Karta oceny zgodności operacji z lsrPobieranie 54,59 Kb.
Data25.05.2018
Rozmiar54,59 Kb.


Karta oceny zgodności operacji z LSR
Wniosek nr: ………. złożony przez: …………………………………………………................

Nazwa operacji: …………………………………………………………………………………


Działanie PROW:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Odnowa i rozwój wsi


Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty
  1. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?:

- celu 1: Wzmocnienie tożsamości lokalnej, waloryzacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Tak
Nie

- celu 2: Podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich wokół Królewskiej Puszczy jako miejsc zamieszkania i wypoczynku
Tak
Nie

- celu 3: Dostosowanie lokalnej edukacji do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz zróżnicowanie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o lokalne tradycje
Tak
Nie

- celu 4: Zintegrowanie społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i ludności napływowej
Tak
Nie

- celu 5: Podniesienie jakości zarządzania, komunikacji i poprawa dostępu do informacji dotyczącej rozwoju obszaru LGD
Tak
Nie

  1. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?:

- celu 1.1. : Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej wartości dziedzictwa obszarów LGD od najmłodszego do najstarszego pokolenia
Tak
Nie

- celu 1.2. Zidentyfikowanie zasobów i wyeksponowanie lokalnych walorów kulturowych i przyrodniczych
Tak
Nie

- celu 1.3. Poprawa stanu infrastruktury związanej z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym LGD
Tak
Nie

- celu 1.4. Wzrost poziomu kompetencji liderów i osób z pasją w zakresie organizacji i zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym
Tak
Nie

- celu 2.1. Poprawa infrastruktury społecznej
Tak
Nie

- celu 2.2. Wsparcie przedsiębiorczości mającej wpływ na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.
Tak
Nie

- celu 2.3. Poszerzenie i zróżnicowanie oferty organizacji czasu wolnego
Tak
Nie

- celu 2.4. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej
Tak
Nie

- celu 3.1. podniesienie kompetencji i umiejętności w zakresie różnicowania przedsiębiorczości różnych grup społeczności lokalnej
Tak
Nie

- celu 3.2 diagnozowanie i monitorowanie sytuacji na rynku pracy i edukacji
Tak
Nie

- celu 3.3. odnowienie tradycyjnych zawodów
Tak
Nie

- celu 3.4. poprawa infrastruktury edukacyjnej i na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
Tak
Nie

- celu 3.5. budowanie relacji pomiędzy małym a dużym biznesem
Tak
Nie


- celu 4.1. Wzmocnienie relacji i powiązań pomiędzy poszczególnymi sołectwami, domami kultury i szkołami
Tak
Nie

- celu 4.2. Modernizacja miejsc spotkań społeczności lokalnej
Tak
Nie

- celu 4.3. Rozwój inicjatyw integrujących ludność napływową
Tak
Nie

- celu 4.4. Wypromowanie działań integrujących społeczność lokalną
Tak
Nie

- celu 4.5. Poprawa oferty ukierunkowanej na młodzież
Tak
Nie

- celu 5.1. stworzenie systemu inicjowania i wdrażania projektów społecznych i gospodarczych wokół Królewskiej Puszczy
Tak
Nie

- celu 5.2. wzmocnienie systemu infrastruktury informatycznej i obiegu informacji łączących sołectwa obszaru Lokalnej Grupy Działania
Tak
Nie

- celu 5.3. podniesienie kwalifikacji lokalnych liderów w zakresie możliwości wspierania rozwoju obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie informacji i systemów informatycznych
Tak
Nie  1. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR?

- przedsięwzięciem I: Zagospodarowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego wokół Puszczy Niepołomickiej – zachowanie tożsamości lokalnej
Tak
Nie

- przedsięwzięciem II: Obszar Lokalnej Grupy Działania atrakcyjnym i estetycznym miejscem zamieszkania
Tak
Nie

- przedsięwzięciem III: Zintegrowany system aktywnego wypoczynku
Tak
Nie

- przedsięwzięciem IV: „Kuźnia talentów, szkoła tradycji”
Tak
Nie

- przedsięwzięciem V: Objazdowe show, partnerstwo sołectw
Tak
Nie

- przedsięwzięciem VI: Młodzieżowa szkoła aktywności lokalnej
Tak
Nie

- przedsięwzięciem VII: Zintegrowany system informacji i zarządzania
Tak
Nie

Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR


(w uzasadnieniu należy m.in. wykazać, że ocenianą operację można uznać za operację rekomendowaną w ramach LSR):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Głosuję za uznaniem/nieuznaniem * operacji za zgodną z LSR (* niepotrzebne skreślić)
Instrukcja wypełnienia karty.

W odniesieniu do każdego celu i przedsięwzięcia wyszczególnionego w punktach 1, 2, i 3 należy wybrać i zaznaczyć odpowiedź „tak” lub odpowiedź „nie” przez postawienie znaku X w odpowiednim polu.Operację można uznać za zgodną z LSR, gdy z odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w punktach 1, 2 i 3 wynika, że jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego LSR, co najmniej jednego celu szczegółowego LSR oraz że jest ona zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna