Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznejPobieranie 128,7 Kb.
Data07.02.2018
Rozmiar128,7 Kb.


MYDŁO PHIN ISO 9001 : 2000

®

Nazwa wyrobu: Mydło glicerynowo – lanolinowe w płynie

Strona: z

Data sporządzenia: 31-03-2003r./ aktualizacji: 21-08-2008r..

Wydanie VKARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO
(Podstawa: Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie REACH.)
Producent – Dolphin Chemia Przemysłowa Sp. z o.o.

41-400 Mysłowice ul. Karola Miarki

Nr telefonu: +48 32 223 85 07 Nr faksu: +48 32 223 85 08

Osoba odpowiedzialna: Roman Jaskuła, e-mail: karty@dolphin.com.pl
Telefon alarmowy: 0-10xx-42 631 47 24 (informacja toksykologiczna w Polsce - całodobowo); 998 lub najbliższa terenowa jednostka PSP
1. Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa: MYDŁO PHINPreparat do mycia rąk i ciała


2. Identyfikacja zagrożeń

Nie jest preparatem niebezpiecznym. Dla osób uczulonych preparat drażniący.

S 2 – Chronić przed dziećmi
3. Skład i informacja o składnikach

Składniki preparatu:

Gliceryna - do 1%; CAS 56-81-5; WE 200-289-5

PEG 75 Lanolina - do 1%

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Glycol Distearate, NaCl, Citrid Acid, Methyloisothiasoline, Methyloisochlorothiasolinone, Środki zapachowe zgodne z IFRA
4. Pierwsza pomoc

Środki ochrony indywidualnej: Brak szczególnych zaleceń. Osoby uczulone powinny unikać kontaktu z oczami.

Zasady pierwszej pomocy

Wdychanie: W przypadku zatrucia inhalacyjnego wynieść poszkodowanego na świeże powietrze.

Kontakt ze skórą: Brak szczególnych zaleceń. U osób uczulonych przemyć dużą ilością wody, w razie pojawienia się zaczerwienienia lub innych objawów zaczerwienienia skonsultować się lekarzem.

Kontakt z oczami: W przypadku kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody przez 15 minut przy otwartych powiekach, skonsultować się z lekarzem okulistą.

Spożycie: W przypadku spożycia nie wywoływać wymiotów. Zabrać do szpitala, gdy poszkodowany jest przytomny, przepłukać usta, wyprowadzić na świeże powietrze, podać wodę do picia.

Gdy poszkodowany jest nieprzytomny, poluzować kołnierz, ułożyć w pozycji bocznej (na lewym boku), przykryć kocem, nie wywoływać wymiotów, nie podawać niczego do picia.


5. Postępowanie w przypadku pożaru

Produkt niepalny. Pożary w obecności produktu gasić środkami odpowiednimi dla palących się materiałów; opakowania z produktem narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić rozproszonym prądem wody, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia.


6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Środki ochrony osobistej: Brak szczególnych zaleceń.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Zlikwidować wyciek, rozlaną ciecz zebrać do zamykanego pojemnika, pozostałości spłukać dużą ilością wody.

Metody czyszczenia: Przy dużych wyciekach miejsce zbierania obwałować, zebrać preparat do odpowiednich pojemników i przekazać do utylizacji lub powtórnego przetworzenia. Małe ilości przysypać niepalnym środkiem chłonnym lub zneutralizować wapnem, zebrać do zamykanego pojemnika, powierzchnię spłukać wodą.
7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

Postępowanie z preparatem: Stosować się do ogólnych zasad BHP, Osoby uczulone - unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem, zapewnić odpowiednia wentylację.

Magazynowanie : Produkt przechowywać w zadaszonych suchych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 5C do 35C.

Specyficzne zastosowanie: Mydło w płynie do mycia rąk i ciała.

Obszar zastosowania:  • przemysł samochodowy, maszynowy (umywalnie, łaźnie, prysznice),

  • lokale użyteczności publicznej,

  • gospodarstwa domowe.

Niewielką ilość preparatu nanieść na dłonie, namydlić, spłukać obficie wodą.
8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Kontrola zagrożenia: (wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) z późniejszymi zmianami

NSD, NSDCh – nie oznaczonoTechniczne środki ochronne: Brak szczególnych zaleceń

Ochrona rąk: Nie jest wymagana. Osoby uczulone - rękawice ochronne..

Ochrona oczu: Nie jest wymagana. Osoby uczulone - okulary ochronne.
Ochrona skóry: Nie jest wymagana. Osoby uczulone - używać ubrania ochronnego, rękawic ochronnych.

Wybór dodatkowych ochron zależy od przeprowadzonych operacji.Ochrona dróg oddechowych: Nie jest wymagana w normalnych warunkach użytkowania.
9. Właściwości fizyczne i chemiczne

Postać fizyczna, barwa, zapach: Gęsta ciecz o charakterystycznym zapachu

Rozpuszczalność w wodzie: Całkowita. Miesza się z wodą we wszystkich zakresach stężeń.

pH (20C) - 6,0

Gęstość (20C) – 1,02 – 1,04 g/cm3


Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: Brak danych.

Temperatura zapłonu: Nie dotyczy
10. Stabilność i reaktywność

Stabilność: Produkt stabilny w warunkach normalnych.

Unikać kontaktu: Zasady, kwasy, związki azotu, sole amonowe.

Niebezpieczne produkty rozkładu: Gazy powstałe podczas spalania mogą zawierać tlenki i związki fosforu.
11. Informacje toksykologiczne

Narażenie inhalacyjne: Brak ostrej toksyczności.

Narażenie skóry: Podrażnienia skóry tylko w przypadku długotrwałej ekspozycji oraz dla osób uczulonych.

Narażenie oczu: Podrażnienia i pieczenie.

Narażenie układu pokarmowego: Podrażnienia i bóle ust oraz narządów układu oddechowego.

Działanie drażniące: Brak danych.
12. Informacje ekologiczne

Mobilność: Po rozpuszczeniu w wodzie może przenikać do wód gruntowych.

Biodegradowalność: Biodegradowalny w ponad 90%.

Wpływ na organizmy żywe

LD 50 (mysz, doustnie) - BRAK DANYCH. Nie sklasyfikowany jako kancerogenny. Może powodować uczulenia skóry u osób wrażliwych.


13. Postępowanie z odpadami

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach(dz. U. Nr 62, poz 628) z późniejszymi zmianami.

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 maja 2001 r. O opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz 638) z późniejszymi zmianami.
14. Informacje o transporcie

Preparat należy przewozić dowolnymi krytymi środkami transportu.

Nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów RID i ADR.
15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Ustawa z dn. 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. z dn. 14 lutego 2001r., nr 11, poz. 84 z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r. w s prawie karty charakterystyki (Dz. U. z 2007r. Nr 215, poz. 1588).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666 ze zmianami Dz.U. 2004 Nr 243, poz.2440 oraz Dz.U. 2007 Nr 174. Poz 122).

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężenie NDS NDSCh (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie (WE) nr 273/200 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie prekursorów narkotykowych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U.05.201.1675, z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego prze substancje nowe.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112.1206).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz.U. 2004 Nr 168, poz. 1762) z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 13 września 2002r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2002 Nr 175, poz. 1433) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie REACH.

Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 02 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1679 ze zmianami Dz.U. 2004 Nr 260, poz. 2595).
Nie jest preparatem niebezpiecznym.

S 2 – Chronić przed dziećmi


16. Inne informacje

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego

szczególnych właściwości. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika.

Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z produktem, o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej wyszczególnionych w tej karcie charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana została na podstawie kart charakterystyki dostarczonych przez producentów i/lub internetowych baz danych oraz obowiązujących przepisów dotyczących niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych.
Preparat posiada świadectwo badań dermatologicznych wydane przez Zakład Badań Dermatologicznych, Aplikacyjnych Wyrobów Kosmetycznych I Chemii Gospodarczej.
Preparat przebadany pod kontem mikrobiologicznym wg PN-80/C-77022

Spełnia wymogi PN –85/C-77023


Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:

aktualizacja ogólna


Szkolenia:

Osoby uczestniczące w obrocie substancją niebezpieczną powinny zostać przeszkolone w zakresie postępowania, bezpieczeństwa i higieny. Kierowcy pojazdów powinni odbyć przeszkolenie i uzyskać stosowne zaświadczenie zgodnie z wymaganiami przepisów ADR.


DOLPHIN Chemia Przemysłowa Sp. z o.o. ; ul. Karola Miarki ; 41-400 Mysłowice

tel. +48 (0)32 223 85 07 fax. +48 (0)32 223 85 08Internet: www.dolphin.com.pl E-mail: dolphin@dolphin.com.pl
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna