Katowice, 3 stycznia 2017 r nr sprawy: os pz. 7222. 00053. 2016Pobieranie 1,6 Mb.
Strona11/11
Data14.02.2018
Rozmiar1,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
 1. W części III decyzji: „Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie i ograniczanie emisji”, dodaje się punkt III d. „Warunki w zakresie ochrony gleby, ziemi i wód podziemnych” o brzmieniu:

„III d. Warunki w zakresie ochrony gleby, ziemi i wód podziemnych.


Zastosowanie zabezpieczeń techniczno-organizacyjnych chroniących środowisko wód podziemnych i gruntowe przed zanieczyszczeniem, w szczególności:

 1. proces technologiczny prowadzony jest w zamkniętych halach i szczelnych instalacjach,

 2. podłoża hal produkcyjnych i magazynowych posiadają pełne zabezpieczenia w postaci szczelnych posadzek, odpornych na działanie substancji chemicznych i uszkodzeń mechanicznych,

 3. wszystkie zbiorniki magazynowe posiadają szczelne tace odciekowe, w szczególności zbiorniki kwasu siarkowego, jak i stanowisko rozładowcze kwasu posadowione są w dedykowanych wannach ociekowych wyposażonych w szczelne podłoże oraz czujniki. Dodatkowo stanowisko rozładowcze wyposażone jest w zbiornik wychwytowy oraz zawór odcinający je od instalacji kanalizacji deszczowej,

 4. instalacje produkcyjne i pomocnicze oraz cała infrastruktura techniczna utrzymywane są w odpowiednim stanie technicznym dzięki stałemu monitoringowi parametrów technologicznych, okresowym przeglądom, bieżącym pracom remontowo-konserwacyjnym oraz ciągłej modernizacji,

 5. wszystkie ścieki przemysłowe ujmowane są w szczelne systemy kanalizacyjne,

 6. magazynowanie odpadów odbywa się w wyznaczonych do tego celu i odpowiednio zabezpieczonych miejscach w sposób uniemożliwiający powstawanie odcieków i przedostanie się zanieczyszczeń zgromadzonych w odpadach do środowiska gruntowo-wodnego.”
 1. W części V decyzji: „ Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji ”, w punkcie 3. „ Monitoring emisji zanieczyszczeń do powietrza ”, podpunkty a) i b) otrzymują nowe brzmienie:

3. Monitoring emisji zanieczyszczeń do powietrza.


a) wykonywać pomiary emisji do powietrza z częstotliwością jedna seria pomiarowa w roku:

- emisji pyłu ogółem i ołowiu na emitorach: E1, E2, E3, E53;

- emisji pyłu ogółem, ołowiu, dwutlenku azotu i tlenku węgla na emitorach: E31, E51;

- emisji dwutlenku azotu na emitorach: E6, E7, E41;

- emisji węglowodorów alifatycznych do C12 na emitorach: E16, E17.
b) wykonać pomiary emisji do powietrza dla nowych emitorów po ich uruchomieniu lub modernizacji, a następnie kontynuować pomiary z częstotliwością jedna seria pomiarowa w roku:

- emisji pyłu ogółem i ołowiu na emitorach: E30 i E56.”
 1. W części V decyzji: „ Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji ”, punkt 5. „Ewidencja wytwarzanych odpadów” otrzymuje nowe brzmienie:

5. Ewidencja wytwarzanych odpadów.


Dla odpadów wytwarzanych w związku z funkcjonowaniem instalacji prowadzona będzie ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji i ewidencji odpadów.”


 1. W części V decyzji: „ Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji ”, dodaje się punkt 6. Monitoring gleby, ziemi i wód podziemnycho brzmieniu:

6. Monitoring gleby, ziemi i wód podziemnych.


Sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu w związku z eksploatacją instalacji oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek:

 • badania zanieczyszczenia wód podziemnych oraz gleby należy prowadzić z częstotliwością raz na 10 lat zgodnie z przepisami w tym zakresie."
 1. Punkt V. decyzji: „Sposób i częstotliwość przekazywania wojewodzie informacji i danych” wykreśla się.
 1. Tytuł i treść punktu VI. decyzji: „Zobowiązuje się ENERSYS Sp. z o.o. w Bielsku-Białej do:” otrzymuje nowe brzmienie:

VI. Sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych organowi właściwemu do wydania pozwolenia oraz dodatkowe wymagania związane z eksploatacją instalacji.


Zobowiązuje się operatora instalacji do:

 1. Przedkładania Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach oraz organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego sprawozdania z wykonywanych pomiarów:

 • emisji substancji do powietrza w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiarów,

 • emisji hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (tj. 30 dni od dnia zakończenia pomiarów).

 1. Przekazywania marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach).

 2. Ewidencjonowania i przechowywania wyników przeprowadzonych pomiarów emisji, danych o wielkości emisji, czasie pracy instalacji oraz o ilości zużywanych surowców w procesie technologicznym i wielkości produkcji przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.

 3. Archiwizowania danych dotyczących monitoringu środowiska i kontroli eksploatacji instalacji.

 4. Podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do usunięcia awarii, w przypadku jej wystąpienia, oraz poinformowania o wystąpieniu awarii osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej albo Policji albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

 5. Przedkładania do 30 stycznia każdego roku, corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, zgodnie z tabelą zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 6. Złożenia wniosku o dokonanie zmian w posiadanym pozwoleniu w przypadku zmian warunków określonych w pozwoleniu.

 7. Przedkładania informacji i sprawozdań z wykonywanych pomiarów za pomocą ePUAP lub na elektronicznym nośniku danych (bez wersji papierowej), opisanych treścią: „dotyczy: „OS.PZ.INFORMACJA_COROCZNA_78” lub „OS.PZ.POMIARY_78”.
 1. Dodaje się punkt VII. decyzji: „ Zapobieganie awariom oraz postępowanie w czasie awarii przemysłowej instalacji” o brzmieniu:

VII. Zapobieganie awariom oraz postępowanie w czasie awarii przemysłowej instalacji.


Zakład nie zalicza się ani do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, ani do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.

Istnieje jednak możliwość wystąpienia lokalnych zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia następujących stanów awaryjnych: pożar, wybuch, rozszczelnienie zbiorników magazynujących gazy, rozszczelnienie zbiorników magazynujących chemikalia wykorzystywane w procesach produkcji lub zaistnienia błędu ludzkiego czy też tzw. „siły wyższej”.


Poniższa tabela przedstawia potencjalne sytuacje awaryjne i sposoby zabezpieczenia środowiska w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej:


Lp.

Nazwa istotnej substancji wykorzystywanej przez instalację

Sposoby ograniczające rozprzestrzenianie się substancji – sposoby zabezpieczeń

Zidentyfikowane potencjalne awarie przemysłowe

1

2

3

4

ŚRODKI STOSOWANE W PROCESIE PRODUKCYJNYM

1

Kwas siarkowy

Montownia: 33 moduły formacyjne o objętości max.

9 m3 kwasu (3 zbiorniki) / moduł

Każdy moduł zabezpieczony wanną wychwytową zaopatrzoną w sondę nieszczelności. Posadzka wykonana z żywic chemoodpornych. W przypadku wycieków na posadzki odcieki są kierowane do systemu rząpii. Po napełnieniu zbiorników odcieki są przepompowane do zbiorników w Magazynie Chemii.

Magazyn chemii przy Elektroliciarni: 4 zbiorniki magazynowe o pojemności 14,9 i 15,7 m3, posadowione w dwóch wannach wychwytowych. Zbiorniki jednopłaszczowe, wanny wyposażone w czujniki sygnalizujące wyciek, wyłożone płytkami chemoodpornymi.

Elektroliciarnia: 4 zbiorniki magazynowe i produkcyjne o pojemnościach: 1.5, 2, 3 i 4 m3 posadowione w wannie ociekowej.

Stanowisko do rozładunku: autocysterna o objętości 13 m3, pod stanowiskiem wanna odciekowa o obj. 18 m3. Stanowisko jest usytuowane na wybetonowanym i ogrodzonym progiem placu, kanalizacja deszczowa wyposażona jest w zawór odcinający w przypadku wycieku substancji.

Rurociągi przesyłowe: system pomiaru wycieku w rurociągów, rurociągi dwupłaszczowe.


Rozszczelnienie zbiorników – przechwycenie substancji przez wanny wychwytowe.

Oddziaływanie ograniczone do rejonu magazynowania – bez odprowadzenia do środowiska.2

Minia ołowiowa

Młynownia: 2 zbiorniki magazynowe o pojemności po 35 Mg i 1 zbiornik - 19 Mg.

Mieszalnia: zbiorniki magazynowe.

Hale posiadają szczelne posadzki, wyposażone w studzienki kanalizacyjne, wszystkie odcieki, np. z mycia posadzek kierowane są na podczyszczalnię ścieków.


Rozszczelnienie zbiorników – wysypany sproszkowany ołów pozostaje w obrębie hali młynów, która posiada szczelną posadzkę z kratkami ściekowymi, które odprowadzają ścieki do oczyszczalni ścieków.

Oddziaływanie ograniczone do rejonu magazynowania – bez odprowadzenia do środowiska.3

Tlenek ołowiu

Hala młynów: 4 młyny,

Piętra – 4 zbiorniki magazynowe

o pojemności 19 Mg.

Odlewnia: 2 zbiorniki magazynowe.

Hale posiadają szczelne posadzki, wyposażone w studzienki kanalizacyjne, wszystkie odcieki, np. z mycia posadzek kierowane są na podczyszczalnię ścieków.


Rozszczelnienie zbiorników – wysypany sproszkowany PbO pozostaje w obrębie budynków, które posiadają szczelną posadzkę z kratkami ściekowymi, które odprowadzają ścieki do zakładowej oczyszczalni ścieków.

Oddziaływanie ograniczone do rejonu magazynowania – bez odprowadzenia do środowiska.4

Tlenek ołowiu

Zbiorniki o pojemności 40 Mg

– 2 szt., które znajdują się w Hali młynów.

Substancja jest w formie proszku, w przypadku rozsypania jest zbierana do pojemnika.


Rozszczelnienie zbiorników – wysypany tlenek ołowiu pozostaje w obrębie budynków, które posiadają szczelną posadzkę z kratkami ściekowymi, które odprowadzają ścieki do zakładowej oczyszczalni ścieków.

Oddziaływanie ograniczone do rejonu magazynowania – bez odprowadzenia do środowiska.5

Expander

Opakowania producenta o pojemności 20 kg.

Opakowania te znajdują się na terenie Mieszalni, w miejscu użycia.

Miejsce magazynowania wyposażone jest w sorbent do pochłaniania ewentualnych wycieków.


Rozszczelnienie pojemnika - usuwanie na sucho za pomocą sorbentu.

Oddziaływanie ograniczone do rejonu magazynowania – bez odprowadzenia do środowiska.6

Sumidera W-50

Zbiorniki o pojemności 200 l – 4 szt.

Opakowania te znajdują się w Magazynie surowców.

Miejsce magazynowania wyposażone jest w sorbent do pochłaniania ewentualnych wycieków.


Rozszczelnienie zbiornika - usuwanie na sucho za pomocą sorbentu.

Oddziaływanie ograniczone do rejonu magazynowania – bez odprowadzenia do środowiska.7

Wodorotlenek sodu

Magazyn chemii przy elektroliciarni: 2 zbiorniki magazynowe typu mauzer o obj. po 1 m3, posadowione w wannach ociekowych, w metalowych hangarach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.

Instalacja do produkcji wody demi: zbiornik 200 l w wannie ociekowej, pomieszczenie wyposażone w szczelną posadzkę.

Podczyszczalnia ścieków: zbiornik o poj. 1 m3 typu mauzer posadowiony na wannie ociekowej.


Rozszczelnienie zbiorników – przejęcie przez wanny ociekowe.

Oddziaływanie ograniczone do rejonu magazynowania – bez odprowadzenia do środowiska.8

Kwas solny

Magazyn chemii przy elektroliciarni: 3 zbiorniki magazynowe typu mauzer o obj. po 1 m3, posadowione w wannach ociekowych, w metalowych hangarach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.

Instalacja do produkcji wody demi: zbiornik 200 l w wannie ociekowej, pomieszczenie wyposażone w szczelną posadzkę.

Podczyszczalnia ścieków: zbiornik o poj. 1 m3 typu mauzer posadowiony na wannie ociekowej.Rozszczelnienie zbiorników – przejęcie przez wanny ociekowe.

Oddziaływanie ograniczone do rejonu magazynowania – bez odprowadzenia do środowiska.9

P3-S

Opakowania producenta o pojemności 50 kg

Opakowania te znajdują się na terenie Odlewni, w miejscu użycia oraz w Magazynie surowców.

Substancja jest w formie proszku, w przypadku rozsypania jest zbierana do pojemnika.


Rozszczelnienie pojemnika - usuwanie na sucho – substancja w formie proszku.

Oddziaływanie ograniczone do rejonu magazynowania – bez odprowadzenia do środowiska.10

Oleje

Magazyn olejów: opakowania handlowe (tzw. beczki) o poj. 200 dm3, posadowione na przenośnych wannach ociekowych, na szczelnej posadzce, wyposażonej w kratkę ściekową

Rozszczelnienie zbiorników – przejęcie przez wanny ociekowe.

Oddziaływanie ograniczone do rejonu magazynowania – bez odprowadzenia do środowiska.PÓŁPRODUKT

11

Pasta ołowiana

Instalacja własna. Pasta jest

Mieszana z tlenku ołowiu wraz z dodatkami (expander, kwas siarkowy) i zrzucana bezpośrednio na linie pastownicze.

W przypadku rozsypania jest zbierana do worków typu big bag i przekazywana do MON.

Obszar linii pastowniczych jest wyposażony dodatkowo w prasę aby pozostałości pasty ołowianej nie przedostawały się w dużych ilościach do kanalizacji przemysłowej. Szlam z pozostałości pasty jest zbierany do worków big bag i przekazywany do MON.Rozszczelnienie pojemnika - usuwanie na sucho – substancja w formie proszku.

Oddziaływanie ograniczone do rejonu magazynowania – bez odprowadzenia do środowiska.ODPADY

12

Oleje odpadowe

- przepracowaneOdpad przechowywany w szczelnym zbiorniku z podwójnymi ścianami, o pojemności 800 dm3 , w zamykanym budynku magazynowym (kompresorownia), na szczelnej nawierzchni betonowej

Wyciek, rozlanie substancji podczas magazynowania – w razie wycieku usuwanie na sucho za pomocą sorbentu.

Oddziaływanie ograniczone do rejonu magazynowania – bez odprowadzenia do środowiska13

Odpady niebezpieczne wytwarzane w instalacjach IPPC i pozostałych

Większość odpadów przechowywana jest w magazynie odpadów niebezpiecznych, na szczelnej nawierzchni betonowej.

Odpady magazynowane są także w miejscach ich powstawania, tj. w oczyszczalni ścieków lub też w halach produkcyjnych. Miejsca te są odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.Wyciek, rozlanie substancji podczas magazynowania – w razie wycieku usuwanie na sucho za pomocą sorbentu.

Oddziaływanie ograniczone do rejonu magazynowania – bez odprowadzenia do środowiska.


Ponadto hale produkcyjne, Elektroliciarnia, Laboratorium, Podczyszczalnia ścieków, Magazyny i Biura mogą stwarzać zagrożenie pożarowe. W związku z tym elementy konstrukcyjne budynków szczególnie narażonych na możliwość pożaru są wykonane z materiałów niepalnych. Drzwi i bramy wejściowe są przeciwpożarowe. Hale i pomieszczenia wyposażone są w wentylację mechaniczną, a część stanowisk dodatkowo w indywidualne odciągi stanowiskowe. Materiały łatwopalne są magazynowane i eksploatowane zgodnie z zaleceniami producenta. Obiekty Zakładu wyposażone są w system alarmowy, a Zakład posiada instrukcję postępowania na wypadek pożaru i plan ewakuacji pracowników z zagrożonego obszaru. W dokumentacji tej zawarte są informacje dotyczące systemu zaopatrzenia w wodę, w tym wodę dla celów przeciwpożarowych, zadań i obowiązków osób zaangażowanych w czynności ratownicze, alarmowania na wypadek zagrożenia, prowadzenia akcji ratowniczej.


Zgodnie z mapą zagrożenia powodziowego na obszarze zajmowanym przez Zakład nie stwierdzono zagrożenia powodziowego.

W związku z możliwością wystąpienia stanów awaryjnych EnerSys Sp. o.o. w Bielsku-Białej posiada stosowne zapisy o trybie postępowania, zawarte w instrukcji pożarowej, w szczegółowych planach postępowania, DTR maszyn i urządzeń, szczegółowych instrukcjach stanowiskowych oraz procedurach Systemu Zarządzania Środowiskiem i Jakością.

Ponadto Zakład posiada grupę zakładowego ratownictwa chemicznego, która jest gotowa do niezwłocznego reagowania na wszelkie ewentualne zagrożenia.

W celu zapobiegania sytuacjom awaryjnym Zakład stosuje się do zasad i przepisów związanych z prowadzeniem gospodarki substancjami niebezpiecznymi poprzez: • przeprowadzanie rozładunku substancji powodujących ryzyko wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio przygotowanych,

 • utrzymywanie w należytym stanie zabezpieczeń przy zbiornikach i innych miejscach magazynowania substancji powodujących ryzyko,

 • prowadzenie ścisłej ewidencji i nadzoru nad wykorzystaniem substancji powodujących ryzyko na terenie zakładu,

 • ustalenie i przestrzeganie zasad postępowania z każdą z substancji powodujących ryzyko wprowadzanych do obrotu na terenie zakładu,

 • okresowe szkolenie pracowników oraz wyposażenie ich w środki ochrony osobistej.

W Zakładzie wdrożone są procedury monitorowania istotnych procesów technologicznych oraz stanu technicznego poszczególnych instalacji. W przypadku awarii instalacji proces technologiczny zostaje wstrzymany do czasu usunięcia awarii i przywrócenia normalnych warunków pracy.

Zastosowane zabezpieczenia powodują, że rejon oddziaływania sytuacji awaryjnej związanej z uwolnieniem substancji powodującej ryzyko zamyka się w granicach danego obiektu, do bezpośredniego sąsiedztwa miejsca, w którym substancja jest magazynowana.

 1. W punkcie IX decyzji: „Postępowanie po zakończeniu działalności instalacji i urządzeń” zmienia się numerację punktu decyzji na VIII. 1. W punkcie XI decyzji: „Pozwolenie zintegrowane udziela się na czas nieoznaczony” zmienia się numerację punktu na IX. 1. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie
Wojewoda Śląski decyzją z dnia 17 grudnia 2007 r. o znaku ŚR/IV/6618/27/15/07 udzielił EnerSys Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wtórnego wytopu metali nieżelaznych o zdolności produkcyjnej powyżej 4 Mg wytopu ołowiu na dobę, zlokalizowanej w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 73, zmienionego decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 2334/OS/2008 z dnia 22.08.2008 r., nr 910/OS/2008 z dnia 26.03.2009 r., nr 1880/OS/2009 z dnia 15.06.2009 r., nr 3982/OS/2009 z dnia 1.12.2009 r., nr 2736/OS/2010 z dnia 2.07.2010 r., nr 4093/2010 z dnia 30.09.2010 r., nr 5460/OS/2011 z dnia 16.12.2010r., nr 1065/OS/2011 z dnia 12.04.2011 r., nr 2151/OS/2011 z dnia 19.07.2011, nr 3785/OS/2011 z dnia 22 grudnia 2011, nr 86/OS/2012 z dnia 16.01.2012 r., nr 1921/OS/2012 z dnia 13.07.2012 r., nr 1976/OS/2013 z dnia 12.09.2013 r., nr 769/OS/2014 z 7.04.2014 r., nr 2552/OS/2014 z dnia 28.11.2014 r., nr 70/OS/2015 z dnia 14.01.2015 r. oraz postanowieniami Marszałka Województwa Śląskiego nr 607/OS/2009 z dnia 25.06.2009, nr 957/OS/2010 z dnia 12.10.2010, nr 364/OS/2011 z dnia 17.05.2011.

Działając z upoważnienia EnerSys Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, pismem z dnia 25 kwietnia 2016 r. Pani Teresa Buzińska zwróciła się z wnioskiem o zmianę warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego EnerSys Sp. z o.o. decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. o znaku ŚR/IV/6618/27/15/07 z późn. zmianami, dla instalacji zlokalizowanych w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 73, która podyktowana jest modernizacją i unowocześnianiem parku maszynowego poprzez likwidację „starych” maszyn i urządzeń i zastępowaniem ich nowocześniejszymi i bardziej wydajnymi, wprowadzaniem do produkcji nowego sprzętu (kompletacja prostowników), oczekiwaniami klientów w zakresie wielkości i szybkości dostaw produktów oferowanych przez Zakład oraz nowymi wymaganiami prawnymi dla instalacji IPPC w zakresie emisji do powietrza, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni gleby, ziemi i wód gruntowych.

Przedmiotowa instalacja kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z punktem 2 podpunkt 6 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r. poz. 1169), a także § 2.1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U z 2016 r. poz.71) . Zatem zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zmianami) Marszałek Województwa Śląskiego jest organem właściwym do podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.
Z tytułu ww. wniosku Spółka wniosła opłatę rejestracyjną na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6000 PLN.

Do dokumentacji wnioskowej Spółka dołączyła wniosek do Prezydenta Miasta Bielsko-Biała z dnia 8 września 2016 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie instalacji do produkcji akumulatorów i urządzeń trakcyjnych położonej w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 73 wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Prowadzący instalację nie wystąpił z wnioskiem o wyłączenie z udostępniania publicznego części dokumentacji załączonej do podania zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z 2016 r. Dz. U. poz. 353 ze zm.).

Przedłożona dokumentacja wymagała złożenia wyjaśnień i uzupełnień (wezwanie z dnia 17 maja 2016 r., 13 czerwca 2016 r., 7 lipca 2016 r., 18 sierpnia 2016 r.), które Spółka przedłożyła przy pismach z dnia 3 czerwca 2016 r., 29 czerwca 2016 r., 25 lipca 2016 r., 8 września 2016 r., 20 września 2016 r., 9 listopada 2016 r., 30 listopada 2016 r. oraz 7 grudnia 2016 r.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek Marszałek Województwa Śląskiego ogłoszeniem z dnia 19 września 2016 r. publicznie poinformował o zamieszczeniu danych o wniosku EnerSys Sp. z o.o. w Bielsku-Białej w publicznie dostępnym wykazie danych, a także o możliwości wnoszenia uwag i wniosków w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia. Przedmiotowe ogłoszenie w dniu 23 września 2016 r. zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz w pobliżu lokalizacji instalacji, a także na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, na okres 21 dni. Do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do sprawy.

Do wniosku załączona została dokumentacja pn.: „Raport początkowy opisujący stan zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu EnerSys Sp. z o.o. z Bielsku-Białej” z którego wynika, że zastosowane w zakładzie środki techniczne i organizacyjne są wystarczające do zachowania bezpieczeństwa wód podziemnych i gleby. Procesy produkcyjne w zakładzie prowadzone są wewnątrz budynków. Podstawowe instalacje produkcyjne oraz towarzyszące im obiekty magazynowe stanowią konstrukcje naziemne, więc istotne rozszczelnienia lub awarie są łatwe do identyfikacji (w sposób ciągły) przez personel nadzorujący procesy produkcyjne i pomocnicze. Do części III pozwolenia zintegrowanego zostały wprowadzone dodatkowe warunki w tym zakresie, a w części V decyzji dodano punkt 6, w którym określono częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia wód podziemnych oraz gleby.

Strona przedłożyła informację, że wyniki analizy gleb zawarte w raporcie początkowym są zgodne z wymaganiami zawartymi wymaganiami zawartymi w §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie prowadzenia oceny zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Po analizie informacji podanych we wniosku i uzupełnieniach przedłożonych przez wnioskodawcę uznano, że uzupełniony wniosek spełnia wymagania formalne określone w art. 184 oraz art. 208, art. 210 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska.


Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie ochrony powietrza związana jest z aktualizacją wielkości emisji substancji do powietrza w odniesieniu do zmian w obrębie parku maszynowego w instalacjach IPPC oraz instalacjach innych niż IPPC.

W punkcie IIIa.1. pozwolenia ustalono dopuszczalne rodzaje i ilości substancji dozwolone do wprowadzania do powietrza z instalacji zlokalizowanych na terenie zakładu. Wartości te określone zostały na poziomie wnioskowanym przez zakład. Przeprowadzone we wniosku obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu wykazały, że przy zachowaniu parametrów i miejsc wprowadzania substancji do powietrza, eksploatacja ww. instalacji nie będzie powodowała przekroczeń standardów jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031) oraz wartości stężeń substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

W niniejszym pozwoleniu, zgodnie z art. 224 ust. 3 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska, nie zostały określone dopuszczalne wielkości emisji następujących substancji wprowadzanych do powietrza z instalacji innych niż IPPC tj. pyłu zawieszonego PM10, ołowiu, cyny, tlenku węgla, węglowodorów alifatycznych do FC12, węglowodorów aromatycznych oraz kwasu siarkowego, ponieważ ich emisja nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla godziny.

W pozwoleniu nie określono dopuszczalnej wielkości emisji ze źródeł zaliczanych do instalacji energetycznego spalania paliw (IESP) opalanych paliwem gazowym. Z uwagi na łączną moc cieplną wynoszącą 1,117 MW ww. instalacja energetyczna nie wymaga uzyskania pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881).

W punkcie V.3. pozwolenia, zgodnie z wnioskiem strony, w oparciu o art. 151 i art.188 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zmianami) nałożono dodatkowe obowiązki z zakresu rodzaju i częstości prowadzenia pomiarów emisji substancji do powietrza.
W zakresie ochrony przed hałasem, w związku z projektowaną modernizacją instalacji IPPC oraz instalacji pomocniczych wprowadzone zostaną nowe maszyny i urządzenia oraz nastąpi likwidacja części istniejących maszyn i urządzeń. Ponadto, w trakcie eksploatacji instalacji wyciszono część istniejących źródeł hałasu. Z uwagi na powyższe sporządzona została ponowna inwentaryzacja źródeł hałasu, na podstawie której wykonano obliczenia prognozowanego rozkładu pola akustycznego podczas działalności Zakładu, uwzględniające wymienione zmiany. Ww. obliczenia wykazały, że prognozowana działalność Zakładu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego równoważnego poziomu hałasu „A” na terenach podlegających ochronie akustycznej.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę z wodociągu miejskiego należącego do Spółki „AQUA” S.A. zmieniono brzmienie punktu I.4.4. podpunktu a) decyzji, w którym podano prognozowaną ilość wykorzystywanej wody wodociągowej, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 8) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zmianami). W związku z wycofaniem przez Spółkę EnerSys Sp. z o.o. wniosku dotyczącego zwiększenia ilości wody pobieranej z ujęcia na potoku Straconka, pozwolenie zintegrowane w tym zakresie pozostaje bez zmian.

W związku ze zwiększeniem produkcji oraz rozbudową magazynów, placów magazynowych i dróg wewnętrznych kosztem terenów zielonych Zakładu, zwiększy się ilość ścieków przemysłowych (stanowiących mieszaninę ścieków przemysłowych, ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych) wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki „AQUA” S.A. Wobec powyższego zmieniono brzmienie punktu I.5. decyzji w tym zakresie, podając prognozowaną ilość, stan i skład ścieków przemysłowych zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 7) ustawy Prawo ochrony środowiska. Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z Zakładu EnerSys Sp. z o.o. w Bielsku-Białej do urządzeń kanalizacyjnych Spółki „AQUA” S.A. uregulowane jest w odrębnym pozwoleniu wodnoprawnym. Ponadto dokonano korekty składu ścieków przemysłowych w części informacyjnej pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska: „obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego nie powinien być odnoszony do urządzeń podczyszczających ścieki, po których ścieki trafiają, za pośrednictwem systemu kanalizacji, na zewnętrzną oczyszczalnię ścieków, stanowiącą ostatni etap oczyszczania przed wprowadzeniem ścieków do środowiska”. Wobec powyższego, zakładowa podczyszczalnia ścieków przemysłowych zawierających w swoim składzie ołów w niniejszym pozwoleniu zintegrowanym została wymieniona jako instalacja pomocnicza dla instalacji IPPC.

W zakresie gospodarki odpadami w pozwoleniu dokonano następujących zmian:

 • zwiększono dopuszczone do wytwarzania ilości odpadów innych niż niebezpieczne
  o kodach 11 01 11, 15 01 02,

 • zmniejszono dopuszczone do wytwarzania ilości odpadów niebezpiecznych o kodach 12 01 08*, 12 01 09* oraz odpadów innych niż niebezpieczne o kodach 08 04 10, 15 01 03, 15 01 04, 16 02 14, 16 02 16, 16 03 04,

 • usunięto z listy odpadów dopuszczonych do wytwarzania odpadów niebezpiecznych o kodach 06 01 06*, 06 07 04*, 08 01 17*, 12 01 10*, 13 01 04*, 13 01 05*, 16 05 07*, 16 05 08*, 16 07 09*, 17 01 06* oraz odpadów innych niż niebezpieczne o kodach 03 01 05, 08 01 18, 12 01 01, 12 01 04, 12 01 05, 15 01 07, 15 02 03, 16 01 17, 16 05 09, 17 01 01, 17 01 07, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 05, 19 09 06,

 • zaktualizowano zapisy dotyczących opisu miejsc i sposobu magazynowania odpadów oraz sposobów dalszego gospodarowania odpadami,

 • dostosowano zapisy pozwolenia do aktualnych przepisów w zakresie gospodarki odpadami,

 • zmieniono kod odpadu, który dotychczas był klasyfikowany przez prowadzącego instalację jako 17 04 03 zastępując go prawidłowymi kodami 10 04 99 i 16 01 18.

Zgodnie z przedłożonym wnioskiem przedstawione powyżej zmiany wynikają z:

 • modernizacji i unowocześnienia parku maszynowego, poprzez likwidacje „starych” maszyn i urządzeń i zastępowaniem ich nowocześniejszymi i bardziej wydajnymi w już istniejących instalacjach oraz w nowej instalacji (dot. zmian ilości i rodzajów odpadów dopuszczonych do wytwarzania),

 • konieczności dostosowania zapisów pozwolenia do aktualnie obowiązujących przepisów (w szczególności w zakresie wykreślenia z pozwolenia odpadów, które nie są wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji objętej pozwoleniem oraz wprowadzenia opisów dot. źródła powstawania, charakterystyki, podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów dopuszczonych do wytworzenia).

Opisana powyżej zmiana klasyfikacji odpadu na prawidłowe kody (10 04 99 i 16 01 18) wyniknęła z wprowadzenia do przedmiotowego pozwolenia zapisów dotyczących źródła i charakterystyki odpadu. Uwzględnione w niniejszej decyzji zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami są zgodne z informacjami zawartymi w przedłożonym wniosku oraz z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Zgodnie z wnioskiem Strony Zakład nie zalicza się do zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a zatem w niniejszym pozwoleniu został dodany punkt VII, w którym zostały opisane proponowane sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz sposoby zabezpieczenia środowiska przed skutkami sytuacji awaryjnych.
W celu uporządkowania zapisów decyzji wykreślony został nieaktualny punkt V. „Sposób i częstotliwość przekazywania wojewodzie informacji i danych” oraz zmieniona została numeracja punktów IX. „Postępowanie po zakończeniu działalności instalacji i urządzeń” i XI.” Pozwolenie zintegrowane udziela się na czas nieoznaczony”.
Przed wydaniem decyzji umożliwiono stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów – zgodnie z art.10 § 1 Kpa. Strona przy piśmie z dnia 30 listopada 2016 r. przedłożyła dodatkowe wyjaśnienia, które zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 155 Kpa, organ administracji publicznej może zmienić decyzję ostateczną, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

   • zmiana dotyczy decyzji, na mocy której strona nabyła prawo,

   • strona wyraziła zgodę na zmianę decyzji,

   • przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji

   • za zmianą decyzji przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że w niniejszej sprawie spełnione zostały wszystkie ww. przesłanki.


Decyzję niniejszą wydano zgodnie z wnioskiem strony, przy zachowaniu wymagań przepisów szczególnych.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem organu który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Przedłożono dowód zapłaty opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia zintegrowanego w wysokości 1005,50 PLN wniesionej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice.

Otrzymują:

 1. Pani Teresa Buzińska

pełnomocnik EnerSys Sp. z o.o.

ul. Inwalidów 2c, 43-300 Bielsko-Biała


Do wiadomości w wersji drukowanej:

 1. EnerSys Sp. z o.o.

ul. Leszczyńska 73, 43-301 Bielsko-Biała

 1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. W. Stwosza 2, 40-036 Katowice

 1. Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

 1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

 1. Gabinet Marszałka – rejestr decyzji i postanowień

 2. OS.PZ. - a.a. – poz. rejestru 78


Do wiadomości elektronicznie:

 1. Ministerstwo Środowiska (pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl)

 2. Gabinet Marszałka – rejestr decyzji i postanowień – SOD

 3. OS.RW – baza decyzji

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna