Karta oceny zgodności operacji z lsrPobieranie 16,46 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar16,46 Kb.

Zał. 1

  1. Karta oceny zgodności operacji z LSR

Wniosek nr:………………. złożony przez: …………..……………………………………….....

Nazwa operacji: ………………………………………………………………………………..

Operacja odpowiada działaniu PROW:

  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej   Odnowa i rozwój wsi

  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw   Mały projekt
1. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?:

- celu I: Waloryzacja zasobów przyrodniczo – kulturowych – podniesienie atrakcyjności

turystycznej obszaru LGD  tak  nie

- celu II: Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy  tak  nie

2. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?

- celu 1: Wykreowanie produktu turystycznego o znaczeniu ponadregionalnym, szczególnie w

zakresie turystyki pielgrzymkowej i aktywnej; agroturystyki i ekoturystyki  tak  nie

- celu 2: Rozwój infrastruktury turystycznej (agroturystycznej) i paraturystycznej

z uwzględnieniem aspektów ekologicznych  tak  nie

- celu 3:: Skuteczna i skoordynowana promocja obszaru LGD  tak  nie

- celu 4: Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców  tak  nie

- celu 5: Integracja mieszkańców w szczególności poprzez podniesienie świadomości

kulturowo-historycznej  tak  nie

- celu 6: Wykreowanie centrów wsi  tak  nie

3. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR?

- przedsięwzięciem I:Szlak figur przydrożnych i innych obiektów historycznych  tak  nie

- przedsięwzięcie II: Po zdrowie na Gościbię i Dalin- infrastruktura i usługi dla turystyki aktywnej

 tak  nie

- przedsięwzięcie III: Moja mała firma  tak  nie

- przedsięwzięcie IV: Kultura, sport, centra wsi, miejsca integracji  tak  nie

Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR (w uzasadnieniu należy m.in. wykazać, że ocenianą operację można uznać za operację rekomendowaną w ramach LSR):

……………………………………………………………………………………………………………….

Głosuję za uznaniem: operacja jest* nie jest* zgodna z LSR” (* niepotrzebne skreślić)
Instrukcja wypełnienia1 karty

  • W odniesieniu do każdego celu i przedsięwzięcia wyszczególnionego w punktach 1, 2 i 3 należy wybrać i zaznaczyć odpowiedź „tak” lub odpowiedź „nie” przez postawieniu znaku X w odpowiednim polu.

  • Operację można uznać za zgodną z LSR, gdy z odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w punktach 1, 2 i 3 wynika, że jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego LSR, co najmniej jednego celu szczegółowego LSR oraz że jest ona zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR.

  • Głosowanie za uznaniem operacji za zgodną lub niezgodną z LSR polega na skreśleniu jednej z opcji zaznaczonych gwiazdką *. Skreślenie lub pozostawienie obu opcji będzie uznane za głos nieważny.
1 Kartę wypełniają członkowie Rady LGD


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna