Kancelaria Doradztwa Finansowego „tbsolutionPobieranie 40,53 Kb.
Data20.12.2019
Rozmiar40,53 Kb.

ORGANIZATOR

Kancelaria Doradztwa Finansowego „TBSolution”

Al.Jana Pawła II 61/24; 01-031 Warszawa

Tel/fax.:+48 (prefix) 22 636 77 46; +48 600 483 263

www.tbsolution.pl;  e-mail: tbakalarski@tbsolution.pl

NIP: 522-124-28-33

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprezentować program kształcenia zawodowego służb finansowo-księgowych w zakresie rachunkowości i finansów jednostek sektora finansów publicznych w temacie:


Aktualne problemy związane z wdrażaniem nowych przepisów o sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych na tle niedostosowanych do tych zmian przepisów o rachunkowości dla jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i budżetów jednostek samorządu terytorialnegoSzkolenie prowadzone przez P. Barbarę BakalarskąAdresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone wyłącznie dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych finansujących kształcenie zawodowe pracowników w całości ze środków publicznych.Data i miejsce szkolenia:

Zajęcia 2 kwietnia 2014 roku (środa) od godz. 10.00 do 16.00 (lancz ok. godz. 12.30)

Warszawa, al. Jerozolimskie 44 (dawny biurowiec Uniwersalu)
Łączny koszt szkolenia:

Dla jednostek sektora finansów publicznych finansujących szkolenie w całości ze środków publicznych (wymagane oświadczenie na formularzu zgłoszeniowym):


Cena za jedną osobę: 395 zł

Cena za jedną osobę w przypadku uczestnictwa 2 osób z jednej instytucji: 385 zł

Cena za jedną osobę w przypadku uczestnictwa 3 lub więcej osób z jednej instytucji: 375 zł
Elementy wliczone w cenę:

Materiały szkoleniowe, lancz, serwis kawowy i napoje


Wykładowca:

Barbara Bakalarska – ekonomista, biegły rewident, ekspert w dziedzinie rachunkowości budżetowej specjalizujący się w tworzeniu zasad rachunkowości budżetowej obowiązujących państwowe i samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze oraz budżet samorządowy.
Członek samorządu zawodowego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wieloletni członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na audytorów wewnętrznych; doświadczony wykładowca na kursach w zakresie rachunkowości i finansów publicznych; autorka wielu publikacji.
Program szkolenia:

 1. Problemy dotyczące zasad wykazywania w nowych sprawozdaniach Rb 27 i Rb 27S danych o dochodach wykonanych – odmiennie w sprawozdaniach jednostek państwowych, odmiennie w sprawozdaniach jednostek samorządowych i odmiennie na kontach księgowych – zasady stworzenia polityki rachunkowości jednostki łączącej te odmienności w celu niedopuszczenia do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 2. Problemy dotyczące wykazywania środków w drodze – inaczej w sprawozdaniach budżetowych, inaczej w sprawozdaniach z operacji finansowych, inaczej w księgach rachunkowych – zasady tworzenia odpowiedniej polityki rachunkowości jednostki eliminującej te rozbieżności.

 3. Zasady wykazywania należności z tytułu dochodów budżetowych, inaczej w sprawozdaniach Rb 27, inaczej w sprawozdaniach 27 S, inaczej w sprawozdaniach z operacji finansowych i różnie w księgach rachunkowych – rola konta 221 i konta 226 oraz konta 840.

 4. Należności po terminie płatności – wpływ ujednoliconych zasad w sprawozdawczości budżetowej i sprawozdań z operacji finansowych na zasady prowadzenia rachunkowości – aktualizacja należności z tytułu dochodów budżetowych.

 5. Problematyka należności długoterminowych i rozkładanych na raty – odmiennie w sprawozdaniach RB 27, odmiennie w sprawozdaniach Rb 27S i odmiennie w sprawozdaniach z operacji finansowych i odmiennie w księgach rachunkowych i bilansie.

 6. Problemy dotyczące wykazywania w sprawozdaniach budżetowych Rb27 i Rb 27S należności z tytułu wydatków budżetowych, w następnych latach budżetowych – problem przekształcania w księgach rachunkowych należności z tytułu wydatków budżetowych w należności z tytułu dochodów budżetowych, a przepisy ustawy o finansach publicznych.

 7. Otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych między latami budżetowymi a problematyka wykazywania w sprawozdaniach budżetowych za styczeń i luty danych o zobowiązaniach księgowanych na początku roku w księgach rachunkowych roku ubiegłego – zasady prezentowania danych zgodnie z księgami, a korekta sprawozdań za okresy poprzednie.

 8. Problemy związane z wykazywaniem wydatków budżetowych – odmiennie w sprawozdaniach Rb 28 i odmiennie w sprawozdaniach Rb 28S – zasady wykazywania niewygasających wydatków.

 9. Problemy związane z wykazywaniem zaangażowania w sprawozdaniach o wydatkach budżetowych – rozbieżność między danymi sprawozdawczymi a danymi księgowymi.

 10. Problemy dotyczące zobowiązań odmiennie w sprawozdaniach budżetowych, odmiennie w sprawozdaniach z operacji finansowych i odmiennie w księgach rachunkowych – zaciąganie zobowiązań przekraczających roczny plan finansowy a naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 11. Problemy dotyczące wykazywania stanu wszystkich rachunków bankowych posiadanych przez jednostkę odmiennie w sprawozdaniach budżetowych i odmiennie w sprawozdaniach z operacji finansowych.

 12. Problem depozytów w sprawozdaniach finansowych – odmiennie na koniec roku i odmiennie za I, II i III kwartał – odmienne pojęcie depozytów w rachunkowości.

 13. Problemy dotyczące uzgodnienia sprawozdania Rb30S z księgami rachunkowymi w zakresie amortyzacji i należności.

 14. Problemy związane z dotrzymaniem terminu przekazania sprawozdań budżetowych, a kompletność danych księgowych na moment sprawozdawczy a korekty sprawozdań.

 15. Zasady podpisywania i przekazywania sprawozdań a osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdań budżetowych i terminowe ich przekazanie.

 16. Problemy dotyczące zmiany zasad kontroli poprawności sprawozdań budżetowych przez jednostki odbierające sprawozdania budżetowe i Ministerstwo Finansów – zasady poprawiania stwierdzonych błędów a problem ujęcia ich w księgach rachunkowych dla zamkniętych okresów sprawozdawczych – problem naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 17. Problemy związane z odejściem od wskazywania kont, z których pozyskuje się dane sprawozdawcze i przejście na opis merytoryczny danych wykazywanych w poszczególnych sprawozdaniach, co praktycznie daje możliwość uzyskania danych sprawozdawczych z innych kont niż do tej pory było to uznawane za obowiązek – problematyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych w tym zakresie po zmianach przepisów sprawozdawczych.

 18. Zmiana częstotliwości sporządzania lub przekazywania sprawozdań poszczególnym odbiorcom.

 19. Zmiany dotyczące wyłącznie sprawozdań jednostek samorządowych: zmiany w zasadach korekty sprawozdań, sprawozdania NDS, sprawozdania o stanach na rachunkach bankowych, sprawozdaniu Rb 30S (m.in. dostosowanie do zmian w księgowaniu amortyzacji).

 20. Problemy dotyczące zmiany sposobu pozyskiwania danych przez jednostki samorządu terytorialnego o udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, a wymogi ustawy o rachunkowości odnośnie dowodu księgowego.

 21. Nowe dane o zobowiązaniach dotyczące wszystkich jednostek sektora finansów publicznych (umowy nienazwane) i brak porównania ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzanymi według nowych zasad.

 22. Nowe dane o wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych oraz nowy katalog jednostek sprawozdawczych w sprawozdaniach z operacji finansowych.

 23. Nowe zasady sporządzania sprawozdań zbiorczych i łącznych budżetowych i z operacji finansowych jednostek a problematyka wykazywania danych jednostek likwidowanych i przekształcanych w ciągu roku budżetowego – odmienność danych na początek i koniec okresu oraz koniec roku budżetowego.

 24. Typowe błędy w ewidencji należności i zobowiązań dotyczących właściwych okresów sprawozdawczych i ich wpływ na rzetelność sprawozdań finansowych, budżetowych i z operacji finansowych.


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna