Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centrala 00 – 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190Pobieranie 194,88 Kb.
Strona1/2
Data01.03.2019
Rozmiar194,88 Kb.
  1   2


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA

00 – 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190
Biuro Zamówień Publicznych

tel.: (22) 592-64-20

e-mail:bzp@krus.gov.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

 w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę i zakup oprogramowania baz danych ORACLESpecyfikacja istotnych warunków zamówienia


(zwana dalej SIWZ)

Spis treści:
Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II – Wzór umowy

Rozdział III Formularz oferty i Załączniki do SIWZ

Warszawa, grudzień 2015r.


0000-ZP.261.21.2015
Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców


 1. Nazwa, adres Zamawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, zwana dalej „Zamawiającym” lub „KRUS” ogłasza postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
w związku z art. 40 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. zwaną dalej ustawą – Pzp (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.


 1. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup niżej wymienionego oprogramowania baz danych ORACLE:

   1. Oracle Database Enterprise Edition - 3 szt;

   2. Real Application Clusters – 4 szt;

   3. Diagnostick Pack – 8 szt.;

   4. Standard Edition Processor Perpetual -1 szt. – upgrade z Named User Plus (5 named user) lub równoważnego.

  1. Wszystkie ww. pozycje oprogramowania mają być objęte niewyłącznymi i bezterminowymi, licencjami wystawionymi na Zamawiającego bez możliwości jej wypowiedzenia.

  2. Zakup licencji obejmuje asystę techniczną i konserwację (ATiK) producenta, aktywną od dnia udzielenia licencji do dnia 31.12.2016r.

  3. W ramach usługi asysty technicznej i konserwacji (ATiK) Zamawiający nabędzie prawa zdefiniowane przez producenta oprogramowania, a w szczególności prawa co najmniej do:

 1. pobierania od producenta w postaci elektronicznej nowych wersji posiadanego oprogramowania,

 2. pobierania od producenta poprawek do posiadanego oprogramowania,

 3. zgłaszania i uzyskiwania pomocy od producenta w zakresie problemów i błędów oprogramowania bezpośrednio od producenta,

 4. dostępu do bazy wiedzy producenta w zakresie posiadanego oprogramowania.

  1. Potwierdzenie przekazania dokumentów poświadczających udzielnie Zamawiającemu licencji, nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Formularz protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 1 do umowy.

  2. Odbiór Certyfikatu Asysty Technicznej potwierdzony zostanie przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Formularz protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 2 do umowy.

  3. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem ww. oprogramowania. Usługi asysty technicznej i konserwacji (ATiK) będą świadczone co najmniej w dni robocze, w godz. 7.00 – 17.00 lub dłużej w przypadku gdy oferta przewiduje korzystniejsze dla Zamawiającego czasy.

  4. Usługi asysty technicznej i konserwacji (ATiK) świadczone będą przez Wykonawcę co najmniej za pomocą następujących kanałów:

 1. telefonicznie, na numer telefonu podany przez Wykonawcę,

 2. za pomocą dedykowanego do świadczenia pomocy technicznej systemu internetowego producenta - adres serwisu zostanie podany przez Wykonawcę,

 3. za pomocą poczty elektronicznej - zgłoszenia kierowane będą na podany przez Wykonawcę adres e-mail obsługiwany przez producenta.

  1. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego informowania Zamawiającego o możliwościach i warunkach podnoszenia wersji posiadanego oprogramowania.

  2. Przedmiot zamówienia został określony wg kodów zawartych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 48.61.10.00-4 – pakiety oprogramowania dla baz danych.  1. Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych do przedmiotu zamówienia określonego w ppkt 1. Przez produkt równoważny do opisanego przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie taki, który realizuje co najmniej wszystkie funkcjonalności i posiada wszystkie cechy poza funkcjonalne oraz nie gorsze parametry techniczne niż produkt określony w SIWZ.

  2. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca:

a. wraz z ofertą wykaże, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu stosowny dokument, że oferowane rozwiązanie spełnia wymagania określone w SIWZ;

b. wraz z ofertą przedstawi szczegółowy projekt techniczny wraz z instrukcją eksploatacyjną dotyczącą zaoferowanego rozwiązania;

c. na etapie oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji proponowanego rozwiązania oferowanego przez Wykonawcę. W tym celu na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zbuduje laboratorium, w którym zainstaluje rozwiązanie równoważne
i przeprowadzi testy funkcjonalne i niefunkcjonalne. Wynikiem testów będzie raport,
w którym Wykonawca przedstawi 100% pokrycie funkcjonalne i niefunkcjonalne rozwiązania równoważnego w stosunku do rozwiązania obecnie użytkowanego przez Zamawiającego dla: systemu WORKFLOW wraz z podsystemami: Portal dla Pracowników, Portal dla Rolników eKRUS, Platformy Integracyjnej KRUS tj. budowa laboratorium i przeprowadzenie testów nie będzie się wiązało z koniecznością zaangażowania ze strony Zamawiającego, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w tych testach. Negatywny wynik testów jest podstawą do odrzucenia oferty;

d. po podpisaniu umowy w terminie do 7 dni zainstaluje i skonfiguruje dostarczone rozwiązanie równoważne oraz zintegruje je z istniejącym i użytkowanym u Zamawiającego oprogramowaniem systemu WORKFLOW wraz z podsystemami: Portal dla Pracowników, Portal dla Rolników eKRUS, Platformy Integracyjnej KRUS bez konieczności wykonywania u Zamawiającego dodatkowych czynności konfiguracyjnych w użytkowanych obecnie u Zamawiającego systemach informatycznych, a następnie dokona migracji danych aktualnie przez Zamawiającego przetwarzanych;

e. po podpisaniu umowy w terminie do 7 dni dostarczy dokumentację techniczną oraz szkoleniową (w wersji dla administratorów oraz użytkowników) oferowanego oprogramowania, a także przeprowadzi instruktaż dla wyznaczonej przez Zamawiającego grupy max. 100 administratorów oraz max. 6000 użytkowników końcowych oprogramowania systemu WORKFLOW wraz z podsystemami.

Wszystkie ww. prace Wykonawca wykona na własny koszt. Wykonawca pokryje również wszelkie udokumentowane koszty po stronie Zamawiającego, związane z wdrożeniem rozwiązania równoważnego.
 1. Termin wykonania zamówienia
 1. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy dostarczyć Zamawiającemu dokument lub dokumenty potwierdzające udzielenie Zamawiającemu licencji na oprogramowanie wymienione w pkt II.1, w  zakresie wskazanym w § 2 ust. 3 umowy oraz zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu najnowsze wersje oprogramowania, na które zostaje udzielona licencja, w ilości 1 kopii (CD/DVD) dla każdego z oprogramowań albo wskaże odpowiednie adresy producenta do pobrania oprogramowania.

 2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie zapewnienia asysty technicznej oprogramowania w zakresie wskazanym w § 2 ust. umowy tj. przekazać Certyfikat Asysty Technicznej.

 3. Usługa asysty technicznej i konserwacji (ATiK) świadczona będzie w okresie od dnia udzielenia licencji do dnia 31.12.2016r.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

    1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
     w art. 22 ust. 1 ustawy – Pzp dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Potencjał techniczny - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.


W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena wymagań określonych w ppkt 1 lit. a) – d) będzie dla tych Wykonawców dokonana łącznie.


    1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
     art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Pzp.


W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.


    1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, udowodnił Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia.


Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.


 1. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.


A. W zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy dołączyć:

  1. oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ).

B. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy dołączyć:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ),

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


C. Dokumenty podmiotów zagranicznych

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt B.3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

 2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt C.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wymagania dotyczące okresu ważności tego dokumentu określone w pkt C.4 stosuje się odpowiednio.


D. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 1. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015, poz. 184
  z późn. zm.) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ).


E. Inne dokumenty:

 1. wypełniony Formularz oferty wg wzoru zawartego w SIWZ, Rozdział III – Formularz
  oferty i Załączniki do SIWZ,

 2. dowód wniesienia wadium,

 3. pełnomocnictwo /upoważnienie/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa) [wymagane również, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum],

 4. dokumenty potwierdzające zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku określonym w SIWZ pkt IV.3.
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej,
  w języku polskim.

 2. Zgodnie z wyborem Zamawiającego na podst. art. 27 ust. 2 ustawy – Pzp, Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie dokona zwrotnego potwierdzenia otrzymania przesłanej wiadomości.

 3. Oświadczenia, wnioski oraz pozostałe informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a następnie zostaną niezwłocznie przekazane do Zamawiającego w formie pisemnej (przesłane pocztą lub dostarczone do siedziby Zamawiającego – pok. 101 kancelaria).

 4. W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji, Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji.

 5. Postępowanie prowadzi Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-00, (22) 592-64-20, fax: (22) 592-66-63, e-mail:bzp@krus.gov.pl od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.


Wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia


 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści postanowień niniejszej SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na
  2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
  o którym mowa w pkt VI.6 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt VI.6.

 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ.

 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest dostępna na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
 1. Wymagania dotyczące wadium
  1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku z następujących form: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 ). Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:

27 1130 1017 0019 9015 9220 0003 z adnotacją „Wadium na dostawę licencji baz danych ORACLE”.

  1. W przypadku wadium wnoszonego w innych formach niż pieniądz, należy; oryginał dokumentu umieścić w odrębnej kopercie opatrzonej dopiskiem „WADIUM” i złożyć wraz z ofertą, natomiast kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

  2. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, gwarancja winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta.

  3. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium oraz wadium w formie innej niż pieniądz nie będzie zawierać zapisów wymienionych w pkt VII.9 i 10 zostanie przez Zamawiającego wykluczony, a jego oferta będzie uznana za odrzuconą.

  4. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt VII.9.

  5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  7. Wadium wniesione w formie pieniężnej będzie zwracane wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

  9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:

 • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

 • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

 • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 1. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 1. Opis sposobu przygotowywania ofert

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 3. Wykonawca może zastrzec, nie później niż w terminie składania ofert, że określone informacje zawarte w ofercie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje podlegające zastrzeżeniom powinny być jednoznacznie oznaczone, wyodrębnione w formie załącznika.

 4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne propozycje spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelną inną techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

 6. Oferta wraz z załącznikami (wymienionymi w SIWZ, Rozdział I pkt V) musi być podpisana i ostemplowana pieczątką imienną przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

 8. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.

 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 10. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były trwale spięte (zszyte) w jedną całość oraz posiadały kolejno ponumerowane strony.

 11. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ i przepisami ustawy – Pzp. Oferty nie spełniające tych wymagań zostaną odrzucone z uwzględnieniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy – Pzp.

 12. Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty będą zawierać błędy, zostanie wykluczony z postępowania, z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 ustawy – Pzp.

 13. Dokumenty składające się na ofertę powinny być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy:

  1. poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),

  2. w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osobę/y, której/ych upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestracyjnego Wykonawcy, należy do oferty dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa lub jego kserokopię, poświadczoną przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa,

  3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winno być złożone w formie oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność
   z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa.

 1. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 2. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że złożone przez niego informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania są nieprawdziwe, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.

 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: pok. 101 – kancelaria lub drogą pocztową
  w terminie do dnia 14-12-2015r. do godz. 09:30 w zamkniętej kopercie z pieczątką Wykonawcy i oznaczonej w następujący sposób:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala

Biuro Zamówień Publicznych

Al. Niepodległości 190

00-608 Warszawa

„Oferta na zakup licencji baz danych ORACLE”
 1. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne pisemne powiadomienie przed wyznaczonym terminem składania ofert.

 1. Powiadomienie o modyfikacji oferty musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej dopiskiem „Modyfikacja”.

 2. W przypadku wycofania oferty, po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane i na wniosek Wykonawcy zostaną odesłane.

 3. Koperty oznaczone napisem „Modyfikacja” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

 4. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie, natomiast zgłoszenia i pisma przesłane faksem nie będą traktowane jako oferty.

 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14-12-2015r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego
  w sali konferencyjnej „A” - parter.

 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 7. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
  w ofertach.

 8. Informacje, o których mowa w ppkt 8 i 9 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny

  1. Wykonawca określi ceny ściśle według zapisów zawartych w Formularzu oferty – Rozdział III SIWZ.

  2. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) oraz wyrażona liczbowo i słownie,
   z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z powszechnie przyjętym systemem rachunkowości).

  3. Cena określona przez Wykonawcę powinna zawierać w sobie wszystkie koszty mogące powstać w okresie ważności umowy, a także uwzględniać inne opłaty i podatki wynikające
   z realizacji umowy, jak również ewentualne upusty i rabaty.

  4. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

  5. Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji umowy, z uwzględnieniem zapisów SIWZ p. XVI oraz § 10 ust.3 wzoru umowy.

  6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.


 1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja przetargowa.

 2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Komisja dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria wyboru:Lp.

Kryterium

Znaczenie w %

Opis

a)

Cena (Kc)

98

cena za wykonanie przedmiotu zamówienia (podana przez Wykonawcę w zł brutto)

b)

Dodatkowe godziny wsparcia technicznego (Kw)

2


Dodatkowe pełne godziny wsparcia technicznego (maksymalnie 4 godziny liczone w ten sposób, iż 1 godzina dodatkowego wsparcia technicznego od godz. 06:00 do 07:00 oraz 3 godziny dodatkowego wsparcia technicznego liczone od godziny 17:00 do 20:00)

Kryteria będą wyliczone wg następujących zasad:
 1. Kryterium ceny (Kc)


Najniższa cena z ocenianych ofert

Kc = ----------------------------------------------------------- x 98

Cena oferty ocenianej
Maksymalna liczba punktów jaką w tym kryterium otrzyma oferta wynosi 98. 1. Kryterium dodatkowych godzin wsparcia technicznego (Kw)Liczba dodatkowych godzin wsparcia technicznego w ocenianej ofercie

Kw = ---------------------------------------------------------------------------------------------- x 2

Maksymalna liczba dodatkowych godzin wsparcia technicznego (4)

Maksymalna liczba punktów jaką w tym kryterium otrzyma oferta wynosi 2.
 1. Wskaźnik wynikowy (W) stanowi sumę punktów uzyskanych w obu kryteriach oceny ofert, wg wzoru: W = Kc + Kw, przy czym wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 2. Za najkorzystniejszą, Wykonawca uzna ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (W).

 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 1. Informacje o wyniku postępowania oraz formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o określone w SIWZ kryterium oceny ofert.

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
  i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

 4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt XIII.2a) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 2. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2, jeżeli wystąpią przesłanki zastosowania
  art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz ust. 2 pkt 3 lit. a).

 4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument wystawiony przez producenta oprogramowania, że posiada prawo do legalnej sprzedaży licencji, usługi asysty technicznej i konserwacji (ATiK) będącej przedmiotem zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 1. Wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  1. pieniądzu;

  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  3. gwarancjach bankowych;

  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy
   z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275).

 1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

 2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:

 1. z jej treści winno wynikać, iż Gwarant gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę wszelkich należności w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
  w tym zapłatę należności z tytułu kar umownych na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (Beneficjenta),

 2. gwarancja winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta.

 1. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 3. Zamawiający zwraca 100% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po zakończeniu usługi wsparcia technicznego.
 1. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.


 1. Wzór umowy

 1. Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy dokument, o którym mowa w SIWZ p. XIII. 6.

 2. Umowa zostanie zawarta według wzoru zamieszczonego w SIWZ, Rozdział II – Wzór umowy.

 3. Na podstawie art. 144 ust. 1 i 2 ustawy – Pzp, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian. Zakaz zmian nie dotyczy:

 1. zmiany stanu prawnego, który może mieć wpływ na treść zawartej umowy,

 2. uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy.

 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na podstawie
  art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust 1 ulegnie proporcjonalnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.


XVII. Informacja o podwykonawcach

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.
 1. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.


 1. Informacja o aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje dokonania ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze zgodnie z działem VI – środki ochrony prawnej Prawa zamówień publicznych, z uwzględnieniem art. 180 ust. 2 ustawy- Pzp

Rozdział II - Wzór umowy

W dniu …………………….... w Warszawie pomiędzy:Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibę w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, 00 – 608 Warszawa, NIP 526-00-13-054, REGON 012513262, zwaną dalej Zamawiającym

reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

w imieniu którego występuje:

…………………………………

zwany dalej Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………NIP: ……………………………., REGON: …………………………….

zwany dalej Wykonawcą

zwanych dalej łącznie Stronami
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna