Karta przedmiotuPobieranie 112,42 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar112,42 Kb.

Politechnika Poznańska Europejski System Transferu Punktów

Wydział Elektryczny


KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

Nazwa modułu/przedmiotu

Kod

Język angielski

1010341521010910029

Kierunek studiów

Profil kształcenia

(ogólnoakademicki, praktyczny)Rok / Semestr

Matematyka

(brak)

1 / 2

Ścieżka obieralności/specjalność

Przedmiot oferowany w języku:

Kurs (obligatoryjny/obieralny)

-

angielski

obligatoryjny

Stopień studiów:

Forma studiów (stacjonarna/niestacjonarna)

I stopień

stacjonarna

Godziny 

Liczba punktów

Wykłady:

-

Ćwiczenia:

4

Laboratoria:

-

Projekty/seminaria:

-

2

Status przedmiotu w programie studiów (podstawowy, kierunkowy, inny)

(ogólnouczelniany, z innego kierunku)

(brak)

(brak)

Obszar(y) kształcenia i dziedzina(y) nauki i sztuki

nauki techniczne

nauki techniczne


Podział ECTS (liczba i %)

1 50%

1 50%


Odpowiedzialny za przedmiot / wykładowca:

mgr Agnieszka Sokołowska

email: agnieszka.sokolowska@put.poznan.pl

tel. +48 61 665 26 13

Wydział Jednostki Międzywydziałowe

- ul. Piotrowo 3a, 60-965 PoznańOdpowiedzialny za przedmiot / wykładowca:

mgr Agnieszka Sokołowska

email: agnieszka.sokolowska@put.poznan.pl

tel. +48 61 665 26 13

Wydział Jednostki Międzywydziałowe

- ul. Piotrowo 3a, 60-965 PoznańWymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych:

1

Wiedza:

Posiadanie kompetencji językowej odpowiadającej poziomowi B1 wg opisu poziomów biegłości językowej (CEFR)

2

Umiejętności:

Opanowanie struktur gramatycznych i słownictwa ogólnego wymaganego na maturze podstawowej z języka obcego w zakresie sprawności produktywnych i receptywnych

3

Kompetencje

społeczne

Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej; umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji

Cel przedmiotu:

1. Doprowadzenie kompetencji językowej studentów do poziomu minimum B2 (CEFR).

2. Wykształcenie umiejętności efektywnego posługiwania się językiem ogólnoakademickim oraz językiem specjalistycznym, właściwym dla danego kierunku, w zakresie czterech sprawności językowych.

3. Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem fachowym o tematyce technicznej (zapoznanie studentów z podstawowymi technikami tłumaczeniowymi).

4. Doskonalenie umiejętności funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy oraz w życiu codziennym.


Efekty kształcenia i odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

Wiedza:

1. Geometria (w tym twierdzenie Pitagorasa, figury geometryczne płaskie i przestrzenne), geometria analityczna, - [K_W05]

2. Algebra, algebra liniowa, - [K_W07]

3. Analiza matematyczna,  - [K_W03]

4. Arytmetyka - [K_W04]5. a także umieć definiować i wyjaśniać terminy, zjawiska i procesy z nimi związane. - [K_W03]

Umiejętności:

1. Wygłosić prezentację w języku angielskim na temat techniczny lub popularnonaukowy, oraz wypowiadać się na tematy ogólne i techniczne posługując się odpowiednim zasobem słownictwa i struktur gramatycznych  - [K_U36]

2. Wyrażać w języku angielskim podstawowe działania matematyczne oraz interpretować dane przedstawione na diagramie/wykresie  - [K_U01]

3. Prowadzić korespondencję biznesową w języku angielskim  - [K_W10]


Kompetencje społeczne:

1. W wyniku kształcenia student potrafi skutecznie komunikować się w języku angielskim w środowisku zawodowym oraz typowych sytuacjach życia codziennego, oraz posiada umiejętność występowania publicznego. - [K_K06]

2. Student potrafi rozpoznać oraz wykorzystać/ zrozumieć różnice kulturowe w zachowaniu oraz rozmowie służbowej i prywatnej w języku angielskim, i odmiennym środowisku kulturowym.  - [K_K04]


Sposoby sprawdzenia efektów kształcenia

Ocena formująca: bieżąca ocena w trakcie zajęć (prezentacje, kolokwia, test MT)

Ocena podsumowująca: egzamin końcowy (pisemny i ustny) lub zaliczenieTreści programowe

Tematy:

Matematyka (podstawowa terminologia)

Opisywanie grafów i trendów

Korespondencja formalna

Podstawowe koncepty matematyczne

Liczby i jednostki

Czytanie liczb

Opisywanie kształtów

Wprowadzenie (MFSOTS)

Algebra (MFSOTS)

Algebra liniowa (MFSOTS)

Analiza matematyczna (MFSOTS)

Geometria ? Część 1 (MFSOTS)

Geometria ? Część 2 (MFSOTS)

Geometria ? Część 3 (MFSOTS)

Dodatkowy tekst techniczny (MFSOTS)Literatura podstawowa:

1. Mathematics For Students Of Technical Studies - Anna Kucharska Raczunas, Jolanta Maciejewska

2. Elementary Scientific English ? Leszek Szkutnik

3. Angielski w technice ? Bodo Hanf

4. English For Environmental Engineering - Małgorzata Grzegożek, Iwona StarmachLiteratura uzupełniająca:

1. English Vocabulary in Use: Pre-Intermediate/Intermediate - Michael McCarthy, Felicity O'Dell

2. English Vocabulary in Use: Upper-Intermediate/Advanced - Michael McCarthy, Felicity O'Dell


Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta

Czynność

Czas (godz.)

1. Przygotowanie prezentacji ogólnej

2. Przygotowanie prezentacji technicznej

3. Przygotowanie do testów

4. Przygotowanie prac domowych5

10

3015

Obciążenie pracą studenta

forma aktywności

godzin

ECTS

Łączny nakład pracy

120

2

Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem

60

1

Zajęcia o charakterze praktycznym

60

1


KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

Nazwa modułu/przedmiotu

Kod

Język angielski

1010341531010910029

Kierunek studiów

Profil kształcenia

(ogólnoakademicki, praktyczny)Rok / Semestr

Matematyka

(brak)

2 / 3

Ścieżka obieralności/specjalność

Przedmiot oferowany w języku:

Kurs (obligatoryjny/obieralny)

-

angielski

obligatoryjny

Stopień studiów:

Forma studiów (stacjonarna/niestacjonarna)

I stopień

stacjonarna

Godziny 

Liczba punktów

Wykłady:

-

Ćwiczenia:

3

Laboratoria:

-

Projekty/seminaria:

-

2

Status przedmiotu w programie studiów (podstawowy, kierunkowy, inny)

(ogólnouczelniany, z innego kierunku)

(brak)

(brak)

Obszar(y) kształcenia i dziedzina(y) nauki i sztuki

nauki techniczne

nauki techniczne


Podział ECTS (liczba i %)

1 50%

1 50%


Odpowiedzialny za przedmiot / wykładowca:

Agnieszka Sokołowska

email: agnieszka.sokolowska@put.poznan.pl

tel. 061 665 24 91

Wydział Jednostki Międzywydziałowe

ul. Piotrowo 3a, 60-965 PoznańOdpowiedzialny za przedmiot / wykładowca:

Agnieszka Sokołowska

email: agnieszka.sokolowska@put.poznan.pl

tel. 061 665 24 91

Wydział Jednostki Międzywydziałowe

ul. Piotrowo 3a, 60-965 PoznańWymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych:

1

Wiedza:

Posiadanie kompetencji językowej odpowiadającej poziomowi B1 wg opisu poziomów biegłości językowej (CEFR)

2

Umiejętności:

Opanowanie struktur gramatycznych i słownictwa ogólnego wymaganego na maturze podstawowej z języka obcego w zakresie sprawności produktywnych i receptywnych

3

Kompetencje

społeczne

Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej; umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji

Cel przedmiotu:

1. Doprowadzenie kompetencji językowej studentów do poziomu minimum B2 (CEFR).

2. Wykształcenie umiejętności efektywnego posługiwania się językiem ogólnoakademickim oraz językiem specjalistycznym, właściwym dla danego kierunku, w zakresie czterech sprawności językowych.

3. Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem fachowym o tematyce technicznej (zapoznanie studentów z podstawowymi technikami tłumaczeniowymi).

4. Doskonalenie umiejętności funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy oraz w życiu codziennym


Efekty kształcenia i odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

Wiedza:

1. W wyniku kształcenia student powinien opanować słownictwo techniczne związane z następującymi zagadnieniami: Geometria analityczna  - [K_W01, K_W02, K_W04, K_W10]

2. Rachunek prawdopodobieństwa - [K_W01   K_W02, K_W03   K_W04, K_W05]

3. Kombinatoryka - [W01   K_W02, K_W03   K_W04, K_W05,K_W06]

4. Równania różniczkowe - [W01   K_W02, K_W03   K_W04, K_W05, K_W07]

5. a także umieć definiować i wyjaśniać terminy, zjawiska i procesy z nimi związane. - [K_W01   K_W02, K_W04   K_W05, K_W10]


Umiejętności:

1. W wyniku kształcenia student potrafi efektywnie: wygłosić prezentację w języku angielskim na temat techniczny lub popularnonaukowy, oraz wypowiadać się na tematy ogólne i techniczne posługując się odpowiednim zasobem słownictwa i struktur gramatycznych  - [K_U01, K_U02, K_U35, K_U36]

2. wyrażać w języku angielskim podstawowe działania matematyczne oraz interpretować dane przedstawione na diagramie/wykresie  - [K_U11, K_U01]

3. prowadzić korespondencję biznesową w języku angielskim  - [K_K03, K_K04]


Kompetencje społeczne:

1. W wyniku kształcenia student potrafi skutecznie komunikować się w języku angielskim w środowisku zawodowym oraz typowych sytuacjach życia codziennego, oraz posiada umiejętność występowania publicznego. - [K_K04, K_K05, K_K06, K_K07]

2. Student potrafi rozpoznać oraz wykorzystać/ zrozumieć różnice kulturowe w zachowaniu oraz rozmowie służbowej i prywatnej w języku angielskim, i odmiennym środowisku kulturowym.  - [K_K04,K_K06]


Sposoby sprawdzenia efektów kształcenia

Ocena formująca: bieżąca ocena w trakcie zajęć (prezentacje, kolokwia, test MT)

Ocena podsumowująca: egzamin końcowy (pisemny i ustny) lub zaliczenieTreści programowe

Geometria analityczna (MFSOTS

Rachunek prawdopodobieństwa (MFSOTS)

Kombinatoryka (MFSOTS)

Równania różniczkowe (MFSOTS)

Dodatkowy tekst techniczny (MFSOTS)


Literatura podstawowa:

1. Mathematics For Students Of Technical Studies - Anna Kucharska Raczunas, Jolanta Maciejewska2. Elementary Scientific English ? Leszek Szkutnik

Literatura uzupełniająca:

1. International Express Intermediate ? Liz Taylor

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta

Czynność

Czas (godz.)

1. Przygotowanie się do testów sprawdzających postęp w nauce

2. Przygotowanie prac domowych

3. Przygotowanie się do egzaminu końcowego


15

10

35Obciążenie pracą studenta

forma aktywności

godzin

ECTS

Łączny nakład pracy

120

2

Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem

60

1

Zajęcia o charakterze praktycznym

60

1strona z


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna