Karta oceny operacjiPobieranie 52,71 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar52,71 Kb.


Załącznik Nr 2/b

do Procedury oceny i wyboru operacji

realizowanych przez podmioty inne niż LGD


KARTA OCENY OPERACJI

WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD DLA OPERACJI

Z ZAKRESU PODEJMOWANIA ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
LP.


KRYTERIUM


OPIS KRYTERIUM


PUNKTACJA

ŹRÓDŁO

WERYFIKACJI

LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW

UZASADNIENIE

PRZYZNANEJ PUNKTACJI


1.


Kwalifikacje i doświadczenie

wnioskodawcy


Preferuje się wnioskodawców posiadających kwalifikacje i/lub doświadczenie odpowiednie do zakresu planowanej operacji
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Wnioskodawca opisuje swoje doświadczenia zawodowe i/lub wykształcenie zbieżne z zakresem planowanej operacji oraz załącza dokumenty potwierdzających ten fakt.5 pkt – Wnioskodawca posiada doświadczenie zawodowe
i/lub wykształcenie zbieżne z zakresem planowanej


operacji
0 pkt - Wnioskodawca nie posiada doświadczenia
zawodowego i/lub wykształcenia zbieżnego
z zakresem planowanej operacji
Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i/lub wykształcenie wyłącznie Wnioskodawcy
2.


Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektuPreferuje się operacje generujące każde nowo utworzone miejsce pracy powyżej wymaganego minimum w przeliczeniu na etaty średnioroczne
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca wskazuje ilość utworzonych miejsc pracy w przeliczeniu na etaty średnioroczne
5 pkt – Utworzenie więcej niż 2 miejsc pracy powyżej

wymaganego minimum w przeliczeniu na etaty
średnioroczne

1 pkt - Utworzenie 1 miejsca pracy powyżej wymaganego
minimum w przeliczeniu na etaty średnioroczne

0 pkt - Nie utworzenie miejsca pracy powyżej

wymaganego minimum w przeliczeniu na etaty

średnioroczneWniosek o przyznanie pomocy
w ramach LSR/ karta opisu


projektu
3.


Wkład własny


Preferuje się operacje, w których wkład własny wnioskodawcy przekracza przewidziane minimum w warunkach dostępu określonych w LSR lub w ogłoszeniu o naborze.
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany wskazać procentową wartość wkładu własnego, wyliczanego od kosztów całkowitych projektu.

Sposób obliczenia wkładu własnego:

(Koszty całkowite – wnioskowana kwota pomocy) X 100% / koszty całkowite = wysokość wkładu własnego5 pkt – Wkład własny wnioskodawcy powyżej 50 %


3 pkt - Wkład własny wnioskodawcy powyżej 30 %
do 50 %


1 pkt - Wkład własny wnioskodawcy do 30 %

0 pkt - Wkład własny jest równy kwocie minimalnego
wymaganego wkładu w warunkach dostępu
Wniosek o przyznanie pomocy
w ramach LSR/


Karta opisu projektu
4.Wykorzystanie lokalnych produktów rolnych wytwarzanych na obszarze objętym lokalna strategią rozwoju
Preferuje się operacje realizowane przez podmioty zakładające lub rozwijające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne wytwarzane na obszarze objętym LSR
Wymagane uzasadnienie:

W zestawieniu rzeczowo-finansowym Projektodawca wskazuje koszty, czy operacja realizowana przez podmioty zakładające lub rozwijające działalność, podstawę będzie stanowił lokalny produkt rolny (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju);
5 pkt – Operacja zakłada wykorzystanie lokalnych
produktów rolnych wytwarzanych na obszarze


objętym LSR
0 pkt - Operacja nie zakłada wykorzystanie lokalnych
produktów rolnych wytwarzanych na obszarze


objętym LSR
Wniosek o przyznanie pomocy
w ramach LSR /


karta opisu

projektu, weryfikowane wyłącznie na podstawie polskiego prawodawstwa definiującego produkty rolne
5.Wzmocnienie mocnej strony lub osłabienie słabej wskazanej w analizie SWOTPreferuje się operacje mające pozytywny wpływ na cechy zapisane w analizie SWOT
Wymagane uzasadnienie:

Projektodawca uzasadnia w jaki sposób operacja przyczyni się do osłabienia słabych stron i/lub wzmocnienia mocnych stron.
(W sytuacji w której następuje wzmocnienie np. 2 mocnych stron i jednoczesne osłabienie np. 3 słabych stron – wyniki do obliczenia liczby punktów sumują się – np. projekt wzmacnia 2 mocne strony i osłabia 3 słabe = 2 + 3 = 5 – projekt otrzymuje maksymalną liczbę punktów jako że ma pozytywny wpływ na 5 cech zapisanych w analizie SWOT.5 pkt – Operacja wzmacnia więcej niż dwie mocne strony

/osłabia więcej niż dwie słabe strony wskazane

w analizie SWOT
2 pkt – Operacja wzmacnia więcej niż jedną mocną stronę

/osłabia więcej niż jedną słabą stronę wskazane

w analizie SWOT
0 pkt – Operacja nie wzmacnia żadnej mocnej strony

/nie osłabia żadnej słabej strony wskazane

w analizie SWOTWniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR/

karta opisu

projektu

6.


Poziom wnioskowanej kwoty pomocyPreferuje się operacje, których kwota dofinansowania w zakresie rozpoczęcia działalności i rozwoju działalności gospodarczej przekracza 25 000 zł, co generuje utworzenie miejsca pracy
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca wskazuje kwotę dofinansowania5 pkt – Operacja, którego kwota dofinansowania jest
większa niż 25 000 zł

0 pkt - Operacja, którego kwota dofinansowania jest
mniejsza lub równa 25 000 złWniosek o przyznanie pomocy
w ramach LSR/


karta opisu

projektu7.


Wzmocnienie

sektora turystycznegoPreferuje się operacje przyczyniając się do rozwoju turystyki na Podbabiogórzu
Wymagane uzasadnienie:

Projektodawca uzasadnia w jaki sposób operacja przyczyni się do

wzmocnienia turystyki na Podbabiogórzu


5 pkt – Operacja związana z rozwojem istniejących

i powstawaniem nowych obiektów i/lub usług

turystycznych
0 pkt - Operacja nie związana z rozwojem istniejących

i powstawaniem nowych obiektów i/lub usług

turystycznychWniosek o przyznanie pomocy
w ramach LSR/


karta opisu

projektu
8.

Doradztwo Biura Zarządu LGDOperacja była konsultowana w Biurze Zarządu LGD na etapie sporządzania wniosku o przyznanie pomocy
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany wskazać z jakich form doradztwa skorzystał w Biurze LGD.4 pkt –Operacja była konsultowana na etapie sporządzania wniosku (nie jest wliczane doradztwo telefoniczne)
0 pkt – Operacja nie była konsultowana na etapie

sporządzania wniosku (nie jest wliczane doradztwo telefoniczne)Dokumentacja LGD (np. karta doradztwa, listy obecności ze szkoleń, warsztatów i spotkań informacyjnych, wydruki e-mail)
Maksymalnie w ramach kryteriów można uzyskać 39 pkt.

Ustala się minimum punktacji niezbędnej do uzyskania pozytywnej oceny operacji: 50 % maksymalnej liczby punktów w ramach oceny tj. 19,5 pkt.


SUMA

Data i podpis Przewodniczącego i Sekretarza Rady:

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna