Karta oceny operacji (projektu) według lokalnych kryteriów lgdPobieranie 102,62 Kb.
Data30.06.2018
Rozmiar102,62 Kb.

Karta oceny operacji (projektu) według lokalnych kryteriów LGD


KARTA OCENY OPERACJI
wg lokalnych kryteriów wyboru


NUMER WNIOSKU:


IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:


NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI:
DZIAŁANIE PROW 2007-2013
W RAMACH WDRAŻANIA LSR

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

  • Odnowa i rozwój wsi

  • Małe projekty


Etap pierwszy: Zgodność operacji (projektu) z LSR

Lp.

Kryterium

Zgodny

(tak)

Niezgodny

(nie)

1.

Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego określonego w LSR2.

Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego określonego w LSR3.

Czy operacja jest zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSREtap drugi: Zgodność z kryteriami lokalnymi


Lp.

Kryterium

Samorządy


Stowarzyszenia/

fundacje

Mikroprzedsiębiorcy


Osoby fizyczne


Kościół / związki wyznaniowe


PUNKTY


1.

Czy operacja pozwoli wzmocnić mocną stronę wskazaną

w analizie SWOT lub osłabić słabą stronę (max. 10 punktów)
Wymagane uzasadnienie:

Projektodawca uzasadnia w jaki sposób operacja przyczyni się do osłabienia słabych stron i/lub wzmocnienia mocnych stron.

Wzmocnienie 1 mocnej strony/osłabienie słabej – 2 punkty;

Wzmocnienie 2 do 4 mocnych strony/osłabienie słabych – 5 punktów;

Wzmocnienie więcej niż 4 mocnych stron/osłabienie słabych – 10 punktów.
(W sytuacji w której następuje wzmocnienie np. 2 mocnych stron i jednoczesne osłabienie np. 3 słabych stron – wyniki do obliczenia liczby punktów sumują się – np. projekt wzmacnia 2 mocne strony i osłabia 3 słabe = 2 + 3 = 5 – projekt otrzymuje maksymalną liczbę punktów jako że ma pozytywny wpływ na 5 cech zapisanych w analizie SWOT.

2.

Zaangażowanie partnerów w realizację projektu (max. 10 punktów)
Wymagane uzasadnienie:

Projektodawca wskazuje partnerów w projekcie, opisuje współpracę z nimi, udawania, że Projekt jest skonsultowany ze środowiskiem.

Projekt angażuje jednego beneficjenta (tj. jedynie wnioskodawcę) – 1 punkt;

Projekt angażuje dwóch partnerów (włącznie z beneficjentem) – 4 punkty;

Projekt angażuje trzech partnerów (włącznie z beneficjentem) – 5 punktów;

Projekt angażuje więcej niż trzech partnerów (włącznie z beneficjentem) – 10 punktów.


3.

Wpływ operacji na realizację celów LSR LGD Podbabiogórze (max. 10 punktów)
Wymagane uzasadnienie:

Projektodawca wskazuje w jaki sposób jego projekt wpisuje się w realizację celów.


Operacja realizuje jeden cel szczegółowy LSR – 1 punkt;

Operacja realizuje dwa cele szczegółowe LSR – 5 punktów;

Operacja realizuje więcej niż dwa cele szczegółowe LSR – 10 punktów.

4.

Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy (max. 10 punktów)
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca opisuje swoje doświadczenie i zasoby.

Samorządy

Stowarzyszenia, Fundacje, Mikroprzedsiębiorcy, Osoby fizyczne, Kościół, Związki wyznaniowe
Beneficjent (partnerzy) nie korzystali do tej pory z zewnętrznych źródeł finansowania – 0 punktów;

Beneficjent (partnerzy) korzystał do tej pory jednokrotnie z zewnętrznych (krajowych i unijnych) źródeł finansowania – 3 punkty;

Beneficjent (partnerzy) korzystał do tej pory więcej niż jeden raz z zewnętrznych źródeł finansowania – 6 punktów;

Beneficjent (partnerzy) korzystał do tej pory więcej niż dwa razy z zewnętrznych źródeł finansowania i dodatkowo udokumentuje odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie realizacji projektu – 10 punktów.- Doświadczenie w realizacji podobnych projektów/przedsięwzięć,

- kwalifikacje (doświadczenie w danej dziedzinie)

- certyfikaty, referencje lub zaświadczenia itp.

- posiadane zasoby (ludzkie, sprzętowe, lokalowe) związane z charakterem projektu

Brak ww. cech – 0 punktów;

Jedna z powyższych cech– 3 punkty;

Dwie z powyższych cech– 6 punktów;

Trzy z powyższych cech– 8 punktów;

Wszystkie z powyższych cech– 10 punków;

5.

Wykonalność operacji i gwarancja osiągnięcia założonych rezultatów (max. 10 punktów)
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany wskazać dokumenty lub informacje, na jakim etapie gotowości do realizacji jest składany Projekt.


Projekty inwestycyjne:

Projekt w fazie koncepcji – 0 punktów;

Projekt posiada dokumentację techniczną lub program funkcjonalny – 5 punktów;

Projekt posiada dokumentacje techniczną lub program funkcjonalny oraz prawomocne pozwolenie na budowę – 10 punktów.Projekty miękkie:

Projekt w fazie koncepcji – 0 punktów;

Projekt posiada opracowaną i wiarygodną (udokumentowaną) diagnozę potrzeb, która jest podstawą opracowania projektu – 5 punktów;

Projekt posiada opracowaną diagnozę oraz program funkcjonalny lub deklaracje uczestnictwa (np. w przypadku szkoleń) lub wiarygodne potwierdzenie osiągnięcia zakładanych rezultatów (np. w przypadku imprez kulturalnych) – 10 punktów.


6.

Innowacyjność operacji (max. 5 punktów)
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca określa skalę zasięg innowacyjności swojego Projektu.

Operacja nie nosząca znamion innowacyjności – 0 punktów;

Operacja innowacyjna na skalę miejscowości, w której będzie realizowana – 2 punkty;

Operacja innowacyjna na skale miejscowości, w której będzie realizowana oraz przyczyniająca się do budowy kapitału społecznego – 5 punktów

7.

Zapewniony wkład własny (max. 5 punktów)
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca opisuje dokumenty gwarantujące finansowe zabezpieczenie realizacji Projektu.

Samorządy

Stowarzyszenia/

fundacje

Mikroprzedsiębiorcy

Osoby fizyczne

Kościół / związki wyznaniowe
0 pkt: brak jakichkolwiek załączników

0 pkt: brak jakichkolwiek załączników

0 pkt: brak jakichkolwiek załączników

0 pkt: brak jakichkolwiek załączników

0 pkt: brak jakichkolwiek załączników
2 pkt: oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację projektu dyrektora lub wójta (w przypadku jednostki gminnej) lub list intencyjny organu prowadzącego

2 pkt: załączone sprawozdanie finansowe i merytoryczne lub uchwała/oświadczanie zarządu o zabezpieczeniu środków na realizację projektu

2 pkt: załączony PIT za ostatni rok

2 pkt: oświadczenie własne o posiadaniu zabezpieczonych środków

2 pkt: oświadczenie Rady Parafialnej lub Księdza Proboszcza o posiadaniu zabezpieczonych środków na realizację projektu
5 pkt: uchwała budżetowa lub WPI lub uchwała intencyjna lub plan finansowy jednostki samorządu terytorialnego,


5 pkt: odniesienie do ubiegłorocznych przychodów oraz załączone sprawozdanie finansowe i merytoryczne lub

promesa pożyczki/kredytu lub wyciąg bankowy z zabezpieczeniem środków finansowych na projekt
5 pkt: promesa pożyczki/kredytu lub inny sposób posiadania udokumentowanych środków (np. zaświadczenie z banku o posiadanych wolnych środkach – wraz z podaniem ich wysokości)

5 pkt: promesa pożyczki/kredytu lub inny sposób posiadania udokumentowanych środków (np. zaświadczenie z banku o posiadanych wolnych środkach – wraz z podaniem ich wysokości)

5 pkt: uchwała Rady Parafialnej lub promesa pożyczki/kredytu lub inny sposób posiadania udokumentowanych środków (np. zaświadczenie z banku o posiadanych środkach na realizację projektu – wraz z podaniem ich wysokości)
8.

Zasięg realizacji operacji (max. 10 punktów)
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany wskazać miejscowości, na obszarze których realizowana będzie operacja.


Operacja obejmuje jedną miejscowość – 3 punkty;

Operacja obejmuje dwie miejscowości – 6 punktów;

Operacja obejmuje więcej niż 2 miejscowości (ale nie cały obszar LSR) – 8 punktów;

Operacja obejmuje cały obszar działania LSR – 10 punktów.


9.

Wkład własny (max. 5 punktów)
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany wskazać procentową wartość wkładu własnego.

Do 30% - 1 punkt;

Powyżej 30% do 50% - 3 punkty;

Powyżej 50% - 5 punktów.

10.

Wykorzystanie lokalnych zasobów: kulturowych, przyrodniczych, ludzkie itp. (max 10 punktów)
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca opisuje jakie lokalne zasoby będzie wykorzystywał w Projekcie.


Projekt w sposób udokumentowany wykorzystuje jeden z lokalnych zasobów – 1 punkt;

Projekt w sposób udokumentowany wykorzystuje dwa lokalne zasoby – 3 punkty;

Projekt w sposób udokumentowany wykorzystuje trzy lokalne zasoby – 5 punktów;

Projekt w sposób udokumentowany wykorzystuje więcej niż trzy lokalne zasoby – 10 punktów.


11.

Trwałość projektu (max. 5 punktów)
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca wskazuje, do której grupy projektów zalicza się jego projekt oraz na ile ma on charakter cykliczny/powtarzalny.

Spotkania, imprezy itp. – 0 punktów;

Projekt promocyjne – 1 punkt;

Projekty szkoleniowe– 2 punkty;

Projekty typu spotkania, imprezy, projekty promocyjne jednak o udowodnionym charakterze cyklicznym (powtarzalnym w dłuższej perspektywie czasu) – 4 punkty;

Projekty inwestycyjne – 5 punktów.

12.

Przynależność do Ekomuzeum lub Pętli Babiogórskiej i zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru (max 5 punktów)
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca opisuje związki swojego Projektu z Ekomuzeum lub Pętlą Babiogórską, wskazując konkretną lokalizację projektu wraz z odniesieniem do obiektów zaliczonych do Ekomuzeum lub Pętli Babiogórskiej.

Projekt dotyczy bezpośrednio czynnego obiektu Ekomuzeum lub Pętli Babiogórskiej i w sposób udokumentowany podnosi atrakcyjność turystyczną obszaru- 5 punktów;

Projekt realizowany jest na trasie Ekomuzeum lub Pętli Babiogórskiej i w sposób udokumentowany podnosi atrakcyjność turystyczną obszaru- 3 punkty;

Projekt realizowany jest w miejscowości, w której znajduje się Ekomuzeum lub przez którą przebiega Pętla Babiogórska i w sposób udokumentowany podnosi atrakcyjność turystyczną obszaru- 2 punkty;

Projekt bez związku z Ekomuzeum i Pętlą Babiogórską, jednak w sposób udokumentowany podnosi atrakcyjność turystyczną obszaru- 1 punkt;

Projekt bez związku z Ekomuzeum i Pętlą Babiogórską – 0 punktów.

13

Ilość miejsc pracy powstających lokalnie (max. 5 punktów)
Komentarz: Zawsze zero (chyba że podmiot tworzy więcej niż jedno miejsce pracy, wtedy zgodnie ze schematem
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca wskazuje liczbę planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy powstałych w związku z realizacją projektu.

Samorządy

Stowarzyszenia/

fundacje

Mikroprzedsiębiorcy

Osoby fizyczne

Kościół / związki wyznaniowe
5 miejsc – 5 punktów;

4 miejsca – 4 punkty;

3 miejsca – 3 punkty;

2 miejsca – 2 punkty;

1 miejsce – 1 punkt.


5 miejsc – 5 punktów;

4 miejsca – 4 punkty;

3 miejsca – 3 punkty;

2 miejsca – 2 punkty;

1 miejsce – 1 punkt.


5 miejsc – 5 punktów;

4 miejsca – 4 punkty;

3 miejsca – 3 punkty;

2 miejsca – 2 punkty;

1 miejsce – 1 punkt.


5 miejsc – 5 punktów;

4 miejsca – 4 punkty;

3 miejsca – 3 punkty;

2 miejsca – 2 punkty;

1 miejsce – 1 punkt.


5 miejsc – 5 punktów;

4 miejsca – 4 punkty;

3 miejsca – 3 punkty;

2 miejsca – 2 punkty;

1 miejsce – 1 punkt.

SUMA PUNKTÓW

IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY :MIEJSCE:
DATA:
CZYTELNY PODPIS:


UWAGA:
Aby wniosek został wybrany do finansowania musi uzyskać min. 50 pkt (50 % maksymalnej liczby punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru – max liczba pkt. wynosi 100).


INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY:

Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD, pola białe wypełnia oceniający.Pola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru.

  1. Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem.

  2. Wszystkie pola w kolumnie PUNKTY muszą być wypełnione.

  3. W punktach od 1 do 14 należy wpisać przyznaną liczbę punktów.

  4. W pozycji SUMA PUNKTÓW należy podać sumę punktów z pozycji od 1 do 13 z kolumny Punkty.

  5. Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty.

Sucha Beskidzka, dn. 19.04.2011r.


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna