Kancelaria Doradcy PodatkowegoPobieranie 185,02 Kb.
Data20.02.2019
Rozmiar185,02 Kb.

Wzór wewnętrznych procedur doradcy podatkowego zapobiegających wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

Kancelaria Doradcy Podatkowego

.................................[adres]

dalej: „Kancelaria”

WZÓR WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR DORADCY PODATKOWEGO ZAPOBIEGAJĄCYCH WPROWADZENIU DO OBROTU FINANSOWEGO WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POCHODZĄCYCH Z NIELEGALNYCH LUB NIEUJAWNIONYCH  ŹRÓDEŁ

Na postawie art. 28 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1505) – dalej „ustawa” - ustanawia się niniejszy wzór procedur doradcy podatkowego (dalej: „wzór”).I. Obowiązek rejestracji transakcji i identyfikacji klienta.

A. W związku z treścią art. 8 i 9 ustawy, dotyczących rejestracji transakcji, której okoliczności wskazują, że wartości majątkowe mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (art. 8 ust. 3 ustawy) oraz identyfikacji klientów, z którymi dokonywana jest taka transakcja, ustanawia się w tutejszej kancelarii doradcy podatkowego Pana/Panią ...................................., ur......................., zam. ..............., nr dowodu osobistego/legitymacji służbowej..............jako osobę odpowiedzialną za realizację obowiązków, ujętych w ustawie, (dalej: „osoba odpowiedzialna”), która to osoba m.in.:

1) będzie prowadziła rejestr transakcji zgodnie z art. 8 ustawy oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz. U. z 2001 r., nr 113, poz. 1210 ze zm.) – dalej „rozporządzenie”;

2) będzie dokonywała identyfikacji klientów zgodnie z art. 9 ustawy.

B. W zakresie obowiązków określonych w punkcie A 1) osoba odpowiedzialna będzie posługiwała się wzorem rejestru transakcji, stanowiącym załącznik nr 1 (wersja papierowa) lub załącznik nr 2 (wersja elektroniczna) do rozporządzenia.

C. W zakresie obowiązków określonych w punkcie A 2) osoba odpowiedzialna będzie ujmował w wersji papierowej dane klienta, których mowa w art. 9 ustawy.

II. Przekazywanie danych z rejestru transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowych.

Osoba odpowiedzialna będzie przekazywał Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowych informacje o transakcjach zarejestrowanych, działając według treści art. 11 ustawy, art. 12 ustawy (co do zawartości informacji), a także według treści § 6 - § 12 rozporządzenia po zarejestrowaniu transakcji, jak również na żądanie GIIF w trybie art. 13a ustawy.III. Przechowywanie informacji objętych identyfikacją.

A. Osoba odpowiedzialna będzie przechowywała rejestr transakcji oraz dokumenty dotyczące zarejestrowanych transakcji przez okres pięciu lat, licząc od pierwszego roku, następującego po roku, w którym dokonano ostatniego zapisu związanego z transakcją, zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy. W tym celu zostanie zabezpieczone w kancelarii specjalne miejsce przechowywania tych dokumentów.

B. Osoba odpowiedzialna będzie przechowywała informacje objęte identyfikacją w ciągu pięciu lat, licząc od pierwszego roku, następującego po roku, w którym dokonano ostatniego zapisu związanego z transakcją, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy. W tym celu zostanie zabezpieczone w kancelarii specjalne miejsce przechowywania tych dokumentów.

IV. Zapewnienie pracownikom udziału w szkoleniach w zakresie ustawy.

Kancelaria zapewnia pracownikom udział w programach szkoleniowych dotyczących transakcji, mogących mieć związek z przestępstwem z art. 299 Kodeksu karnego, o ile takie będą organizowane.V. Postanowienie końcowe.

W sprawach nieuregulowanych powyżej, a objętych ustawą i rozporządzeniem, stosuje się przepisy w nich zawarte. Personel Kancelarii, a zwłaszcza osoba odpowiedzialna są obowiązane zapoznać się z tymi przepisami i stosować je w praktyce.[data, miejsce] [podpis doradcy podatkowego]

Załączniki:

 

1. wzór rejestru transakcji w wersji elektronicznej i papierowej (załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia) + załącznik nr 3. (wzór formularza identyfikacyjnego przy przekazywaniu informacji z rejestru po raz pierwszy),2. wzór danych klienta, o których mowa w art. 9 ustawy

Załącznik 1

Załącznik nr1

WZÓR KARTY TRANSAKCJI

A. Karta transakcji składa się z 45 pól ponumerowanych, które zostały zamieszczone na następnej stronie.

B. Pola karty transakcji wypełnia się dużymi literami, wyraźnym pismem drukowanym lub maszynowym, rozpoczynając od lewej strony. Jedna komórka oznacza jeden znak (litera, cyfra, znak interpunkcyjny).

W razie popełnienia błędu przy wypełnianiu karty należy przekreślić niewłaściwy ciąg znaków i wpisać prawidąowe dane w kolejnych komórkach odpowiedniego pola.

W przypadku braku danych lub w przypadku niewystępowania danych odpowiednie pola należy pozostawić niewypełnione. Jeżeli uwagi do formularza nie mieszczą się w przewidzianym w formularzu polu, należy dołączyć je na osobnych kartkach, dopisując w polu Uwagi: „uwagi w załączeniu”.

C. Wszelkie daty mają strukturę;

rrrrmmdd (rok - 4 cyfry; miesiąc - 2 cyfry; dzień - 2 cyfry).

D. Numeracja pól karty transakcji odpowiada numeracji pól rekordu transakcji (załącznik nr 2). Opis pól rekordu transakcji stosuje się również do pól karty transakcji. Opis pól rekordu transakcji zawiera załącznik nr 2.

Załącznik 2

Załącznik nr2

STRUKTURA ZAPISU ELEKTRONICZNEGO

A. Rekord transakcji składa się z 45 pól, które zostały przedstawione poniżej. Ze względu na czytelność opisu przedstawiono je w siedmiu grupach.

B. Przyjęte w załączniku oznaczenia:

IO - instytucja obowiązana

N - cyfra z zakresu 0 - 9

A - litera z zakresu a - ż, A - Ż (standard polskich liter: ISO 8859-2)

X - dowolny znak

n - maksymalna długość pola

n - stała długość pola.

C. Wszelkie daty mają strukturę:

rrrrmmdd (rok - 4 cyfry; miesiąc - 2 cyfry; dzień - 2 cyfry).

D. Pola rekordu

1. IDENTYFIKACJAWymogi integralności bazy danych powodują, że pola 02, 03, 04, 05 zawsze muszą zawierać dane.

etykieta pola

nazwa pola

długość pola

opis pola

01

nrEwT

25N

Numer ewidencyjny transakcji. Niepowtarzalny numer transakcji w ewidencji IO prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów (np. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie - Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369).

02

nrRejDat

12X

Numer rejestracji transakcji. Numer sekwencyjny transakcji w dniu wskazanym w polu 03.

03

rejDat

8N

Data rejestracji transakcji. Data wprowadzenia transakcji do rejestru IO.

04

jedIO

8N

Numer jednostki organizacyjnej IO. Numer jednostki realizującej dyspozycję do przeprowadzenia transakcji, który jest nadawany w ramach wewnętrznych procedur przez IO, w przypadku posiadania jednostek organizacyjnych przez IO. Jest to kod unikatowy bez możliwości powtórnego wykorzystania.

05

Status

1N

Status rekordu transakcji.


1 - nowa transakcja


0 - korekta transakcji - w tym przypadku należy przesłać skorygowany rekord.

2. TRANSAKCJA

etykieta pola

nazwa pola

długość pola

opis pola

06

kRodzTr

4X

Kod rodzaju transakcji.Zasady kodowania wraz z wykazem kodów zawarte są w lit. E

07

kPwz

1X

Kod powiązania transakcji.


kod 1 - transakcja powiązana


kod 0 - transakcja niepowiązana


W przypadku wpisania kodu transakcji powiązanej w polu Uwagi należy podać szczegóły (m.in. z jaką lub jakimi transakcjami jest powiązana).

08

kPdjrz

4X

Kod transakcji podejrzanej.


kod 0000 - transakcja, której okoliczności wskazują, że środki użyte w transakcji mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł


kod 9000 - transakcja, której okoliczności wskazują, że środki użyte w transakcji mogą służyć finansowaniu terroryzmu


W przypadku wypełnienia tego pola w polu Uwagi należy podać szczegóły. Po uzgodnieniu z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej IO może otrzymać dwucyfrowe oznaczenia wskazujące kategorie okoliczności, że środki użyte w transakcji mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

09

spDysp

1N

Sposób wydania dyspozycji.


1 - osobiście,


2 - telefonicznie (także faks),


3 - elektronicznie (np. Internet),


4 - wrzutnia depozytowa, depozyt,


5 - za pośrednictwem poczty,


0 - inne - w tym przypadku należy w polu Uwagi podać szczegóły.

10

nrDokT

12X

Numer dokumentu transakcji. Numer dokumentu, na podstawie którego zrealizowana została transakcja, np. nr czeku, nr umowy itp.

11

tDat

8N

Data realizacji transakcji. Data przeprowadzenia transakcji przez IO.

12

tM

35X

Miejsce realizacji transakcji. Miejscowość, w której została zrealizowana transakcja.

13

tKw

15N

Kwota transakcji. Kwota zrealizowanej transakcji. Separator miejsc dziesiętnych: znak przecinka. Kwotę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

14

tJ

3A

Jednostka transakcji. Symbol waluty transakcji zgodnie z symbolami walutowymi ISO 4217 (w przypadku polskich złotych: PLN).

15

tKwZ

15N

Kwota transakcji po zamianie (konwersji). Kwota po dokonaniu transakcji wymiany wartości dewizowych; pole to należy wypełnić tylko w przypadku transakcji wymiany wartości dewizowych. Separator miejsc dziesiętnych: znak przecinka. Kwotę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

16

tJZ

3A

Jednostka transakcji po zamianie (konwersji). Symbol waluty po dokonaniu transakcji wymiany wartości dewizowych; pole to należy wypełnić tylko w przypadku transakcji wymiany wartości dewizowych zgodnie z symbolami walutowymi ISO 4217 (w przypadku polskich złotych: PLN).

3. PODMIOT, KTÓRY WYDAJE DYSPOZYCJĘ

Dane dotyczące podmiotu są ustalane na podstawie dokumentów tożsamości, wyciągów z rejestrów sądowych, pełnomocnictw do przeprowadzenia transakcji, danych zawartych w systemie IO i innych informacji uzyskanych z zachowaniem należytej staranności.Jeśli dane adresowe podmiotu (pola 18, 21, 22, 23) na dyspozycji są zawarte w formie ciągłej, można powyższe dane adresowe zapisać również w formie ciągłej w polu 18, bez konieczności dzielenia danych na poszczególne pola (dotyczy to wyłącznie zleceń składanych w ramach systemów rozliczeń międzybankowych, w szczególności takich, jak SWIFT, ELIKSIR).

etykieta pola

nazwa pola

długość pola

opis pola

17

zTypPo

2X

Typ podmiotu. Kod statusu prawnego podmiotu. Wykaz kodów zawiera lit. F.

18

zNz

140X

Nazwisko, imię/nazwa. Nazwisko i imię osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

19

zObyw

2A

Obywatelstwo. Symbol kraju, ktĂłrego osoba fizyczna jest obywatelem (ISO 3166 dwuliterowy). W przypadku podwójnego obywatelstwa należy w polu Uwagi podać szczegóły.

20

zAdrKr

2A

Adres: kraj. Symbol kraju zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (ISO 3166 dwuliterowy).

21

zAdrKod

10X

Adres: kod pocztowy. Kod miejscowości zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

22

zAdrM

35X

Adres: miejscowość Nazwa miejscowości zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

23

zAdrUl

35X

Adres: ulica. Nazwa ulicy (placu, alei) oraz nr domu, mieszkania w miejscowości zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

24

zNrPes

11X

Numer PESEL. Numer PESEL osoby fizycznej.

25

zNrReg

9X

Numer REGON. Numer Regon podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

26

zNrReS

10X

Numer rejestru sądowego. Numer rejestru sądowego podmiotu (W polu Uwagi należy podać rodzaj numeru KRS. W razie nieposiadania przez podmiot numeru KRS należy wpisać numer RHB).

27

zNrSwt

15X

Numer SWIFT. Numer SWIFT instytucji finansowej.

28

zNip

10N

Numer Identyfikacji Podatkowej. NIP podmiotu.

29

zRodzDokTo

2X

Dokument tożsamości. Symbol dokumentu tożsamości, na podstawie którego stwierdzono tożsamość osoby fizycznej:


DO - dowód osobisty,


PA - paszport,


DT - dowód tymczasowy,


KP - karta pobytu,


00 - inne - w tym przypadku w polu Uwagi należy podać szczegóły.

30

zNrDokTo

25X

Seria, numer dokumentu tożsamości. Seria, numer dokumentu tożsamości, na podstawie którego stwierdzono tożsamość osoby fizycznej.

4. PODMIOT, W IMIENIU KTÓREGO WYDAWANA JEST DYSPOZYCJA

Dane dotyczące podmiotu są ustalane na podstawie dokumentów tożsamości, wyciągów z rejestrów sądowych, pełnomocnictw do przeprowadzenia transakcji, danych zawartych w systemie IO i innych informacji uzyskanych z zachowaniem należytej staranności.

Jeśli pola w tej części pozostają niewypełnione, oznacza to, że podmiot, w imieniu którego wydawana jest dyspozycja, jest identyczny z podmiotem wydającym dyspozycję.

Jeśli dane adresowe podmiotu (pola 32, 34, 35, 36) na dyspozycji są zawarte w formie ciągłej, można powyższe dane adresowe zapisać również w formie ciągłej w polu 32, bez konieczności dzielenia danych na poszczególne pola (dotyczy to wyłącznie zleceń składanych w ramach systemów rozliczeń międzybankowych, w szczególności takich, jak SWIFT, ELIKSIR).etykieta pola

nazwa pola

długość pola

opis pola

31

pTypPo

2X

Typ podmiotu. Kod statusu prawnego podmiotu. Wykaz kodów zawiera lit. F.

32

pNz

140X

Nazwisko, imię/nazwa. Nazwisko i imię osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

33

pAdrKr

2A

Adres: kraj. Symbol kraju zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (ISO 3166 dwuliterowy).

34

pAdrKod

10X

Adres: kod pocztowy. Kod miejscowości zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

35

pAdrM

35X

Adres: miejscowość. Nazwa miejscowości zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

36

pAdrUl

35X

Adres: ulica. Nazwa ulicy (placu, alei itp.) oraz nr domu, mieszkania w miejscowości zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

5. BENEFICJENT

Dane dotyczące podmiotu są ustalane na podstawie dokumentów tożsamości, wyciągów z rejestrów sądowych, pełnomocnictw do przeprowadzenia transakcji, danych zawartych w systemie IO i innych informacji uzyskanych z zachowaniem należytej staranności.

Jeśli pola w tej części pozostają niewypełnione, oznacza to, że beneficjent transakcji jest identyczny z podmiotem wydającym dyspozycję.

Jeśli dane adresowe podmiotu (pola 38, 40, 41, 42) na dyspozycji są± zawarte w formie ciągłej, można powyższe dane adresowe zapisać również w formie ciągłej w polu 38 bez konieczności dzielenia danych na poszczególne pola (dotyczy to wyłącznie zleceń składanych w ramach systemów rozliczeń międzybankowych, w szczególności takich, jak SWIFT, ELIKSIR).etykieta pola

nazwa pola

długość pola

opis pola

37

bTypPo

2X

Typ podmiotu. Kod statusu prawnego podmiotu. Wykaz kodów zawiera lit. F.

38

bNz

140X

Nazwisko, imię/nazwa. Nazwisko i imię osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

39

bAdrKr

2A

Adres: kraj. Symbol kraju zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (ISO 3166 dwuliterowy).

40

bAdrKod

10X

Adres: kod pocztowy. Kod miejscowości zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

41

bAdrM

35X

Adres: miejscowość. Nazwa miejscowości zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

42

bAdrUl

35X

Adres: ulica. Nazwa ulicy (placu, alei) oraz nr domu, mieszkania w miejscowości zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

6. RACHUNKI UCZESTNICZĄCE W TRANSAKCJI

Dane dotyczące rachunków są ustalane na podstawie wydanej dyspozycji, pełnomocnictwa do przeprowadzenia transakcji lub danych zawartych w systemie IO.etykieta pola

nazwa pola

długość pola

opis pola

43

nrRachZ

56X

Numer rachunku źródłowego. Numer rachunku podmiotu wydającego dyspozycję w swoim imieniu lubw imieniu którego dyspozycję wydano.

44

nrRachN

56X

Numer rachunku docelowego. Numer rachunku beneficjenta.

7. UWAGI

etykieta pola

nazwa pola

długość pola

opis pola

45

Uwagi

1500X

Uwagi. Ewentualne uwagi osoby wypełniającej kartę transakcji; struktura pola:


[etykieta pola, którego uwagi dotyczą: treść uwag]


[etykieta pola, któego uwagi dotyczą: treść uwag]


[etykieta pola, którego uwagi dotyczą: treść uwag]


[etykieta pola, ktĂłrego uwagi dotyczą: ...... etc.

E. Rodzaj transakcji - zasady kodowania i wykaz kodów

Kodowanie polega na wpisaniu w polu 06 sekwencji znaków, która pozwoli na określenie rodzaju transakcji. Kod składa się z czterech cyfr (NNNN):

- pierwsza i druga cyfra oznaczają kod kategorii transakcji (wykaz kodów poniżej)

- trzecia i czwarta cyfra oznaczają kod tytułu transakcji (wykaz kodów poniżej)

KATEGORIE TRANSAKCJI (NN)

01. wypłata gotówkowa

02. wpłata gotówkowa

03. przelew wychodzący

04. przelew wewnętrzny

05. przelew przychodzący zagraniczny

06. zamiana wartości dewizowych

07. transakcje bez widocznego obrotu pieniężnego *)

TYTUŁY TRANSAKCJI (NN)

01. umowa rachunku

02. realizacja czeków gotówkowych

03. realizacja czeków rozrachunkowych

04. polecenie zapłaty

05. zlecenie wypłaty, w przypadkach wypłat gotówkowych

06. obrót czekami podręcznymi

07. obrót walutą obcą

08. umowa kredytowa

09. realizacja (wykonanie) zabezpieczenia kredytu

10. umowa pożczki

11. realizacja (wykonanie) zabezpieczenia pożyczki

12. realizacja gwarancji

13. realizacja poręczenia

14. akredytywa

15. inkaso dokumentowe

16. inkaso finansowe

17. operacje wekslowe

18. transakcja realizowana kartą płatniczą

19. terminowe operacje finansowe

20. kupno akcji

21. sprzedaż akcji

22. kupno obligacji

23. sprzedaż obligacji

24. kupno innych papierów wartościowych

25. sprzedaż innych papierów wartościowych

26. obrót udziałami

27. obrót jednostkami uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

28. obrót wkładami/udziałami w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

29. zamiana wierzytelności na akcje

30. zamiana wierzytelności na udziały

31. zamiana papierów wartościowych

32. umowa przenosząca własność nieruchomości, zakołczona aktem notarialnym

33. umowa przenosząca własność rzeczy ruchomej

34. umowa przenosząca posiadanie nieruchomości

35. umowa przenosząca posiadanie rzeczy ruchomej

36. zamiana nieruchomości

37. umowa leasingu

38. umowa factoringu

39. umowa komisu

40. składka z tytułu ubezpieczenia osobowego

41. realizacja polisy z tytułu ubezpieczenia osobowego

42. składka z tytułu ubezpieczenia majątkowego

43. realizacja polisy z tytułu ubezpieczenia majątkowego

44. przepływy wartości majątkowych związanych z grami losowymi

45. przepływy wartości majątkowych związanych z zakładami wzajemnymi

46. przepływy wartości majątkowych związanych z grą na automatach

00. inne - w tym przypadku należy podać szczegóły w polu 45 (Uwagi)

*) Kategoria powyższa dotyczy transakcji, przy której instytucja obowiązana nie uczestniczy w jej bezpośrednim, pieniężnym rozliczeniu. Do tej kategorii transakcji zalicza się w szczególności: zamianę wierzytelności na akcje lub udziały, przeniesienie własności lub posiadania papierów wartościowych, praw majątkowych oraz nieruchomości i rzeczy ruchomych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości.

F. Status prawny podmiotu - wykaz kodów

01. osoba fizyczna

02. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

03. osoba fizyczna wykonująca wolny zawód

04. spółka cywilna

05. spółka jawna

06. spółka partnerska

07. spółka komandytowa

08. spółka komandytowo-akcyjna

09. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

10. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

11. spółka akcyjna

12. spółka akcyjna w organizacji

13. spółdzielnia

14. przedsiębiorstwo państwowe

15. towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

16. główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń

17. jednostka badawczo-rozwojowa

18. stowarzyszenie

19. fundacja

20. organizacja społeczna i zawodowa

21. przedsiębiorca określony w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwany dalej „przedsiębiorstwem zagranicznym”

22. oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

00. inne - w tym przypadku należy podać szczegóły w polu 45 (Uwagi)

Załącznik nr 3

Załącznik nr3

WZÓR FORMULARZA IDENTYFIKACYJNEGO

A. Formularz identyfikacyjny instytucji obowiązanej składa się z dwóch części zamieszczonych na następnych stronach.

B. Pierwsza część formularza dotyczy centralnej jednostki organizacyjnej instytucji obowiązanej. W przypadku istnienia jednostek organizacyjnych instytucji obowiązanej należy wypełnić dodatkowo część drugą załącznika, zgodnie z zamieszczonym schematem.

C. Pola formularza identyfikacyjnego wypełnia się dużymi literami, wyraźnym pismem drukowanym lub pismem maszynowym, rozpoczynając od lewej strony. Jedna komórka oznacza jeden znak (litera, cyfra, znak interpunkcyjny).

D.W razie popełnienia błędu przy wypełnianiu karty należy przekreślić niewłaściwy ciąg znaków i wpisać prawidłowe dane w kolejnych komókach odpowiedniego pola.

E.W przypadku braku danych lub w przypadku niewystępowania danych odpowiednie pola należy pozostawić niewypełnione.

F. Wszelkie daty mają strukturę;

rrrrmmdd (rok - 4 cyfry; miesiąc - 2 cyfry; dzień - 2 cyfry).

Wykaz jednostek organizacyjnych instytucji obowiązanejlp.

numer jednostki organizacyjnej IO (opis w zał. 2)

nazwa jednostki organizacyjnej IO

ulica

kod pocztowy

miejscowość

województwo

numer telefonu

numer faksu

1

...

n

Identyfikacja klienta w przypadku osĂłb fizycznych i ich przedstawicieli:

Dokument stwierdzający tożsamość

Imię i nazwisko

Obywatelstwo

Adres osoby dokonującej transakcji

Numer PESEL

(w przypadku przedstawienia dowodu osobistego)Kod kraju

(w przypadku przedstawienia paszportu)Imię, nazwisko, adres

(wprzypadku osoby, w imieniu lub na rzecz której jest dokonywana transakcja)Beneficjent transakcji

(nazwa firmy lub imię i nazwisko oraz zakres, w jakim dane te instytucja obowiązana może ustalić przy zachowaniu należytej staranności)Podmioty,

w imieniu lub na rzecz których działa dokonujący transakcji
Identyfikacja w przypadku osób prawnych:

Nazwa

firmy

Forma organizacyjna osoby prawnej

Siedziba firmy i jej adres

Aktualny dokument potwierdzający umocowanie osoby przeprowadzającej transakcję do reprezentowania osoby prawnej

Imię, nazwisko, adres

(w przypadku osoby, w imieniu lub na rzecz której jest dokonywana transakcja)Beneficjent transakcji

(nazwa firmy lub imię i nazwisko oraz zakres, w jakim dane te instytucja obowiązana może ustalić przy zachowaniu należytej staranności)Podmioty, wimieniu lub na rzecz których działa dokonujący transakcji


Identyfikacja w przypadku jednostek organizacyjnych, mniemających osobowości prawnej:

Forma organizacyjna

Adres siedziby

dokument potwierdzający umocowanie osób przeprowadzających transakcję do reprezentowania jednostki

Adres osoby dokonującej transakcji

Imię, nazwisko, adres

(w przypadku osoby, w imieniu lub na rzecz której jest dokonywana transakcja)Beneficjent transakcji

(nazwa firmy lub imię i nazwisko oraz zakres, w jakim dane te instytucja obowiązana może ustalić przy zachowaniu należytej staranności)Podmioty, wimieniu lub na rzecz których działa dokonujący transakcji

y, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna