Karta charakterystykiPobieranie 319,33 Kb.
Strona2/4
Data24.02.2019
Rozmiar319,33 Kb.
1   2   3   4

KONTAKT Z OCZAMI


Uwaga: Zwłoka w przystąpieniu do przemywania oczu może spowodować utratę wzroku.

Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać (usuwając jednocześnie szkła kontaktowe, jeżeli poszkodowany je nosi), przy szeroko rozwartych powiekach, ciągłym strumieniem wody, przez co najmniej 15 minut. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską.      1. POŁKNIĘCIE


Nie wywoływać wymiotów. Nie podawać środków zobojętniających. Natychmiast podać do wypicia duże ilości wody lub mleka, o ile to możliwe z dodatkiem białka kurzych jaj. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską.
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Ostre objawy – rozpylony produkt silnie drażni drogi oddechowe; może powodować oparzenie błon śluzowych. W ciężkich przypadkach może doprowadzić do obrzęku krtani i niewydolności oddechowej.

Uwalniający się z produktu chlorowodór, w wyższych stężeniach lub przy niedostatecznej wentylacji wywołuje piekący ból błony śluzowej nosa i gardła, kaszel; przy wyższych stężeniach powoduje skurcz głośni, krtani, duszności, zaburzenia oddychania; może doprowadzić do obrzęku płuc.

Krótkotrwały kontakt ze skórą powoduje podrażnienie z zaczerwienieniem, pieczeniem skóry. Dłuższy kontakt może powodować bolesne oparzenia chemiczne skóry. Następstwem oparzeń są blizny na skórze.

Uwalniający się z produktu chlorowodór powoduje łzawienie, piekący ból i zaczerwienienie spojówek.

Pryśnięcie cieczy do oka może spowodować oparzenie powiek, uszkodzenie spojówki i rogówki, chemiczne oparzenia oka z ryzykiem trwałych uszkodzeń, a nawet utratę wzroku, jeśli nie zostanie natychmiast wypłukany.

Połknięcie niewielkich ilości produktu powoduje silne podrażnienie, zaczerwienienie i bolesne pieczenie błon śluzowych jamy ustnej, dławienie się, ślinotok, utrudnione połykanie, wymioty, bóle.

Połknięcie większych ilości może spowodować oparzenia jamy ustnej, przełyku i żołądka, silny ból, krwawienia z przewodu pokarmowego z ryzykiem perforacji, zaburzeniami ogólnoustrojowymi, spadkiem ciśnienia tętniczego, ryzykiem zapaści.

Opóźnione objawy – długotrwałe lub powtarzające się narażenie może spowodować uszkodzenie szkliwa zębów, przewlekłe zapalenie spojówek i skóry.

Skutki narażenia – brak danych
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Informacja dla lekarza: brak specyficznego antidotum, stosować leczenie objawowe.

Leczenie właściwe dla zatruć produktami żrącymi, kwaśnymi.
SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU


5.1. Środki gaśnicze

Stosowne środki gaśnicze: stosować środki gaśnicze odpowiednie do gaszenia palących się materiałów.

Środki gaśnicze, które nie mogą być używane ze względów bezpieczeństwa: woda w silnym strumieniu
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

W środowisku pożaru wydzielają się silnie drażniące dymy zawierające chlorowodór. Unikać wdychania produktów rozkładu / spalania – mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.


5.3. Informacje dla straży pożarnej: bezwzględnie stosować niezależny aparat oddechowy i odpowiednią odzież ochronną w trakcie akcji gaśniczej lub podczas prac porządkowych natychmiast po pożarze w zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach.
Zalecenia ogólne: zawiadomić otoczenie o pożarze, usunąć z zagrożonego obszaru osoby niepowołane, niebiorące udziału w likwidowaniu pożaru, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać odpowiednie służby ratownicze. Postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi przy gaszeniu pożarów chemikaliów.
Dodatkowe uwagi: zbiorniki i opakowania nie objęte pożarem, narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą, o ile to możliwe usunąć je z obszaru zagrożenia.

Pozostałości po pożarze i zanieczyszczone wody pogaśnicze usuwać zgodnie odpowiednimi przepisami.

Nie wolno wprowadzać wód pogaśniczych do kanalizacji.


SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA


6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
  1. Uwaga: zachować szczególną ostrożność, produkt żrący.


Unikać kontaktu z uwalniającym się produktem. Unikać wdychania par. W przypadku uwolnienia w zamkniętym pomieszczeniu zapewnić skuteczną wentylację/wietrzenie. Stosować pełną odzież i sprzęt ochronny.

Zawiadomić otoczenie o awarii, wezwać odpowiednie służby ratownicze (np. Straż Pożarną, Policję). Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania.Dla personelu biorącego udział w akcji ratowniczej: zapoznać się z informacjami z sekcji 8
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód gruntowych, gleby i otwartych cieków wodnych.

W przypadku przedostania się produktu poinformować odpowiednie władze.
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

O ile to możliwe i bezpieczne zlikwidować wyciek (uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym); ograniczyć rozprzestrzenianie się rozlewiska przez obwałowanie terenu; uwolnioną ciecz przysypać materiałem chłonnym (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny środek wiążący, itp), zebrać do zamykanego, oznakowanego pojemnika na odpady i przeznaczyć do utylizacji. Pozostałość neutralizować rozcieńczonym roztworem wodorotlenku np. sodowego, wapniowego. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać dużą ilością wody.

W razie potrzeby skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm trudniących się usuwaniem i likwidacją odpadów.
6.4. Odniesienia do innych sekcji:

Indywidualne środki ochrony – sekcja 8

Usuwanie odpadów – sekcja 13


SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE


Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (patrz sekcja 15).

Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegać zalecenia zawarte w instrukcji producenta.Uwaga: produkt żrący.
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:

Unikać zanieczyszczenia skóry, oczu i ubrania. Unikać wdychania oparów/aerozolu. Zapewnić skuteczną wentylację. Nieużywane pojemniki trzymać zamknięte. Przestrzegać zasad higieny osobistej i stosować odzież ochronną zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8

W miejscu stosowania i przechowywania zapewnić łatwy dostęp do sprzętu awaryjnego (na wypadek rozlania, wycieku itp.).
Specjalne środki zabezpieczające przed pożarem i eksplozją:

Nie ma specjalnych wymagań


Higiena przemysłowa:

- zapewnić właściwą wentylację podczas pracy (wentylacja ogólna i miejscowa wywiewna)

- zapewnić stanowisko do płukania oczu i prysznic ratunkowy w przypadku skażenia

- natychmiast zdjąć zanieczyszczoną produktem odzież

- ręce umyć wodą z mydłem przed jedzeniem, paleniem papierosów i po zakończeniu pracy

- nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy z produktem

- należy przestrzegać zwykłych środków ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami

        1. - natychmiast usuwać uwolniony produkt.7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych, właściwie oznakowanych pojemnikach, w chłodnym, efektywnie wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od alkaliów. Nie dopuścić do kontaktu z metalami.

Pojemniki chronić przed działaniem ciepła i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
7.3. Szczególne zastosowania końcowe:

Patrz sekcja 1.2SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ


8.1. Parametry dotyczące kontroli:

Wartości graniczne narażenia:

Składnik stwarzający zagrożenie

Nr CAS

NDS, mg/m3

NDSCh, mg/m3

chlorowodór

7647-01-0

5

10

2-aminoetanol*

141-43-5

2,5

7,5


* - wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą oddechową
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1286)
Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników stwarzających zagrożenie w powietrzu – metodyka pomiarów:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166)

PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy.

PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.

PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy – wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.
Oznaczanie składników stwarzających zagrożenie w powietrzu na stanowiskach pracy:

PN-93/Z-04225 ark. 03 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorowodoru. Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy metodą turbidymetryczną z pobieraniem próbek do płuczek.

PN-Z-04311:2003 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie 2-aminoetanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej


Należy zastosować procedury monitorowania stężeń stwarzających zagrożenie komponentów w powietrzu oraz procedury kontroli czystości powietrza w miejscu pracy - o ile są one dostępne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu narażenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy. Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r.
Najwyższe dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym DSB:

Dla produktu i jego składników nie określono wartości DSB.


Wartości DNEL i PNEC:

Dla produktu nie określono wartości DNEL i PNEC.


Poziom nie powodujący zmian (DNEL) dla robotników (dotyczy składników stwarzających zagrożenie)

Składnik stwarzający zagrożenie

Droga narażenia

Narażenie ostre/krótkotrwałe

Narażenie długotrwałe

skutki lokalne

skutki ogólnoustrojowe

skutki lokalne

skutki ogólnoustrojowe

chlorowodór

nr CAS 7647-01-0Połknięcie

-

-

-

-

Kontakt ze skórą

-

-

-

-

Wdychanie

15 mg/m3

-

8 mg/m3

-

2-aminoetanol

nr CAS 141-43-5Połknięcie

-

-

-

-

Kontakt ze skórą

-

-

-

1 mg/kg m.c./dzień

Wdychanie

-

-

3,3 mg/m3

-

Poziom nie powodujący zmian (DNEL) dla ogólnej populacji (dotyczy składników stwarzających zagrożenie)

Składnik stwarzający zagrożenie

Droga narażenia

Narażenie ostre/krótkotrwałe

Narażenie długotrwałe

skutki lokalne

skutki ogólnoustrojowe

skutki lokalne

skutki ogólnoustrojowe

chlorowodór

nr CAS 7647-01-0Połknięcie

-

-

-

-

Kontakt ze skórą

-

-

-

-

Wdychanie

-

-

-

-

2-aminoetanol

nr CAS 141-43-5Połknięcie

-

-

-

3,75 mg/kg m.c./dzień

Kontakt ze skórą

-

-

-

0,24 mg/kg m.c./dzień

Wdychanie

-

-

2 mg/m3

-


Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku PNEC (dotyczy składników stwarzających zagrożenie)

chlorowodór

nr CAS 7647-01-0słodka woda

0,036 mg/dm3

morska woda

0,036 mg/dm3

biologiczna oczyszczalnia ścieków

0,036 mg/dm3

2-aminoetanol

nr CAS 141-43-5słodka woda

0,0085 mg/dm3

morska woda

0,009 mg/dm3

biologiczna oczyszczalnia ścieków

100 mg/dm3

osad – słodka woda

0,434 mg/kg s.m. osadu

osad – morska woda

0,043 mg/kg s.m. osadu

gleba

0,037 mg/kg s.m. gleby


8.2. Kontrola narażenia:


1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna