Karta charakterystykiPobieranie 287,23 Kb.
Strona1/3
Data24.02.2019
Rozmiar287,23 Kb.
  1   2   3

KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)Strona

z


Edycja

10

Data wydania

03.07.2003

Data aktualizacji

19.09.2018
SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA


1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa produktu: AQUA PLUS

Typ produktu: 82.07
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania:

Środek do mycia maszynowego, niepianowy koncentrat do przemysłowych urządzeń myjących branży spożywczej


1.2.2. Zastosowania odradzane:

Inne niż wymienione w sekcji 1.2.1


1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

NORENCO POLSKA Sp. z o. o.

Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 102

Tel./Fax: +48 83 342 55 51

Osoba odpowiedzialna za kartę: Grzegorz Daniluk, e-mail: g.daniluk@norenco.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego:

Telefon alarmowy producenta: +48 502 218 446

+48 58 682 04 04 – Pomorskie Centrum Toksykologii Gdańsk

+48 22 619 66 54 – Biuro Informacji Toksykologicznej Warszawa

+48 61 847 69 46 – Ośrodek Informacji Toksykologicznej Poznań

+48 12 411 99 99 – Ośrodek Informacji Toksykologicznej Collegium Medicum UJ Kraków
SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ


2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Acute Tox. 4 (oral) – Toksyczność ostra (droga pokarmowa) kategoria zagrożenia 4 z przypisanym zwrotem określającym rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu


Skin Corr. 1A – Działanie żrące/drażniące na skórę kategoria zagrożenia 1A z przypisanym zwrotem określającym rodzaj zagrożenia:

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu


Eye Dam. 1 – Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy kategoria zagrożenia 1 z przypisanym zwrotem określającym rodzaj zagrożenia:

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu


STOT SE 3 – Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe kategoria zagrożenia 3, działanie drażniące na drogi oddechowe z przypisanym zwrotem określającym rodzaj zagrożenia:

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych


Zagrożenie dla zdrowia: produkt jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla zdrowia, produkt żrący, szkodliwy po połknięciu, drażniący wobec dróg oddechowych (patrz sekcja 4 i 11)

Zagrożenie dla środowiska: produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla środowiska, ze względu na wysokie pH stwarza zagrożenie dla organizmów wodnych w przypadku przedostania się w dużych ilościach do wód

Zagrożenia fizyczne/chemiczne: produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie, produkt silnie alkaliczny, w kontakcie z produktami kwaśnymi może dojść do silnie egzotermicznej reakcji

Zagrożenie pożarowe: produkt niepalny2.2. Elementy oznakowania
Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Piktogramy:

GHS 05 GHS 07

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Zwroty określające rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych


Zwroty określające środki ostrożności:

Ogólne:

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę

P102 Chronić przed dziećmi

Zapobieganie:

P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

Reagowanie:

P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukaćPrzechowywanie:

P405 Przechowywać pod zamknięciemUsuwanie:

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia, zgodnie z krajowymi / międzynarodowymi przepisami


Składniki stwarzające zagrożenie: wodorotlenek potasu nr CAS 1310-58-3, 2-aminoetanol nr CAS 141-43-5
2.3. Inne zagrożenia:

Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH
SEKCJA 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH


3.1 Substancje

Nie dotyczy


3.2. Mieszaniny

Produkt jest mieszaniną. Skład: substancje stwarzające zagrożenie wymienione poniżej, substancje pomocnicze nie stwarzające zagrożenia, bądź o zawartości poniżej progu klasyfikacyjnego


Klasyfikację substancji stwarzających zagrożenie zawartych w produkcie podano zgodnie z tabelą 3.1 załącznika VI do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z uwzględnieniem jego aktualizacji, danych REACH, danych producenta i literaturowych.


Nr CAS

Nr WE

Nr indeksowy

REACH numer rejestracyjny

Nazwa chemiczna

Zawartość

Kategorie zagrożenia

Zwroty H

1310-58-3

215-181-3

019-002-00-8

01-2119487136-33-xxxx

wodorotlenek potasu*,**

10 – 20 % wag.

Acute Tox. 4 (oral), Skin Corr. 1A

H302, 314

112-34-5

203-961-6

603-096-00-8

01-2119475104-44-xxxx

2-(2-butoksyetoksy)-

etanol*,**10 % wag.

Eye Irrit. 2

H319

141-43-5

205-483-3

603-030-00-8

01-2119486455-28-xxxx

2-aminoetanol*,**

10 % wag.

Acute Tox. 4 (oral),

Acute Tox. 4 (derm),

Acute Tox. 4 (inh), Skin Corr. 1B


H302, 312, 314, 332

* - substancja, dla której określono wspólnotowe najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy

** - klasyfikacja zagrożeń stwarzanych przez substancję jest zgodna z tabelą 3.1 załącznika VI do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008
Znaczenie kategorii zagrożenia oraz zwrotów H patrz sekcja 16.


SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY


4.1. Opis środków pierwszej pomocy

ZALECENIA OGÓLNE

Przerwać kontakt / narażenie. W przypadku kontaktu z produktem wywołującym niedyspozycję natychmiast wezwać zawodową służbę zdrowia. Pokazać lekarzowi oznakowanie z karty charakterystyki produktu. Poinformować lekarza o udzielonej pierwszej pomocy poszkodowanemu. Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W żadnym wypadku nie wywoływać wymiotów. Jeżeli poszkodowany wymiotuje, obrócić go w pozycji bezpiecznej aby zapobiec ryzyku zadławienia się wymiocinami.

Natychmiast usunąć zanieczyszczoną produktem odzież.


Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy

Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla ratownika chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Stosować zalecane środki ochrony osobistej (patrz sekcja 8)


      1. WDYCHANIE


Poszkodowanego usunąć ze skażonego środowiska na świeże powietrze. Zapewnić spokój, ciepło.

W przypadku zaburzeń w oddychaniu podawać tlen. W przypadku narażenia na mgły/aerozol natychmiast zapewnić pomoc lekarską.


      1. KONTAKT ZE SKÓRĄ


Zanieczyszczoną skórę natychmiast płukać bieżącą wodą; przy zanieczyszczeniu większej powierzchni skóry, jeśli to możliwe, pod prysznicem. Zdjąć zanieczyszczone ubranie i kontynuować płukanie. Na miejsca oparzeń nałożyć jałowy opatrunek. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską.  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna