Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznegoPobieranie 273,63 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar273,63 Kb.


Załącznik nr 4 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 (tryb konkursowy).
KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO I POZAKONKURSOWEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
NA LATA 2014 - 2020

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

NR KONKURSU: RPLD.11.02.02-IZ.00-10-001/18

DATA WPŁYWU WNIOSKU:

NR WNIOSKU:

TYTUŁ PROJEKTU:

NAZWA WNIOSKODAWCY:

OCENIAJĄCY:


CZĘŚĆ A. OGÓLNE KRYTERIA DOSTĘPU

(zaznaczyć właściwe znakiem „X”)1.

Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

lub wobec, których orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:


 1. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Tak

Nie

2.

Kwalifikowalność projektu

Projekt jest zgodny z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r.tj.:

- czy projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6,

- jeśli Wnioskodawca rozpoczął projekt przed dniem złożenia wniosku, czy przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e),

- czy projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem (art. 125 ust.3 lit. f)


Tak

Nie

3.

Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020 oraz RPO WŁ 2014-2020 jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie

Wnioskodawca należy do typów Beneficjentów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach danego działania / poddziałania / typu projektu zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020 oraz RPO WŁ 2014-2020Tak

Nie

4.

Spełnienie wymogów dotyczących partnerstwa (jeśli dotyczy)

W przypadku projektu partnerskiego w ramach kryterium oceniane będzie czy spełniony został wymóg dotyczący utworzenia albo zainicjowania partnerstwa przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dodatkowo (o ile dotyczy) wybór partnera spośród podmiotów innych niż wymienione w art.3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych został dokonany zgodnie z art. 33 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.

W przypadku zmiany partnera zgodnie z art. 33 ust. 3a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 na etapie realizacji projektu kryterium uznaje się za spełnione.Tak

Nie

Nie Dotyczy

5.

Potencjał finansowy wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy)

Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe. Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych. W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów).W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali wnioskodawcy/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotowym. Kryterium nie dotyczy projektów realizowanych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych zarówno w roli lidera jak i partnera.Tak

Nie

Nie Dotyczy

6.

Okres realizacji projektu mieści się w okresie kwalifikowalności wydatków

W ramach kryterium oceniane będzie czy okres realizacji projektu, w zakresie rzeczowym i finansowym, wskazany we wniosku o dofinansowanie, mieści się w przedziale czasowym kwalifikowalności wskazanym w regulaminie konkursu lub w dokumentacji naboru projektów pozakonkursowych, którego data początkowa nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2014 roku a data końcowa późniejsza niż 31 grudnia 2023 roku.Tak

Nie

7.

Zakaz podwójnego finansowania

Wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych UE oraz EBI lub dotacji z krajowych środków publicznychTak

Nie

8.

Rozliczanie kwotami ryczałtowymi

W ramach kryterium oceniane będzie czy:

• w przypadku projektów o wartości wkładu publicznego nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR , Wnioskodawca rozlicza projekt w oparciu o kwoty ryczałtowe, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zgodnie z regulaminem konkursu lub

• w przypadku projektu o wartości wkładu publicznego przekraczającej wyrażoną w PLN równowartość kwoty 100 000 EUR Wnioskodawca nie rozlicza projektu za pomocą kwot ryczałtowych.Tak

Nie

9.

Lokalizacja biura projektu

Biuro projektu będzie prowadzone na terenie województwa łódzkiego przez cały okres realizacji projektu.

W treści wniosku o dofinansowanie należy przedstawić wszystkie trzy kategorie informacji, tj. potwierdzające, że wnioskodawca w okresie realizacji projektu będzie prowadził na terenie województwa łódzkiego biuro projektu (lub posiada tam siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) jak również to, że biuro projektu będzie oferowało możliwość udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz uczestnicy projektu będą posiadali możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.


Tak

Nie

10.

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa łódzkiego

W ramach projektu oceniane będzie czy:

- w przypadku osób fizycznych uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

- w przypadku innych podmiotów posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze województwa łódzkiego.Tak

Nie

11.

Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

W ramach kryterium oceniane będzie czy działania przewidziane do realizacji w projekcie są zgodne z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami określoną w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dn. 05 kwietnia 2018 r. oraz projekt ma pozytywny wpływ na ww. zasadę.

Oferowane wsparcie w projekcie oraz wszystkie produkty projektu (które nie zostały uznane za neutralne) są dostępne dla wszystkich uczestników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie ze standardami dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020, stanowiącymi Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 05 kwietnia 2018 r.

W wyjątkowych sytuacjach, dopuszczalne jest uznanie neutralności produktu.

Jeśli wnioskodawca uzna, że jakiś produkt projektu jest neutralny, zobowiązany jest wykazać we wniosku o dofinansowanie projektu, że dostępność nie dotyczy tego produktu.


Tak

DO NEGOCJACJI

NIE

12.

Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju

Działania przewidziane do realizacji w projekcie są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku gdy projekt ma neutralny bądź pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju.Tak

DO NEGOCJACJI

Nie

13.Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum

Wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn na podstawie standardu minimum określonego w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
Projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum.
Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:

 1. profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe),

 2. zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje (ze względu na swój zakres oddziaływania) wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

W przypadku projektów które należą do wyjątków, zaleca się również planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Tak

Nie


Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poniższe kryteria oceny.

1.

We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.

0

1

2.

Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.

0

1

2

3.

W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły.

0

1

2

4.

Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych istniejących w obszarze tematyki interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.

0

1

2

5.

We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte
w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem.

0

1

Tak

DO NEGOCJACJI

Nie

14.

Zgodność z prawodawstwem krajowym i unijnym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu

Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa krajowego i unijnego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz pomocy de minimis (o ile dotyczy).Tak

Nie

15.

Zgodność projektu z RPO WŁ 2014-2020 oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020

Zgodność zapisów wniosku o dofinansowanie z RPO WŁ 2014-2020 oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020 (m.in. w zakresie typów projektów, grupy docelowej, minimalnej wartości projektu).Tak

Nie

Czy projekt spełnia ogólne kryteria dostępu albo może być skierowany do negocjacji w zakresie kryteriów nr 11, 12, 13? (W PRZYPADKU SKIEROWANIA DO NEGOCJACJI ICH ZAKRES NALEŻY WSKAZAĆ W CZĘŚCI F)

Tak – wypełnić część B

NieUZASADNIĆ I odrzucić projekt (przejść do części e)

UZASADNIENIE OCENY NIESPEŁNIENIA OGÓLNYCH KRYTERIÓW DOSTĘPU (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ)


CZĘŚĆ B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU

(wypełnia IOK zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020


dla danego konkursu)
1.

Skierowanie projektu do odpowiednich grup docelowych

Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby należące do jednej lub dwóch z poniższych grup:

- osoby, które ukończyły 50 rok życia;

- osoby dorosłe z wykształceniem co najwyżej średnim (do poziomu ISCED 3 włącznie na podstawie Międzynarodowej standardowej klasyfikacji edukacji (ISCED) 2011).

Tak

Nie2.

Projekt wynika z obowiązującego i pozytywnie zweryfikowanego przez IZ RPO WŁ Gminnego Programu Rewitalizacji

Projekt wynika z obowiązującego (na dzień składania wniosku o dofinansowanie) i pozytywnie zweryfikowanego przez IZ RPO WŁ dla Miasta Łodzi Gminnego Programu Rewitalizacji w rozumieniu Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 02.08.2016 r., i jest ukierunkowany na osiągnięcie jego celów albo logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji. Wynikanie projektu z Gminnego Programu Rewitalizacji oznacza albo wymienienie go wprost w programie rewitalizacji, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.

Program rewitalizacji, z którego wynika projekt rewitalizacyjny, znajduje się na prowadzonym przez IZ RPO WŁ wykazie programów rewitalizacji, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów określonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 02.08.2016 r.

Uczestnikami projektu są mieszkańcy obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi (objętego Gminnym Programem Rewitalizacji w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 02.08.2016 r.) lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

Tak

Nie3.

Odpowiedni zakres i wymogi dla kwalifikacji językowych

Szkolenia lub inne formy podnoszenia kwalifikacji językowych zakończą się:

a) - formalnym wynikiem oceny i walidacji oraz będą dawać możliwość uzyskania certyfikatu (nadaniem kwalifikacji).

Szkolenia prowadzące do uzyskiwania kwalifikacji językowych realizowane są zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Szkolenia językowe realizowane są zgodnie z wymogami i rozliczane stawkami jednostkowymi, określonymi w regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 01.01.2018 r.
Tak

Nie

NIE DOTYCZY4.

Odpowiedni zakres i standard wymagań dla kwalifikacji lub kompetencji cyfrowych

Szkolenia lub inne formy podnoszenia kwalifikacji lub kompetencji cyfrowych zakończą się:

a) w przypadku kwalifikacji - formalnym wynikiem oceny i walidacji oraz będą dawać możliwość uzyskania certyfikatu (nadaniem kwalifikacji) albo

b) w przypadku kompetencji - certyfikatem potwierdzającym nabycie kompetencji, zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie etapami, o których mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.


Uzyskanie kompetencji cyfrowych odbywa się zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu etapami oraz zgodnie ze standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych określonym w regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 01.01.2018 r.Tak

Nie

NIE DOTYCZY5.

Zakaz łączenia obszarów wsparcia

Projekt zakłada wsparcie w zakresie wyłącznie kompetencji językowych albo wyłącznie kompetencji cyfrowych.

Nie ma możliwości realizacji projektów mających na celu podnoszenie zarówno kompetencji językowych i cyfrowych.
Tak

Nie6.

Maksymalny okres realizacji projektu

Maksymalny okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy.

Tak

NieCzy projekt spełnia szczegółowe kryteria dostępu?
Tak – wypełnić część C


Nie – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ projekt (przejść do części e)UZASADNIENIE OCENY NIESPEŁNIENIA SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW DOSTĘPU (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ)

CZĘŚĆ C.

OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE
Kryterium merytoryczne

oraz


minimalna / maksymalna
liczba punktów ogółem

C.1. ADEKWATNOŚĆ DOBORU, SPOSOBU POMIARU I OPISU WSKAŹNIKÓW REALIZACJI PROJEKTU (W TYM WSKAŹNIKÓW DOTYCZĄCYCH WŁAŚCIWEGO CELU SZCZEGÓŁOWEGO RPO WŁ 2014-2020) ORAZ ZGODNOŚĆ CELU GŁÓWNEGO PROJEKTU Z ZAŁOŻENIAMI RPO WŁ 2014-2020

Zasady oceny:

Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:.

- Weryfikacja czy we wniosku o dofinansowanie zostały przedstawione odpowiednie wskaźniki produktu i rezultatu, zgodne z celami szczegółowymi projektu, zadaniami, jak również sposoby ich pomiaru.

- Weryfikacja czy wartości docelowe wybranych wskaźników są większe od zera, czy wartości docelowe wskaźników są realne i w jakim stopniu odpowiadają wartościom wydatków, czasowi realizacji, potencjałowi wnioskodawcy i innym czynnikom istotnym dla realizacji przedsięwzięcia.

- Weryfikacja czy uwzględniono wskaźnik / wskaźniki produktu z ram wykonania (jeśli dotyczy).

- Weryfikacja czy wskazany we wniosku cel główny projektu wynika ze zdiagnozowanego/nych problemów jakie w ramach projektu Wnioskodawca chce rozwiązać lub złagodzić.

- Weryfikacja czy cel główny projektu jest spójny z celem szczegółowym RPO WŁ 2014-2020


i jeśli dotyczy innymi celami sformułowanymi w dokumentach strategicznych

- Weryfikacja czy cel główny projektu został sformułowany w sposób prawidłowy


z uwzględnieniem reguły SMART.

6/10 lub 3/5*

* dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln PLN

Liczba
punktów

Uzasadnienie oceny


w przypadku
przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna

Kryterium merytoryczne

oraz


minimalna / maksymalna
liczba punktów ogółem

C.2. ADEKWATNOŚĆ DOBORU GRUPY DOCELOWEJ DO WŁAŚCIWEGO CELU SZCZEGÓŁOWEGO RPO WŁ 2014-2020 ORAZ JAKOŚĆ DIAGNOZY SPECYFIKI TEJ GRUPY

Zasady oceny:

Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:

- istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem;

- potrzeb i oczekiwań uczestników projektu

w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu;

- barier, które napotykają uczestnicy projektu;

- sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.12/20Liczba
punktów

Uzasadnienie oceny
w przypadku
przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna

Kryterium merytoryczne

oraz


minimalna / maksymalna
liczba punktów ogółem

C. 3. TRAFNOŚĆ OPISANEJ ANALIZY RYZYKA NIEOSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻEŃ

PROJEKTU *

Zasady oceny:

We wniosku o dofinansowanie, w przypadku projektów których kwota dofinansowania jest równa lub przekracza 2 mln zł, powinny zostać przedstawione informacje dotyczące sytuacji, które mogą utrudnić osiągnięcie celów i/lub wskaźników.

Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym opisu:

- sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu;

- sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka);

- działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka.
3/5* lub 0/0
* dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln PLN
Liczba
punktów

Uzasadnienie oceny
w przypadku
przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna

Kryterium merytoryczne

oraz


minimalna / maksymalna
liczba punktów ogółem

C.4. SPÓJNOŚĆ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU
ORAZ TRAFNOŚĆ DOBORU I OPISU TYCH ZADAŃ

Zasady oceny:

Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym opisu:

- uzasadnienia potrzeby realizacji zadań;

- planowanego sposobu realizacji zadań;

- sposobu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób


z niepełnosprawnościami;

- wartości wskaźników realizacji właściwego celu szczegółowego RPO WŁ 2014-2020


lub innych wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie, które zostaną osiągnięte w ramach zadań;

- sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile dotyczy);

- uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy)

- trafności doboru wskaźników dla rozliczenia kwot ryczałtowych i dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile dotyczy).15/25Liczba
punktów

Uzasadnienie oceny
w przypadku
przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna

Kryterium merytoryczne

oraz


minimalna / maksymalna
liczba punktów ogółem

C.5. ZAANGAŻOWANIE POTENCJAŁU WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW (O ILE DOTYCZY)

Zasady oceny:

Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:

-potencjału kadrowego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu (kluczowych osób, które zostaną zaangażowane


do realizacji projektu oraz ich planowanej funkcji w projekcie);

-potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków lokalowych wnioskodawcy


i partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu;

-zasobów finansowych, jakie wniesie do projektu wnioskodawca i partnerzy


(o ile dotyczy).
6/10Liczba
punktów

Uzasadnienie oceny
w przypadku
przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna

Kryterium merytoryczne

oraz


minimalna / maksymalna
liczba punktów ogółem

C.6. ADEKWATNOŚĆ POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW (O ILE DOTYCZY) DO ZAKRESU REALIZACJI PROJEKTU,

Zasady oceny:

Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:

- uzasadnienie dlaczego doświadczenie wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) jest adekwatne do zakresu realizacji projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności wnioskodawcy i partnerów


(o ile dotyczy) prowadzonej:

1. w obszarze wsparcia projektu,

2. na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz

3. na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu

- wskazanie instytucji, które mogą potwierdzić potencjał społeczny wnioskodawcy
i partnerów (o ile dotyczy).

6/10
Liczba
punktów

Uzasadnienie oceny
w przypadku
przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna

Kryterium merytoryczne

oraz


minimalna / maksymalna
liczba punktów ogółem

C.7. ADEKWATNOŚĆ SPOSOBU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM DO ZAKRESU ZADAŃ
W PROJEKCIE

Zasady oceny:

Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionym na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym sposobu w jaki projekt będzie zarządzany, kadry zaangażowanej do realizacji projektu oraz jej doświadczenia i potencjału.


3/5Liczba
punktów

Uzasadnienie oceny
w przypadku
przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna

Kryterium merytoryczne

oraz


minimalna / maksymalna
liczba punktów ogółem

C.8. PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZENIA BUDŻETU PROJEKTU

Zasady oceny:

Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:


 • kwalifikowalność wydatków,

 • niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów,

 • racjonalność i efektywność wydatków projektu,

 • poprawność uzasadnienia wydatków w ramach kwot ryczałtowych (o ile dotyczy),

 • zgodność ze standardem i cenami rynkowymi określonymi w regulaminie konkursu,

techniczna poprawność sporządzenia budżetu projektu

 • zgodność wartości kosztów pośrednich z limitami określonymi w Wytycznych w

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata2014-2020,

 • wniesienie wkładu własnego w odpowiedniej formie i na odpowiednim poziomie określonym w regulaminie konkursu

 • zgodność kosztów w ramach cross-financingu i środków trwałych z odpowiednim limitem określonym w regulaminie konkursu

12/20Liczba
punktów

Uzasadnienie oceny
w przypadku
przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalnaSuma punktów przyznanych za ogólne kryteria merytoryczne- część C :Czy przyznano przynajmniej 60% punktów za każde kryterium

w części C ?

TAK – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ D i E

NIE – WYPEŁNIĆ
CZĘŚĆ D i E
CZĘŚĆ D.

KRYTERIA PREMIUJĄCE (w odniesieniu do każdego kryterium zaznaczyć właściwe znakiem „X”)
(wypełnia IOK zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 dla danego konkursu)

Kryterium jest
spełnione całkowicie

niespełnione
Suma dodatkowych punktów za spełnianie kryteriów premiujących:

NIE DOTYCZY
UZASADNIENIE OCENY NIESPEŁNIENIA KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU,
GDY CO NAJMNIEJ JEDNO KRYTERIUM UZNANO ZA NIESPEŁNIONE)

CZĘŚĆ E.

LICZBA PUNKTÓW I DECYZJA O MOŻLIWOŚCI REKOMENDOWANIA DO KOLEJNEGO ETAPU OCENY
ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH W CZĘŚCI C i D:


CZY PROJEKT SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE ABY REKOMENDOWAĆ GO DO KOLEJNEGO ETAPU OCENY ?TAK


Nie –odrzucić projekt
CZY PROJEKT WYMAGA NEGOCJACJI (WYPEŁNIĆ GDY W PYTANIU POWYŻEJ ZAZNACZONO TAK)TAK –WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ F


NIECZĘŚĆ F.

NEGOCJACJE (wypełnić jeżeli w części E zaznaczono odpowiedź „CZY PROJEKT WYMAGA NEGOCJACJI-TAK”) 1. ZAKRES NEGOCJACJI DOTYCZĄCY BUDŻETU PROJEKTU1. Kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalnePoz. nr

Nazwa pozycji

Wartość pozycji

Uzasadnienie2. Kwestionowane wysokości wydatkówPoz. nr

Nazwa pozycji

Wartość pozycji

Proponowana wartość

Uzasadnienie

 1. NEGOCJACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU Z CZĘŚCI A i CLp.

Numer kryterium, którego dotyczą negocjacje

Zakres negocjacji

Uzasadnienie1.
...
III. INNE (oczywiste omyłki)Lp.

Część wniosku

Opis1.


...


..................................... .....................................podpis oceniającego data

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna