Karta charakterystykiPobieranie 163,27 Kb.
Data20.11.2017
Rozmiar163,27 Kb.Karta charakterystyki

zgodnie z Wytycznymi EWG

Telon Blau M-GLW000000087270

data aktualizacji: 27.01.2009 1.3 / PL / PLstrona /1)

Identyfikacja substancji / preparatu

Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora
Telon Blau M-GLW
22.05.02 HA Kap 2 neue Idents (A5)

25.04.02 HA Kap 13 Fehler (A4)

17.04.2002 HA Kap 8 erweiterung der Luftgrenzwerte am Arbeitsplatz um Werttyp, ppm

und ml/m3 (A3)

16.04.2002 HA Kap. 2 Löschen der Idents Casnr Index Einecs Elincs des Stoffes (A2)

Gesichert unter EHS_StoffDB\DyStar\Doku\Release_Wechsel_27b\Kap_2_Idents.doc

11.04.2002 HA R-Satz Legende für Kap 3 (A1)

22.02.2002 HA Kopie von EHP + Anpasungen für 2.7

02.07.2001 HA: Kap. 14: Transport unzulässig

18.06.01 HA: Kap 14: Gefahrgutvorschrift + Gefahrauslöser neu


01.04.04 Mahmoud VBF deleted

2.7 Verwendung

Zastosowanie :

Barwnik dla przemyslu wlókienniczegoE-2.7


DyStar Textilfarben GmbH

D - 51304 Leverkusen

Dystrybutor:

Bencolor Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Morgowa 7

91-223 Łódź, Polska


Telefon: 49(0)69/2109 - 3172

Telefax: 49(0)69/2109 - 3000

telefon alarmowy: 49(0)214/3099300

MSDS@DyStar.comTelefon: 0-42 650 90 64

Telefax: 0-42 650 90 56

telefon alarmowy: 0-42 650 90 64 do godz. 16.00

2)

Możliwe zagrożenia

moegliche gefahren


Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
3)

Skład i informacja o składnikach


preparat z barwnikiem antrachinon
Składniki niebezpieczne


Alle identifikatoren für Polen anzeigen Request 43228

Name des InhaltsstoffesC.I. Acid Blue 221
Zawartość 65
- 70 %

numer WE 276-822-0

Nr CAS : 72749-90-7

Symbol ostrzegawczy N
r saetze des inhaltsstoffes

Zwroty R:


51/534)

Pierwsza pomoc

erste hilfe

allgemeine hinweise
Wskazówki ogólne: Zdjąć natychmiast całą zanieczyszczoną odzież.

nach einatmen
W przypadku narażenia drogą oddechową przez wdychanie: Po narażeniu drogą oddechową przez wdychanie aerozoli, par, pyłów: Wyprowadzić poszkodowaną osobę na świeże powietrze. W razie trudności w oddychaniu konieczna pomoc lekarska.

nach hautkontakt
W przypadku kontaktu ze skórą:

Oczyścić dużą ilością wody, mydła lub innych odpowiednich środków delikatnych dla skóry.

nach augenkontakt
W przypadku kontaktu z oczami: W przypadku kontaktu z oczami przemywać dostatecznie długo wodą, trzymając powieki otwarte. Następnie w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem (okulistą).

nach verschlucken
W przypadku spożycia (połknięcia):

W przypadku spożycia (połknięcia) produktu natychmiast kilkakrotnie podać do picia dużą ilość wody, ewentualnie z dodatkiem węgla aktywnego. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarskiej.

symptome


gefahren
behandlung


5)

Postępowanie w przypadku pożaru

fuenf

Loeschmittel
Odpowiednie środki gaśnicze: mgła wodna, piana, suche środki gaśnicze
środki gaszące nieprzydatne ze względów bezpieczeństwa:

CO2

besondere gefaehrdung durch den stoff


besondere schutzausruestung


Specjalne wyposażenie ochronne przy gaszeniu pożaru: Przy zwalczaniu pożaru konieczny sprzęt do oddychania z niezależnym dopływem powietrza.

weitere angaben
Dodatkowe dane: Pozostalosci po pozarze i skazona woda uzyta do gaszenia musza byc utylizowane zgodnie z przepisami miejscowych wladz.
6)

Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

personenbezogene vorsichtsmassnahmen


Środki ostrożności mające na celu dobro ludzi:

Zapobiegać powstawaniu i odkładaniu się pyłu.

Działania mające na celu ochronę środowiska:

Nie dopuszczać do przedostania się do kanalizacji i wód.

Sposób oczyszczania/zbieranie:

Rozsypany materiał zebrać przy użyciu środka wiążącego pył lub zastosować odsysanie za pomocą odpowiedniego odkurzacza.

Umieścić w oznakowanych, zamykanych pojemnikach.

Dodatkowe wskazówki:

Dodatkowa utylizacja patrz rozdzial 13.


7)

Postępowanie z substancją/preparatem* i jej/jego* magazynowanie

sieben

hinweise zum sicheren Umgang
Wskazówki na temat bezpiecznego obchodzenia się z produktem:

Zapobiegać powstawaniu i odkładaniu się pyłu.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w suchym miejscu.

Wskazówki dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej:

Stosować środki ostrożności konieczne przy obchodzeniu się z chemikaliami, których pyły są wybuchowe. (Niemcy: VDI 2263. Inne kraje: przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju).staubexklasse

anforderungen an lagerraeume und behaelter


Wymagania dotyczące pomieszczeń magazynowych i opakowań/pojemników:

Produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu.

W czasie operacji napełniania produktem pojemników podjąć środki zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
weitere angaben zu lagerbedingungenlagerklasse wurde entfernt für polen email dr. Schultz 06.02.06
Lagerstabilitaet


Czas i warunki magazynowania

Czas przechowywania: 60 m-cy.

8)

Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

acht

zusaetzliche hinweise zur gestaltung technischer anlagenAllgemeine schutzmassnahmen


ogólne środki ochrony:

Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczoną odzież natychmiast zdjąć.hygienemassnahmen
Środki higieny:

Nie przechowywać razem z żywnością i napojami.

W czasie pracy nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu.

Przed przerwami oraz po zakończeniu pracy myć ręce i smarować maścią chroniącą skórę.Atemschutz
Sprzęt ochronny dróg oddechowych :

maska przeciwpylna z filtrem czastkowym.
Ochrona rąk:

nalezy nosic odpowiednie rekawice ochronne, np. z polichlorku winylu lub kauczuku nitrylowego w przypadku zanieczyszczenia nalezy natychmiast zmienic rekawice ochronne.
Ochrona oczu :

okulary ochronne z ochrona boczna

Ochrona ciała :

Nosić odzież ochronną.

9)

Właściwości fizykochemiczne

neun

form


Postać :

proszekKolor :

niebieskiZapach :

bez zapachu


fest-fluessig


fest gas


Temperatura zapłonu :

nie ma zastosowaniaGęstość nasypowa:

200 - 370 kg/m3


Rozpuszczalność w wodzie:

35 g/l (20 °C)

ph wert


Wartość pH:

4,5 - 5,0 (100 g/l)Zeilenvorschub wenn Wert und bemerkung
woda

saeurezahl
Wrażliwość na uderzenie:

nie jest wrażliwy na uderzeniaZeilenvorschub wenn Wert und Bemerkung
Liczba palności :

BZ3 Miejscowe spalanie bez rozprzestrzeniania


10)

Stabilność i reaktywność

Zehn
thermische zersetzung


Rozkład termiczny

od 200 °CHeizrateNiebezpieczne reakcje:

W przypadku pylących się produktów organicznych należy generalnie liczyć się z zagrożeniem wybuchem pyłów.


11)

Informacje toksykologiczne

elf


akute orale tox


Ostra toksyczność doustna

LD50

> 2.000 mg/kg (szczur)
Działanie drażniące skórę:

nie ma działania drażniącego (królik)


Dyiałanie drażniące na oczy:

nie ma działania drażniącego (Oko królika)

zusammenfassung bewert kanzerogen

akute tox andere verabreichung
Uwagi :

Wyniki badań produktu o podobnym składzie12)

Informacje ekologiczne

zwölf

pysikochemische eliminierbarkeit
Biodegradacja :

10 - 25 %

Metoda : oszacowano na podstawie składników


fischtoxToksyczność dla ryb :

LC50

1 - 10 mg/l (48 h, Leuciscus idus)

Metoda : badanie zasięguToksyczność dla bakterii :

EC50

> 100 mg/l

Metoda testowa: hamowanie oddychania organizmów osadu czynnengo wg D. Brown et al., Chemosphere, 10(3), 245-261 (1981), odpowiada OECD Guideline 209Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) :

1.300 mg/g


Biologiczne zapotrzebownanie na tlen (BZT5):

89 mg/g

Alt: Bemerkung aus sonstige Ökologische HinweiseUwagi:

Wyniki badań produktu o podobnym składzie
Ende Alt

Alt: Bemerkung aus sonstige Ökologische HinweiseProdukt nie przyczynia się do wartości AOX w ściekach (DIN EN 1485).

Produkt nie zawiera metali ciężkich w stężeniach istotnych dla ścieków.

Produkt nie zawiera uwalnianego azotu, który przyczyniałby się do eutrofizacji wód.

Produkt zawiera ok. 3,5 % fosforu w postaci fosforanu.


Ende Alt

13)

Postępowanie z odpadami

Dreizehn

entsorgung produkt


Produkt:

W przypadku, gdy dalsze stosowanie, względnie recycling nie są możliwe, należy usunąć zgodnie z obowiązującymi lokalnymi rozporządzeniami i przepisami np. przez spalenie w odpowiedniej spalarni.

Abfallschlüssel deutschland, ohne Vortexte, da DatenPhrasen komplettAbfallschlüssel oesterreich

Abfallschlüssel EUKlucz do klasyfikacji substancji odpadowych wg. Europejskiego Katalogu Odpadów (EAK): 040216 barwniki i pigmenty zawierajace szkodliwe dla organizmu substancje.entsorgung verpackung


Nieoczyszczone opakowania:

Z nieoczyszczonymi, pustymi pojemnikami po substancjach należy postępować tak samo, jak z tymi substancjami.

14)

Informacje o transporcie

vierzehn

Gefahrgutklassifizierung

Kein Gefahrgut:
Vorschriften aus UN-Listenstoff
Kein Gefahrgut:
Vorschriften aus UN-Listenstoff


ADR

UNNR: 3077 Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.Klassifizierung aus UN-Stoff
klasse

Klasse: 9


Unterklasse

Verpackungsgruppe

PG:III Wieder engerichtet Req#47058

EMS1Kein Gefahrgut:


Vorschriften aus UN-Listenstoff

ADNR

UNNR: 3077 Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.Klassifizierung aus UN-Stoff
klasse

Klasse: 9


Unterklasse

Verpackungsgruppe

PG:III


Kein Gefahrgut:


Vorschriften aus UN-Listenstoff

RID

UNNR: 3077 Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.Klassifizierung aus UN-Stoff
klasse

Klasse: 9


Unterklasse

Verpackungsgruppe

PG:III


Kein Gefahrgut:


Vorschriften aus UN-Listenstoff

IMDG

UNNR: 3077 Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.Klassifizierung aus UN-Stoff
klasse

Klasse: 9


Unterklasse

Verpackungsgruppe

PG:III

EmS:F-A, S-F

Kein Gefahrgut:


Vorschriften aus UN-Listenstoff

IATA_C

UNNR: 3077 Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.Klassifizierung aus UN-Stoff
klasse

Klasse: 9


Unterklasse

Verpackungsgruppe

PG:III


Kein Gefahrgut:


Vorschriften aus UN-Listenstoff

IATA_P

UNNR: 3077 Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.Klassifizierung aus UN-Stoff
klasse

Klasse: 9


Unterklasse

Verpackungsgruppe

PG:III


E_Neu-------------------------------

--------------------------------------------------------------------

Gefahrauslöser Mit neuen Identifikatoren
ADR

ANTHRAQUINONE DYESTUFF

ADNR

ANTHRAQUINONE DYESTUFF

RID

ANTHRAQUINONE DYESTUFF

IMDG

ANTHRAQUINONE DYESTUFF

IATA_C

ANTHRAQUINONE DYESTUFF

IATA_P

ANTHRAQUINONE DYESTUFF


Informacje dodatkowe

Zagraża środowisku (GGVE/GGVS, RID/ADR), Chronić przed wilgocią, Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi i używkami.
15)

Informacje dotyczące przepisów prawnych

fünfzehn
Kennzeichnung


Oznakowanie zgodnie z niemieckim rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych oraz zgodnie z odpowiednimi dyrektywami WE:
Symbol ostrzegawczy

N

Niebezpieczny dla środowiska

R saetzeR51/53 :

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


S61 :

Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

ta luft

wgk wurde entfernt für polen email dr. Schultz 06.02.06sonstige vorschriften
Von Weber, per Mail neuer text -> 11 bis 26 ersetzt 1 bis 9


Zastosowane przepisy krajowe :Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie MZ z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 174, poz. 1222).

Rozporządzenie MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz. 1588).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem(Dz. U. Nr 201, poz. 1674).

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z późn. zm. Dz. U. Nr 212, poz. 1769 z 2005 r, Dz. U. Nr 161, poz. 1142 z 2007 r).

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 667).

Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz ze zmianami Dz. U. 2003, Nr 7, poz. 78).

Rozporządzenie MOŚ z 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr112, poz. 1206).

Rozporządzenie MGiP z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 39, poz. 372 z 2005 r. wraz z późn. zmianami).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 z 2005 r.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z 2005 r. wraz z późn. zmianami).

1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

67/548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych.

2001/58/WE Dyrektywa Komisji z dnia 27 lipca 2001 r. zmieniająca po raz drugi dyrektywę 91/155/EWG określającą i ustanawiającą szczegółowe uzgodnienia dotyczące systemu szczególnych informacji o preparatach niebezpiecznych w związku z wykonaniem art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 99/45/WE oraz odnosząca się do substancji niebezpiecznych w związku z wykonaniem art. 27 dyrektywy Rady 67/548/EWG(arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa).

2004/73/WE Dyrektywa z 29 kwietnia 2004 r. dostosowująca po raz dwudziesty dziewiąty do postępu technicznego dyrektywę Rady 67/548/EWG wsprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnychodnoszących się do klasyfikacji, pakowania, i etykietowania substancji niebezpiecznych.

2006/8/WE Dyrektywa Komisji z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki II, III i V do dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowaniapreparatów niebezpiecznych.
16)

Inne informacje

Sechzehn

Sontige Hinweise, Kap 162.7
Brzmienie zwrotów R, na które powoływano się w rozdziale 2 i 3:


51/53

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Wszystkie dane sa wynikiem aktualnego stanu naszej wiedzy i doswiadczeń. Powyższa karta przedstawia produkty ze względu na wymagane środki bezpieczeństwa, podane informacje nie mają jednak za zadanie potwierdzać właściwości.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna