Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmującaPobieranie 367,83 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar367,83 Kb.
Załącznik 6 – Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 (tryb konkursowy)

KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO I POZAKONKURSOWEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
NA LATA 2014 - 2020

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

NR KONKURSU: RPLD.11.02.01-IZ.00-10-001/17

DATA WPŁYWU WNIOSKU:

NR WNIOSKU:

TYTUŁ PROJEKTU:

NAZWA WNIOSKODAWCY:

OCENIAJĄCY:


CZĘŚĆ A. OGÓLNE KRYTERIA DOSTĘPU

(zaznaczyć właściwe znakiem „X”)

Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania.

Czy Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

lub wobec, których orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:

a) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary?


Tak

NieKwalifikowalność projektu.

Czy projekt jest zgodny z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r.tj.:

- czy projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6,

- jeśli Wnioskodawca rozpoczął projekt przed dniem złożenia wniosku, czy przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e),

- czy projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem (art. 125 ust.3 lit. f)?


Tak

NieWnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020 oraz RPO WŁ 2014-2020 jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie.

Czy Wnioskodawca należy do typów Beneficjentów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach danego działania / poddziałania / typu projektu zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020 oraz RPO WŁ 2014-2020?Tak

NieSpełnienie wymogów dotyczących partnerstwa (jeśli dotyczy).

Czy w przypadku projektu partnerskiego spełniony został wymóg, dotyczący utworzenia albo zainicjowania partnerstwa przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie?

Dodatkowo (o ile dotyczy) wybór partnera spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust.1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych został dokonany zgodnie z art.33 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.


Tak

Nie

Nie DOTYCZYPotencjał finansowy wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy).

Czy wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe?

Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych.

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów). W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali wnioskodawcy/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotowym.

W sytuacji gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie(lub jego partner) funkcjonuje krócej niż rok, jako sumę bilansową lub obrót powinien on wskazać wartość właściwą dla typu podmiotu odnoszącą się do okresu liczonego od rozpoczęcia przez niego działalności do momentu zamknięcia roku obrotowego, w którym tę działalność rozpoczął.

Kryterium nie dotyczy projektów realizowanych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych zarówno w roli lidera jak i partnera.


Tak

Nie

Nie DOTYCZYOkres realizacji projektu mieści się w okresie kwalifikowalności wydatków.

Czy okres realizacji projektu, w zakresie rzeczowym i finansowym, wskazany we wniosku o dofinansowanie, mieści się w przedziale czasowym kwalifikowalności wskazanym w regulaminie konkursu lub w dokumentacji naboru projektów pozakonkursowych, którego data początkowa nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2014 roku a data końcowa późniejsza niż 31 grudnia 2023 roku?Tak

NieZakaz podwójnego finansowania.

Czy wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych UE oraz EBI lub dotacji z krajowych środków publicznych?Tak

NieRozliczanie kwotami ryczałtowymi.

Czy w przypadku projektów o wartości wkładu publicznego1 nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR2, Wnioskodawca rozlicza projekt w oparciu o kwoty ryczałtowe, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zgodnie z regulaminem konkursu?

W przypadku projektu o wartości wkładu publicznego przekraczającej wyrażoną w PLN równowartość kwoty 100 000 EUR projekt nie jest rozliczany za pomocą kwot ryczałtowych.


Tak

NieLokalizacja biura projektu.

Czy biuro projektu będzie prowadzone na terenie województwa łódzkiego przez cały okres realizacji projektu?

W treści wniosku o dofinansowanie należy przedstawić wszystkie trzy kategorie informacji, tj. potwierdzające, że wnioskodawca w okresie realizacji projektu będzie prowadził na terenie województwa łódzkiego biuro projektu (lub posiada tam siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) jak również to, że biuro projektu będzie oferowało możliwość udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz uczestnicy projektu będą posiadali możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.


Tak

NieProjekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa łódzkiego.

Czy:


- w przypadku osób fizycznych uczą się / pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

- w przypadku innych podmiotów posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze województwa łódzkiego?Tak

NieZgodność projektu z zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Czy działania przewidziane do realizacji w projekcie są zgodne z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (m.in. poprzez zastosowanie koncepcji uniwersalnego projektowania) określoną w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020?Tak

NieZgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Czy działania przewidziane do realizacji w projekcie są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.?Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku gdy projekt ma neutralny bądź pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju.

Tak

Nie


Projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum.

Tak

Nie

Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:

 1. profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe),

 2. zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje (ze względu na swój zakres oddziaływania) wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

W przypadku projektów które należą do wyjątków, zaleca się również planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poniższe kryteria oceny.

1.

We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.

0

1

2.

Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.

0

1

2

3.

W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły.

0

1

2

4.

Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych istniejących w obszarze tematyki interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.

0

1

2

5.

We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte
w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem.

0

1

 • Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum.

Czy Wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn na podstawie standardu minimum określonego w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020?

Tak

NieZgodność z prawodawstwem krajowym i unijnym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.

Czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa krajowego i unijnego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz pomocy de minimis (o ile dotyczy)?Tak

NieZgodność projektu z RPO WŁ 2014-2020 oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020.

Czy zapewniono zgodność zapisów wniosku o dofinansowanie z RPO WŁ 2014-2020 oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020 (m.in. w zakresie typów projektów, grupy docelowej, minimalnej wartości projektu)?Tak

Nie

Czy projekt spełnia ogólne kryteria dostępu?

Tak – wypełnić część B

Nie – UZASADNIĆ I odrzucić projekt

(PRZEJŚĆ DO CZĘŚCI e)

UZASADNIENIE OCENY NIESPEŁNIENIA OGÓLNYCH KRYTERIÓW DOSTĘPU (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ)


CZĘŚĆ B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU
1.

Skierowanie projektu do odpowiednich grup docelowych.

Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby należące do jednej lub dwóch z poniższych grup:

- osoby, które ukończyły 50 rok życia;

- osoby dorosłe z wykształceniem co najwyżej średnim (do poziomu ISCED 3 włącznie na podstawie Międzynarodowej standardowej klasyfikacji edukacji (ISCED) 2011).Tak
Nie

2.

Odpowiedni zakres i wymogi dla kwalifikacji językowych.

Szkolenia lub inne formy podnoszenia kwalifikacji językowych zakończą się:

a) - formalnym wynikiem oceny i walidacji oraz będą dawać możliwość uzyskania certyfikatu (nadaniem kwalifikacji).
Szkolenia prowadzące do uzyskiwania kwalifikacji językowych realizowane są zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Szkolenia językowe realizowane są zgodnie z wymogami i rozliczane stawkami jednostkowymi, określonymi w Załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020.Tak

Nie

Nie DOTYCZY

3.

Odpowiedni zakres i standard wymagań dla kwalifikacji lub kompetencji cyfrowych.

Szkolenia lub inne formy podnoszenia kwalifikacji lub kompetencji cyfrowych zakończą się:

a) w przypadku kwalifikacji - formalnym wynikiem oceny i walidacji oraz będą dawać możliwość uzyskania certyfikatu (nadaniem kwalifikacji) albo

b) w przypadku kompetencji - certyfikatem potwierdzającym nabycie kompetencji, zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie etapami, o których mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.


W przypadku kompetencji cyfrowych zakres wsparcia obejmuje wyłącznie szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji kończące się uzyskaniem przez uczestników projektów certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych. Uzyskanie kompetencji cyfrowych odbywa się zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu etapami oraz zgodnie ze standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych określonym w Załączniku nr 2 do, Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Tak

Nie

Nie DOTYCZY

4.

Zakaz łączenia obszarów wsparcia.

Projekt zakłada wsparcie w zakresie wyłącznie kompetencji językowych albo wyłącznie kompetencji cyfrowych.

Nie ma możliwości realizacji projektów mających na celu podnoszenie zarówno kompetencji językowych i cyfrowych.


Tak
Nie DOTYCZY

5.

Maksymalny okres realizacji projektu.

Maksymalny okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.Tak
Nie DOTYCZY

6.

Ilość złożonych wniosków.

Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Wymóg dotyczy zarówno Wnioskodawcy jak i partnera w projekcie.Tak
Nie DOTYCZY

7.

Profil działalności Wnioskodawcy

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty działające w obszarze kształcenia i szkolenia w zakresie języków obcych lub TIK adekwatnie do planowanego wsparcia w projekcie.

Działalność w obszarze kształcenia i szkolenia w ww. zakresie musi być prowadzona przez

Wnioskodawcę oraz w przypadku projektu partnerskiego również przez

partnerów projektów przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed dniem

złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Poprzez podmioty działające w obszarze kształcenia i szkolenia rozumie się podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w ww. obszarze. Ponadto:

• działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w ww. zakresie i/lub

• prowadzące działalność gospodarczą, której główne PKD odpowiada przedmiotowemu obszarowi i/lub

• podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w ww. obszarzeTak
Nie DOTYCZY

Czy projekt spełnia szczegółowe kryteria dostępu?


Tak – wypełnić część C


Nie – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ projekt (przejść do części e)

UZASADNIENIE OCENY NIESPEŁNIENIA SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW DOSTĘPU (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ)


CZĘŚĆ C. OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE

Kryterium merytoryczne

oraz


minimalna / maksymalna
liczba punktów ogółem

C.1. ADEKWATNOŚĆ DOBORU, SPOSOBU POMIARU I OPISU WSKAŹNIKÓW REALIZACJI PROJEKTU (W TYM WSKAŹNIKÓW DOTYCZĄCYCH WŁAŚCIWEGO CELU SZCZEGÓŁOWEGO RPO WŁ 2014-2020) ORAZ ZGODNOŚĆ CELU GŁÓWNEGO PROJEKTU Z ZAŁOŻENIAMI RPO WŁ 2014-2020

Zasady oceny:

Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:.


 • weryfikacja czy we wniosku o dofinansowanie zostały przedstawione odpowiednie wskaźniki produktu i rezultatu, zgodne z celami szczegółowymi projektu, zadaniami, jak również sposoby ich pomiaru.

 • weryfikacja czy wartości docelowe wybranych wskaźników są większe od zera, czy wartości docelowe wskaźników są realne i w jakim stopniu odpowiadają wartościom wydatków, czasowi realizacji, potencjałowi wnioskodawcy i innym czynnikom istotnym dla realizacji przedsięwzięcia.

 • weryfikacja czy uwzględniono wskaźnik / wskaźniki produktu z ram wykonania (jeśli dotyczy).

 • weryfikacja czy wskazany we wniosku cel główny projektu wynika ze zdiagnozowanego/nych problemów jakie w ramach projektu Wnioskodawca chce rozwiązać lub złagodzić.

 • weryfikacja czy cel główny projektu jest spójny z celem szczegółowym RPO WŁ 2014-2020
  i jeśli dotyczy innymi celami sformułowanymi w dokumentach strategicznych

 • weryfikacja czy cel główny projektu został sformułowany w sposób prawidłowy
  z uwzględnieniem reguły SMART.

6/10 lub 3/5*

* dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln PLNLiczba
punktów

Uzasadnienie oceny
w przypadku
przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalnaKryterium merytoryczne

oraz


minimalna / maksymalna
liczba punktów ogółem

C.2. ADEKWATNOŚĆ DOBORU GRUPY DOCELOWEJ DO WŁAŚCIWEGO CELU SZCZEGÓŁOWEGO RPO WŁ 2014-2020 ORAZ JAKOŚĆ DIAGNOZY SPECYFIKI TEJ GRUPY

Zasady oceny:

Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:


 • istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem;

 • potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu;

 • barier, które napotykają uczestnicy projektu;

 • sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

12/20

Liczba
punktów

Uzasadnienie oceny
w przypadku
przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalnaKryterium merytoryczne

oraz


minimalna / maksymalna
liczba punktów ogółem

C. 3. TRAFNOŚĆ OPISANEJ ANALIZY RYZYKA NIEOSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU*

Zasady oceny:

We wniosku o dofinansowanie, w przypadku projektów których kwota dofinansowania jest równa lub przekracza 2 mln zł, powinny zostać przedstawione informacje dotyczące sytuacji, które mogą utrudnić osiągnięcie celów i/lub wskaźników.

Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym opisu: • sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu;

 • sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka);

 • działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka.


3/5* lub 0/0
* dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln PLN

Liczba
punktów

Uzasadnienie oceny
w przypadku
przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalnaKryterium merytoryczne

oraz


minimalna / maksymalna
liczba punktów ogółem

C.4. SPÓJNOŚĆ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU
ORAZ TRAFNOŚĆ DOBORU I OPISU TYCH ZADAŃ

Zasady oceny:

Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym opisu:


 • uzasadnienia potrzeby realizacji zadań;

 • planowanego sposobu realizacji zadań;

 • sposobu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;

 • wartości wskaźników realizacji właściwego celu szczegółowego RPO WŁ 2014-2020
  lub innych wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie, które zostaną osiągnięte w ramach zadań;

 • sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile dotyczy);

 • uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy)

 • trafności doboru wskaźników dla rozliczenia kwot ryczałtowych i dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile dotyczy).

15/25


Liczba
punktów

Uzasadnienie oceny
w przypadku
przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalnaKryterium merytoryczne

oraz


minimalna / maksymalna
liczba punktów ogółem

C.5. ZAANGAŻOWANIE POTENCJAŁU WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW (O ILE DOTYCZY)

Zasady oceny:

Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:


 • potencjału kadrowego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu (kluczowych osób, które zostaną zaangażowane
  do realizacji projektu oraz ich planowanej funkcji w projekcie);

 • potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków lokalowych wnioskodawcy
  i partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu;

 • zasobów finansowych, jakie wniesie do projektu wnioskodawca i partnerzy
  (o ile dotyczy).

6/10


Liczba
punktów

Uzasadnienie oceny
w przypadku
przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalnaKryterium merytoryczne

oraz


minimalna / maksymalna
liczba punktów ogółem

C.6. ADEKWATNOŚĆ POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW (O ILE DOTYCZY) DO ZAKRESU REALZIACJI PROJEKTU,

Zasady oceny:

Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:


 • uzasadnienie dlaczego doświadczenie wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) jest adekwatne do zakresu realizacji projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) prowadzonej:

 1. w obszarze wsparcia projektu,

 2. na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz,

 3. na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu,

 • wskazanie instytucji, które mogą potwierdzić potencjał społeczny wnioskodawcy
  i partnerów (o ile dotyczy).

6/10


Liczba
punktów

Uzasadnienie oceny
w przypadku
przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalnaKryterium merytoryczne

oraz


minimalna / maksymalna
liczba punktów ogółem

C.7. ADEKWATNOŚĆ SPOSOBU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM DO ZAKRESU ZADAŃ
W PROJEKCIE

Zasady oceny:

Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionym na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym: sposobu w jaki projekt będzie zarządzany, kadry zaangażowanej do realizacji projektu oraz jej doświadczenia i potencjału.

3/5


Liczba
punktów

Uzasadnienie oceny
w przypadku
przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalnaKryterium merytoryczne

oraz


minimalna / maksymalna
liczba punktów ogółem

C.8. PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZENIA BUDŻETU PROJEKTU

Zasady oceny:Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:

 • kwalifikowalność wydatków,

 • niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów,

 • racjonalność i efektywność wydatków projektu,

 • poprawność uzasadnienia wydatków w ramach kwot ryczałtowych (o ile dotyczy),

 • zgodność ze standardem i cenami rynkowymi określonymi w regulaminie konkursu,

 • techniczna poprawność sporządzenia budżetu projektu,

 • zgodność wartości kosztów pośrednich z limitami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

 • wniesienie wkładu własnego w odpowiedniej formie i na odpowiednim poziomie określonym w regulaminie konkursu,

 • zgodność kosztów w ramach cross-financingu i środków trwałych z odpowiednim limitem określonym w regulaminie konkursu.

12/20

Liczba
punktów

Uzasadnienie oceny
w przypadku
przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna


Suma punktów przyznanych za ogólne kryteria merytoryczne- część C :
Czy przyznano przynajmniej 60% punktów za każde kryterium w części C ?

TAK – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ D i E

NIE – WYPEŁNIĆ
CZĘŚĆ D i E

CZĘŚĆ D.

KRYTERIA PREMIUJĄCE (w odniesieniu do każdego kryterium zaznaczyć właściwe znakiem „X”)

Kryterium premiujące:

Kryterium jest

spełnione całkowicie

niespełnione

kryterium nr 1: Skierowanie projektu do osób pochodzących z obszarów wiejskich.

100% grupy docelowej stanowią osoby pochodzące z obszarów wiejskich.

Osoby pochodzące z obszarów wiejskich należy rozumieć jako osoby przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie.

Dane będą gromadzone na podstawie Local Administrative Unit level of LAU 2 (lokalna administracja/gminy).

Kategoria 3 DEGURBY powinna być określana na podstawie:

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA - tabela z nagłówkiem "dla roku odniesienia 2012"Liczba punktów: 5

– …… pkt


– 0 pkt


Kryterium nr 2: Skierowanie projektu do osób o najniższych kompetencjach.

100% grupy docelowej stanowią osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym (do poziomu ISCED 2 włącznie na podstawie Międzynarodowej standardowej klasyfikacji edukacji (ISCED) 2011).Liczba punktów: 5

– …… pkt


– 0 pkt


Suma dodatkowych punktów za spełnianie kryteriów premiujących:
UZASADNIENIE OCENY NIESPEŁNIENIA KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU,
GDY CO NAJMNIEJ JEDNO KRYTERIUM UZNANO ZA NIESPEŁNIONE)CZĘŚĆ E. LICZBA PUNKTÓW I DECYZJA O MOŻLIWOŚCI REKOMENDOWANIA DO KOLEJNEGO ETAPU OCENY

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH W CZĘŚCI C i D:
CZY PROJEKT SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE (uzyskał pozytywną ocenę w części A, B i C), ABY REKOMENDOWAĆ GO DO KOLEJNEGO ETAPU OCENY?

TAK

Nie –odrzucić projekt

CZY PROJEKT WYMAGA NEGOCJACJI (WYPEŁNIĆ GDY W PYTANIU POWYŻEJ ZAZNACZONO TAK)

TAK –WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ F

NIE

CZĘŚĆ F. NEGOCJACJE (wypełnić jeżeli w części E zaznaczono odpowiedź „CZY PROJEKT WYMAGA NEGOCJACJI” – „TAK”)

 1. ZAKRES NEGOCJACJI DOTYCZĄCY BUDŻETU PROJEKTU

1. Kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalne

Poz. nr

Nazwa pozycji

Wartość pozycji

Uzasadnienie

2. Kwestionowane wysokości wydatków

Poz. nr

Nazwa pozycji

Wartość pozycji

Proponowana wartość

Uzasadnienie 1. NEGOCJACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU Z CZĘŚCI C

Lp.

Numer kryterium, którego dotyczą negocjacje

Zakres negocjacji

Uzasadnienie

1.


...


III. INNE (oczywiste omyłki)

Lp.

Część wniosku

Opis

1.
........................................ .....................................podpis oceniającego data


1 Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.).

2 Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna