Karta opisu projektu” załącznik dodatkowy do wniosku o dofinansowanie operacji dla działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”Pobieranie 184,04 Kb.
Data27.06.2018
Rozmiar184,04 Kb.
Karta opisu projektu”

załącznik dodatkowy do wniosku o dofinansowanie operacji

dla działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

wraz z instrukcją wypełniania
N

abór wniosków nr: (wypełnia biuro LGD „Lider Pojezierza”)Karta opisu projektu jest wymaganym załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy. Jej nie wypełnienie i nie dołączenie do wniosku będzie skutkować przyznaniem 0 punktów podczas oceny wniosku przez członków Rady LGD.

1

Wnioskodawca

1.1

Pełna nazwa:1.2

Adres:1.3

Czy Wnioskodawca jest członkiem LGD:

1) Tak, od dłużej niż jednego roku i ma uregulowane składki członkowskie.

2) Tak, od krócej niż jednego roku i ma uregulowane składki członkowskie.

3) Nie.
Należy podkreślić wybraną odpowiedź.1.4

Czy Wnioskodawcy w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, przyznano pomoc w ramach działania "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie" objętego Programem Operacyjnym "Kapitał Ludzki, 2007-2013"?

TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

2

Tytuł operacji

2.1


Tytuł operacji


3

Miejsce realizacji operacji

Należy wymienić wszystkie miejscowości, na terenie których operacja będzie realizowana.

3.1

Nazwa miejscowości:


Stopień zamożności gminy w % w odniesieniu do średniej krajowej (stan na 2008 rok):
4.

Cele operacji

4.1


Należy zwięźle określić cele główne i szczegółowe operacji:


5

Wysokość wnioskowanej kwoty dotacji i poziom udziału własnego Wnioskodawcy w pokryciu kosztów operacji.

5.1

Całkowite koszty operacji:
……………………………………………………….. zł.

5.2

Wysokość kosztów kwalifikowanych:
……………………………………………………….. zł. tj. 100 %

5.3

Wysokość wnioskowanej kwoty dotacji:
……………………………………………………….. zł., tj. ……… %

5.4

Wysokość wkładu własnego:
……………………………………………………….. zł., tj. ……… %

6

Zgodność operacji z przedsięwzięciami zawartymi w LSR

6.1

Zaznacz przedsięwzięcie/-a, do osiągnięcia którego/-ych przyczynia się operacja będąca przedmiotem wniosku:
I.1.1. Energia ze źródeł odnawialnych.

I.1.2. Rolnictwo Ekologiczne.

I.1.3. Rozwój e-społeczeństwa.

I.2.1. Rozwój agroturystyki.

I.2.2. Specjalizacja miejscowości – wsie tematyczne.

I.2.3. Produkt regionalny i sprzedaż bezpośrednia.

II.1.1. Trasy tematyczne.

II.1.2. „Woda”

II.1.3. Trasa rowerowo-drezynowa.

II.2.1. „Program grantów lokalnych”

II.2.2. „Szachownica Pojezierza” – gra terenowa.

II.2.3. Targi Inicjatyw lokalnych i awangardowych TILIA.

II.2.4. „Żyć bezpiecznie, aktywnie i zdrowo”.

II.3.1. „Aktywny, rozpoznawalny obszar Pojezierza Myśliborskiego” – nabywanie umiejętności i aktywizacja.


Wybrane przedsięwzięcie należy podkreślić.

6.2

Krótkie uzasadnienie zgodności operacji z wybranym/-i przedsięwzięciem/-ami LSR:7

Zgodność z preferowanymi w ramach LSR kategoriami działalności.

7.1

Zaznacz odpowiednią opcję:
1) operacja związana jest z prowadzeniem działalności należącej do co najmniej jednej z następujących kategorii:

- usługi agroturystyczne i turystyczne oraz związane z rekreacją, wypoczynkiem i sportem

- pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych

- usługi informatyczne dla ludności

- usługi związane ze specjalizacją wsi (wsie tematyczne i trasy tematyczne)

- usługi związane z promocją, przetwórstwem oraz tworzeniem produktów regionalnych oraz rolnictwem ekologicznym

- rzemiosło lub rękodzielnictwo
2) operacja nie jest związana z prowadzeniem działalności należącej do powyższych kategorii
Wybraną odpowiedź należy podkreślić.


7.2

Krótkie uzasadnienie zgodność operacji z preferowanymi w ramach LSR kategoriami działalności:8

Innowacyjność operacji.

Za innowacyjne uznaje się operacje wykorzystujące rozwiązania nie stosowane dotychczas na danym obszarze lub stosowane bardzo rzadko. Do innowacyjnych zaliczane są projekty wpisujące się w wymienione w rozdziale 8 „Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Pojezierza Myśliborskiego na lata 2009-2015” zakresy.


8.1

Określ czy:

1) operacja jest innowacyjna

2) operacja nie jest innowacyjna
Wybraną odpowiedź należy podkreślić.


8.2

Krótkie uzasadnienie innowacyjności operacji (w przypadku podkreślenia odpowiedzi 1)


9

Doświadczenie w pozyskiwaniu środków z PROW.

Pod uwagę brane są projekty, które Wnioskodawca realizował na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie.

9.1.

Czy wnioskodawcy przyznano pomoc w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich?

TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

9.2.

N

umer podpisanej umowy o dofinansowanie:(proszę wymienić wszystkie numery

podpisanych umów)


10

Inne uwagi mogące mieć wpływ na ocenę operacji.

10.1………………………. ……………………………………..

Data Podpisy osób upoważnionych


OŚWIADCZENIE

W związku z przystąpieniem do Działania „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:


  1. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji działania „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju”, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

  2. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji działania „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju”, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

  3. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Działania;

  4. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

………………………. ……………………………………..

Data Podpisy osób upoważnionychZOBOWIĄZANIE

W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie zobowiązuję się poinformować Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” o tym fakcie w terminie 7 dni od dnia jej podpisania.

W przypadku otrzymania przeze mnie dofinansowania na realizację wyżej opisanej operacji zobowiązuję się także przedłożyć w Biurze Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku, ul. Sądowa 8, sprawozdanie merytoryczne ze zrealizowanych zadań w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty zakończenia realizacji operacji.

………………………. ……………………………………..Data Podpisy osób upoważnionych

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna