp-45

Emitor E56

(zespół filtrów – wylot powietrza)72

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 8000 m3/h (Młynownia – młyn ołowiu nr 4)

46

Zp-46

Emitor E57

(płuczka wodna – wylot powietrza)73

24 godz.

Wentylacja wyciągowa – wentylator o wydajności do 9000 m3/h (Formacja)1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna