Karta charakterystykiPobieranie 287,23 Kb.
Strona2/3
Data24.02.2019
Rozmiar287,23 Kb.
1   2   3

KONTAKT Z OCZAMI


Uwaga: Zwłoka w przystąpieniu do przemywania oczu może spowodować utratę wzroku.

Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać (usuwając jednocześnie szkła kontaktowe, jeżeli poszkodowany je nosi), przy szeroko rozwartych powiekach, ciągłym strumieniem wody, przez co najmniej 15 minut. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską.


   1. POŁKNIĘCIE


Nie wywoływać wymiotów. Nie podawać środków zobojętniających. Natychmiast podać do wypicia duże ilości wody lub mleka, o ile to możliwe z dodatkiem białka kurzych jaj. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską.
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Ostre objawy – krótkotrwały kontakt ze skórą powoduje podrażnienie z zaczerwienieniem, pieczeniem skóry. Dłuższy kontakt może powodować trudno gojące się oparzenia skóry. Kontakt z oczami powoduje silne pieczenie i ból oczu. Może spowodować uszkodzenie rogówki, a nawet utratę wzroku. Rozpylony produkt silnie drażni drogi oddechowe; może powodować oparzenie błon śluzowych. W ciężkich przypadkach może doprowadzić do obrzęku krtani i niewydolności oddechowej. Połknięcie niewielkich ilości produktu powoduje silne podrażnienie, zaczerwienienie i rozpulchnienie błon śluzowych jamy ustnej, dławienie się, ślinotok, utrudnione połykanie, wymioty, bóle. Połknięcie większych ilości może spowodować oparzenia jamy ustnej, przełyku i żołądka, silny ból, krwawienia z przewodu pokarmowego, jelita. W ciężkich przypadkach dochodzi do wielu zaburzeń ogólnoustrojowych i objawów silnego wstrząsu.

Opóźnione objawybrak danych

Skutki narażenia – brak danych
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Informacja dla lekarza: brak specyficznego antidotum, stosować leczenie objawowe.

Leczenie właściwe dla zatruć produktami silnie żrącymi, alkalicznymi.
SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU


5.1. Środki gaśnicze

Stosowne środki gaśnicze: produkt niepalny, stosować środki gaśnicze odpowiednie do gaszenia palących się materiałów w otoczeniu.

Środki gaśnicze, które nie mogą być używane ze względów bezpieczeństwa: woda w silnym strumieniu
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Przy spalaniu produktu mogą wydzielać się tlenki węgla, inne szkodliwe gazy i dymy. Unikać wdychania produktów spalania – mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.


5.3. Informacje dla straży pożarnej: bezwzględnie stosować niezależny aparat oddechowy i odpowiednią odzież ochronną w trakcie akcji gaśniczej lub podczas prac porządkowych natychmiast po pożarze w zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach.
Zalecenia ogólne: zawiadomić otoczenie o pożarze, usunąć z zagrożonego obszaru osoby niepowołane, niebiorące udziału w likwidowaniu pożaru, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać odpowiednie służby ratownicze. Postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi przy gaszeniu pożarów chemikaliów.
Dodatkowe uwagi: opakowania nie objęte pożarem, narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą, o ile to możliwe usunąć je z obszaru zagrożenia.

Pozostałości po pożarze i zanieczyszczone wody pogaśnicze usuwać zgodnie odpowiednimi przepisami.

Nie wolno wprowadzać wód pogaśniczych do kanalizacji.


SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA


6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
 1. Uwaga: zachować szczególną ostrożność, produkt silnie żrący.

 2. Unikać kontaktu z uwalniającym się produktem. Stosować pełną odzież i sprzęt ochronny.


Zawiadomić otoczenie o awarii, wezwać odpowiednie służby ratownicze (np. Straż Pożarną, Policję). Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania.

Dla personelu biorącego udział w akcji ratowniczej: zapoznać się z informacjami z sekcji 8.
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód gruntowych, gleby i otwartych cieków wodnych.

W przypadku przedostania się produktu poinformować odpowiednie władze.
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

O ile to możliwe i bezpieczne zlikwidować wyciek (uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym); ograniczyć rozprzestrzenianie się rozlewiska przez obwałowanie terenu; uwolnioną ciecz przysypać materiałem chłonnym (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny środek wiążący, itp), zebrać do zamykanego, oznakowanego pojemnika na odpady i przeznaczyć do utylizacji. Pozostałość neutralizować rozcieńczonym roztworem kwasu np. solnego. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać dużą ilością wody.

W razie potrzeby skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm trudniących się usuwaniem i likwidacją odpadów.
6.4. Odniesienia do innych sekcji:

Indywidualne środki ochrony – sekcja 8

Usuwanie odpadów – sekcja 13


SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE


Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (patrz sekcja 15).

Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegać zalecenia zawarte w instrukcji producenta.Uwaga: produkt silnie żrący.
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:

Unikać zanieczyszczenia skóry, oczu i ubrania. Unikać wdychania oparów/aerozolu. Zapewnić skuteczną wentylację. Nieużywane pojemniki trzymać zamknięte. Przestrzegać zasad higieny osobistej i stosować odzież ochronną zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8

W miejscu stosowania i przechowywania zapewnić łatwy dostęp do sprzętu awaryjnego (na wypadek rozlania, wycieku itp.).
Specjalne środki zabezpieczające przed pożarem i eksplozją:

Nie ma specjalnych wymagań


Higiena przemysłowa:

- zapewnić właściwą wentylację podczas pracy (wentylacja ogólna i miejscowa wywiewna)

- zapewnić stanowisko do płukania oczu i prysznic ratunkowy w przypadku skażenia

- natychmiast zdjąć zanieczyszczoną produktem odzież

- ręce umyć wodą z mydłem przed jedzeniem, paleniem papierosów i po zakończeniu pracy

- nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy z produktem

- należy przestrzegać zwykłych środków ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami

    1. - natychmiast usuwać uwolniony produkt.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych, właściwie oznakowanych pojemnikach, w chłodnym, wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od kwasów. Unikać kontaktu z metalami.


7.3. Szczególne zastosowania końcowe:

Środek czyszczący
SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ


8.1. Parametry dotyczące kontroli:

Wartości graniczne narażenia:

Składnik stwarzający zagrożenie

Nr CAS

NDS, mg/m3

NDSCh, mg/m3

wodorotlenek potasu

1310-58-3

0,5

1

2-(2-butoksyetoksy)etanol

112-34-5

67

100

2-aminoetanol*

141-43-5

2,5

7,5


* - wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą oddechową
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1286)
Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników stwarzających zagrożenie w powietrzu – metodyka pomiarów:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166)

PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy.

PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.

PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy – wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.
Oznaczanie składników stwarzających zagrożenie w powietrzu na stanowiskach pracy:

PN-Z-04005-03:1987 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkaliów. Oznaczanie wodorotlenku potasowego na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną

PN-Z-04005-04:1987 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkaliów. Oznaczanie wodorotlenku potasowego na stanowiskach pracy metodą potencjometryczną

PN-Z-04005-05:1987 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkaliów. Oznaczanie wodorotlenku potasowego na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowejPN-Z-04311:2003 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie 2-aminoetanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Należy zastosować procedury monitorowania stężeń stwarzających zagrożenie komponentów w powietrzu oraz procedury kontroli czystości powietrza w miejscu pracy - o ile są one dostępne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu narażenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy. Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r.
8.2. Kontrola narażenia:

Zalecenia w zakresie środków technicznych

    1. Wentylacja ogólna.

   1. Środki ochrony indywidualnej


Konieczność stosowania i dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej powinny uwzględniać rodzaj zagrożenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposób postępowania z produktem. Stosować środki ochrony renomowanych producentów.
Dróg oddechowych

W przypadku zagrożenia na stężenia przekraczające wartości dopuszczalne lub narażenia na opary/aerozol stosować zatwierdzony respirator z filtropochłaniaczem.

Rąk

Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu. Stosować rękawice ochronne z kauczuku neoprenowego lub nitrylowego. Grubość min. 0,4 – 0,7 mm. Jeśli przewidywany jest długotrwały lub często powtarzający się kontakt z produktem, zalecane jest noszenie rękawic o klasie ochrony 6 (czas przebicia większy niż 480 minut zgodnie z PN-EN 374). Jeśli przewidywany jest tylko krótki kontakt z produktem, zalecane jest noszenie rękawic o klasie ochrony 4 lub wyższej (czas przebicia większy niż 120 minut zgodnie z PN-EN 374).Ponieważ produkt jest mieszaniną składającą się z kilku substancji, to odporności materiałów, z których wykonano rękawice nie można wcześniej wyliczyć i dlatego też musi być ona sprawdzona przed zastosowaniem. Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat czasu przenikania przez nie substancji i taki czas musi być przestrzegany.

Zaleca się regularne zmienianie rękawic i natychmiastową ich wymianę, jeśli wystąpią jakiekolwiek oznaki ich zużycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, elastyczności, kształcie).Oczu

Stosować okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle) i/lub ochronę twarzy.

Skóry

Ubranie ochronne gumowane, buty gumowe.


Zagrożenia termiczne

Nie dotyczy
Normy na sprzęt ochronny:

PN-EN 140:2001 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski i ćwierćmaski. Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 143:2004 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Filtry. Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 149+A1:2010 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 14387+A1:2010 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Pochłaniacze i filtropochłaniacze. Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 374-1:2005 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Część 1: Terminologia i wymagania

PN-EN 374-2:2005 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie

PN-EN 374-3:2005 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Część 3: Wyznaczanie odporności na przenikanie substancji chemicznych

PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania

PN-EN 14605+A1:2010 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami. Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4), łącznie z wyrobami zapewniającymi tylko częściową ochronę ciała (Typy PB[3] i PB[4])

PN-EN ISO 20344:2012 Środki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia
Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z późn. zm.).

Gdy stężenie substancji stwarzających zagrożenie jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu narażenia, czynności wykonywanych przez pracownika oraz zaleceń podanych przez producenta środka ochrony indywidualnej. W sytuacji awaryjnej lub gdy stężenie substancji na stanowisku nie jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej izolujące organizm (kombinezon gazoszczelny skompletowany z izolującym sprzętem ochrony układu oddechowego).

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie.
Kontrola narażenia środowiska:

Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby.


Powietrze:

Składnik stwarzający zagrożenie

Nr CAS

Wartości odniesienia uśrednione dla okresu, [μg/m3]

jednej godziny

roku kalendarzowego

2-aminoetanol

141-43-5

30

1,6


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. „W sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu” (Dz. U. z 2010r., Nr 16, Poz. 87)


SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE


9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

Postać: ciecz bezbarwna

Zapach: łagodny

Próg zapachu: brak danych

pH koncentrat: 13,9

pH 10% roztworu wodnego: 11,8

Temperatura topnienia/krzepnięcia: -5°C

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 110°C

Temperatura zapłonu: nie dotyczy

Szybkość parowania: brak danych

Palność: produkt niepalny

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: nie dotyczy

Prężność par: brak danych

Gęstość par: brak danych

Gęstość: 1,25 g/cm3

Rozpuszczalność w wodzie: łatwo rozpuszczalny

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: brak danych

Temperatura samozapłonu: produkt nie ulega samozapłonowi

Temperatura rozkładu: brak danych

Lepkość: brak danych

Właściwości wybuchowe: nie dotyczy

Właściwości utleniające: brak danych
9.2. Inne informacje: brak danych


SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ


10.1. Reaktywność:

Reaguje z kwasami z wydzieleniem ciepła


10.2. Stabilność chemiczna:

Produkt stabilny w normalnych warunkach otoczenia (patrz sekcja 7 – warunki przechowywania).
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:

W kontakcie z produktami kwaśnymi może dojść do silnie egzotermicznej reakcji zobojętniania


10.4. Warunki, których należy unikać:

Nie są znane


10.5. Materiały niezgodne:

Utleniacze, kwasy, chlorki i bezwodniki kwasowe, metale.


10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu:

Żadne przy zachowaniu odpowiednich warunków magazynowania / stosowania / transportu.
SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Klasyfikacji toksykologicznej dokonano metodą rachunkową na podstawie wytycznych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w oparciu o dane odnośnie zawartości składników stwarzających zagrożenie produktu.


11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych:

Toksyczność ostra:

Toksyczność ostra doustnie: brak danych dla produktu

Toksyczność ostra kontakt ze skórą: brak danych dla produktu

Toksyczność ostra inhalacyjnie: brak danych dla produktu

Klasyfikacji produktu pod kątem toksyczności ostrej dokonano metodą obliczeniową zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku I, punkt 3.1.3.6

Toksyczność ostra składników stwarzających zagrożenie:

Toksyczność ostra doustna: LD50 (szczur): 273 mg/kg (dotyczy wodorotlenku potasu)

Toksyczność ostra doustna: LD50 (szczur): 1515 mg/kg (dotyczy 2-aminoetanolu)

Toksyczność ostra kontakt ze skórą: LD50 (królik): 2504 mg/kg (dotyczy 2-aminoetanolu)Toksyczność ostra wdychanie: LC50 (szczur): > 1,6 mg/dm3/6h (dotyczy 2-aminoetanolu)

Toksyczność ostra doustnie: ATE (oszacowane) ok. 1365 mg/kg – produkt jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie toksycznością ostrą po połknięciu kategorii 4 wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra kontakt ze skórą: ATE (oszacowane) > 2000 mg/kg – produkt nie klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie toksycznością ostrą w kontakcie ze skórą wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra inhalacyjnie: ATE (oszacowane) > 5 mg/dm3/4h (mgły) – produkt nie klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie toksycznością ostrą przy wdychaniu wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008

Działanie żrące/drażniące na skórę: produkt klasyfikowany jako żrący (kategoria zagrożenia 1A)

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: produkt klasyfikowany jako żrący (kategoria zagrożenia 1)

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: produkt nie zawiera składników stwarzających zagrożenie umieszczonych w wykazie substancji i produktów o działaniu mutagennym

Działanie rakotwórcze: produkt nie zawiera składników stwarzających zagrożenie umieszczonych w wykazie substancji i produktów o działaniu rakotwórczym

Szkodliwe działanie na rozrodczość: produkt nie zawiera składników stwarzających zagrożenie umieszczonych w wykazie substancji i produktów o działaniu szkodliwym na rozrodczość

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: produkt jest klasyfikowany jako drażniący wobec dróg oddechowych (kategoria zagrożenia 3)

Zagrożenie spowodowane aspiracją: produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych
Potencjalne skutki zdrowotne:
     1. Wdychanie

Rozpylony produkt silnie drażni drogi oddechowe; może powodować oparzenie błon śluzowych. W ciężkich przypadkach może doprowadzić do obrzęku krtani i niewydolności oddechowej.
     1. Kontakt ze skórą

Krótkotrwały kontakt powoduje podrażnienie z zaczerwienieniem, pieczeniem skóry. Dłuższy kontakt może powodować trudno gojące się oparzenia skóry. Następstwem oparzeń są blizny na skórze.
     1. Kontakt z oczami

Silne pieczenie i ból oczu. Może spowodować uszkodzenie rogówki, a nawet utratę wzroku jeśli nie zostanie natychmiast wypłukany.


1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna