Katedra I Klinika Onkologii, ul. Szamarzewskiego 82/84Pobieranie 22,85 Kb.
Data05.12.2017
Rozmiar22,85 Kb.

Tematyka ćwiczeń dla IV roku
Katedra i Klinika Onkologii, ul. Szamarzewskiego 82/84
1) Rozpoznanie kliniczne choroby nowotworowej. Ocena stopnia zaawansowana klinicznego cTNM. Określenie objawów nawrotu choroby nowotworowej na podstawie objawów klinicznych – nawrót lokalny i regionalny.
2) Kwalifikacja do badań obrazowych – znajomość wartości i ograniczenia nowoczesnych metod obrazowania chorób nowotworowych – czułość i swoistość. Oglądanie i interpretacja wybranych badań obrazowych (rtg, mmr, mammografia śródoperacyjna, usg, KT, MRI, PET). Obserwacja procedury biopsji pod kontrolą badania obrazowego. Udział w posiedzeniach interdyscyplinarnych klinicysta-radiolog. Zasady współpracy klinicysty i radiologa. Przydatność skali BIRADS w podejmowaniu decyzji klinicznych.
3) Prawidłowe pobieranie materiału do badań laboratoryjnych, w tym wymazów do badań mikrobiologicznych, rozmazów cytologicznych, przygotowanie materiału do badań histopatologicznych – śródoperacyjnych, utrwalonych, oznakowywanych w warunkach sali operacyjnej; prawidłowe wypełnianie załączników do badań diagnostycznych.
4) Rola badań genetycznych w podejmowaniu decyzji terapeutycznych w onkologii – modyfikacje leczenia operacyjnego, dobór schematów leczenia cytostatykami. Poradnictwo genetyczne. Schemat badań profilaktycznych w grupie chorych wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka zachorowania na wybrane nowotwory złośliwe. Mutacje genów jako czynnik decyzyjny w kwalifikacji do operacji profilaktycznych.
5) Zasady skojarzonego leczenia nowotworów złośliwych – czynniki decyzyjne o wyborze kolejności leczenia. Nowotwory pierwotnie operacyjne. Pojęcie operacyjności i resekcyjności nowotworu. Systemowe leczenie neoadjuwantowe i uzupełniające. Leczenie radykalne, oszczędzające, cytoredukcyjne, typu second-look, paliatywne, objawowe.
6) Przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego – kwalifikacja do operacji – czynniki decyzyjne, zakres niezbędnych badań diagnostycznych, współpraca anestezjolog-operator, przygotowanie do operacji niektórych nowotworów – raka tarczycy, raka gruczołu piersiowego, nowotworów narządu rodnego, nowotworów przewodu pokarmowego, mięsaków, nowotworów skóry.
7) Ocena bezpieczeństwa leczenia przeciwnowotworowego pacjentów powyżej 65-roku życia. Karta Badania Geriatrycznego Pacjenta Onkologicznego >65 roku życia – praktyczne wykonywanie badania i interpretacja wyników.
8) Asysta do zabiegów operacyjnych wykonywanych w warunkach sali operacyjnej – elementy radykalności, aseptyka onkologiczna, oglądanie mammografii śródoperacyjnej, identyfikacja węzła wartowniczego, marginesy resekcji w operacjach oszczędzających gruczołu piersiowego, marginesy resekcji w nowotworach jelita grubego. Badanie palpacyjne usuniętych zmian chorobowych – rozmiar, spoistość i granice guza, węzły chłonne w materiale pooperacyjnym.
9) Obserwowanie operacji rekonstrukcyjnych – czynniki decyzyjne przy kwalifikacji do leczenia rekonstrukcyjnego – stosowane metody. Elementy transplantologii w onkologii.
10) Asysta do zabiegów operacyjnych nowotworów ginekologicznych – znaczenie przygotowania przedoperacyjnego. Elementy współpracy ginekologa i chirurga.
11) Obserwowanie operacji laparoskopowych, w tym profilaktycznej adneksektomii u nosicielek mutacji genu BRCA1. Omówienie miejsca operacji laparoskopowych w leczeniu nowotworów złośliwych – zalety i ograniczenia metody. Komentarz na temat chirurgii robotowej w onkologii.
12) Praktyczny udział w realizacji procedur ginekologii onkologicznej: rozmazy cytologiczne, biopsja tkankowa, kolposkopia, diagnostyczne łyżeczkowanie macicy, leczenie zmian w obrębie szyjki macicy metodą leep-loop, krioterapia.
13) Praktyczny udział w zabiegach chirurgicznych wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych – znieczulenie nasiękowe, szycie rany, opatrunek. Makroskopowa ocena marginesów wycięcia. Utrwalenie materiału i skierowanie do badania histopatologicznego . Kontrola po leczeniu operacyjnym – wyjmowanie szwów. Ocena sposobu gojenia. Przekazanie informacji o wyniku badania mikroskopowego – zalecenia co do częstotliwości kontroli.
14) Monitorowanie pacjentów po leczeniu operacyjnym – opatrunki, zlecenia, postepowanie przeciwbólowe, rehabilitacja fizyczna i psychologiczna.
15) Badanie pacjentów zgłaszających się do Poradni Onkologicznej – kwalifikacja do badań diagnostycznych, interpretacja dostarczonych wyników badań. Kontrola po leczeniu operacyjnym – opatrunki, wyjęcie szwów, ewakuacja chłonki. Follow-up w najczęstszych nowotworach złośliwych – częstość i zakres badań diagnostycznych. Przydatność wybranych markerów nowotworowych w monitorowaniu przebiegu choroby.
16) Zasady profilaktyki przeciwzakrzepowej u chorych na nowotwory – okołooperacyjnej, pooperacyjnej, w trakcie leczenia systemowego.
17) Profilaktyka przeciwobrzękowa – czynniki ryzyka obrzęku chłonnego, wybór metody chirurgii węzłów chłonnych – biopsja węzła wartowniczego vs limfadenektomia, rehabilitacja przedoperacyjna, okołooperacyjna i długoterminowa.
18) Zasady leczenia systemowego w onkologii - wskazania do leczenia cytostatykami – leczenie radykalne, indukcyjne – ocena efektów leczenia, uzupełniające – czynniki predykcyjne i prognostyczne, chemioterapia paliatywna.
19) Ocena stanu ogólnego przed leczeniem systemowym – skale Karnofskiego, WHO. Dobór schematu leczenia cytostatykami. Zasady konstruowania schematów wielolekowych. Obliczanie należnej dawki leków. Premedykacja przed leczeniem, zastosowanie leków przeciwwymiotnych.
20) Przygotowanie cytostatyków – wizyta w Pracowni Leku Cytostatycznego – rola farmaceuty. Obserwacja chorych po podaniu leków cytostatycznych pod kątem wczesnych objawów ubocznych. Omówienie objawów późnej toksyczności leczenia.
21) Obserwacja nakłucia jamy opłucnowej i ewakuacji wysięku, obserwacja pobrania szpiku do badania, nakłucia i drenażu jamy otrzewnowej.
22) Obserwacja powikłań po leczeniu przeciwnowotworowym. Profilaktyka powikłań. Leczenie wspomagające i objawowe w onkologii.
23) Wskazania do hormonoterapii w leczeniu nowotworów hormonozależnych. Kwalifikacja do immunoterapii. Leczenie celowane i personalizowane na przykładzie wybranych nowotworów. Leki hamujące neoangiogenezę oraz inhibitory kinaz. Obserwacja tolerancji leczenia.
24) Ocena skuteczności leczenia systemowego – pojęcie całkowitej i częściowej remisji, stabilizacji i progresji choroby nowotworowej, system RECIST.
25) Postępowanie w stosunku do ogniska pierwotnego w rozsianej chorobie nowotworowej.
26) Obserwacja posiedzenia Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Raka Piersi – zasady kwalifikacji do leczenia, wykorzystanie informacji z raportu patologa do podejmowania decyzji terapeutycznych, znaczenie predykcyjne i prognostyczne profilu molekularnego raka piersi.
27) Udział w rozmowie z pacjentem onkologicznym - aspekty podejmowania decyzji o zgodzie na inwazyjne badania diagnostyczne, podpisywania świadomej zgody na leczenie operacyjne, przekazywanie informacji o rozpoznaniu nowotworu złośliwego.
28) Obserwacja pacjentów po zakończonym leczeniu onkologicznym – rozpoznanie objawów wznowy i rozsiewu choroby nowotworowej. Kwalifikacja do leczenia paliatywnego i objawowego.
29) Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania programów przesiewowych w Polsce, obserwacja realizacji programu w Jednostce.
30) Żywienie i leczenie przeciwbólowe chorych w ramach leczenia wspomagającego i objawowego.
31) Badania kliniczne w onkologii.
32) Różnice w leczeniu systemowym osób starszych i młodych, kobiet w ciąży.
33) Stany nagłe w onkologii: profilaktyka, diagnozowanie, interpretacja wyników, leczenie.
34) Mity i fakty w onkologii.
35) Zespoły paraneoplastyczne.
36) Wskazania do chemioterapii uzupełniającej w poszczególnych nowotworach.
37) Odległe następstwa przeciwnowotworowego leczenia. Jak długo pacjent po leczeniu onkologicznym wymaga nadzoru specjalisty onkologa.
38) Zaburzenia równowagi kwasowo- zasadowej i wodno-elektrolitowej w przebiegu i leczeniu nowotworów złośliwych.

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15
39) Omówienie przypadków onkologicznych.
40) Interpretacja wyników histopatologicznych i cytologicznych.
41) Omówienie wskazań do brachyterapii nowotworów. Źródła promieniowania stosowane w brachyterapii. Metody aplikacji źródeł.
42) Czynny udział w procesie aplikacji źródeł. Czynny udział w planowaniu brachyterapii opartej o badania obrazowe. Proces napromieniania w brachyterapii.
43) Teleradioterapia radykalna uzupełniająca. Omówienie i przedstawienie chorych. Wskazania i przeciwskazania do teleradioterapii – przykłady kliniczne.
44) Planowanie i realizacja teleradioterapii. Łączenie teleradioterapii z chemioterapią i hipertermią – przykłady kliniczne.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna