Karta pracy uczniaPobieranie 17,82 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar17,82 Kb.


KARTA PRACY UCZNIA

Klasa II

Lekcja 12

Temat: Bazy danych. Podstawowe operacje wykonywane w bazie danych. [str. 200207]Czynności:

 1. Uruchom komputer, a następnie zaloguj się (studentxxxc, hasło poziomc).

 2. Skopiuj na Pulpit swojego komputera z folderu Company (\\sbs2008\Company) katalog Lekcja 12, klasa II G.

 3. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

 4. Zapoznaj się z materiałem zamieszczonym w podręczniku w rozdziale 1. Co to jest baza danych? [str. 200] Pliki: Filmoteka.mdb, Samochody.mdb.

 5. Wykonaj ćwiczenie 1 (poznajemy szkolną bazę danych) ze strony 201. Dziennik lekcyjny, SIO, baza książek w bibliotece.

 6. Zapoznaj się z materiałem zamieszczonym w podręczniku w rozdziale 2. Przeglądanie danych w tabeli. [str. 201]

 7. Na podstawie informacji o bazach danych zawartych na następnych stronach karty pracy wykonaj w zeszycie notatkę. Przepisz do zeszytu podstawowe informacje dotyczące baz danych. (ocena dopuszczająca)

 8. Wykonaj ćwiczenie 2 (sprawdzamy, jakie informacje zgromadzono w tabeli bazy danych) ze strony 202. Plik: Dane.mdb. Odpowiedzi na pytania zapisz w zeszycie. (ocena dostateczna)

 9. Zapoznaj się z materiałem zamieszczonym w podręczniku w rozdziale 3. Zastosowanie formularzy. [str. 203]

 10. Wykonaj ćwiczenie 3 (przeglądamy dane korzystając z formularza) ze strony 204. Plik: Dane.mdb. (ocena dobra)

 11. Zapoznaj się z materiałem zamieszczonym w podręczniku w rozdziale 4. Porządkowanie danych. [str. 204]

 12. Wykonaj ćwiczenie 4 (porządkujemy dane) ze strony 204. Plik: Dane.mdb. (ocena bardzo dobra)

 13. Przygotuj referat na temat historii powstania baz danych. Podaj źródło informacji (autor, nazwa, wydanie, adres strony WWW), z której korzystałeś. (ocena celująca)

 14. Dwie minuty przed dzwonkiem na przerwę zamknij aplikacje, wyłącz komputer (ALT+F4) i uporządkuj swoje miejsce pracy.

BAZA DANYCH
Jednym z pierwszych zastosowań, do których wykorzystano komputer, było tworzenie baz danych.

Informacje, które wprowadzamy do komputera, są w nim przekształcane na dane, czyli zapisywane w pamięci komputera w określony przez dany program sposób – odpowiednio zorganizowane.


Baza danych jest zbiorem informacji (danych) i obiektów związanych z pewnym tematem lub zadaniem. Zgromadzone informacje można przetwarzać za pomocą programów komputerowych.
W przeciwieństwie do baz danych prezentowanych na papierze, komputerowe bazy danych umożliwiają nie tylko przechowywanie zebranych informacji w jednym miejscu, ale również:

 • ułatwiają dostęp do wybranych danych,

 • pozwalają porządkować dane według różnych kryteriów,

 • dają możliwość szybkiej zmiany formy prezentacji danych,

 • umożliwiają uzyskanie unikatowych zestawów danych, jak również grupowanie danych oraz dokonywanie obliczeń,

 • znacznie skracają czas dołączania, uzupełniania, modyfikowania i usuwania zestawów danych.


Baza danych to jedyny właściwy sposób zaprowadzania porządku w chaosie informacji. Nieistotne jest, jakiego typu to informacje. W bazie danych mogą się znaleźć, zarówno przepisy kulinarne, zbiór książek, jak i adresy znajomych.

Przykładowymi bazami danych, z którymi stykami się w życiu codziennym, są: książka adresowa, lista płac pracowników firmy, katalog z kartami pacjentów przychodni, dziennik lekcyjny, spis leków w aptece itp.

Proste bazy danych można budować w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Office Excel. Program Microsoft Office Access jednak, dzięki relacjom, czyli wiązaniu ze sobą danych w tabelach, daje przede wszystkim więcej możliwości szukania.

Bazy danych tworzone są przez informatyków na potrzeby hurtowni, szkół, kolei, banków, szpitali, aptek, kin, lotnisk, policji …


Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych to uporządkowane wykonywanie operacji na danych.

Do podstawowych operacji na danych zaliczamy:


 • wprowadzanie,

 • przeglądanie,

 • modyfikowanie (aktualizowanie, dodawanie nowych, usuwanie niepotrzebnych),

 • sortowanie (porządkowanie),

 • wyszukiwanie,

 • prezentacja (wyświetlanie lub drukowanie).

Podstawowe pojęcia bazy danych

Informacje mające jakiś wspólny wyróżnik, decydujący o możliwości zaliczenia ich do jednej grupy czy kategorii, tworzą plik danych.

Plik danych może zawierać następujące obiekty:

tabele – do przechowywania danych,

formularze – do przeglądania, dodawania i aktualizowania danych,

kwerendy (zapytania) – do wyszukiwania danych, które są nam aktualnie potrzebne,

raporty – do prezentowania i drukowania danych w wybranym układzie.
Tabela baz danych to obiekt bazy danych służący do przechowywania danych w bazie.

Tabela bazy danych zwana również arkuszem danych, podzielona jest na kolumny zwane polami i wiersze zwane rekordami.

Poszczególne pola (kolumny tabeli) przechowują dane jednego typu, np.: teksty (nazwiska, imiona), daty (daty urodzenia), liczby (nr ucznia).Rekord (wiersz tabeli) to zbiór informacji o jednym elemencie bazy danych np.: uczniu, książce, filmie, samochodzie.

Pierwsze pole tabeli jest zwykle przeznaczone na tzw. identyfikator. Każdy rekord tabeli musi mieć przypisany inny identyfikator. Wartości tego pola (zwanego polem klucza podstawowego lub klucza głównego) jednoznacznie identyfikują rekordy w tabeli.

Baza danych może zawierać jedną lub więcej tabel, w których przechowywane są logicznie połączone dane.
Formularze

Za pomocą formularza można prezentować, przeglądać i modyfikować (wprowadzać nowe, aktualizować) dane, które są przechowane w tabeli.Porządkowanie informacji w bazie danychSortowanie to porządkowanie danych zgodnie z wybranym kryterium (kryteriami) i w określonym porządku – malejącym lub rosnącym.. Możemy porządkować dane w tabeli alfabetycznie (tekst), numerycznie (liczby) lub chronologicznie (daty) według wybranego pola (kolumny). Posortowana tabela jest bardziej przejrzysta, pozwala na szybsze odszukanie konkretnej informacji.

Najprościej jest sortować dane według jednego wybranego pola. W tym celu wystarczy kliknąć dowolną daną w tym polu i wybrać porządek sortownia kliknięciem przycisku Rosnąco lub Malejąco.

W przypadku sortowania według większej liczby pól, konieczne jest zdefiniowanie złożonych warunków sortowania, na co pozwala polecenie Rekordy/Filtr/Filtr/sortowanie zaawansowane.
Filtrowanie danych

Filtrowanie polega na wyborze grupy rekordów do oglądania. Do ustalania kryteriów wyboru rekordów używa się polecenia Rekordy/Filtr/Filtr/sortowanie zaawansowane. Proces wybierania rekordów według zdefiniowanego kryterium uruchamia kliknięcie przycisku Zastosuj filtr lub wybór polecenia Filtr/Zastosuj filtr/sortowanie. Aby ponownie widzieć wszystkie rekordy, należy kliknąć przycisk Usuń filtr lub wybrać to polecenie z menu Rekordy.

W definiowaniu zarówno prostych, jak i bardziej skomplikowanych kryteriów filtrowania danych przydają się operatory relacji:

> większy< mniejszy

>= większy lub równy<= mniejszy lub równy

<> różny©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna