Karta przedmiotu Modele statystycznePobieranie 48,81 Kb.
Data23.04.2018
Rozmiar48,81 Kb.Karta przedmiotu

Teledetekcja i fotogrametria


Wydział Geodezji Górniczej

i Inżynierii Środowiska

AGH Kraków

Kierunek studiów:

Geodezja i Kartografia

Specjalność:

-

Poziom kształcenia:

studia magisterskie jednolite

System kształcenia:

studia stacjonarne


Teledetekcja i fotogrametria


Przedmiot obowiązkowy/fakultet

Liczba punktów ECTS:……………………

Semestr

Liczba godz.

W

A

L

P

Seminarium

Zajęcia terenowe

Zaliczenie/Egzamin

4

45

15

-

30

-


Z

5

60

30

-

30

-22,5

Z

6

15

-

-

15

-

-

22,5

Z + E
Treści kształcenia (wykłady)

Semestr 4

Definicje teledetekcji i fotogrametrii. System wzrokowy człowieka, widzenie monokularne i steroskopowe, metody obserwacji stereoskopowej. Rodzaje zdjęć lotniczych, skala zdjęć lotniczych , obrazy satelitarne. Zasady fotointerpretacji, cechy fotointerpretacyjne. Obraz cyfrowy- definicja, piksel, rozdzielczość geometryczna.

Promieniowanie elektromagnetyczne, okna atmosferyczne, krzywa spektralna, rozdzielczość spektralna, obraz wielospektralny, kompozycje spektralne, klasyfikacja obrazów wielospektralnych, model barw RGB.

Zdjęcia fotogrametryczne i obrazy teledetekcyjne jako efekt rzutowania 3D na 2D.

Rzut środkowy w ujęciu geometrii rzutowej. Zdjęcie fotogrametryczne jako rzut środkowy, elementy orientacji wewnętrznej zdjęcia, dystorsja obiektywu, współrzędne tłowe. Geometria zdjęcia pionowego dla przypadku terenu poziomego i płaskiego oraz dla terenu pofałdowanego. Stereogram, wstępna analiza dokładności opracowania stereometrycznego.

Rejestracja zdjęć fotogrametrycznych i obrazów teledetekcyjnych – kamera pomiarowa analogowa i cyfrowa, skaner wielospektralny. Wykonywanie zobrazowań – projekt lotu tradycyjny i dla zdjęć celowanych. Wyznaczanie współrzędnych tłowych - pomiar na monokomparatorze i stereokomparatorze , obliczenie współrzędnych tłowych.Semestr 5

Obrazowanie w zakresie termalnym i radarowym. Podstawy termowizji, kamery, przetwarzanie obrazów termalnych.

Elementy orientacji zewnętrznej zdjęcia, wyznaczanie kątów poziomych i pionowych na podstawie zdjęcia pomiarowego o znanych el.orient.zewn. Równanie kolinearności, fotogrametryczne wcięcie wstecz i w przód.

Sztuczny efekt stereoskopowy, metody obserwacji stereoskopowej, rola znaczka mierzącego.

Analityczna budowa modelu na podstawie stereogramu zdjęć lotniczych i jego orientacja bezwzględna. Modele geometrii obrazów w fotogrametrii i teledetekcji. Funkcja DLT i jej zastosowanie. Autogrametryczne opracowanie stereogramu zdjęć lotniczych – zasada opracowania zdjęć na autografie analogowym i cyfrowym.

Aerotriangulacja: cel, rodzaje aerotriangulacji, nowoczesne metody aerotriangulacji (aerotriangulacja cyfrowa, aerotriangulacja z użyciem środków rzutów wyznaczanych za pomocą GPS). Osnowa fotogrametryczna, fotopunkty sztuczne i naturalne.

Stereodigitalizacja (wektoryzacja 3D) jako metoda pozyskiwania danych do tworzenia map wektorowych. Fotogrametryczne stacje robocze, etapy tworzenia map wektorowych i rastrowych.

Pozyskiwanie danych do budowy NMT metodą fotogrametrii cyfrowej, metody automatyzacji pomiaru danych NMT. Inne techniki pomiaru danych do NMT: skaner laserowy, interferometr radarowy.

Mapy fotograficzne. Ortofotografia: zasada ortorektyfikacji, ortoobraz a ortofotomapa, przepróbkowanie obrazu cyfrowego. Rola cyfrowej ortofotomapy w Polsce, standardy ortofotomap, , wymagania dotyczące zdjęć lotniczych
i obrazów satelitarnych.

Opracowanie stereogramu naziemnych zdjęć fotogrametrycznych: rodzaje zdjęć, układ fotogrametryczny (obliczenie współrzędnych fotogrametrycznych dla przypadku zdjęć normalnych i poziomych), zasady projektowania zdjęć. Zastosowania fotogrametrii naziemnej.

Wysokorozdzielcze obrazy satelitarne i ich zastosowanie.

Treści kształcenia (zajęcia laboratoryjne)

Do zajęć laboratoryjnych wykorzystuje się:

urządzenia do rejestracji obrazów: kamery fotogrametryczne naziemne i lotnicze, aparaty fotograficzne analogowe i cyfrowe, skaner fotogrametryczny, fotogrametryczne autografy cyfrowe, tj. komputery z odpowiednim oprogramowaniem i urządzeniami do obserwacji stereoskopowej. Ponadto komputery są podstawowym narzędziem do pracy studentów, służą do pracy na obrazach cyfrowych, do obliczeń fotogrametrycznych, opracowania wyników pomiarów fotogrametrycznych. Używane oprogramowanie, to oprogramowanie do przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych, do pomiaru obrazów, wektoryzacji treści stereogramów.


Semestr 4

Ocena przydatności interpretacyjnej zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych.

Analiza geometrii zdjęcia lotniczego. Badanie kartometryczności zdjęcia lotniczego.

Projekt lotu fotogrametrycznego.

Ocena przydatności interpretacyjnej zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych z wykorzystaniem obserwacji stereoskopowej.

Podstawowe działania na obrazach cyfrowych, operacje na histogramie, generowanie kompozycji spektralnych , klasyfikacja treści na podstawie jasności spektralnych.

Pokaz kamer naziemnych i lotniczej. Wykonanie zdjęć aparatem cyfrowym, skanowanie zdjęcia analogowego. Pomiar współrzędnych na zdjęciu cyfrowym, transformacja z układu pikselowego na tłowy
Semestr 5

Fotogrametryczne wcięcie wstecz i w przód metodą ekwiwalentnych zdjęć pionowych –pomiar zdjęć na autografie cyfrowym, wykonanie obliczeń.

Opracowanie modelu zdjęć lotniczych na autografie cyfrowym – orientacja wewnętrzna, wzajemna, bezwzględna, wektoryzacja treści.

Pomiar przekroju poprzecznego wyrobiska górniczego.

Wyznaczanie przestrzennych współrzędnych punktów na podstawie naziemnych zdjęć zbieżnych z wykorzystaniem przekształcenia rzutowego – pomiar zdjęć i wykonanie obliczeń.

Fotogrametryczne wcięcie wstecz i w przód metodą ekwiwalentnych zdjęć pionowych – założenia projektu, wprowadzenie, dyskusja wyników.

Opracowanie modelu zdjęć lotniczych na autografie cyfrowym – wprowadzenie, założenia projektu, dyskusja wyników.

Wyznaczanie przestrzennych współrzędnych punktów na podstawie naziemnych zdjęć zbieżnych z wykorzystaniem przekształcenia rzutowego – wprowadzenie, założenia projektu, dyskusja wyników.

Wykonanie i analiza obrazów termalnych obiektu budowlanego.
semestr 6

Fotogrametryczny pomiar danych dla potrzeb NMT. Opracowanie NMT o strukturze TIN, generowanie warstwic, obserwacja kontrolna na modelu fotogrametrycznym.
Treści kształcenia (zajęcia terenowe)

Wykonanie stereogramu naziemnych zdjęć poziomych obiektu architektonicznego wraz z pomiarem osnowy fotogrametrycznej. Pomiar zdjęć i obliczenie współrzędnych fotogrametrycznych punktów kontrolnych.

Uczytelnienie zdjęcia lotniczego.

Wybór fotopunktów na zdjęciu lotniczym.

Wyznaczenie współrzędnych punktów obiektu przestrzennego z zastosowaniem cyfrowego aparatu fotograficznego i z wykorzystaniem funkcji DLT.Ocena dokładności ortofotomapy cyfrowej.
Literatura podstawowa

  1. Pyka – materiały wykładowe, home.agh.edu.pl/krisfoto

  2. Tokarczyk – materiały wykładowe, home.agh.edu.pl/tokarcz/

  3. Kurczynski Z., Preuss R.: "Podstawy Fotogrametrii", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2002

  4. Butowtt J., Kaczynski R: "Fotogrametria", Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2003

  5. Sitek Z.: "Zarys teledetekcji lotniczej i satelitarnej" – Wydawnictwa AGH, Kraków, 1992

  6. Bernasik J.: ”Fotogrametria. Wykład dla II roku Geoinformacji i Geodezji Górniczej”, http://oen.dydaktyka.agh.edu.pl/dydaktyka/obliczenia_inzynierskie/a_fotogrametria/fotogrametria.pdfLiteratura uzupełniająca:

  1. Sitek Z: „Fotogrametria ogólna inżynierska”, PPWK, Warszawa 1991

  2. Mularz S., „Podstawy Teledetekcji. Wprowadzenie do GIS”, Wydawnictwo PK, Kraków 2004
Oczekiwane efekty kształcenia:

Zrozumienie istoty fotogrametrii jako metody pomiarowej, umiejętność wykonywania prostych pomiarów na podstawie zdjęć naziemnych, lotniczych oraz interpretacji treści obrazów satelitarnych w podstawowym zakresie, znajomość zasad wykorzystania zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych do opracowywania map


Języki wykładowe:

polski

Wymagana wiedza z zakresu:

Matematyka, fizyka rok1, podstawy geodezji

Metody oceny pracy studenta:

Egzamin z wykładów po dwu semestrach, sprawdziany i kartkówki z teorii i zadań praktycznych, ocena tematów

Jednostka organizacyjna prowadząca przedmiot:

Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska

Prowadzący przedmiot:

dr inż. Regina Tokarczyk, dr hab. inż. Krystian Pyka


Inne osoby prowadzące ćwiczenia:

Dr inż. Andrzej Wróbel, dr inż. Urszula Marmol, mgr inż. Barbara Zabrzeska –Gąsiorek


Data aktualizacji:

15.05.2007
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna