Kardiochirurgii I. Informacje ogólnePobieranie 87,9 Kb.
Data04.02.2018
Rozmiar87,9 Kb.

REGULAMIN

KONKURSU OFERT

na świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie:
kardiochirurgii
I. Informacje ogólne


 1. Konkurs ofert przeprowadzony jest na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654) oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy wskazane w pkt. 1.


II. Słowniczek pojęć
1. Ilekroć w Regulaminie oraz załącznikach do niego jest mowa o:
a) Udzielającym Zamówienie – rozumie się przez to Śląskie Centrum Chorób Serca
w Zabrzu,

b) przedmiocie konkursu ofert – rozumie się przez to wykonywanie świadczeń zdrowotnych


z zakresu: chorób wewnętrznych lub kardiologii, diabetologii, kardiochirurgii, chirurgii klatki piersiowej, kardiochirurgii i chirurgii dzieci, chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii lub kardiologii dziecięcej, neonatologii radiodiagnostyki, kardiochirurgii
i transplantologii klinicznej, nefrologii, patomorfologii, chirurgii stomatologicznej, chorób płuc,

c) formularzu oferty – rozumie się przez to obowiązujący formularz oferty przygotowany


przez Udzielającego Zamówienie, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

d) załączniku do oferty – rozumie się przez to obowiązujący formularz będący załącznikiem do formularza oferty zgodnie z wybranym ZAKRESEM przygotowany przez Udzielającego Zamówienie, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,

d) umowie – rozumie się przez to umowy zgodne ze wzorem opracowanym przez
Udzielającego Zamówienie stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,

e) Oferencie – uprawnione do składania ofert podmioty, wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy


z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
III. Opis przedmiotu zamówienia


 1. Przedmiotem postępowania konkursowego (zamówienia) jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:


ZAKRES 1

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu kardiochirurgii, z przynajmniej 8-letnim doświadczeniem i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiochirurgii i transplantologii dorosłych i dzieci, wykonującym rocznie ponad 1300 operacji serca i około 30 transplantacji serca

Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. - nadzór i koordynacja pracy w Poradni Kardiochirurgicznej,

 2. - samodzielne wykonywanie operacji kardiochirurgicznych w liczbie powyżej
  50 operacji serca w krążeniu pozaustrojowym rocznie lub nie mniej niż 150 operacji
  w ciągu ostatnich 5 lat,


- konsultacje kardiochirurgiczne chorych,

- kwalifikacja chorych do leczenia operacyjnego,

- opieka przed- i pooperacyjna nad chorymi po operacji serca,

- prowadzenie dokumentacji chorego zgodnie z obowiązującymi przepisami
i wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora.

ZAKRES 2

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu kardiochirurgii, z przynajmniej 8-letnim doświadczeniem i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiochirurgii i transplantologii dorosłych i dzieci, wykonującym rocznie ponad 1300 operacji serca i około 30 transplantacji serca

Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. - nadzór i koordynacja programu małoinwazyjnych operacji kardiochirurgicznych,

 2. - samodzielne wykonywanie operacji kardiochirurgicznych w liczbie powyżej 50 operacji serca w krążeniu pozaustrojowym rocznie lub nie mniej niż 150 operacji w ciągu ostatnich
  5 lat,


- konsultacje kardiochirurgiczne chorych,

- kwalifikacja chorych do leczenia operacyjnego,

- opieka przed- i pooperacyjna nad chorymi po operacji serca,

- prowadzenie dokumentacji chorego zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora.
ZAKRES 3

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu kardiochirurgii, z przynajmniej 8-letnim doświadczeniem i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiochirurgii i transplantologii dorosłych i dzieci, wykonującym rocznie ponad 1300 operacji serca i około 30 transplantacji serca

Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. - nadzór i koordynacja programu MIDCAB, TECAB i zabiegów hybrydowych,

 2. - samodzielne wykonywanie operacji kardiochirurgicznych w liczbie powyżej 50 operacji serca w krążeniu pozaustrojowym rocznie lub nie mniej niż 150 operacji w ciągu ostatnich
  5 lat,


- konsultacje kardiochirurgiczne chorych,

- kwalifikacja chorych do leczenia operacyjnego,

- opieka przed- i pooperacyjna nad chorymi po operacji serca,

- prowadzenie dokumentacji chorego zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora.
ZAKRES 4

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu kardiochirurgii, z przynajmniej 8-letnim doświadczeniem i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiochirurgii i transplantologii dorosłych i dzieci, wykonującym rocznie ponad 1300 operacji serca i około 30 transplantacji serca

Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

a) - dyspozycyjność w opiece nad pacjentami po przeszczepie płuc

b) - samodzielne wykonywanie operacji kardiochirurgicznych w liczbie powyżej 50 operacji serca w krążeniu pozaustrojowym rocznie lub nie mniej niż 150 operacji w ciągu ostatnich
5 lat,


- konsultacje kardiochirurgiczne chorych,

- kwalifikacja chorych do leczenia operacyjnego,

- opieka przed- i pooperacyjna nad chorymi po operacji serca,

- prowadzenie dokumentacji chorego zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora.
ZAKRES 5

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu kardiochirurgii, z przynajmniej 8-letnim doświadczeniem i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiochirurgii i transplantologii dorosłych i dzieci, wykonującym rocznie ponad 1300 operacji serca i około 30 transplantacji serca

Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. - nadzór i koordynacja programu endowaskularnego leczenia tętniaków aorty,

 2. - samodzielne wykonywanie operacji kardiochirurgicznych w liczbie powyżej 50 operacji serca w krążeniu pozaustrojowym rocznie lub nie mniej niż 150 operacji w ciągu ostatnich
  5 lat,


- konsultacje kardiochirurgiczne chorych,

- kwalifikacja chorych do leczenia operacyjnego,

- opieka przed- i pooperacyjna nad chorymi po operacji serca,

- prowadzenie dokumentacji chorego zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora.
ZAKRES 6

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu kardiochirurgii, z przynajmniej 8-letnim doświadczeniem i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiochirurgii i transplantologii dorosłych i dzieci, wykonującym rocznie ponad 1300 operacji serca i około 30 transplantacji serca

Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. - nadzór i koordynacja programów mechanicznego wspomagania krążenia sztucznych komór,

 2. - samodzielne wykonywanie operacji kardiochirurgicznych w liczbie powyżej 50 operacji serca w krążeniu pozaustrojowym rocznie lub nie mniej niż 150 operacji w ciągu ostatnich
  5 lat,


- konsultacje kardiochirurgiczne chorych,

- kwalifikacja chorych do leczenia operacyjnego,

- opieka przed- i pooperacyjna nad chorymi po operacji serca,

- prowadzenie dokumentacji chorego zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora.
ZAKRES 7

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu kardiochirurgii, z przynajmniej 8-letnim doświadczeniem i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiochirurgii i transplantologii dorosłych i dzieci, wykonującym rocznie ponad 1300 operacji serca i około 30 transplantacji serca

Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. - nadzór i koordynacja programu wrodzonych wad serca oraz programu ECMO,

 2. - samodzielne wykonywanie operacji kardiochirurgicznych w liczbie powyżej 50 operacji serca w krążeniu pozaustrojowym rocznie lub nie mniej niż 150 operacji w ciągu ostatnich
  5 lat,


- konsultacje kardiochirurgiczne chorych,

- kwalifikacja chorych do leczenia operacyjnego,

- opieka przed- i pooperacyjna nad chorymi po operacji serca,

- prowadzenie dokumentacji chorego zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora.
ZAKRES 8

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu kardiochirurgii, z przynajmniej 8-letnim doświadczeniem i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiochirurgii i transplantologii dorosłych i dzieci, wykonującym rocznie ponad 1300 operacji serca i około 30 transplantacji serca

Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. - nadzór i koordynacja programu transplantacji serca u dzieci i dorosłych oraz programu TAVI,

 2. - samodzielne wykonywanie operacji kardiochirurgicznych w liczbie powyżej 50 operacji serca w krążeniu pozaustrojowym rocznie lub nie mniej niż 150 operacji w ciągu ostatnich
  5 lat,


- konsultacje kardiochirurgiczne chorych,

- kwalifikacja chorych do leczenia operacyjnego,

- opieka przed- i pooperacyjna nad chorymi po operacji serca,

- prowadzenie dokumentacji chorego zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora.
ZAKRES 9

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu kardiochirurgii, z przynajmniej 8-letnim doświadczeniem i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiochirurgii i transplantologii dorosłych i dzieci, wykonującym rocznie ponad 1300 operacji serca i około 30 transplantacji serca

Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. - nadzór i koordynacja programu videotorakoskopowej ablacji,

 2. - samodzielne wykonywanie operacji kardiochirurgicznych w liczbie powyżej 50 operacji serca w krążeniu pozaustrojowym rocznie lub nie mniej niż 150 operacji w ciągu ostatnich
  5 lat,


- konsultacje kardiochirurgiczne chorych,

- kwalifikacja chorych do leczenia operacyjnego,

- opieka przed- i pooperacyjna nad chorymi po operacji serca,

- prowadzenie dokumentacji chorego zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora.
ZAKRES 10

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu kardiochirurgii, z przynajmniej 8-letnim doświadczeniem i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiochirurgii i transplantologii dorosłych i dzieci, wykonującym rocznie ponad 1300 operacji serca i około 30 transplantacji serca

Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. - samodzielne wykonywanie operacji kardiochirurgicznych w liczbie powyżej 50 operacji serca w krążeniu pozaustrojowym rocznie lub nie mniej niż 150 operacji w ciągu ostatnich
  5 lat,


- konsultacje kardiochirurgiczne chorych,

- kwalifikacja chorych do leczenia operacyjnego,

- opieka przed- i pooperacyjna nad chorymi po operacji serca,

- prowadzenie dokumentacji chorego zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora.
ZAKRES 11

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu kardiochirurgii, z przynajmniej 8-letnim doświadczeniem i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiochirurgii i transplantologii dorosłych i dzieci, wykonującym rocznie ponad 1300 operacji serca i około 30 transplantacji serca

Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. - prowadzenie złożonych zabiegów kardiochirurgicznych,

 2. - samodzielne wykonywanie operacji kardiochirurgicznych w liczbie powyżej 50 operacji serca w krążeniu pozaustrojowym rocznie lub nie mniej niż 150 operacji w ciągu ostatnich
  5 lat,


- konsultacje kardiochirurgiczne chorych,

- kwalifikacja chorych do leczenia operacyjnego,

- opieka przed- i pooperacyjna nad chorymi po operacji serca,

- prowadzenie dokumentacji chorego zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora.
ZAKRES 12

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu kardiochirurgii, z przynajmniej 8-letnim doświadczeniem i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiochirurgii i transplantologii dorosłych i dzieci, wykonującym rocznie ponad 1300 operacji serca i około 30 transplantacji serca

Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. - organizacja ruchu pacjentów w Poradni Kardiochirurgicznej

 2. - samodzielne wykonywanie operacji kardiochirurgicznych w liczbie powyżej 50 operacji serca w krążeniu pozaustrojowym rocznie lub nie mniej niż 150 operacji w ciągu ostatnich
  5 lat,


- konsultacje kardiochirurgiczne chorych,

- kwalifikacja chorych do leczenia operacyjnego,

- opieka przed- i pooperacyjna nad chorymi po operacji serca,

- prowadzenie dokumentacji chorego zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora.


 1. Umowa zostanie zawarta na okres od 1.04.2012 r. do 31.03.2013 r.

 2. Szczegółowe warunki wykonywania świadczeń określają odpowiednie przepisy,
  a w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz postanowienia umów zawartych przez Udzielającego Zamówienie z Narodowym Funduszem Zdrowia.


IV. Złożenie oferty


 1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie oferty alternatywnej powoduje odrzucenie ofert.

 2. Korespondencja dotycząca konkursu powinna być kierowana przez Oferenta na adres:


Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9

41-800 Zabrze
z dopiskiem na kopercie:
Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych udzielanych

przez lekarzy specjalistów zgodnie z ZAKRESEM nr …..


 1. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu otwarcia ofert.

 2. Informację o odwołaniu konkursu lub przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert Udzielający Zamówienia zamieszcza na stronie www.sccs.pl w zakładce KONKURSY
  i PRACA.

 3. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie, na formularzu oferty udostępnionym przez Udzielającego Zamówienia.

 4. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

 5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami wymaganymi niniejszym Regulaminem.

 6. Oferta oraz wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez Oferenta lub osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa złożonego w formie pisemnej i dołączonego
  do oferty.

 7. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu poprawnego wraz z datą dokonania poprawki.

 8. Oferent może wycofać złożoną ofertę, nie później jednak niż przed upływem terminu składania ofert.


V. Wymagania dla Oferenta


 1. Wymagane dokumenty:

 1. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopia specjalizacji, kserokopia prawa wykonywania zawodu),

 2. wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

 3. zaświadczenie z Okręgowej Izby Lekarskiej o wpisie do rejestru praktyk lekarskich lub wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

 4. polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC,

 5. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zadań lekarza.


VI. Informacje dodatkowe


 1. Świadczenia zdrowotne będą wykonywane w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

 2. Świadczenia zdrowotne będą udzielane według ustalonego harmonogramu przez Udzielającego Zamówienie.

 3. Oferent przedstawi w ofercie proponowaną cenę za świadczenie usług zdrowotnych zgodnie
  z wybranym ZAKRESEM stanowiącym integralną część oferty. W przypadku zawarcia umowy Oferentowi w stosownym ZAKRESIE będzie również przysługiwało wynagrodzenie za faktycznie wykonane zadania: udział w zabiegu przeszczepu, udział w zabiegu wszczepienia systemu sztucznego wspomagania serca oraz wdrażanie wspomagania oddychania i krążenia u dzieci i dorosłych (ECMO wyjazdowe) wedle odrębnych zapisów dotyczących stawek aktualnie obowiązujących u Udzielającego Zamówienie w stosunku do pracowników.

 4. W oparciu o proponowane przez Przyjmującego Zamówienie ceny zadań oraz przewidywaną ilość wykonanych przez Przyjmującego Zamówienie w okresie trzymiesięcznym zadań, Udzielający Zamówienie określi miesięczne wynagrodzenie szacunkowe rozliczane zgodnie
  z Załącznikiem nr 1 do umowy.

 5. Jeżeli oferta dotyczyć będzie udzielania porad w Poradni, Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo do jednostronnego określenia maksymalnego limitu porad jakie Przyjmujący Zamówienie będzie zobowiązany wykonać.


VII. Miejsce i termin składania ofert, termin związania ofertą


 1. Ofertę z dopiskiem Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych udzielanych przez lekarzy specjalistów zgodnie z ZAKRESEM nr … należy składać w Kancelarii – budynek B, II piętro, pokój 2C12 lub przesłać na adres: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze.

 2. Termin składania ofert upływa dnia 30 marca 2012 r. o godzinie 9:00

 3. Wszelkich informacji w zakresie prowadzonego postępowania konkursowego udziela Dział Spraw Pracowniczych – tel. (32) 373 37 60.

 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.


VIII. Komisja konkursowa


 1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający Zamówienia powoła Komisję konkursową w składzie 4 członków i wyznaczy spośród nich przewodniczącego.

 2. Członkiem komisji nie może być osoba podlegająca wyłączeniu z udziału w komisji, tj. małżonek Oferenta oraz jego krewny i powinowaty do drugiego stopnia, osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej, osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.


IX. Miejsce i termin otwarcia ofert, przebieg konkursu


 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego Zamówienia w dniu 30 marca
  2012 r. o godzinie 14:00
  w budynku B – Sala Konferencyjna przy Sekretariacie Ekonomicznym.


X. Odrzucenie oferty


 1. Odrzuca się ofertę:

  1. złożoną po terminie

  2. zawierającą nieprawdziwe informacje

  3. jeżeli Oferent nie podał ceny świadczeń opieki zdrowotnej

  4. jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

  5. jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

  6. jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną

  7. jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych
   w przepisach prawa oraz warunków określonych w niniejszym postępowaniu.

 2. W przypadku gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Komisja wzywa Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.


XI. Unieważnienie postępowania


 1. Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu unieważnia postępowanie
  w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej jeżeli:

 1. nie wpłynęła żadna oferta

 2. wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu

 3. odrzucono wszystkie oferty

 4. kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w niniejszym postępowaniu

 5. nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie pacjentów, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 1. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu Komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.


XII. Kryteria oceny oferty


 1. Kryterium oceny ofert – cena 100%

 2. Celem konkursu jest wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Oferenta, który zaproponuje najniższą cenę.

 3. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne z zakresu kardiochirurgii.

 4. zgodnie z zakresem świadczeń wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę, przy czym miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest siedziba Udzielającego Zamówienie.


XIII. Rozstrzygnięcie konkursu ofert


 1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłoszone zostanie w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert na stronie internetowej, z podaniem nazwy Oferenta i jego adresu.

 2. Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego Udzielający Zamówienia wskaże termin i miejsce zawarcia umowy.


XIV. Środki odwoławcze przysługujące Oferentom
Na podstawie art. 153 oraz 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:


  1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

  2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.

  3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania
   i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

  4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

  5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie.

  6. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja powtarza zaskarżoną czynność.

  7. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

  8. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.


XV. Załączniki


 1. Zał. nr 1 - formularz oferty

 2. Zał. nr 2 - załączniki do oferty

 3. Zał. nr 3 - projekty umów©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna