Karty zgodności z kryteriami wybory operacji dla celu ogólnego 3Pobieranie 56,22 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar56,22 Kb.

Karty zgodności z kryteriami wybory operacji dla celu ogólnego 3

Karta oceny operacji w ramach konkursu nr 4/2017

Numer wniosku:

………………………………………………………………………………………………..Nazwa wnioskodawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tytuł operacji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cel ogólny

3. Obszar LGD konkurencyjny gospodarczo z przedsiębiorczymi mieszkańcami świadomymi atutów swojego otoczenia.

Cel szczegółowy

3.1 Rozwój przedsiębiorczości związanej z przetwórstwem rolno - spożywczym, produkcją i sprzedażą produktów lokalnych oraz wykorzystującą potencjał rolnictwa.

3.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie ubóstwa poprzez wsparcie zakładania i rozwijania innowacyjnej działalności gospodarczej w sektorze usług.

Przedsięwzięcie

3.1.1 Wspieranie działalności związanej z przetwórstwem rolno – spożywczym.

3.2.1 Wsparcie innowacyjnej działalności w sektorze usług.

3.1.2 Wspieranie działalności związanej z wprowadzaniem na rynek produktów lokalnych w ramach krótkich łańcuchów dostaw.

3.1.3 Wspieranie działalności wykorzystującej potencjał rolnictwa.
Lp.

Kryteria

Liczba punktów

Objaśnienie

Ilość przyznanych punktówWnioskodawca skonsultował wniosek o przyznanie pomocy i korzystał z doradztwa z pracownikami Biura LGD

0/1

Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli wnioskodawca skonsultował przygotowywany wniosek o przyznanie pomocy z pracownikiem Biura LGD osobiście w siedzibie Biura LGD pod kątem jego merytorycznej zgodności z programem i LSR. Wnioskodawca musi skorzystać z doradztwa minimum jeden raz zgodnie z regulaminem doradztwa.

Wnioskodawca powinien zgłosić się na doradztwo z uzupełnionym wnioskiem, biznesplanem oraz załącznikami do wniosku.

Punktacji nie podlegają konsultacje telefoniczne i jednorazowe zapytania. Korzystanie z doradztwa zapewni wysoką jakość przygotowanego wniosku o przyznanie pomocy i sprawna realizacje operacji.

Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie informacji zawartej we wniosku o przyznanie pomocy i prowadzonej przez Biuro LGD ewidencji doradztwa.
Operacja zakłada wykorzystanie:

 • lokalnych produktów rolnych
 • potencjał rolnictwa
 • nie zakłada wykorzystania produktów i potencjału

3

2


0


Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli wnioskodawca zaplanował w ramach operacji wykorzystanie lokalnych produktów rolnych, potencjału rolnictwa. Celem jest premiowanie projektów, które przyczyniają się do wykorzystania lokalnych zasobów pochodzących z upraw rolniczych i promowanie w ten sposób potencjału rolniczego przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności gospodarczej obszaru LSR.

Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie informacji zawartej we wniosku o przyznanie pomocy.
Operacja zakłada:

 • utworzenie 1 miejsca pracy

 • utworzenie pow. 1 miejsca pracy

 • utworzenie 2 miejsc pracy

 • nie zakłada utworzenia i utrzymania miejsca pracy

2

3


4
0

Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli wnioskodawca w ramach zaplanowanej operacji przewiduje zatrudnienie (w tym samozatrudnienie) w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie.

Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie informacji zawartej we wniosku o przyznanie pomocy.
Operacja zakłada utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy dla osób należących do grup de faworyzowanych określonych w LSR

0/1


Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli wnioskodawca zakłada utworzenie miejsca pracy dla osób należących do grup defaworyzowanych zdiagnozowanych w LSR. Preferowane będą wnioski pozytywnie oddziaływujące na grupę defaworyzowaną ze względu na dostęp do rynku pracy.

Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie informacji zawartej we wniosku o przyznanie pomocy.

Należy szczegółowo odnieść się do opisu grupy defaworyzowanej zawartego w LSR (opis tworzonego miejsca pracy oraz wymagań zatrudnienia).Operacja jest innowacyjna zgodnie z definicją i zakresem przyjętym w LSR oraz na jej wprowadzenie zaplanowano koszty w budżecie

Innowacja dotyczy:
 • regionu LGD
 • gminy
 • przedsiębiorstwa • operacja nie jest innowacyjna

4
3


2
0Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli wnioskodawca zaplanował we wniosku o przyznanie pomocy działania o charakterze nowatorskim przyczyniające się do pozytywnych zmian na obszarze LGD. Przez innowacyjność należy rozumieć zastosowanie lub wprowadzenie nowych/ ulepszonych produktów, procesów (technologii), usług, metod organizacji lub marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie lokalnych zasobów unikalnych i charakterystycznych na obszarze LSR (przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych). Innowacyjne może być nietypowe, niestandardowe wykorzystanie zasobów czy promocja.

W przypadku podejmowania działalności punkty za innowacyjność na poziomie przedsiębiorstwa zostaną przyznane jeśli wnioskodawca zaplanował we wniosku nowe, niestandardowe rozwiązania dotyczące

profilu działalności w porównaniu do funkcjonujących przedsiębiorstw na terenie LGD lub gminy na terenie której będzie prowadzona działalność

oraz udowodnił to we wniosku o przyznanie pomocy.

Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie informacji zawartej we wniosku o przyznanie pomocy. Wnioskodawca powinien opisać innowacyjność operacji oraz przedłożyć potwierdzające dokumenty (np. wydruki z Internetu, opinie sprzedawcy itp.)Projekt zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałających zmianom klimatu, o charakterze infrastrukturalno - technicznym

0/3

Kryterium uznaje się za spełnione , jeżeli wnioskodawca zaplanował operacje, które w swoich celach lub działaniach bezpośrednio przyczyniają się do ochrony środowiska lub klimatu (np. operacje zmniejszające zanieczyszczenia środowiska, promieniowanie poprzez modernizacje dotychczasowego źródła emisji, recykling odpadów, gospodarska wodno-ściekowa) lub pośrednio uwzględnia wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczającego niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne zastąpienie do innym urządzeniem, maszyną, środkiem transportu lub rozwiązaniem technicznym. Preferowane będą operacje zakładające zastosowanie efektywniejszych technologii wykorzystujących OZE przyczyniające się do osiągnięcia jak najwyższego efektu ekologicznego.

Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie dokumentów załączonych do wniosku o przyznanie pomocy oraz będzie miało odzwierciedlenie w budżecie operacji. Punktacji nie podlega segregacja odpadów.
Czas realizacji operacji jest krótszy niż 18 miesięcy.

0/3

Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli wnioskodawca przewidział zakończenie realizowanej operacji przed upływem 18 miesięcy. Okres ten liczony jest od momentu złożenia wniosku przez Beneficjenta do LGD do momentu złożenia wniosku o płatność.

Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie informacji zawartej we wniosku o przyznanie pomocy.
Operacja przyczynia się do podniesienia konkurencyjności gospodarczej regionu poprzez realizacje operacji w zakresie:

 • związanej z przetwórstwem rolno – spożywczym

 • związanej z wprowadzaniem na rynek produktów lokalnych

 • związanej z wykorzystaniem potencjału rolnictwa

 • innowacyjne usługi dla mieszkańców obszaru niesklasyfikowane wyżej

 • operacja nie przyczynia się do podniesienia konkurencyjności gospodarczej

3
3

2

20

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli wnioskodawca w ramach zaplanowanej operacji przyczynia się do podniesienia konkurencyjności gospodarczej regionu poprzez realizację operacji w zakresie:

 • związanej z przetwórstwem rolno – spożywczym

 • związanej z wprowadzaniem na rynek produktów lokalnych

 • związanej z wykorzystaniem potencjału rolnictwa

Wnioskodawca może wskazać tylko jeden zakres. W przypadku, gdy wykorzystuje w ramach planowanej operacji więcej niż jeden zakres, opisuje tylko wybrany jeden.

Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie informacji zawartej we wniosku o przyznanie pomocy będzie miało odzwierciedlenie w budżecie operacji.
Operacja zakłada utworzenie i wykorzystanie krótkich łańcuchów dostaw.

0/3

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli wnioskodawca w ramach zaplanowanej operacji zakłada utworzenie i wykorzystanie krótkich łańcuchów dostaw przyczyniających się do zmniejszenia liczby pośredników niezbędnych do dostarczenia ostatecznemu konsumentowi produktu końcowego. Celem partnerstwa ma być łączenie wspólnych sił zwiększających zdolności konkurencyjne.

Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie informacji zawartej we wniosku o przyznanie pomocy oraz na podstawie podpisanego porozumienia/umowy o współpracy/listu intencyjnego itp. zawierającego dane umożliwiające weryfikację partnera (nr wpisu do KRS i/lub NIP i/lub PESEL).
Wnioskodawca spełnia jeden z następujących warunków:

 • zamieszkuje na obszarze LSR co najmniej 1 rok

 • prowadzi działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR przez co najmniej 365 dni łącznie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku

 • ma siedzibę na obszarze LSR w przypadku jst i ngo

0/2

Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli wnioskodawca potwierdzi spełnienie jednego z warunków poprzez przedłożenie stosownych dokumentów nie starszych niż miesiąc, np. wydruk z CEiDG, zaświadczenie o zameldowaniu, kopia dowodu osobistego, oświadczenie o miejscu zamieszkania, aktualny wydruk z KRS lub inne dokumenty poświadczające spełnienie wymaganych kryteriów.


Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy defaworyzowanej określonej w LSR

0/1

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli wnioskodawca jest osobą należącą do grupy defaworyzowanej zdiagnozowanej w LSR.

Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie informacji zawartej we wniosku o przyznanie pomocy oraz na podstawie dokumentów złożonych przez wnioskodawcę (ksero dowodu osobistego i/lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i/lub zaświadczenie o zameldowaniu). Należy odnieść się do opisu grupy defaryzowanej zawartej w LSR.
Wkład własny wnioskodawcy w finansowanie projektu jest wyższy od minimalnego wymaganego o 5%

0/2

Preferuje się projekty, w których wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w Programie. Celem jest promowanie projektów angażujących środki inne niż Programu. W ramach kryterium oceniana będzie wielkość zaangażowanych środków własnych wnioskodawcy w ramach wymaganego wkładu własnego w realizacje projektu. Premiowane będą projekty, w których wnioskodawcy deklarują finansowy wkład własny na poziomie wyższym niż minimalny określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie informacji zawartej we wniosku o przyznanie pomocy oraz będzie miało odzwierciedlenie w budżecie operacji.
Suma:

Maksymalna liczba: 30
Minimalna liczba punktów, jaką należy uzyskać aby otrzymać dofinansowanie w naborze Nr 4/2017

- 15 pkt©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna