Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacjiPobieranie 67,45 Kb.
Data28.12.2017
Rozmiar67,45 Kb.

Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji


Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Dotycząca operacji realizowanych w ramach celu ogólnego 1 z wyłączeniem przedsięwzięcia: Rozwój działalności gospodarczych związanych ze stworzeniem miejsc noclegowych

Kryterium wyboru

Waga

Uzyskane punkty

Sposób weryfikacji

Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w zakresie wniosku w biurze LGD najpóźniej na 5 dni roboczych przed zakończeniem konkursu:

1) nie korzystał – 0 pkt
2) korzystał – 5 pkt
Wnioskodawca załącza oryginał zaświadczenia wydanego przez pracownika biura LGD lub jego kopię poświadczoną za zgodność przez pracownika LGD. W przypadku os. prawnych zaświadczenie wydaje się na organizację, a nie osobę, która korzystała z doradztwa.

Wnioskodawcą lub Partnerem zaangażowanym w realizację operacji jest:


1)nie jest organizacja pozarządowa - 0 pkt

2)jest organizacja pozarządowa nie mająca siedziby na terenie gminy Wnioskodawcy - 5 pkt

3) jest organizacja pozarządowa mająca siedzibę na terenie gminy Wnioskodawcy - 10 pkt

Wnioskodawca załącza do wniosku umowę lub porozumienie jednoznacznie określające reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją operacji, przy czym odpowiedzialność za całość projektu i jego rozliczanie spoczywa na Wnioskodawcy- oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub notariusza.

Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną określoną w LSR:

1) nie - 0 pkt

2) tak - 10 pkt


Wniosek o dofinansowanie.

Zintegrowanie podmiotów

1) 2 podmioty lub mniej – 0 pkt

2) powyżej 2 podmiotów – 10 pkt


Projekt zapewnia zintegrowanie podmiotów czyli będzie realizowany przez podmioty z różnych sektorów. Wniosek o dofinansowanie.

Zintegrowanie zasobów


1) nie - 0 pkt

2) tak - 10 pkt


Projekt zapewnia zintegrowanie zasobów czyli zakłada jednoczesne wykorzystanie rożnych zasobów lokalnych, specyfiki obszaru, miejsc, obiektów, elementów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze, historyczne lub kulturowe. Wniosek o dofinansowanie.

Projekt jest innowacyjny

1) nie - 0 pkt

2) tak - 10 pkt


Projekt jest innowacyjny dla obszaru na którym ma być realizowany. Wniosek o dofinansowanie.

Wysokość wkładu własnego:


1) do 5% - 0 pkt

2) od 5% do 10% - 5 pkt

3) powyżej 10% - 10 pkt

Wkład własny wyższy niż wkład własny Wnioskodawcy uwarunkowany maksymalnym poziomem dofinansowania Wnioskodawcy określony w ogłoszeniu o naborze. Wniosek o dofinansowanie.

Gotowość techniczna projektu do realizacji


1) brak wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych - 0 pkt

2) uzyskano pozwolenie na budowę lub dokonano zgłoszenia robót budowlanych w stosunku co do których organ nie wniósł sprzeciwu - 10 pkt


Wniosek o dofinansowanie.WYNIK OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU -

Operacja uzyskała łącznie: ……….pkt

Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja, by zostać uznaną za spełniająca lokalne kryteria wyboru to ponad 30% czyli 23 pkt.


………………………………… ……………………………………….

Imię i nazwisko Członka Rady Data i podpis
Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Dotycząca operacji realizowanych w ramach celu ogólnego 2 z uwzględnieniem przedsięwzięcia związanego z celem ogólnym 1: Rozwój działalności gospodarczych związanych ze stworzeniem miejsc noclegowych.

Kryterium wyboru

Waga

Uzyskane punkty

Sposób weryfikacji

Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w zakresie wniosku w biurze LGD najpóźniej na 5 dni roboczych przed zakończeniem konkursu:

1) nie korzystał – 0 pkt
2) korzystał – 5 pkt
Wnioskodawca załącza oryginał zaświadczenia wydanego przez pracownika biura LGD lub jego kopię poświadczoną za zgodność przez pracownika LGD. W przypadku os. prawnych zaświadczenie wydaje się na organizację, a nie osobę, która korzystała z doradztwa.

Wysokość wkładu własnego:


1) do 5% - 0 pkt

2) od 5% do 10%- 5 pkt

3) powyżej 10% - 10 pkt

Wkład własny wyższy niż wkład własny Wnioskodawcy uwarunkowany maksymalnym poziomem dofinansowania Wnioskodawcy określony w ogłoszeniu o naborze.

Wniosek o dofinansowanie.Powstawanie nowych miejsc pracy w ramach operacji:


1) 1 etat - 5 pkt

2) 2 etaty - 10 pkt

3) 3 etaty - 20 pkt

Miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, samozatrudnienie, zatrudnienie osoby na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.

Wniosek o dofinansowanie.Podnoszenie kompetencji osób w ramach operacji:
1) nie przewiduje- 0 pkt

2) przewiduje- 10 pkt


Wniosek o dofinansowanie.

sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu:


1) nie przewiduje- 0 pkt

2) przewiduje OZE, segregacja odpadów lub inne formy - 10 pkt


Wniosek o dofinansowanie.

Projekt jest innowacyjny

1) nie - 0 pkt

2) tak - 10 pkt


Projekt jest innowacyjny dla obszaru na którym ma być realizowany. Wniosek o dofinansowanie.

Operacja jest składana przez osobę z grupy defaworyzowanej określonej w LSR:1) nie - 0 pkt

2) tak - 10 pkt


W LSR określono grupy defaworyzowane: W przypadku otrzymania punktów w tym kryterium, Wnioskodawca nie może otrzymać punktów w kryterium powyżej..

WYNIK OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU –

Operacja uzyskała łącznie: …………….pkt

Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja, by zostać uznaną za spełniająca lokalne kryteria wyboru to ponad 30% czyli 23 pkt.


…………………………….. ……………………………….

Imię i nazwisko Członka Rady Data i podpis
Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji

Dotycząca operacji realizowanych w ramach celu ogólnego 3

Kryterium wyboru

Waga

Uzyskane punkty

Sposób weryfikacji

Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w zakresie wniosku w biurze LGD najpóźniej na 5 dni roboczych przed zakończeniem konkursu:

1) nie korzystał – 0 pkt
2) korzystał – 5 pkt
Wnioskodawca załącza oryginał zaświadczenia wydanego przez pracownika biura LGD lub jego kopię poświadczoną za zgodność przez pracownika LGD. W przypadku os. prawnych zaświadczenie wydaje się na organizację, a nie osobę, która korzystała z doradztwa.

Operacja zakłada realizację projektu w partnerstwie z innymi podmiotami

1)nie - 0 pkt

2)tak - 10 pkt


Wnioskodawca załącza do wniosku umowę lub porozumienie jednoznacznie określające reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją operacji, przy czym odpowiedzialność za całość projektu i jego rozliczanie spoczywa na Wnioskodawcy- oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub notariusza.

Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną określoną w LSR:

1) nie – 0 pkt

2) tak – 10 pkt


Wniosek o dofinansowanie.

Operacja zakłada podniesienie kwalifikacji u osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
1) nie – 0 pkt

2) tak – 10 pkt


Wniosek o dofinansowanie.

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku wziął udział w przeprowadzonym przez LGD w ramach naboru:

1) spotkaniu informacyjnym - 3 pkt

2) szkoleniu - 6 pkt


Weryfikacja w oparciu o listę obecności zebraną podczas szkolenia lub spotkania informacyjnego.

Projekt jest innowacyjny

1) nie – 0 pkt

2) tak – 10 pkt


Projekt jest innowacyjny dla obszaru na którym ma być realizowany. Wniosek o dofinansowanie.

Wysokość wkładu własnego:


1) do 5% - 0 pkt

2) od 5% do 10% - 5 pkt

3) powyżej 10% - 10 pkt

Wkład własny wyższy niż wkład własny Wnioskodawcy uwarunkowany maksymalnym poziomem dofinansowania Wnioskodawcy określony w ogłoszeniu o naborze.

Wniosek o dofinansowanie.


WYNIK OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU –

Operacja uzyskała łącznie: …………….pkt

Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja, by zostać uznaną za spełniająca lokalne kryteria wyboru to ponad 30% czyli 19 pkt.

…………………………………………. ……………………………………….

Imię i nazwisko Członka Rady Data i podpisPROCEDURA USTALANIA ORAZ ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI
§ 1
Użyte sformułowania i skróty w niniejszej uchwale oznaczają:

   1. LGD – Lokalna Grupa Działania LASOVIA

   2. WZC – Walne Zebranie Członków LGD

   3. Rada – Rada LGD

   4. Zarząd – Zarząd LGD


§ 2


 1. Zatwierdzenie kryteriów wyboru operacji oraz ich zmiana, następuje w drodze uchwały WZC.

 2. Propozycje nowych kryteriów lub zmian do zatwierdzanych wcześniej kryteriów, mogą zgłaszać:

     1. Rada,

     2. Zarząd z własnej inicjatywy np. w wyniku przeprowadzonych działań ewaluacyjnych lub w wyniku:

a. Wniosków formułowanych przez zewnętrzne instytucje kontrolujące

    1. Wniosków formułowanych przez mieszkańców, w tym beneficjentów

 1. Wniosek o ustalenie bądź zmianę kryteriów składany jest w formie papierowej w biurze LGD bądź ujmowany w dokumentacji z posiedzeń organów LGD.

 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 wnioskodawca załącza propozycje kryteriów wraz z uzasadnieniem, które:

1) Posiadają metodologię wyliczania

2) Są mierzalne albo zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny, wskazujący niebudzące wątpliwości interpretacyjnych wymaganych koniecznie do spełnienia danego kryterium 1. Posiadają dodatkowe opisy, a przyjęte definicje oraz sposoby przyznawania wag nie budzą wątpliwości

 1. Za przygotowanie i przeprowadzenie dalszych czynności, określonych niniejszą procedurą odpowiedzialny jest Zarząd.

§ 3


 1. Zaproponowane kryteria wyboru operacji lub ich zmiana, przed skierowaniem pod obrady WZC poddawane są konsultacją:

     1. Z członkami LGD

     2. Z organami LGD

     3. Ze społecznością lokalną

 1. Konsultacje, o których mowa powyżej będą przeprowadzane w następujących formach:

 1. Ogłoszenie propozycji na stronie internetowej LGD co najmniej na 30 dni przed planowanym posiedzeniem WZC, na którym ma nastąpić podjęcie decyzji w sprawie kryteriów wraz z formularzem umożliwiającym zgłoszenie uwag;

 2. Przekazanie propozycji do członków LGD za pomocą poczty elektronicznej;

 3. Przedstawienie propozycji na zorganizowanym w tym celu co najmniej jednym spotkaniu konsultacyjnym. Informacja o spotkaniu zamieszczana będzie co najmniej na stronie internetowej LGD minimum 7 dni przed planowanym spotkaniem§ 4


 1. Przed podjęciem przez WZC uchwały w sprawie przyjęcia lub zmiany kryteriów wyboru operacji, Zarząd przedstawia wyniki przeprowadzonych konsultacji zawierające w szczególności:

 1. Sposób i termin ogłoszenia konsultacji;

 2. Zestawienie uwag do proponowanych kryteriów;

 3. Rekomendację dotyczącą ostatecznego brzmienia kryteriów lub wniosek wraz z uzasadnieniem o odrzuceniu proponowanych zmian.

 1. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zgłoszonych uwag oraz ustaleniu ostatecznej treści kryteriów decyduje WZC

 2. Podjęte przez WZC rozstrzygnięcia są ostateczne.

§ 5

 1. Informacja o dokonanym przez WZC rozstrzygnięciu wraz z uchwałą w sprawie zatwierdzenia lub zmiany kryteriów wyboru operacji publikowana jest na stronie internetowej LGD.

 2. Za prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z ustaleniem lub zmianą kryteriów wyboru operacji odpowiada biuro LGD.

: asp -> pliki -> procedury i kryteria
pliki -> Nazwa Konkursu w ramach prow 2014 -2020 w ramach Wdrażania lsr
pliki -> Rys historyczny skrzydła lotnictwa taktycznego
pliki -> Streszczenie
pliki -> Terroryzm
pliki -> Wstęp zgodnie z art
pliki -> Jak przygotować się do operacji
pliki -> O pomoc może ubiegać się podmiot będący: osobą fizyczną, jeżeli
pliki -> Lokalna strategia rozwoju
procedury i kryteria -> Załącznik Nr 6 Procedury oceny wyboru grantobiorcy lgd lasovia procedura oceny I wyboru oraz rozliczania, monitoringu I kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
procedury i kryteria -> Załącznik Nr 7 Procedury oceny wyboru wniosków lgd lasovia procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna