Karta oceny operacjiPobieranie 78,25 Kb.
Data18.02.2018
Rozmiar78,25 Kb.


Załącznik Nr 2/a

do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałaniarealizowanych przez podmioty inne niż LGD


KARTA OCENY OPERACJI

WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD Z WYŁĄCZENIEM

OPERACJI Z ZAKRESU PODEJMOWANIA ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCILP.KRYTRIUM


OPIS KRYTERIUM


PUNKTACJA

ŹRÓDŁO

WERYFIKACJI

LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW

UZASADNIENIE

PRZYZNANEJ PUNKTACJI


1.


Poziom realizacji wskaźnika produktu określonego w LSR w ramach ogłoszonego naboru wnioskówPreferuje się operacje, które realizują wskaźnik produktu w ramach ogłoszonego naboru wniosków o więcej niż jedną jednostkę.
Wymagane uzasadnienie:

Projektodawca

w dokumentach aplikacyjnych wskazuje w jaki sposób jego projekt przyczynia się do osiągania określonych w LSR wskaźników produktu
6 pkt – Operacja realizuje wskaźnik produktu o więcej niż jedną jednostkę.
0 pkt – Operacja realizuje jedną jednostkę wskaźnika produktu.Wniosek o przyznanie pomocy
w ramach LSR/ karta opisu


projektu2.Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną zidentyfikowaną w LSR LGD „Podbabiogórze”Preferuje się operacje skierowane do/realizowane przez grup(y) defaworyzowanych(e) zidentyfikowanych(e) w LSR

Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany wskazać odpowiednie koszty zgodne z zestawieniem rzeczowo-finansowym oraz wskazać czy realizowana operacja jest skierowana/ realizowana do/przez grupy defaworyzowane wskazane w LSR „Podbabiogórze”


6 pkt – Operacja jest skierowana do grupy

defaworyzowanej i realizowana przez grupy
defarowyzowane zidentyfikowanej(e) w LSR

4 pkt – Operacja jest realizowana przez grupy
defaworyzowane zidentyfikowane w LSR

2 pkt – Operacja jest skierowana do grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w LSR


0 pkt – Operacja nie jest skierowana do/realizowana

przez grup(y) defaworyzowanych(e)

zidentyfikowanych(e) w LSR
Wniosek o przyznanie pomocy
w ramach LSR /


karta opisu

projektu3.


Innowacyjność

projektu

Za innowacyjną uważana jest operacja, która spełnia przynajmniej jeden warunek charakteru innowacyjnego. Charakter innowacyjny może polegać na:

1) wdrożeniu nowej lub znacząco ulepszonej technologii w procesie produkcji lub świadczenia usługi;

2) powstaniu nowej usługi/produktu (w tym turystycznego);

3) zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania;

4) zrealizowaniu nowej inwestycji rozumianej jako infrastruktura/technologia, której nie było w danej miejscowości/gminie;

5) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów i surowców;

6) nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności;

7) aktywizacji osób i środowisk, które dotychczas w niskim stopniu angażowały się w działania na rzecz rozwoju lokalnego;

8) upowszechnianiu lub wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.


Wymagane uzasadnienie:

Beneficjent musi dokładnie opisać innowacyjność swojej operacji odnosząc się do definicji określonych w punktach od 1 do 8 w sposób nie budzący wątpliwości. Wnioskodawca powinien udowodnić innowacyjność projektu poprzez przygotowanie wiarygodnych i przekonujących dokumentów (np. analiza rynku, wydruki z Internetu).

WERYFIKACJA: Kryterium weryfikowane jest na podstawie wiedzy lokalnej Rady oraz na podstawie wniosku o przyznanie pomocy, w szczególności na podstawie opisu projektu, w którym wnioskodawca powinien konkretnie wskazać cechy zgodne z wynikającą z LSR definicją innowacyjności


5 pkt – Operacja spełniająca warunki określone

w co najmniej w jednej z definicji określonych
w punktach od 1-
8

0 pkt – Operacja nie spełniająca warunków żadnej

z definicji określonych w punktach od 1- 8
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR/

karta opisu

projektu
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie uzasadnień wnioskodawcy w dokumentach aplikacyjnych mówiących o innowacyjności operacji. Kryterium będzie oceniane na płaszczyźnie terytorialnej tj. Rada na podstawie opisu wnioskodawcy będzie decydować czy operacja jest innowacyjna na skalę sołectwa, gminy, obszaru LGD.


4.


Wkład własny


Preferuje się operacje, w których wkład własny wnioskodawcy przekracza przewidziane minimum w warunkach dostępu określonych w LSR lub w ogłoszeniu o naborze.
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany wskazać procentową wartość wkładu własnego, wyliczanego od kosztów całkowitych projektu.

Sposób obliczenia wkładu własnego:

(Koszty całkowite – wnioskowana kwota pomocy) X 100% / koszty całkowite = wysokość wkładu własnego


5 pkt – Wkład własny wnioskodawcy powyżej 50 %


3 pkt - Wkład własny wnioskodawcy powyżej 30 %
do 50 %


1 pkt - Wkład własny wnioskodawcy do 30 %

0 pkt - Wkład własny jest równy kwocie minimalnego
wymaganego wkładu w warunkach dostępu
Wniosek o przyznanie pomocy
w ramach LSR/


Karta opisu projektu


5.Wielkość

miejscowości przypadku operacji w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej


Preferuje się operacje realizowane w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać miejsce realizacji operacji1 pkt – Operacja realizowana w miejscowości
zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców

0 pkt – Operacja realizowana w miejscowości
zamieszkałej przez 5 tys. i więcej mieszkańców
Wniosek o przyznanie pomocy
w ramach LSR/


karta opisu

projektu6.


Trwałość

i cykliczność

operacji
Preferuje się operacje, które wykazują trwałość i/lub cykliczność projektuWymagane uzasadnienie:

W komentarzu Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać czy operacja będzie inwestycyjna i/lub cykliczna.

(operacja inwestycyjna ponad 50 % budżetu przeznacza się na inwestycje/zakupy inwestycyjne.

operacja cykliczna – zakłada cykliczność co najmniej w przeciągu trzech lat)


5 pkt – Operacja inwestycyjna lub zakładająca

cykliczność
0 pkt – Operacja nie inwestycyjna i nie zakładająca
cykliczności


Wniosek o przyznanie pomocy
w ramach LSR/


karta opisu

projektu
7.Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu


Preferuje się projekty przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu
Za działania mające wpływ na ochronę środowiska lub

przeciwdziałające zmianom klimatu uznaje się:

- inwestycje w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii:

1) instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika),

2) jednostek wykorzystujących energię geotermalną,

3) pomp ciepła,

4) małych elektrowni wodnych,

5) elektrowni wiatrowych,

6) instalacji wykorzystujących biomasę,

7) instalacji wykorzystujących biogaz

8) inwestycje związane z poprawą utrzymania ciepła w budynku (izolacja termiczna budynku, wymiana okien na energooszczędne),

9) budowa budynków niskoenergetycznych (tzw. pasywnych, zero energetycznych),

10) likwidacja pieców i palenisk węglowych na rzecz nowoczesnych technologii niskoemisyjnych (kolektory słoneczne, pompy ciepła, mikrowiatraki przydomowe)

11) w przypadku zakupu środka transportu – zakup samochodu elektrycznego

Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca wskazuje, czy operacja przewidują zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu.

Należy opisać planowane do zastosowania podczas realizacji operacji rozwiązania inwestycyjne sprzyjające ochronie

środowiska lub przeciwdziałające zmianom klimatu.

Kryterium weryfikowane na podstawie opisu we wniosku, biznes planu (tabela 7.1 Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji), dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę i ogólnodostępnej wiedzy.
5 pkt. - w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji zaplanowano koszty na działania mające wpływ na ochronę środowiska lub przeciwdziałające zmianom klimatu
0 pkt - w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji nie zaplanowano kosztów na działania mające wpływ na ochronę środowiska lub przeciwdziałające zmianom klimatu


Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR/ karta opisu projektu,

biznes planu, dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę i ogólnodostępnej wiedzy.8.


Wykonalność operacji i gwarancja osiągnięcia założonych rezultatów adekwatnych do realizowanej operacjiPreferuje się operacje o wysokiej wykonalności operacji i gwarancji założonych rezultatów adekwatnych do realizowanej operacji

Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany wskazać dokumenty lub informacje, na jakim etapie gotowości do realizacji jest składany projekt oraz załączyć dokumenty potwierdzające ten fakt.


Projekty inwestycyjne:

5 pkt - Operacja posiada dokumentacje techniczną lub
program funkcjonalny oraz prawomocne
pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru
wykonania robót budowlanych
wraz z pismem odpowiedniego organu o braku
sprzeciwu wykonania robót budowlanych


3 pkt - Operacja posiada dokumentację techniczną lub
program funkcjonalny


0 pkt - Operacja w fazie koncepcji

W przypadku operacji, które dotyczą zakupów inwestycyjnych (np. wyposażenia) można uzyskać maksymalnie tylko 5 pktProjekty miękkie:

5 pkt – Operacja posiada opracowaną diagnozę w postaci

dokumentu o nazwie diagnoza potrzeb oraz
program funkcjonalny lub deklaracje uczestnictwa
(np. w przypadku szkoleń) lub wiarygodne
potwierdzenie osiągnięcia zakładanych rezultatów
(np. w przypadku imprez kulturalnych), polegające


na pokazaniu systemu pomiaru osiągania

wskaźników (np. sposób liczenia uczestników,
potwierdzenie nakładów wydawnictw itp.)


3 pkt - Operacja posiada opracowaną i wiarygodną
(udokumentowaną) diagnozę potrzeb w postaci
dokumentu o nazwie diagnoza potrzeb (należy się
powołać na obiektywne dane statystyczne lub
przytoczyć własne badania potrzeb z opisem ich
metodologii), która jest podstawą opracowania
projektu


0 pkt - Operacja w fazie koncepcji
W przypadku projektów mieszanych (zarówno twardych, jak miękkich) przyznaje się punkty związane z finansowo dominującą częścią (albo miękką albo twardą)Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR/

Deklaracja/

Inne dokumenty/

karta opisu

projektu
9.Jakość budżetu adekwatne do realizowanej operacjiPreferuje się operacje wykazujące racjonalność wydatkowania środków, przedstawiające w sposób przejrzysty, szczegółowy oraz logicznie powiązany z zakładanymi rezultatami budżet

Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Wnioskodawca jest zobowiązany opisać racjonalność wydatków, uzasadnić koszty uwzględnione w zestawieniu rzeczowo-finansowym
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego, opisu wnioskodawcy oraz dołączonych

do wniosku ofert, kosztorysów

Preferowane są operacje, których wydatki wynikające z opisu działań są adekwatne do zakładanych rezultatów, podane koszty są cenami rynkowymi i niezbędnymi do realizacji operacji, precyzyjnie określone

oraz zaplanowane w zestawieniu rzeczowo - finansowym

stawki są racjonalne i znajdują swoje uzasadnienie w dołączonych

do wniosku ofertach, kosztorysach4 pkt – Budżet operacji racjonalny, przejrzysty,

szczegółowy jasno i logicznie powiązany
z zakładanymi rezultatami

0 pkt – Budżet operacji nieracjonalny, nieprzejrzysty,

nieszczegółowy i niejasno i nielogicznie powiązany

z zakładanymi rezultatami

Wniosek o przyznanie pomocy
w ramach LSR/


karta opisu

projektu

10.

Doradztwo Biura Zarządu LGDOperacja była konsultowana w Biurze Zarządu LGD na etapie sporządzania wniosku o przyznanie pomocy
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany wskazać z jakich form doradztwa skorzystał w Biurze LGD.4 pkt –Operacja była konsultowana na etapie sporządzania wniosku (nie jest wliczane doradztwo telefoniczne)
0 pkt – Operacja nie była konsultowana na etapie

sporządzania wniosku (nie jest wliczane doradztwo telefoniczne)Dokumentacja LGD (np. karta doradztwa, listy obecności ze szkoleń, warsztatów i spotkań informacyjnych, wydruki e-mail)Maksymalnie w ramach kryteriów można uzyskać 46 pkt. Ustala się minimum punktacji niezbędnej do uzyskania pozytywnej oceny operacji: 50 % maksymalnej liczby punktów w ramach oceny tj. 23 pkt.

SUMA

Data i podpis Przewodniczącego i Sekretarza Rady:

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna