Kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego oddział regionalny w warszawiePobieranie 23,03 Kb.
Data04.02.2018
Rozmiar23,03 Kb.

Ogłoszenie nr BIP 1400-OP.110.65.2017

z dnia 14.11.2017 r.
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE

ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO

poszukuje kandydata na stanowiskoInspektor Ubezpieczeń

w Wydziale Ubezpieczeń

W Placówce Terenowej KRUS w Siedlcach


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w KRUS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.


Wymiar etatu: pełny etat

Liczba wolnych stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Placówka Terenowa KRUS w Siedlcach

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • rozliczanie należności z tytułu składek na ubezpieczenie oraz księgowanie obrotów na kontach płatników składek,

 • uzgadnianie miesięcznych wpływów należności z tytułu składek z komórką ds. finansowo-księgowych,

 • bieżąca analiza akt i stanu rozliczeń pod kątem poprawności wykonanych operacji księgowych, dotyczących okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników,

 • prowadzenie na poszczególnych kontach płatników rozliczeń z tytułu wpłat należności objętych postępowaniem egzekucyjnym,

 • wystawianie zaświadczeń o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu oraz o stanie rozliczeń z tytułu składek, prowadzenie rejestrów wydanych zaświadczeń,

 • sporządzanie i prowadzenie właściwej dokumentacji, sprawozdawczości oraz korespondencji w zakresie powierzonych obowiązków,

 • obsługa stanowiska informacyjnego oraz przyjmowanie korespondencji wpływającej w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników.
Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).Budynek, w którym wykonywana będzie praca nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek czterokondygnacyjny – brak windy.

Wykształcenie: średnie lub wyższe

Wymagania konieczne:

 • co najmniej 2 letni staż pracy przy wykształceniu średnim,

 • znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i statutu KRUS,

 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

 • wysoka kultura osobista,

 • umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych,

 • umiejętność sporządzania pism i notatek,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność pracy pod presją czasu,

 • orientacja na interesanta,

 • komunikatywność
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje,

 • kopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. kopia świadectw pracy, zaświadczeń
  o zatrudnieniu, zaświadczeń o odbyciu stażu absolwenckiego itp.),

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji,

 • kopia orzeczenia o posiadanym stopniu niepełnosprawności – jeżeli kandydat zamierza skorzystać
  z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,

 • sprawdzian wiedzy (test lub sprawdzian pisemny) i/lub,

 • rozmowa kwalifikacyjna.

Termin składania dokumentów: 28.11.2017 r.

Miejsce składania lub przesyłania dokumentów:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie

Kancelaria - parter, pokój nr 2

ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

z wyraźnym dopiskiem na kopercie: Oferta pracy BIP 1400-OP.110.65.2017Inne informacje:

Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Oferty bez zaznaczonego numeru ogłoszenia oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby jednostki KRUS).

Dokumenty od kandydatów są przyjmowane tylko w formie pisemnej i będą wykorzystane jedynie do celów rekrutacji.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane (wzór kwestionariusza i wymaganych oświadczeń do pobrania ze strony internetowej http://www.krus.gov.pl/bip/praca-w-krus/).

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Brak nazwiska kandydata na opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej „Liście kandydatów spełniających wymagania formalne” jest jednocześnie informacją o niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru.

Kandydaci zostaną zaproszeni do kolejnego etapu naboru poprzez informację umieszczoną na opublikowanej


w Biuletynie Informacji Publicznej „Liście kandydatów spełniających wymagania formalne” albo telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Dokumenty kandydatów niewskazanych do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22)590 68 39 lub adresem e-mail warszawa@krus.gov.pl
Dyrektor OR KRUS Warszawa
Joanna Bala

OR Rekrutacja pracowników

Wydanie 11
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna