Karta opisu operacjiPobieranie 25,32 Kb.
Data14.11.2017
Rozmiar25,32 Kb.


KARTA OPISU OPERACJI
    1. Załącznik dodatkowy do wniosku o dofinansowanie operacji

KONKURS NR …………..


DOTYCZY1:

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOSCI NIEROLNICZEJ

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

MAŁE PROJEKTY
I. Dane wnioskodawcy
Pełna nazwa …………………………………………………………….

Dokładny adres:

Miejscowość …………………………………………………...

Ulica ………………………………………………………….…

Nr domu ………………….. Nr lokalu …………………………

Gmina …………………………………………………………………..

Telefon ……………………………… Fax. ……………………...

Adres e-mail ……………………………………………………………


II. Opis operacji
1. Nazwa operacji


2. Miejsce wykonywania operacji (miejscowość, gmina, powiat)


 1. Cele operacji ze wskazaniem zgodności z LSR

 1. Szczegółowy opis działań wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji operacji oraz ze wskazaniem zgodności z lokalnym kryteriami


 1. Zakładane rezultaty realizacji operacji


 1. Beneficjenci operacji
III . Inne wybrane informacje dotyczące operacji

………………………. ……………………………………..

Data Podpisy osób upoważnionychOŚWIADCZENIE
W związku z przystąpieniem do Działania „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji działania „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju”, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

 2. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji działania „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju”, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

 3. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Działania;

 4. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…………………………………… ……………………………………miejscowość i data czytelny podpis Wnioskodawcy


OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przesyłanie uzupełnień dotyczących projektów złożonych w ramach działania „Małe projekty tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi” do biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Uzupełnienia te będą dotyczyły poprawek do projektów ocenianych pod względem formalnym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

…………………………………… ……………………………………miejscowość i data czytelny podpis Wnioskodawcy

ZOBOWIĄZANIE
W przypadku otrzymania przeze mnie dofinansowania na realizację wyżej opisanej operacji zobowiązuję się przedłożyć w Biurze Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego z siedzibą w Goleniowie, ul. Słowackiego 1, sprawozdanie merytoryczne ze zrealizowanych zadań w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty zakończenia realizacji operacji.
…………………………………… ……………………………………

miejscowość i data czytelny podpis Wnioskodawcy

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna