Karta oceny operacji grantowych w ramach konkursu 6/2017/GPobieranie 76.5 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar76.5 Kb.

Karta oceny operacji grantowych w ramach konkursu 6/2017/G

Numer wniosku:

………………………………………………………………………………………………………………………Nazwa wnioskodawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tytuł operacji: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cele ogólne

1 Konkurencyjny i innowacyjny obszar rybacki i akwakultury.

2. Obszar LGD atrakcyjny turystycznie z rozwiniętymi specjalistycznymi i innowacyjnymi usługami wykorzystującymi dziedzictwo, zasoby lokalne, środowisko i kapitał społeczny.

4. Aktywni i świadomi mieszkańcy dbający o kulturę i dziedzictwo obszaru LGD oraz środowisko naturalne.

Cele szczegółowe

1.3 Promowanie obszaru rybackiego i wytwarzanych w jego obrębie produktów oraz włączenie społeczności rybackich w rozwój lokalny

2.1 Rozwój branży turystycznej wykorzystującej w sposób zrównoważony lokalne zasoby i dziedzictwo oraz pasje mieszkańców

2.2 Rozwój infrastruktury uzupełniającej ofertę turystyczna LGD

4.1 Rozwój kapitału społecznego i zdolności samoorganizacji społeczności lokalnych wokół zasobów kulturowych, przyrodniczych i dziedzictwa lokalnego

4.2 Włączenie grup de faworyzowanych poprzez zwiększenie możliwości ich zaangażowania w życie społeczno – kulturalne obszaru LGD

4.4 Zachowanie i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego i rybackiego

Przedsięwzięcia

1.3.1 Wsparcie promocji obszaru rybackiego i jego produktów oraz obszaru akwakultury

2.2.1 Budowa małej architektury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej

4.1.2 Wsparcie działań dotyczących organizacji wydarzeń mających na celu kultywowanie dziedzictwa

4.1.3 Wsparcie działań dotyczących wyposażenia grup kultywujących dziedzictwo obszaru

4.2.1 Dostosowanie i wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczno - kulturalne

4.2.2 Edukacja regionalna dla dzieci i młodzieży

4.4.1 Wsparcie działań w zakresie renowacji obiektów zabytkowych

4.4.3 Wsparcie działalności organizacji pozarządowych i innych grup w zakresie edukacji i promocji dziedzictwa rybackiego

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

Objaśnienie

Ilość przyznanych punktówWnioskodawca skonsultował wniosek i korzystał z doradztwa z pracownikami Biura LGD

0/1

Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli wnioskodawca skonsultował przygotowywany wniosek o przyznanie pomocy z pracownikiem Biura LGD osobiście w siedzibie Biura LGD pod kątem jego merytorycznej zgodności z programem i LSR. Wnioskodawca musi skorzystać z doradztwa minimum jeden raz zgodnie z regulaminem doradztwa. Wnioskodawca powinien zgłosić się na doradztwo z uzupełnionym wnioskiem, biznesplanem oraz załącznikami.

Punktacji nie podlegają konsultacje telefoniczne i jednorazowe zapytania. Korzystanie z doradztwa zapewni wysoką jakość przygotowanego wniosku i sprawna realizacje operacji.

Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie informacji zawartej we wniosku o przyznanie pomocy i prowadzonej przez Biuro LGD ewidencji doradztwa.Operacja zakłada wykorzystanie zasobów:

 • dziedzictwa kulturowego i historycznego

 • dziedzictwa rybackiego

 • nie wykorzystuje zasobów

3

3

0
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli wnioskodawca zaplanował w ramach realizowanej operacji wykorzystanie zasobów:

- dziedzictwa kulturowego i historycznego (np. zabytki, pomniki przyrody, tradycje, obrzędy związane z obszarem, historię regionu),

- dziedzictwa rybackiego (np. lokalne produkty rybackie, tradycje rybackie).

Wnioskodawca może wskazać tylko jeden rodzaj wykorzystywanych zasobów. W przypadku, gdy wykorzystuje w ramach planowanej operacji obie kategorie zasobów, opisuje tylko jedną.

Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie informacji zawartej we wniosku.Operacja jest skierowana do grup defaworyzowanych zdiagnozowanych w LSR:

 • 1 grupy

 • 2 grup

 • operacja nie jest skierowana do grupy defaworyzowanej

2

3

0Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli w ramach planowanej do realizacji operacji zaplanowano włączenie osób z grup defaworyzowanych zdiagnozowanych w LSR, tj. młodzież, bezrobotne kobiety w wieku 30+, seniorzy i mieszkańcy wsi. Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli efekty realizacji operacji będą służyły między innymi grupie defaworyzwanej.

Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie informacji zawartej we wniosku.
Operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców.

0/2

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli planowana operacja będzie realizowana w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców, co ma na celu włączenie osób z mniejszych miejscowości do życia społecznego poprzez ułatwienie im dostępu do infrastruktury społecznej i oferty kulturalnej.

Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie informacji zawartej we wniosku.
Operacja jest innowacyjna zgodnie z definicją i zakresem przyjętym w LSR oraz na jej wprowadzenie zaplanowano koszty w budżecie

0/2

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli wnioskodawca zaplanował we wniosku działania o charakterze nowatorskim przyczyniające się do pozytywnych zmian na obszarze LGD. Przez innowacyjność należy rozumieć zastosowanie lub wprowadzenie nowych/ ulepszonych produktów, procesów (technologii) , metod organizacji lub marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie lokalnych zasobów unikalnych i charakterystycznych na obszarze LSR (przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych). Innowacyjne może być nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy promocja. Punktowane będą operacje polegające na:

- zastosowaniu nowatorskich metod edukacyjnych w zakresie edukacji regionalnej, historycznej lub kulturalnej;

- dostarczeniu usługi/produktu turystycznego innowacyjnego w skali regionu;

- nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów i surowców.

Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie informacji zawartej we wniosku oraz będzie miało odzwierciedlenie w budżecie operacji.Projekt zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałających zmianom klimatu

0/3

Kryterium uznaje się za spełnione , jeżeli wnioskodawca zaplanował operację, która w swoich celach lub działaniach bezpośrednio przyczyni się do ochrony środowiska lub klimatu (np. operacje zmniejszające zanieczyszczenia środowiska, promieniowanie poprzez modernizację dotychczasowego źródła emisji, recykling odpadów, gospodarska wodno-ściekowa) lub pośrednio uwzględnia wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczającego niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne zastąpienie go innym urządzeniem, maszyną, środkiem transportu lub rozwiązaniem technicznym. Preferowane będą operacje zakładające zastosowanie efektywniejszych technologii wykorzystujących OZE przyczyniające się do osiągnięcia jak najwyższego efektu ekologicznego.

Punktowane będą:

- działania wykorzystujące OZE (np. montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych)

- działania edukacyjne dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie informacji zawartej we wniosku oraz będzie miało odzwierciedlenie w budżecie operacji.Czas realizacji operacji jest krótszy niż 18 miesięcy.

0/3

Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli wnioskodawca przewidział zakończenie realizowanej operacji przed upływem 18 miesięcy. Okres ten liczony jest od momentu złożenia wniosku przez Beneficjenta do momentu złożenia wniosku o płatność.

Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie informacji zawartej we wniosku.
Operacja przyczynia się do integracji mieszkańców

0/2

Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli wnioskodawca zaplanował działania przyczyniające się do integracji lokalnej społeczności.

Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie informacji zawartej we wniosku.
Operacja przyczynia się do podniesienia atrakcyjności obszaru poprzez:

 • Budowę małej architektury turystycznej

 • Podejmowanie działań promujących dziedzictwo obszaru LGD

 • Podejmowanie działań dotyczących edukacji i kultywowania dziedzictwa

 • Podejmowanie działań mających na celu zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego

 • Operacja nie przyczynia się do podniesienia atrakcyjności obszaru

3

3

33

0


Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli w ramach planowanej do realizacji operacji zaplanowano działania przyczyniające się do podniesienia atrakcyjności obszaru związane z tworzeniem i rozwojem tematycznych obiektów turystycznych lub budową małej architektury turystycznej; podejmowaniem działań promujących dziedzictwo obszaru LGD; podejmowaniem działań dotyczących edukacji i kultywowania dziedzictwa, podejmowaniem działań mających na celu zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie informacji zawartej we wniosku.
Kwota dofinansowania wynosi:

 • do 25 tyś.

 • pow. 25 tyś. do 35 tyś.

 • pow. 35 tyś. do 50 tyś

2

1

0Preferowane będą operacje o niższej wartości dofinansowania.

Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie informacji zawartej we wniosku oraz będzie miało odzwierciedlenie w budżecie operacji.
Operacja realizowana jest przez:

2

1


Preferowane będą operacje, których wnioskodawcami będą organizacje pozarządowe.

Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie informacji zawartej we wniosku oraz przedstawionego odpisu z KRS.


Suma:

Maksymalna liczba: 26
Minimalna liczba punktów, jaką należy uzyskać aby otrzymać dofinansowanie w naborze Nr 6/2017/G

- 13,00 pkt

Pobieranie 76.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna