Kart debetowych businessPobieranie 94,2 Kb.
Data26.01.2018
Rozmiar94,2 Kb.


Załącznik

do Uchwały nr 94/2015

Zarządu Banku Spółdzielczego

w Pieńsku

z dnia 27.11.2015 r.
BANK SPÓŁDZIELCZY

w Pieńsku
REGULAMIN

KART DEBETOWYCH BUSINESS

 1. Postanowienia ogólne
Regulamin kart debetowych business Banku Spółdzielczego w Pieńsku, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania i używania kart debetowych Business wydawanych przez Bank oraz zasady rozliczania transakcji dokonanych przy użyciu tych kart.Używane w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

  1. autoryzacja – wyrażenie zgody na wykonanie transakcji płatniczej przez Posiadacza rachunku lub osoby przez niego upoważnione do dysponowania środkami na rachunku bankowym;

  2. Bank – Bank Spółdzielczy w Pieńsku;

  3. bankomat – urządzenie umożliwiające wypłatę gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych czynności przy użyciu karty;

  4. blokada karty (zastrzeżenie karty) - unieważnienie karty przez Bank zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Umową lub Regulaminem;

  5. czasowa blokada karty – czynność dokonywana przez Bank lub na wniosek Posiadacza rachunku/Użytkownika karty polegająca na czasowym wstrzymaniu możliwości dokonywania transakcji autoryzowanych;

  6. CVV2/CVC2 – trzycyfrowy numer umieszczony na rewersie karty, używany do autoryzacji transakcji podczas dokonywania płatności bez fizycznego użycia karty, w szczególności do dokonywania transakcji na odległość, np. poprzez Internet, telefon;

  7. dostępne środki – saldo rachunku (do którego zostały wydane karty) powiększone o ewentualne środki z tytułu przyznanych kredytów, do wysokości których Posiadacz rachunku/Użytkownik karty w ramach dostępnych limitów może dokonywać transakcji;

  8. duplikat karty – kolejny egzemplarz karty z takim samym numerem i datą ważności, jak w karcie dotychczas użytkowanej;

  9. dzień roboczy – każdy dzień z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;

  10. Hasło 3D Secure – przesyłane – w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty numer telefonu komórkowego – jednorazowe hasło służące do identyfikacji Posiadacza rachunku/Użytkownika karty i akceptacji jego dyspozycji w ramach potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure;

  11. Infolinia Banku – obsługa klienta świadczona przez Bank BPS S.A. drogą telefoniczną, faksową lub pocztą elektroniczną (e-mail);

  12. karta debetowa/karta – międzynarodowa karta debetowa Visa, wydawana przez Bank;

  13. kod PIN (Personal Identification Number) - 4-cyfrowy poufny numer, który łącznie z danymi zawartymi na karcie służy do elektronicznej identyfikacji Użytkownika karty, przypisany do danej karty i znany tylko Użytkownikowi karty;

  14. kurs walutowy - kurs wymiany, ogłaszany przez Bank, stosowany do przeliczania walut, dostępny w każdej placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku. Kurs walutowy może ulegać zmianom w ciągu dnia roboczego;

  15. limit transakcyjny – kwota, do wysokości której Posiadacz rachunku/ Użytkownik karty może dokonywać transakcji gotówkowych lub bezgotówkowych w ciągu jednego dnia. Wysokość limitu ustalona jest osobno dla każdej z wymienionych transakcji;

  16. organizacja płatnicza – międzynarodowa organizacja zajmująca się rozliczaniem transakcji dokonywanych przy użyciu kart wydanych w ramach danej organizacji; Bank wydaje karty w ramach organizacji Visa;

  17. placówka Banku – oddział lub inna placówka Banku;

  18. portal kartowywww.kartosfera.pl, system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Posiadaczowi rachunku/Użytkownikowi karty do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej;

  19. Posiadacz rachunku – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Bankiem umowę; w przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku rozumie się każdego ze Współposiadaczy rachunku;

  20. rachunek bankowy/rachunek – rachunek bieżący lub pomocniczy, prowadzony przez Bank w złotych polskich;

  21. Regulamin - „Regulamin kart debetowych business” Banku Spółdzielczego w Pieńsku;

  22. strona internetowa Banku – www.bspiensk.pl, strona na której dostępne są m.in. aktualne wersje Regulaminu oraz Taryfy opłat i prowizji;

  23. system bankowości elektronicznej – system bankowości internetowej umożliwiający samoobsługowy dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku oraz dostęp do innych produktów bankowych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej;

  24. Taryfa opłat i prowizji – obowiązująca w BankuTaryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Pieńsku dla Klientów instytucjonalnych”;

  25. terminal POS (Point of Sale) – urządzenie elektroniczne umożliwiające dokonywanie operacji zapłaty przy użyciu karty;

  26. transakcja płatnicza – zainicjowana przez Zleceniodawcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych, w tym:

 1. transakcja bezgotówkowa (stykowa) – płatność za nabywane towary i usługi przy fizycznym użyciu karty w placówce handlowo-usługowej, jak również transakcja na odległość dokonywana bez fizycznego użycia karty, w szczególności zrealizowana za pośrednictwem Internetu lub telefonu;

 2. transakcja gotówkowa – wypłata gotówki w ramach usługi cash back, w bankomatach, bankach lub w innych uprawnionych jednostkach, oznaczonych logiem organizacji płatniczej umieszczonym na karcie;

 3. transakcja internetowa – transakcja bezgotówkowa dokonana na odległość w Internecie;

 1. Umowa – Umowa o współpracy w zakresie produktów bankowych Banku regulująca wzajemne zasady i warunki współpracy w zakresie produktów w niej wskazanych;

 2. usługa cash back – usługa na terminalu POS polegająca na wypłacie gotówki z kasy sklepu przy okazji płatności kartą za towary i usługi; usługa ta jest dostępna tylko na terenie Polski;

 3. Użytkownik karty – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, upoważniona przez Posiadacza rachunku do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz transakcji płatniczej kartą oraz zarządzania dziennymi limitami transakcyjnymi w odniesieniu do swojej karty, której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie karty i, która złożyła podpis na rewersie karty lub sam Posiadacz rachunku;

 4. wniosek - wniosek o wydanie karty;

 5. zabezpieczenie 3D Secure/3D Secure – sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;

 6. Zleceniodawca – podmiot zlecający dokonanie transakcji płatniczej.  1. Karta jest własnością Banku.

  2. Karta debetowa jest wydawana do rachunków bankowych zgodnie
   z aktualnie obowiązującą ofertą Banku, dostępną w Taryfie opłat i prowizji, placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.

  3. Karta debetowa umożliwia dostęp do środków na rachunkach bankowych poprzez dokonywanie transakcji płatniczych.

  4. Karta wydawana jest Posiadaczowi rachunku lub osobie fizycznej upoważnionej przez Posiadacza rachunku do dokonywania operacji kartą debetową w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku,
   z wyłączeniem osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych.

  5. Posiadacz rachunku wnioskując o wydanie karty dla Użytkownika karty, daje mu upoważnienie do dysponowania, przy użyciu karty, środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym oraz zarządzania dziennymi limitami transakcyjnymi w odniesieniu do swojej karty.

  6. Do jednego rachunku może być wydana dowolna liczba kart , przy czym jednemu Użytkownikowi karty wydawany jest jeden typ karty. 1. Wydawanie karty
  1. Warunkiem wydania karty jest posiadanie rachunku w Banku oraz podpisanie przez strony Umowy.

  2. Karta debetowa wydawana jest na wniosek Posiadacza rachunku, który jest złożony:

   1. osobiście w placówce Banku prowadzącej rachunek i podpisany w obecności pracownika Banku zgodnie z kartą wzorów podpisów. Na wniosku o kartę dla Użytkownika karty podpis składa również przyszły Użytkownik karty, który stanowi wzór podpisu obowiązujący w Banku; 1. Najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia papierowego wniosku Posiadacz rachunku/Użytkownik karty, któremu Bank postanowił wydać kartę, otrzymuje kod PIN, przesłany pocztą na wskazany we wniosku adres korespondencyjny. Otrzymanie kodu PIN upoważnia Posiadacza rachunku/Użytkownika karty do odbioru karty w placówce Banku.

 2. W przypadku nieotrzymania koperty zawierającej kod PIN w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub stwierdzenia uszkodzeń koperty zawierającej kod PIN umożliwiających odczytanie tego numeru przez inne osoby lub gdy kod PIN jest nieczytelny, Posiadacz rachunku/Użytkownik karty powinien niezwłocznie powiadomić placówkę Banku prowadzącą rachunek, która wystąpi o wygenerowanie nowego kodu PIN do karty.

 3. Posiadacz rachunku/Użytkownik karty odbiera kartę osobiście, podpisując ją w obecności pracownika Banku. Podpis musi być zgodny ze wzorem podpisu złożonym w Banku. Podpis złożony na karcie jest wzorem dla wszystkich placówek handlowo-usługowych akceptujących karty, umożliwiającym autoryzacje transakcji przy użyciu karty.

 4. W przypadku złożenia na karcie podpisu, który nie mieści się na pasku lub różni się od wzoru podpisu złożonego w Banku, procedura wydania karty zostanie powtórzona, a kosztami związanym z wydaniem duplikatu karty zostanie obciążony Posiadacz rachunku zgodnie z Taryfą opłat i prowizji.

 5. Bank wydaje kartę jako nieaktywną w środowisku elektronicznym. Kartę można aktywować wybierając jedną z poniższych metod:

   1. dokonanie transakcji lub innej operacji w bankomacie z użyciem poprawnego kodu PIN;

   2. za pośrednictwem Infolinii Banku pod numer + 48 86 215 50 00;

   3. za pośrednictwem portalu kartowego.

 6. Okres ważności karty wynosi 36 miesięcy, podany jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu miesiąca wskazanego na karcie.

 7. Wznowioną kartę Posiadacz rachunku/Użytkownik karty odbiera osobiście w placówce Banku.

 8. Po wznowieniu karty numer karty i kodu PIN nie ulegają zmianie.

 9. Po otrzymaniu wznowionej karty Posiadacz rachunku/ Użytkownik karty jest zobowiązany do:

 1. podpisania karty zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku;

 2. zniszczenia karty poprzednio używanej poprzez uszkodzenie lub przecięcie paska magnetycznego i mikroprocesora.

 1. Wznowiona karta jest nieaktywna. W celu aktywowania karty wznowionej należy wybrać jedną z metod opisanych w ust. 5. 1. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia karty Posiadacz rachunku może zwrócić się do Banku z wnioskiem o wydanie duplikatu karty.

 2. Posiadacz rachunku/Użytkownik karty może odebrać duplikat karty w Banku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożony został przez Posiadacza rachunku stosowny wniosek.

 3. Zmiana danych personalnych Posiadacza rachunku/Użytkownika karty lub nazwy Posiadacza rachunku zawartych na karcie powoduje wydanie duplikatu karty lub nowej karty, z zastrzeżeniem ust. 4.

 4. Poinformowanie Banku przez Posiadacza rachunku o zmianach określonych w ust. 3 na co najmniej 45 dni przed końcem okresu ważności karty powoduje, że karta wznowiona będzie zawierała nowe dane. 1. W przypadku rezygnacji z użytkowania karty w okresie jej ważności, Posiadacz rachunku powinien zgłosić to pisemnie w placówce Banku, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy w zakresie postanowień dotyczących kart, z zastrzeżeniem ust. 2. W przypadku niezgłoszenia do Banku rezygnacji z karty, ewentualne opłaty za kartę będą naliczane zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji.

 2. W przypadku wydania większej ilości kart do rachunku, wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, dotyczy tylko karty objętej rezygnacją.

 3. W przypadku rezygnacji z użytkowania karty w okresie jej ważności, Użytkownik karty powinien poinformować o tym fakcie Posiadacza rachunku, który następnie powinien poinformować o tym pisemnie placówkę Banku, zgodnie z ust. 1.

 4. Niezłożenie przez Posiadacza rachunku rezygnacji z używania karty wydanej dla siebie lub dla Użytkownika karty w terminie 45 dni przed upływem okresu ważności karty, powoduje automatyczne wydanie karty wznowionej, tj. następnej karty na kolejny okres. 1. Użytkowanie karty 1. Karty może używać wyłącznie osoba, której Bank wydał kartę oraz której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie karty.

 2. Wniosek o wydanie karty, wznowienie i odblokowanie karty składany jest przez Posiadacza rachunku, o ile Umowa nie stanowi inaczej. Składanie reklamacji związanych z użytkowaniem karty zastrzeżone jest dla Posiadacz rachunku.

 3. Posiadacz rachunku/Użytkownik karty jest zobowiązany do:

  1. przechowywania karty i ochrony kodu PIN z zachowaniem należytej staranności, w sposób zabezpieczający przed ich utratą oraz nieprzechowywania karty razem z kodem PIN, ani w żadnej innej formie umożliwiającej skorzystanie z kodu PIN osobom nieupoważnionym;

  2. nieudostępnianie karty i kodu PIN osobom trzecim;

  3. używania numeru CVV2/CVC2 w sposób zabezpieczający przed jego przejęciem i poznaniem przez osoby nieuprawnione;

  4. korzystania z karty zgodnie z niniejszym Regulaminem.


 1. Do każdej nowej karty generowany jest nowy numer PIN.

 2. Numer PIN jest znany wyłącznie Posiadaczowi rachunku/ Użytkownikowi karty.

 3. Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu PIN przy dokonywaniu transakcji spowoduje odmowę transakcji i czasowe zablokowanie karty. Kartę można odblokować tego samego dnia kontaktując się z Infolinią Banku BPS S.A. lub następnego dnia po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN.

 1. Karty debetowe są międzynarodowymi kartami płatniczymi umożliwiającymi Posiadaczowi rachunku/Użytkownikowi karty dokonywanie w kraju i za granicą transakcji:

 1. płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych logiem organizacji płatniczej, w której wydana jest karta;

 2. wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych logiem organizacji płatniczej, w której wydana jest karta;

 3. wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich oznaczonym logiem organizacji płatniczej, w której wydana jest karta;

 4. płatności dokonywanych na odległość, bez fizycznego użycia karty, np. poprzez Internet;

 5. awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą.

 1. Karta umożliwia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wypłatę gotówki w ramach usługi cash back u akceptantów świadczących taką usługę.

 2. Karta umożliwia sprawdzenie salda dostępnych środków na rachunku bankowym oraz zmianę kodu PIN w bankomatach świadczących taką usługę. 1. Posiadacz rachunku/Użytkownik karty debetowej może dokonywać transakcji przy użyciu karty do wysokości dostępnych środków na rachunku, w ramach limitu, jeżeli taki został przez strony lub przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty wskazany, w ramach maksymalnych limitów:

 1. dziennego limitu wypłat gotówki dla rachunku bankowego wynoszącego maksymalnie 30 000 PLN;

 2. dziennego limitu transakcji bezgotówkowych wynoszącego 50 000 PLN, w tym również dla transakcji internetowych;

 3. limitu jednorazowej wypłaty gotówki w ramach usługi cash back wynoszącego 300 PLN; warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie transakcji bezgotówkowej dokonanej na terenie Polski – nie jest możliwa sama wypłata gotówki.

 1. Posiadacz rachunku/Użytkownik karty może zdefiniować dla karty własne dzienne limity transakcyjne, niższe od limitów transakcyjnych określonych przez Bank w ust. 1 pkt 1 i 2 i może je w każdej chwili zmienić poprzez złożenie odrębnej dyspozycji w Banku, jak również wyzerować wybrane limity transakcyjne, jeśli nie będzie korzystał z danego typu transakcji lub ze względów bezpieczeństwa.

 2. Za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku posługiwania się kartą debetową wydaną:

 1. Posiadaczowi rachunku odpowiada on sam;

 2. osobie fizycznej upoważnionej przez Posiadacza rachunku odpowiada Posiadacz rachunku.

 1. Karty debetowej nie wolno używać niezgodnie z prawem,
  w szczególności do realizacji płatności za zabronione towary i usługi.


 1. Wszystkie transakcje gotówkowe z użyciem karty (w bankomacie lub poprzez usługę cash back) są autoryzowane.

 2. Wszelkie dyspozycje wykonania transakcji z użyciem karty będą autoryzowane przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty poprzez jeden z poniższych sposobów:

 1. złożenie podpisu na dowodzie dokonania transakcji płatniczej w niektórych punktach handlowo-usługowych i placówkach banków;

 2. wprowadzenie kodu PIN – w przypadku transakcji płatniczych dokonywanych w punktach handlowo-usługowych, w bankomatach oraz w placówkach banków;

 3. podanie numeru karty oraz daty jej ważności i opcjonalnie kodu CVV2/CVC2 – w przypadku płatności dokonywanych na odległość, np. poprzez Internet oraz dodatkowo Hasła 3D Secure w sytuacji udostępniania przez akceptanta zabezpieczenia 3D Secure;

 1. Hasło 3D Secure generowane jest indywidualnie dla każdej transakcji internetowej. Trzykrotne błędne wprowadzenie Hasła 3D Secure spowoduje zablokowanie wykonania transakcji internetowej. Posiadacz rachunku/Użytkownik karty może odblokować wykonywanie transakcji internetowych tego samego dnia za pośrednictwem Infolinii Banku BPS S.A. bądź w placówce Banku. W przeciwnym wypadku wykonywanie transakcji internetowych zostanie automatycznie odblokowane następnego dnia.

 2. Urządzenia, na które Posiadacz rachunku/Użytkownik karty będzie otrzymywał Hasła 3D Secure powinny być zabezpieczone hasłem dostępu znanym tylko Posiadaczowi rachunku/Użytkownikowi karty.

 3. Podczas realizacji transakcji płatniczych przy użyciu karty może zaistnieć konieczność okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość Posiadacza rachunku/Użytkownika karty. Nieokazanie dokumentu może być powodem odmowy realizacji transakcji płatniczej.

 4. Przy pobieraniu gotówki z bankomatu należy postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

 5. W ramach usługi cash back można jednorazowo wypłacić kwotę, której limit ustala organizacja płatnicza (300 zł dla kart VISA). Kwota limitu może ulec zmianie. Warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie transakcji bezgotówkowej – nie jest możliwa sama wypłata gotówki. 1. Utrata prawa użytkowania karty następuje w przypadku:

 1. upływu okresu ważności karty;

 2. zniszczenia lub uszkodzenia karty;

 3. zastrzeżenia karty;

 4. utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych lub śmierci Posiadacza rachunku/Użytkownika karty, lub utraty bytu prawnego Posiadacza rachunku;

 5. czasowej blokady/blokady karty;

 6. zajęcia rachunku przez organ egzekucyjny;

 7. rezygnacji z karty lub rozwiązania Umowy przez jedną ze stron.

 1. Utrata prawa użytkowania karty nie zwalnia Posiadacza rachunku z obowiązku uregulowania wszelkich należności z tytułu transakcji dokonanych przy jej użyciu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty oraz opłat i prowizji związanych z używaniem karty. 1. Bank ma prawo do blokady karty:

 1. z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty, wymienionych w ust. 2-4;

 2. w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej.

 1. Bank może zablokować kartę w przypadku naruszenia przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty zasad określonych w Regulaminie lub w Umowie.

 2. Bank zablokuje kartę w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty w związku z używaniem karty, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty.

 3. Bank zablokuje kartę w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez osoby trzecie w związku z użyciem karty, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty.

 4. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przy użyciu karty utraconej, Bank zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw tego rodzaju.

 5. Bank informuje telefonicznie Posiadacza rachunku przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po jej zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu karty byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów.

 6. Karta może być czasowo zablokowana przez Bank bądź na wniosek Posiadacza rachunku/Użytkownika karty.

 7. Czasowa blokada karty przez Bank jest dokonywana w przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia karty, celowego wprowadzenia w błąd Banku przez Posiadacza rachunku poprzez podawanie nieprawdziwych informacji we wniosku lub w innych dokumentach związanych z obsługą karty oraz zgłoszenia reklamacji i trwa do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego lub reklamacyjnego.

 8. W przypadku gdy, wniosek o czasową blokadę karty składany jest przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty, powinien on pamiętać o odblokowaniu karty poprzez złożenie pisemnej dyspozycji osobiście w placówce Banku w wyznaczonym w ust. 10 terminie.

 9. Jeżeli w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty o czasowe zablokowanie karty, Posiadacz rachunku/Użytkownik karty nie zgłosi żądania odblokowania karty, karta automatycznie przechodzi w stan blokady stałej, czyli zastrzeżenie karty. 1. W miejsce karty utraconej i zablokowanej Bank, na wniosek Posiadacza rachunku, wydaje kartę z nowym numerem, okresem ważności i kodem PIN.

 2. Karta, która wcześniej została zastrzeżona, nie może być ponownie użyta.

 3. W przypadku utraty lub zgubienia karty za granicą, po zgłoszeniu tego faktu pod numerem telefonu podanym na rewersie karty, Posiadacz rachunku/Użytkownik karty może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym banku uczestniczącym w systemie, w którym wydana była karta. 1. Rozliczanie transakcji
 1. Transakcje płatnicze dokonywane przy użyciu karty w Polsce realizowane są w złotych polskich, a transakcje dokonywane za granicą - w walucie danego kraju.

 1. Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonywane kartami z logo organizacji płatniczej Visa w innej walucie niż waluta rachunku bankowego, przeliczane są na walutę rachunku bankowego według kursu obowiązującego w organizacji płatniczej w dniu rozliczenia transakcji i powiększone są o prowizję Banku za przewalutowanie zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji, a następnie informacja o tej kwocie przekazywana jest do Banku w celu rozliczenia. Kursy, po których transakcje przeliczane są przez Visa na walutę rachunku bankowego, dostępne są na stronie internetowej organizacji Visa Europe.

 2. Transakcje dokonywane kartą rozliczane są na rachunku bankowym najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu przez Bank z organizacji płatniczej informacji o rozliczeniu danej transakcji płatniczej.

 3. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do utrzymywania na rachunku środków pieniężnych w wysokości zapewniającej pokrycie kwot transakcji płatniczych dokonanych wszystkimi kartami wydanymi w ramach tego rachunku, a także stosownych opłat i prowizji, wynikających z Taryfy opłat i prowizji.

 4. W przypadku dokonania transakcji płatniczych powodujących przekroczenie limitu dostępnych środków na rachunku bankowym, Bank stosuje odpowiednio przepisy zawarte w "Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych".

 5. Bank nie udziela akceptacji w przypadku próby dokonania transakcji:

 1. której kwota przekracza wartość dostępnych środków lub wartość limitu transakcyjnego;

 2. przy użyciu karty zastrzeżonej lub czasowo zablokowanej;

 3. kartą, której kod PIN jest zablokowany;

 4. kartą, do której utracono prawo użytkowania. 1. Reklamacje
 1. Posiadacz rachunku ma prawo zgłaszać reklamacje związane z zaksięgowaniem na rachunku transakcji dokonanych przy użyciu karty.

 2. W miarę możliwości do reklamacji winny być dołączone kopie dowodów dokonania transakcji.

 3. Bank zobowiązany jest przyjąć reklamację i w terminie 30 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji poinformować Posiadacza rachunku o wyniku jej rozpatrzenia lub o przekazaniu reklamacji do organizacji rozliczających transakcje VISA.

 4. W przypadku reklamacji wymagającej zwrócenia się do instytucji zewnętrznej/współpracującej lub o przekazaniu reklamacji do organizacji rozliczających transakcje VISA, Bank dopuszcza możliwość warunkowego uznania rachunku, do którego została wydana karta, kwotą reklamowanej transakcji do czasu zakończenia procesu reklamacyjnego. W takim przypadku termin na rozpatrzenie reklamacji nie powinien być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Bank reklamacji.

 5. Jeśli reklamacja, o której mowa w ust. 4 zostanie uznana za niezasadną, Bank obciąży Posiadacza rachunku kwotą reklamowanej transakcji wraz z ewentualną prowizją dotyczącą reklamowanej transakcji.

 6. W przypadku reklamowania transakcji dokonanych kartą skradzioną, wskazane jest złożenie przez Posiadacza rachunku lub Użytkownika karty doniesienia o popełnieniu przestępstwa na Policję oraz załączenie do reklamacji oświadczenia o okolicznościach kradzieży karty i dokumentu z Policji. 1. Ubezpieczenie karty
 1. Bank oferuje dla kart debetowych pakiet ubezpieczeń Bezpieczna Karta w formie usług dodanych do karty bez dodatkowych opłat.

 2. Każda karta wydana przez Bank jest objęta ubezpieczeniem w ramach pakietu Bezpieczna Karta.

 3. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie podpisania Umowy, przy czym nie wcześniej niż po spełnieniu warunków zawartych w Szczegółowych Warunkach Ubezpieczenia („SWU”).

 4. W przypadku zmian w SWU, aktualny tekst dostępny jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku. 1. Ochrona karty
 1. Utratę, kradzież, przywłaszczenie lub nieuprawnione użycie karty, jak również nieuprawniony do niej dostęp Posiadacz rachunku/Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jeden z niżej podanych sposobów:

  1. telefonicznie poprzez Infolinię Banku pod numerem +48 86 215 50 50;

  2. osobiście w placówce Banku;

  3. za pośrednictwem portalu kartowego;

  4. za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828.

 1. W celu zarejestrowania powyższego zawiadomienia, Posiadacz rachunku/Użytkownik karty powinien podać przyjmującemu zgłoszenie wszystkie niezbędne dane pozwalające na identyfikację karty.

 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty. 1. Opłaty i prowizje
 1. Za czynności związane z realizacją Umowy, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą Taryfa opłat i prowizji.

 2. Obowiązująca Posiadacza Rachunku Taryfa opłat i prowizji może ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy polegającej na podwyższeniu opłat lub prowizji.

 3. Zmiana stawek opłat lub prowizji, o której mowa w ust. 2, może nastąpić w przypadku:

 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie w jakim zmiana ta wpływa na wykonanie Umowy;

 2. wzrostu, o co najmniej 5%, cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do wartości z daty ostatniej zmiany Taryfy opłat i prowizji w zakresie zmienianych pozycji, wyrażanego wskaźnikiem średniorocznym ogłaszanym przez Prezesa GUS;

 3. wzrostu cen usług świadczonych przez podmioty współpracujące z Bankiem przy wykonywaniu czynności bankowych.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, Bank może podjąć decyzję o podniesieniu opłat lub prowizji maksymalnie o skumulowaną wartość wzrostu cen towarów i usług.

 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, Bank może podjąć decyzję o podniesieniu opłat lub prowizji proporcjonalnie do wzrostu cen.

 3. Zmiana Taryfy opłat i prowizji polegająca na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych, jak również wynikająca z wprowadzenia nowych produktów lub usług świadczonych przez Bank, możliwa jest w każdym czasie i nie jest uzależniona od wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 3.

 4. Jeżeli wprowadzane zmiany opłat lub prowizji obejmują czynności, które są lub mogą być wykonywane w związku z Umową, Bank informuje, w sposób ustalony w Umowie, Posiadacza rachunku o zakresie wprowadzanych zmian.

 5. Aktualna Taryfa opłat i prowizji dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku. 1. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

  1. zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego;

  2. konieczność wprowadzenia nowej interpretacji przepisów regulujących działalność sektora bankowego bądź świadczenie przez Bank usług wynikających z orzeczeń sądów, w tym sądów UE;

  3. zarządzenia Prezesa NBP, uchwały i rekomendacje KNF, decyzje UOKiK lub innych właściwych w tym zakresie organów lub urzędów kontrolnych, w tym organów i urzędów UE;

  4. zmiany w produktach Banku, lub

  5. podwyższenie poziomu świadczenia przez Bank usług, bądź czynności bankowych.

 1. Bank może powiadomić o zmianach, o których mowa w ust. 1:

 1. poprzez zamieszczenie zmian na wyciągu bankowym z rachunku doręczanym Posiadaczowi rachunku w sposób ustalony w Umowie, lub

 2. poprzez przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres
  e-mail Posiadacza rachunku – w przypadku uprzedniej zgody Posiadacza rachunku na przesyłanie przez Bank korespondencji w formie elektronicznej oraz podania przez Posiadacza rachunku adresu e-mail do komunikacji z Bankiem, lub

 3. poprzez dostarczenie wiadomości Posiadaczowi rachunku w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej – w przypadku aktywowania przez Posiadacza rachunku dostępu do tego systemu, lub

 4. listownie na wskazany przez Posiadacza rachunku adres do korespondencji, lub

 5. na adres Posiadacza rachunku znajdujący się w dokumentacji rachunku w przypadku, gdy Posiadacz rachunku złożył dyspozycję o niewysyłaniu mu korespondencji.W przypadku reklamacji oraz zestawienia transakcji Bank postępuje zgodnie z przepisami zawartymi w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy: ustawa Prawo bankowe, ustawa Prawo dewizowe, ustawa o usługach płatniczych i Kodeks cywilny.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pieńsku
Regulamin obowiązuje od 01.12.2015 r.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna