Karta usługiPobieranie 33,11 Kb.
Data05.03.2018
Rozmiar33,11 Kb.


Izba Celna w KrakowieKARTA USŁUGI

Nr C008

Pozwolenie na uproszczenia przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub zamykaniu procedury tranzytu unijnego

Data zatwierdzenia:

14.12.2016 r.
/Co chcę załatwić?

Uzyskać pozwolenie na uproszczenia przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub zamykaniu procedury tranzytu unijnego.

Kogo dotyczy?

Przedsiębiorców , którzy

- posiadają siedzibę na obszarze celnym Unii,

- regularnie stosują unijne operacje tranzytowe i operacje TIR,

- spełniają kryteria określone w art. 39 lit. a), b), d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny ( Dz. U. UE.L 2013.269), zwanego dalej UKC oraz dodatkowo w przypadku upoważnionego nadawcy w tranzycie unijnym złożą zabezpieczenie generalne ( art. 89 ust. 5 UKC) lub zostaną zwolnieni z zabezpieczenia ( art. 95 ust.2 UKC ) po spełnieniu dodatkowo kryterium określonego w art. 39 lit. c) UKC.,Co przygotować?

Przygotuj:

 • numer EORI,

 • numer miejsca uznanego lub Wniosek o uznanie miejsca do przedstawienia towarów organom celnym w tym do czasowego składowania, zgodnie z procedurą opisaną w Karcie usług: Uznanie miejsca do przedstawienia towarów organowi celnemu, w tym do czasowego składowania.

Jeżeli występujesz przez pełnomocnika dołącz dokument potwierdzający udzielone pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej.

Ponadto będziesz musiał przygotować pieczęcie i dołączyć ich odciski do wydanego pozwolenia wg poniższych wzorów:


 • upoważnionego nadawcy, wg wzoru określonego w załączniku nr 72-04 część II, rozdział II do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych Przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny, zwanego dalej RW,

 • pieczęć stosowaną w procedurze ciągłości działania wg wzoru określonego w zał. nr 72-04 do RW, część II, rozdział I, pieczęć nr 2,

 • w przypadku ubiegania się o pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR w systemie NCTS2, stosowny stempel „TIR-upoważniony nadawca” otrzymasz bezpłatnie z Izby Celnej.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

1) Wypełnij „Wniosek o udzielenie pozwolenia na uproszczenia przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub zamykaniu procedury tranzytu”, którego wzór określono na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej ( PUESC) – www.puesc.gov.pl lub zgodny z wymogami określonymi w zał. A do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28.07.2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad określających niektóre przepisy unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015 r., str. 1) gdzie zawarto wspólne wymogi dotyczące danych dla wniosków i decyzji.
2) Złóż wniosek do Dyrektora Izby Celnej, właściwego ze względu na swoją siedzibę.

Jak wypełnić dokumenty?

Formularz wniosku należy wypełnić czytelnie zgodnie z opisem pól.

Ile muszę zapłacić?

Za złożenie i rozpatrzenie wniosku nic nie zapłacisz.

Jeżeli będziesz występował przez pełnomocnika, zapłacisz opłatę skarbową w kwocie 17 zł od pełnomocnictwa.

Jeżeli zamiast oryginałów chcesz złożyć uwierzytelnione przez urząd kserokopie, zapłacisz opłatę skarbową w kwocie 5 zł od każdej zaczętej strony dokumentu.


Kiedy złożyć dokumenty?

Dokumenty złóż w dogodnym dla Ciebie terminie.

Gdzie załatwię sprawę?

Jeżeli masz siedzibę na terenie województwa małopolskiego, dokumenty złóż w naszym urzędzie lub wyślij pocztą na adres:

Izba Celna w Krakowie

Al. Krasińskiego 11b

31-111 Kraków

tel.: 12  62 90 200, - 205    

faks: 12 421 67 57 

e-mail: ic.krakow@kra.mofnet.gov.pl


druga lokalizacja Izby Celnej :
ul. Łokietka 98

31-334 Kraków

tel. : 12 62 90 500

faks : 12 62 90 508

e-mail: ic.krakow2@kra.mofnet.gov.pl


Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Co zrobi urząd?

Rozpatrzymy Twój wniosek i wydamy:

 • decyzję o odmowie udzielenia pozwolenia, jeżeli nie spełniasz warunków niezbędnych do wydania tego pozwolenia, o czym poinformujemy Cię pisemnie.

Jaki jest czas realizacji?

Na wydanie decyzji mamy do 120 dni od daty przyjęcia wniosku. Termin ten może zostać przedłużony o dalsze 30 dni.

Czas rozpatrzenia wniosku uzależniony jest między innymi od prawidłowego wypełnienia złożonego wniosku i dostarczenia wszystkich wymaganych informacji.Jak się odwołać?

Od decyzji niekorzystnej możesz odwołać się do właściwego Dyrektora Izby Celnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Odwołanie złóż w naszym urzędzie lub wyślij pocztą, najpóźniej w ostatnim dniu wyznaczonego terminu.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje w Twojej sprawie uzyskasz w Wydziale Obsługi Przedsiębiorców pod nr telefonu: 12 62 90 528 lub 12 62 90 529.

Podstawa prawna

Przepisy:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (UKC) (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013 r., tom 56 str. 1):

- art. 5 pkt. 16, art. 95, 226-236

 • Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28.07.2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad określających niektóre przepisy unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015 r., str. 1):

- art. 82-85 i 184-200

 • Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24.11.2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015 r., str. 558):

- art. 159-164 i 272-321, zał. 72-04

 • Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (D. Urz. UE L69 z 15.03.2016 r., str. 1),

- art. 7, 8 i 24-53

 • Ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1880 ) - art.69 ust.1 pkt 2b, art. 70 ust.1 pkt 1.

Instrukcje: • Instrukcja dla przedsiębiorców dotycząca realizacji usługi e-Tranzyt ( operacje tranzytu unijnego/wspólnego i operacje TIR ),

 • Instrukcja w zakresie stosowania procedury TIR.

Wszelkie informacje dotyczące procedury tranzytu znajdziesz na stronach internetowych Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/przeznaczenia-celne/procedura-tranzytu

Powyższa karta nie jest wykładnią prawa i ma charakter informacyjny


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna