Karta oceny zgodności operacji z lsrorPobieranie 66,53 Kb.
Data15.04.2018
Rozmiar66,53 Kb.

Karta oceny zgodności operacji z LSROR


Numer operacji wg kolejności wpływu i data złożenia:
Nazwa Wnioskodawcy
Nazwa operacji:
Operacja w ramach obszaru wsparcia:
Data przeprowadzenia oceny:
Imię i nazwisko oceniającego:
Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSROR:

zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Tak

Nie

Uzasadnienie:

rozbudowa infrastruktury i oferty turystycznej

Tak

Nie

Uzasadnienie:

zachowanie i poprawa stanu środowiska naturalnego

Tak

Nie

Uzasadnienie:

rozwój przedsiębiorstw i zmniejszenie bezrobocia

Tak

Nie

Uzasadnienie:

dywersyfikacja źródeł utrzymania osób związanych z sektorem rybackim

Tak

Nie

Uzasadnienie:

Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSROR:

poprawa jakości życia mieszkańców obszaru MLGR

Tak

Nie

Uzasadnienie:

wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności obszaru MLGR

Tak

Nie

Uzasadnienie:

zachowanie i wzmocnienie sektora rybackiego na obszarze MLGR

Tak

Nie

Uzasadnienie:

Głosuję za uznaniem operacji za: ZGODNĄ / NIEZGODNĄ* z LSROR

……………………........................................

podpis członka komitetu

Instrukcja wypełnienia Karty oceny zgodności operacji z LSROR:

Ocenę zgodności operacji z LSROR dokonuje członek Komitetu zakreślając TAK /NIE przy danym celu ogólnym i szczegółowym.

W przypadku uznania operacji za niezgodną z LSROR należy podać uzasadnienie – brak uzasadnienia w takim przypadku powoduje nieważność głosu.

Operację można uznać za zgodną z LSROR, jeżeli realizuje co najmniej jeden z celów ogólnych i co najmniej jeden z celów szczegółowych LSROR.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie Członka Komitetu Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że z wnioskodawcą operacji nie jestem ja sam, mój krewny, powinowaty do drugiego stopnia pokrewieństwa lub małżonek, osoba związana ze mną z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; osoba, której jestem pełnomocnikiem, ani korporacyjna osoba prawna, której jestem członkiem; a także podmiot, z którym przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia posiedzenia Komitetu pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia lub byłem członkiem jego władz. Ponadto oświadczam, że nie są mi znane żadne inne okoliczności, mogące wywoływać wątpliwości co do mojej bezstronności względem wnioskodawcy operacji.

………………………………….

data i podpis członka komitetu-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

w związku z zaistnieniem jednej z powyższych okoliczności podlegam wyłączeniu z oceny operacji.


………………………………….

data i podpis członka komitetu


Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach środka 4.1.c.:
Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa


Numer operacji
i data złożenia:
Nazwa Wnioskodawcy:
Nazwa operacji:
Data przeprowadzenia oceny:
Imię i nazwisko oceniającego:
Lp

Lokalne kryteria operacji

Wytyczne

Ocena

Mnożnik

Punkty

1.

Wnioskodawca aktywnie uczestniczy w pracach stowarzyszenia1

1 pkt - tak 0 pkt - nie
2
2.

Wnioskodawca ma siedzibę na terenie MLGR

1 pkt - tak 0 pkt - nie
2
3.

Wnioskodawcą jest podmiot o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia2

1 pkt - tak 0 pkt - nie
5
4.

Przedmiotem projektu jest tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa

1 pkt - tak 0 pkt - nie
5
5.

Wykazano innowacyjność projektu

2 pkt – innowacyjność w skali obszaru MLGR
1 pkt – innowacyjność w skali gminy

0 pkt – brak innowacyjności


1
Uzasadnienie:

6.

Wykazano pozytywny wpływ projektu na rozwój lub ograniczenie zaniku sektora rybactwa

3 pkt – bardzo duży 2 pkt – duży 1 pkt – niewielki 0 pkt – brak
2
Uzasadnienie:

7.

Wykazano wykorzystanie lokalnych zasobów i tradycji, w szczególności związanych z rybactwem

2 pkt - tak, związane z rybactwem 1 pkt - tak 0 pkt - nie
2
Uzasadnienie:

8.

Wykazano pozytywny wpływ projektu na stan środowiska naturalnego

1 pkt - tak 0 pkt - nie
1
Uzasadnienie:

9.

Projekt jest realizowany w miejscowości o liczbie mieszkańców mniejszej niż 3 tys.

1 pkt - tak 0 pkt - nie
2
10.

W związku z realizacją projektu powstaną nowe miejsca pracy7

2 pkt - tak, więcej niż 3 1 pkt - tak, nie więcej niż 3 0 pkt - nie
2
11.

Wysokość wkładu własnego

3 pkt – nie mniej niż 60% wkładu
2 pkt – nie mniej niż 50 % wkładu
1 pkt – więcej niż 40 % wkładu

0 pkt – 40 % wkładu


1
12.

Wysokość wnioskowanej dotacji

3 pkt – mniej niż 25 000 PLN
2 pkt – od 25 000 do 50 000 PLN
1 pkt – pow. 50 000 do 100 000 PLN 0 pkt - powyżej 100 000 PLN
1
Łączna ilość przyznanych punktów

Minimalna ilość punktów umożliwiająca otrzymanie dofinasowania 20% (minimalnie 7,8 punktów, maksymalnie 39 punktów)……………………………………………...

Podpis członka Komitetu


Wyjaśnienie przypisów.
1. Wnioskodawca czynnie uczestniczy w pracach stowarzyszenia, uczestnictwo w minimum jednym WZC MLGR.

2. Podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 162, poz.1292), który załączył do wniosku dokumenty potwierdzające.

3. Przez realizację zintegrowanego projektu polegającego, w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu.

4. W szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją.

5. Beneficjent będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSROR utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania działalności przez podmioty wymienione w § 4 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 177, poz.1371).

6. Zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów, albo remont lub odbudowa budynków lub budowli wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackie.

7. W związku z realizacją projektu powstaną nowe miejsca pracy7 - należy rozumieć zatrudnienie związane z osiągnięciem celu projektu, na pełnym etacie w ciągu całego roku, dla osób zatrudnionych w nie pełnym wymiarze godzin, pracowników sezonowych lub w ramach umowy cywilnoprawnej liczy się minimum pełny wymiar średnioroczny zatrudnienia. Z zachowaniem zapisów o trwałości projektu.
Instrukcja wypełnienia Karty oceny zgodności operacji z LSROR:
1. W kolumnie ocena przyznaje się ilość punktów według rozpiętości podanej dla każdego z 12 kryteriów w kolumnie wytyczne.

2. W kolumnie punkty wpisuje się ilość punktów wynikającą z przemnożenia wartości z kolumny ocena przez wagę kryterium podaną w kolumnie mnożnik.3. W pozycji Łączna ilość przyznanych punktów sumuje się wartości z kolumny Punkty.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna