Karta kwalifikacyjnaPobieranie 20,75 Kb.
Data23.11.2017
Rozmiar20,75 Kb.Firma Rekreacyjno Handlowa

Swim-Sport Krzysztof Bury

43-384 Jaworze ul. Zaciszna 215/11

NIP 9372297337 REG 072811478

Tel. 033 817445 , 0691126565KARTA KWALIFIKACYJNA

UCZESTNIKA OBOZU
1.IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ..............................................
2. DATA I MIEJSCE URODZENIA .........................................

..

3. Nr PESEL i nazwa NFZ ......................................................


4. ADRES ZAMIESZKANIA: .................................................
tel dom: ............................. tel kom: ..................................e.mail…………………………………....
Zgłaszam chęć uczestnictwa w:

Zimowy wypoczynek w Arta Terme w term. 24.01.2009- 31.01.2009r: cena 445 euro- dzieci, młodzież, hotel Alla Fonte i Albergo Gardel (w cenie pobyt, wyżywienie, szkolenie, skipass, ubespieczenie)

(Dla osób aktywnie uczestniczących w zajęciach Szkoły Pływania Swim-Sport rabat w wysokości 25 euro )

Transport autokarem klasy LUX cena 250 zł (Płatne przed wyjazdem)
5. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna / córki na wyżej wymieniony obóz, akceptuję program

imprezy oraz regulamin obozu.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich (dziecka) danych osobowych dla potrzeb firmy Swim-Sport zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 (Dz.U. nr 133 poz.883).


6. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA:

Bardzo ważne ! Proszę wypełnić ! Na co dziecko jest uczulone (pokarmy, leki), jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje leki i w jakich dawkach, czy nosi okulary , aparaty ortoped, dolegliwości : omdlenia ,bóle brzucha, duszności, krwawienia z nosa oraz wszelkie inne ważne dla zdrowia dziecka informacje

........................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Stwierdzam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w

zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku, a w razie

zagrożenia zdrowia lub życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi

diagnostyczne, operacje i podawanie leków


data podpis rodzica lub opiekuna………………………………………………………..

7. INFORMACJA LEKARZA O ZDROWIU DZIECKA

Wyrażam zgodę na udział w obozie.............................................................................. .......
UWAGI: ...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
data podpis i pieczęć lekarza……………………………………………………………….
8. REGULAMIN i WARUNKI OBOZU

A. Uczestnik obozu ma prawo:

- do udziału we wszystkich zajęciach programowych,

- wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy

- do radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców

B. Uczestnik obozu zobowiązany jest:

- przestrzegać regulaminu obozu/ośrodka, oraz stosować się do poleceń wychowawców.

- zabrać ze sobą – legitymację szkolną.

- uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych

zajęć, przez wychowawcę lub lekarza.

- punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć

- dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu

- mieć szacunek do kolegów, wychowawców i innych osób

- przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dot. kąpieli, ciszy, informować kadrę kolonii o każdej chorobie lub złym samopoczuciu.

C. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za

wyrządzone szkody przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie

D. Firma Swim-Sport nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika

E. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz: posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.

Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy

F. W przypadku poważnego naruszenia reguł obozu uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny rodziców, opiekunów. W takim wypadku Osoba odpowiedzialna za uczestnika powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godz.

G. Uczestnik zostaje umieszczony na liście stałej po wpłaceniu zaliczki w wysokości 150 euro na numer konta BZWBK nr 79 1090 1740 0000 0001 1025 4139

i telefonicznym zgłoszeniu. Pozostała część kwoty powinna być wpłacona do 31 grudnia 2008r. Nie dokonanie w/w wpłaty jest równoznaczne ze skreśleniem uczestnika ze stałej listy obozu .

H. Nie wykorzystanie przez klienta z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem obozu, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za obóz lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystanie świadczenia.

I. Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez Organizatora.

J. Koszty rezygnacji z obozu: do 30 dni przed rozpoczęciem obozu potrącane jest 25% ceny, od 30 do 20 dni – 50%, przy rezygnacji krótszej niż 20 dni od rozpoczęcia obozu potrącane jest 100% ceny.

K. Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 14 dni po zakończeniu obozu.

L. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy zgłoszenia zawartej z firmą F.R.H. Swim-Sport. Ja niżej podpisany akceptuję powyższe warunki uczestnictwa na obozie.

Podpis rodziców Podpis uczestnikalub prawnych opiekunów
…………………………………………… …………………………………………………©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna