Karta opisu operacji”Pobieranie 74.67 Kb.
Data02.12.2019
Rozmiar74.67 Kb.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskieKARTA OPISU OPERACJI”

PEŁNA NAZWA WNIOSKODAWCY
TYTUŁ
PRZEDSIĘWZIĘCIE:

1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej

KRYTERIUM

1

Czy projekt zakłada rozwój firmy w jednej z poniższych kategorii?

 • świadczącej usługi noclegowe,

 • świadczącej usługi gastronomiczne,

 • prowadzącej obiekt rekreacyjny,

 • prowadzącej działalność ściśle związaną z turystyką.

Wnioskodawca w opisie powinien szczegółowo uzasadnić związek wydatków z zaplanowanym zakresem działalności oraz w szczególności związek planowanej działalności z turystyką.

Wniosek o przyznanie pomocy.
Uzasadnienie:2

Czy projekt zakłada utworzenie większej liczby miejsc pracy niż wymagane minimum?

Należy krótko opisać
Uzasadnienie:


3

Czy wnioskodawca zatrudni osobę z jednej z poniższych grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy?

 • osobę młodą (do 35 roku życia),

 • osobę starszą (po 50 roku życia),

 • kobietę,

 • osobę niepełnosprawną..


Uzasadnienie:


4

Czy deklarowany wkład własny (w stosunku do kosztów kwalifikowanych netto) Wnioskodawcy jest wyższy niż wynikający z przepisów programowych – 30%?

Należy krótko opisać czy Wnioskodawca deklaruje wniesienie wkładu własnego wyższego niż zakładają to przepisy programowe oraz określić procentowy udział wkładu własnego w całości zadania.5

Czy operacja ma charakter innowacyjny?*

Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter innowacji na terenie LGD.

Należy uzasadnić innowacyjny charakter operacji zgodnie z instrukcją znajdującą się na końcu karty
Uzasadnienie:


6

Czy operacja zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska, przeciwdziałaniu zmianom klimatu*

Należy opisać działania w ramach projektu, które dotyczą wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu zgodnie z instrukcją znajdującą się na końcu karty
Uzasadnienie:


7

Czy w działalności gospodarczej zostaną wykorzystane lokalne zasoby przyrodnicze i/lub historyczne i/lub kulturowe?*

Jeśli tak, należy szczegółowo opisać, zgodnie z instrukcją znajdującą się na końcu karty, w jaki sposób wykorzystanie tych zasobów przyczyni się do realizacji celów projektu oraz w jaki sposób zostaną one wykorzystane w ramach prowadzonej działalności.
Uzasadnienie:


8

Czy działalność oparta będzie na lokalnych produktach rolnych (produkty lokalne powinny być produkowane z lokalnego, świeżego surowca i tańsze, dzięki krótszemu łańcuchowi pośredników i sprzedaży wśród lokalnej ludności)?*

Jeżeli tak, należy wymienić produkty rolne i dodać krótki opis zgodnie z instrukcją znajdującą się na końcu karty.
Uzasadnienie:

9

Wnioskodawca posiada kwalifikacje lub/i doświadczenie odpowiednie do przedmiotu projektu.

Jeżeli tak, należy krótko opisać, wymienić i załączyć dokumenty potwierdzające niniejszy fakt (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).
Uzasadnienie:


10

Czy wnioskodawca jest podmiotem ekonomii społecznej, tzn. organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS prowadzącą działalność gospodarczą lub spółdzielnią socjalną, lub zakładem aktywności zawodowej, lub spółdzielnią pracy, lub spółdzielnią inwalidów, lub spółdzielnią niewidomych?
Uzasadnienie:


11

Czy Wnioskodawca korzystał ze wsparcia oferowanego przez Biuro LGD w ramach danego naboru osobiście lub poprzez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy, pełnomocnika Wnioskodawcy, osoby uprawnione do kontaktu wskazane we wniosku o przyznanie pomocy?

Należy krótko opisać z jakiej formy wsparcia wnioskodawca korzystał.
Uzasadnienie:


………………………………………… ……………………………………….

Data i miejsce Podpis wnioskodawcy*Instrukcja do kryteriów nr 5, 6, 7 i 8 :
Kryterium nr 5 - Operacja ma charakter innowacyjny. Oceniane jest nowatorstwo
w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter innowacji na terenie LGD.

W kryterium innowacyjności, ocenia się innowacyjność operacji w skali lokalnej.


Niniejsze kryterium oceniane jest przez Radę LGD CIW zgodnie z następującym uszczegółowieniem pojęcia innowacyjności:Innowacja procesowa, czyli opracowanie i wdrożenie nowych bądź znacząco ulepszonych technologii, metod produkcji lub dostaw; mogą to być istotne zmiany w technologii, sprzęcie
i oprogramowaniu używanym w procesach wytwórczych towarów albo nowe lub znacznie ulepszone metody tworzenia i świadczenia usług.

Innowacja produktowa, czyli opracowanie, wdrożenie do produkcji i wprowadzenie na rynek nowego produktu (towaru) lub usługi; także – znaczące ulepszenie oferowanych wcześniej towarów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyki lub przeznaczenia, wprowadzenie na rynek nowego przeznaczenia starego produktu (np. sms) lub nowego sposobu świadczenia usług (np. przez Internet).

Innowacja organizacyjna, czyli zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych np. nowa metoda organizacji działalności biznesowej przedsiębiorstwa (np. wdrożenie metod rozwoju osobistego pracowników, wdrożenie systemu zarządzania dostawami), nowa organizacja miejsc pracy (np. wdrożenie nowego rozdziału obowiązków i podejmowania decyzji), nowa koncepcja strukturyzacji działalności, takich jak integracja różnych rodzajów działalności, nowa organizacja relacji zewnętrznych (np. wdrożenie nowego sposobu organizacji z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi).

Innowacja marketingowa, czyli zastosowanie nowych technik marketingowych, nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej, modelu biznesowym.
W celu otrzymania punktów w ramach niniejszego kryterium Wnioskodawca ma za zadanie wskazać i uzasadnić minimum jedną z powyższych innowacji w odniesieniu do swojej operacji.

Konieczne jest dokonanie analizy lokalnego rynku i przedstawienie w uzasadnieniu Kryterium nr 5 jej wyników, które wykażą iż planowane przedsięwzięcie ma charakter innowacyjny.


UWAGA!!!

Samo zaświadczenie/oświadczenie o innowacyjności wydane przez producenta czy dostawcę urządzeń, maszyn lub oprogramowania nie jest dokumentem na podstawie, którego Rada LGD CIW przyzna punkty w ramach kryterium innowacyjności.Kryterium nr 6 - Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska, przeciwdziałaniu zmianom klimatu
Rada dokonując oceny operacji pod względem kryterium ochrony środowiska analizuje wykorzystanie metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska odnosząc się do zapisów następujących dokumentów:

 • Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, Rozporządzenie MRiRW
  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

 • Lokalna Strategia Rozwoju Centrum Inicjatyw  Wiejskich, Regulamin Rady Centrum Inicjatyw Wiejskich oraz karty oceny i opisu operacji).

Zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju dodatkową preferencję otrzymują projekty, które
w ramach ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu
wykazują racjonalne
i zrównoważone wykorzystanie zasobów energetycznych i ochronę zasobów przyrodniczych.

Wnioskodawca w opisie kryterium ma obowiązek wykazać racjonalność i zrównoważone wykorzystanie zasobów energetycznych poprzez opis narzędzi i/lub metody z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu, np. zakup sprzętu posiadającego certyfikaty z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom klimatu.


Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz dokumenty załączone do wniosku (fakultatywnie, maksymalnie 3 kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub innych oficjalnych dokumentów wydanych przez upoważnione podmioty, niezbędnych do uzasadnienia spełnienia kryterium).
Zastosowane rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu mają być ściśle związane z realizacją celu projektu.

UWAGA!!!


Punktów nie uzyska operacja, w której nie przedstawiono listy konkretnych działań, narzędzi, metod
(np. gdy uzasadnienie wnioskodawcy sprowadzi się do samego stwierdzenia, że planuje uwzględnić metody i/lub narzędzia z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu lub gdy wnioskodawca w ramach spełnienia kryterium planuje zakup urządzeń niskoemisyjnych czy energooszczędnych będących „standardem” na rynku
Kryterium nr 7 - W działalności gospodarczej zostaną wykorzystane lokalne zasoby przyrodnicze i/lub historyczne i/lub kulturowe.
Zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju lokalnymi zasobami:

 • przyrodniczymi są: rzeki, jeziora, szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, konne i kajakowe) oraz lesistość (lasy w kontekście turystycznym a nie przemysłowym),

 • historycznymi są: obiekty objęte opieką konserwatorską,

 • kulturowymi są: Domy i Ośrodki Kultury, świetlice, Biblioteki , imprezy i wydarzenia kulturalne, zespoły artystyczne oraz koła i kluby

i za wykorzystanie tych zasobów do prowadzenia swojej działalności gospodarczej Rada LGD CIW przyznaje punkty w ramach przedmiotowego kryterium.
Wnioskodawca ma obowiązek szczegółowo opisać wykorzystanie przynajmniej jednego z w/w zasobów do prowadzenia swojej działalności gospodarczej, oraz tego w jaki sposób wykorzystanie tego zasobu przyczyni się do realizacji celu projektu.
W ramach niniejszego kryterium premiowane są projekty, w których wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych jest ściśle związane z profilem zakładanej działalności.
UWAGA!!!

Zakup drewna z lokalnych lasów w celu jego przetworzenia nie jest traktowane jako wykorzystanie lokalnych zasobów


Kryterium nr 8 – Działalność oparta będzie na lokalnych produktach rolnych (produkty powinny być produkowane z lokalnego, świeżego surowca i tańsze dzięki krótszemu łańcuchowi pośredników i sprzedaży wśród lokalnej ludności).
Wnioskodawca ma obowiązek szczegółowo opisać na jakich lokalnych produktach rolnych będzie oparta jego działalność.
W ramach niniejszego kryterium premiowane będą projekty, które zakładają zakup/nabywanie lokalnych produktów rolnych bezpośrednio od ich producenta a następnie ich wykorzystanie w ramach prowadzonej/rozwijanej działalności gospodarczej.
UWAGA!!!

Zakupywane i wykorzystywane lokalne produkty rolne muszą być ściśle związane z profilem prowadzonej/rozwijanej działalności.

Pobieranie 74.67 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna