Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, StryszówPobieranie 1,72 Mb.
Strona2/2
Data15.02.2018
Rozmiar1,72 Mb.
1   2

1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR
1) nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru

Sądowego i numer w tym rejestrze;Nazwa: „ Gościniec 4 żywiołów”

Status prawny: Stowarzyszenie z uwzględnieniem zapisów art. 15 ustawy z 7 marca 2007 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data wpisu w KRS: 10. III. 2006

Numer KRS: KRS nr 0000252607

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.Urz. UE L 277 z 21.10.205, str.1), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) oraz na podstawie statutu.2) opis procesu budowania partnerstwa;

Lokalna Grupa Działania powstała w efekcie realizacji I schematu programu Leader+ porozumienia przedstawicieli sektora publicznego, społecznego oraz prywatnego. Przedstawiciele tych sektorów postanowili zintegrować swoje działania na rzecz rozwoju regionu oraz włączyć mieszkańców obszaru LGD do współpracy. Proces tworzenia Lokalnej Grupy Działania został zainicjowany w momencie podjęcia decyzji tworzenia LGD przez Rady gmin- Lanckorona, Mucharz, Stryszów, Sułkowice.W 2006 powstało Stowarzyszenie „Gościniec 4 żywiołów”. Wspólna praca w programie Leader Plus podczas realizacji I schematu Leader + polegała na odnajdywaniu atrakcyjnych elementów kultury, środowiska naturalnego oraz określeniu potencjału gospodarczego obszaru 4 gmin- Lanckorona, Sułkowice, Stryszów i Mucharz. Dzięki temu połączyły się inicjatywy społeczności z dwóch odrębnych obszarów administracyjnych (powiaty myślenicki i wadowicki). Współczesne granice administracyjne powiatów, utrudniające wzajemne poznanie się i realizację wspólnych przedsięwzięć zostały zniwelowane przez sięganie do korzeni historycznych lokalnej społeczności, skupionej w minionych wiekach wokół miasteczka położnego na zboczu lanckorońskiego wzgórza. Pomysły mieszkańców zostały zebrane w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i pozwoliły stworzyć produkt turystyczny - spójny, a zarazem urozmaicony różnorodnymi ofertami . Jego odzwierciedleniem jest marka 4 Żywiołów- każda z gmin wchodzących w skład obszaru Czterech Żywiołów posiada własną nazwę nawiązującą do symboli żywiołu (Powietrza, Wody. Ziemi, Drewna) jej produktów turystycznych.
Ze względu na za wysoką gęstość zamieszkania na terenie LGD Gościniec 4 żywiołów nie mógł realizować II schematu Leadera+.

Partnerzy tworzący Gościniec 4 żywiołów nie zamierzali jednak rezygnować z działania, a Stowarzyszenie rozwijało się pomimo braku środków realizując napisane projekty: 1. Tradition Plus – projekt międzynarodowy z 3 partnerami z Aragonii (Hiszpania) i Macedonii (Grecja) w którym rezultatami ma być marka 4 ŻYWIOŁÓW, identyfikacja produktów lokalnych z obszaru 4 żywiołów, pakiety promocyjne z produktami oraz Centrum Obsługi Produktu Lokalnego. Projekt realizowany jest w ramach programu SMART.

 2. „Polskie ogrody –chrońmy rodzime kwiaty i zioła”- inwentaryzacje cennych zasobów przyrodniczych gmin 4 żywiołów”

 3. „Federalizacja LGD czyli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich”- LGD „Gościniec 4 żywiołów” zainicjowało powstawanie małopolskiej Sieci LGD, organizując spotkania z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego oraz składając wniosek”.

 4. „Zielona szkoła Na bursztynowym szlaku”- opracowanie i przygotowanie oferty dla szkół podstawowych, w której ważnymi elementami są lekcje i warsztaty dotyczące dziedzictwa kulturowo- przyrodniczego.


W 2008 roku decyzje przystąpienia do LGD „Gościniec 4 żywiołów” podjęła rada Gminy Kalwaria Zebrzydowska. W VIII z LGD wystąpiła gmina Sułkowice, łącząc się z sąsiednią gminą Myślenice i tworząc LGD „ Między Dalinem i Gościbią”

Na dzień dzisiejszy LGD „Gościniec 4 żywiołów” skupia partnerów z gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów.
3) charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub

zmiany składu LGD;
LGD zrzesza członków zwyczajnych, wspierających. Liczba członków LGD na dzień 10.06.2011 r. wynosi 108 osób.

W tabeli poniżej podano skład członków LGD z podaniem sektora, funkcji w LGD i rodzaju prowadzonej działalności, przy czym funkcja w LGD oznacza funkcję zajmowaną przez przedstawiciela danego członka.

Podmioty przyjęte zostały do stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na podstawie złożonych dokumentów – deklaracji oraz podjętych uchwał czy rekomendacji grup nieformalnych.

GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA


Lp

Imię i nazwisko/

nazwa formalnego członka LGD

Przedstawiciel

Sektor

Funkcja

w LGD

Rodzaj

prowadzonej

działalności

1

Gmina

Kalwaria ZebrzydowskaZbigniew Stradomski

publiczny

członek

Rady


samorząd

terytorialny2

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki

Ewelina Baklarz

publiczny

członek Komisji Rewizyjnej

kulturalno – sportowa

3

Cech Rzemiosł Różnych

Stanisław Pępek

społeczny

członek

gospodarczo –rzemieślnicza

4

Klub Sportowy

Filkówka


Jerzy

Kijowski


społeczny

członek

sportowa

5

Ludowy Klub

Sportowy SokółBogdan Kaczmarczyk

społeczny

członek

sportowa

6

Miejski Klub

Sportowy KalwariankaRobert Mikołajek

społeczny

członek

sportowa

7

Ludowy Klub Sportowy – Leńcze

Stanisław Ziemba

społeczny

członek

sportowa

8

Ludowy Klub Sportowy – Pogoń

Andrzej Ziemla

społeczny

członek

sportowa

9

OSP Przytkowice

Tadeusz Chrostek

społeczny

członek

ochrona p.pożarowa, edukacyjna

10

OSP Leńcze

Daniel

Grodecki


społeczny

członek

ochrona p.pożarowa, edukacyjna

11

OSP arwałd Górny

Jan Kowalczyk

społeczny

członek

ochrona p.pożarowa, edukacyjna

12

OSP Zebrzydowice

Stanisław Brózda

społeczny

członek

ochrona p.pożarowa, edukacyjna

13

OSP Bugaj

Ryszarda

Kawa


społeczny

członek

ochrona p.pożarowa, edukacyjna

14

,,Stowarzyszenie Przyjaciół arwałdu Średniego”

Paweł Odrobina

społeczny

członek

edukacyjno – kulturalna

15

Agata Kurdziel-Karelus

Agata Kurdziel-Karelus

społeczny

członek

doradczo – społeczna

16

Parafialny Klub Sportowy Parafii
Św. Józefa

Ewa Frosztęga

społeczny

Wiceprezes Zarządu

sportowo – edukacyjna

17

Maryna Moskała

nauczyciel jęz. AngielskiegoMaryna Moskała

gospodarczy

członek

edukacyjna

18

Grażyna Opyrchał

Grażyna Opyrchał

społeczny

członek

edukacyjno – kulturalna

19

Andrzej Gałuszka

Andrzej Gałuszka

społeczny

członek

kulturalna

20

Jolanta Oleksy

Jolanta Oleksy

społeczny

członek

społeczno – gospodarcza

21

Tadeusz Wilk

Tadeusz Wilk

społeczny

członek

Rady


sportowa

22

Irena Stela – Malina

Irena

Stela – Malinaspołeczny

członek

kulturalna

23

Józefa Sikora

Józefa Sikora

społeczny

członek

kulturalna

24

Kółko Rolnicze Leńcze

Jan Tupta

społeczny

członek

Rady


usługowo – rolnicza

25

Bellgraf Studio Reklamy –

Lucyna BuckaLucyna Bucka

gospodarczy

członek

usługowo – handlowa

26

,,KRESKO”

Klaudiusz DudaKlaudiusz

Duda


gospodarczy

członek

handlowa

27

Jolanta

Krzeszowska-MirochaJolanta

Krzeszowska – Mirochaspołeczny

członek

usługowo – rolnicza

28

Danuta Odrobina

Danuta Odrobina

społeczny

członek

usługowo – rolnicza

29

Pracownia Ceramiczna Michał Kęskiewicz

Michał Kęskiewicz

gospodarczy

członek

usługowa

30

Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra i Pawła

Edward Antolak

społeczny

członek

edukacyjno – wychowawcza kulturalna

31

Firma Usługowa Wojciech Madej

Wojciech Madej

gospodarczy

członek

edukacyjno – sportowa

32

Uczniowski Klub Sportowy „Melitu” Brody

Damian Pawlikowski

społeczny

członek

sportowo – edukacyjna

33

Konwent Bonifratrów

Renata Mikołajek

społeczny

członek

działaln. na rzecz osób niepełnosprawnych

34

Dominik Szymuś

Dominik Szymuś

społeczny

członek

kulturalna

35

Ewa Pacut

Ewa Pacut

społeczny

członek

Jst.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska jest reprezentowana przez 35 partnerów.
GMINA MUCHARZ


Lp.

Imię i nazwisko/

Nazwa formalnego członka LGD

Przedstawiciel

Sektor

Funkcja

w LGD

Rodzaj

prowadzonej

działalności

1

OSP Skawce

Wacław Wądolny

społeczny

członek

Rady


kulturalno-sportowa

2

Gmina Mucharz

Elżbieta

Gmerek


publiczny

przewodni-cząca Rady

samorząd terytorialny

3

LKS „CIS”

JaszczurowaLucyna Zalewska

społeczny

członek

sportowy

4

OSP Koziniec

Jerzy Wójs

społeczny

członek

Rady


kulturalno –sportowa

5

OSP Mucharz

Michał Wata

społeczny

członek

kulturalno –sportowa

6

Zdzisław Woźniak

Zdzisław Woźniak

społeczny

członek

turystyczna

7

Vita- Roman Bryndza

Teresa Chmielarz- Bryndza

gospodarczy

członek Rady

usługowy

8

Firma Usługowo-Transportowa ’Stańko”

Teresa Szczurek

gospodarczy

członek

usługowy

9

Danuta Łopata

Izabella Łopata

gospodarczy

wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

usługowy

10

Katarzyna Targosz

Katarzyna Targosz

społeczny

członek

turystyczny

11

Paweł Paździora

Paweł Paździora

społeczny

członek Rady

kulturalno-turystyczny

12

Jolanta Siemieniec

Jolanta Siemieniec

społeczny

Wiceprezes Zarządu

kulturalno-turystyczny

13

Cecylia Glanowska

Cecylia Glanowska

społeczny

członek

kulturalno-turystyczny

14

Jadwiga Zielińska

Jadwiga Zielińska

społeczny

członek

oświatowy

15

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu

Grzegorz Jamróz

publiczny

członek

kulturalna

16

LKS „CZARNI KOZINIEC”

Włodzimierz Czechowicz

społeczny

członek

sportowa

17

Edyta Łabędź

Edyta Łabędź

społeczny

członek

rolnicza

18

Usługi GRILL BAR S.C. M. Bogunia B. Jarzyna

Małgorzata Bogunia

gospodarczy

członek

usługi gastronomiczne

Gminę Mucharz reprezentuje 18 członków.GMINA STRYSZÓW


Gmina Stryszów

Lp

Imię i nazwisko/

nazwa formalnego członka LGD


Przedstawiciel


Sektor

Funkcja
w LGD


Rodzaj prowadzonej działalności

1

Gmina Stryszów

Jan Wacławski

publiczny

członek Rady

samorząd terytorialny

2

LKS Żarek Stronie

Bogdan Radwan

społeczny

członek

sportowa

3

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie

Józef Styrczula

społeczny

członek

edukacyjna, ochrona ppoż

4

Honorata Gadzińska

Honorata Gadzińska

społeczny

członek

kulturalna

5

Teresa Worytko

Teresa Worytko

społeczny

członek

kulturalna

6

Gminny Ośrodek Kultury z/s w Stroniu

Małgorzata Kowalska

publiczny

członek Rady

kulturalna

7

Bogusław Mamcarczyk

Bogusław Mamcarczyk

społeczny

członek

rolnik

8

Helena Master

Helena Master

społeczny

członek

rolnik

9

Lucyna Nicieja

Lucyna Nicieja

społeczny

członek

rolnik

10

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy Burza Zakrzów

Grzegorz Żmija

społeczny

członek

sportowa

11

Magdalena Adamczyk

Magdalena Adamczyk

gospodarczy

członek

sklep spożywczy

12

Mateusz Goryl

Mateusz Goryl

gospodarczy

członek

sklep spożywczy

13

Ryszard Kulik

Ryszard Kulik

społeczny

członek Rady

edukacyjna

ekologiczna14

Antoni Sadzikowski

Antoni Sadzikowski

społeczny

członek Rady

jst

15

Marian Bąk

Marian Bąk

gospodarczy

członek

usługowa

16

P.H.U TOPSET Krzysztof Wietrzny

Krzysztof Wietrzny

gospodarczy

członek

usługowa

17

Zofia Pasternak-Wietrzna

Zofia Pasternak-Wietrzna

społeczny

członek

rolnik

18

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Chełm”

Monika Michalska

społeczny

członek

usł. remontowo budowlane, gastr. – hotelarskie

19

Ewa Madej

Ewa Madej

społeczny

członek

kulturalna

20

Stanisław Serafin

Stanisław Serafin

społeczny

członek

rolnicza

21

Leszek Potoczny

Leszek Potoczny

społeczny

Wiceprezes Zarządu

rolnicza

22

Stowarzyszenie KGW Łękawica

Teresa Ryba – Boś

społeczny

członek

statutowa, charytatywna

23

Stowarzyszenie św. Jana Kantego przy Parafii Rzymskokatolickiej

Dominika Szczurek

społeczny

członek

statutowa, charytatywna

24

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Kantego

Ks. Zbigniew Kaleciak

społeczny

członek

działalność organizacji religijnych

25

LKS CHEŁM Stryszów

Marian Wieczorek

społeczny

członek

sportowa

26

Paweł Adamczyk

Paweł Adamczyk

społeczny

członek

usługi remontowo- budowlane

Gmina Stryszów jest reprezentowana przez 26 podmiotów.GMINA LANCKORONA


Gmina Lanckorona

Lp.

Imię i nazwisko/

Nazwa formalnego członka LGD


Przedstawiciel


Sektor

Funkcja
w LGD


Rodzaj prowadzonej działalności

1

Gmina Lanckorona

Zofia Oszacka

publiczny

członek Rady

samorząd terytorialny

2

Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony

Andrzej Puka

społeczny

członek Rady

kulturalno-historyczna

3

LKS Zryw Lanckorona

Ryszard Prażnowski

społeczny

członek

sportowa

4

Stowarzyszenie Satsang

Franciscus Van de Logt

społeczny

członek

edukacyjno- zdrowotna

5

Stow. Absolwentów Akademii Dziedzictwa

Ewa Klimala

społeczny

członek Rady

kulturalno- edukacyjna

6

Stowarzyszenie „Na Bursztynowym Szlaku”

Renata Bukowska

społeczny

Prezes Zarządu

kulturalno-ekologiczne

7

GOK Lanckorona

Agnieszka Łucka- Puka

publiczny

członek

kulturalna

8

Ośrodek Zdrowie i Uroda

Anna Ciecieręga

gospodarczy

członek

edukacyjno- zdrowotna

9

LM Consulting

Krzysztof Kwatera

gospodarczy

członek

doradztwo, szkolenia

10

Willa Tadeusz Alicja Lorenz- Łomnicka

Jacek Łomnicki

gospodarczy

członek

noclegi, turystyczna

11

“Ayur Garden”

Renata Van de Logt

gospodarczy

członek

edukacyjna

12

FPH Piaskowski

Piotr Piaskowski

gospodarczy

członek

usługowo- handlowa, artysta

13

Agnieszka Słowik

Agnieszka Słowik

społeczny

członek

firma społeczna- turystyczna

14

Małgorzata Chyczyńska

Małgorzata Chyczyńska

społeczny

członek Rady

kulturalno – edukacyjna

15

Mirosław Gajewski

Mirosław Gajewski

społeczny

członek

kulturalno – edukacyjna

16

Bożena Kurczab

Bożena Kurczab

społeczny

członek

edukacyjno-opiekuńcza

17

Krystyna Rzeszowska

Krystyna Rzeszowska

społeczny

członek

kulturalno – edukacyjna

18

Filomena Pająk

Filomena Pająk

społeczny

członek

kulturalno – edukacyjna

19

Jerzy Chorąży

Jerzy Chorąży

społeczny

przewodniczący Komisji Rewizyjnej

jst

20

Anastazja Przywara

Anastazja Przywara

społeczny

członek

rolnik

21

Stanisława Koślacz- Piaskowska

Stanisława Koślacz- Piaskowska

społeczny

członek

artystyczna

22

Alan Mazur

Alan Mazur

gospodarczy

członek

handel

23

Studio 153

Jacek Budzowski

gospodarczy

członek

usługowa

24

Michał Nagy

Michał Nagy

społeczny

członek

artystyczna

25

Parafia p.w Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Jan Bobrek

społeczny

członek

edukacyjna

26

„VICTORANNA”

Kazimierz Stępak

gospodarczy

członek

rzeźbiarsko artystyczna

27

Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Joachima

Adam Szczygieł

społeczny

członek

ochrona dziedzictwa kulturowego

28

Daniel Frosztęga

Anna Frosztęga

społeczny

członek

rolnik

29

Stowarzyszenie Terra Artis Lanckorona

Suzanne Nagy

społeczny

członek

kulturalno- edukacyjna

Gmina Lanckorona reprezentowana jest przez 29 podmiotów.
Sposób rozszerzania członków LGD

Sposób rozszerzania członków LGD określa Rozdział III Statutu LGD – „Członkowie LGD, ich prawa i obowiązki”

Członkowie Lokalnej Grupy Działania dzielą się na zwyczajnych, wspierających, honorowych.

Członkowie zwyczajni

Członkiem zwyczajnym LGD może być pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach, działa na rzecz obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklarację takiego działania oraz :  1. jest przedsiebiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej albo

  2. jest rolnikiem prowadzącym osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą
   w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o wielkości co najmniej 1 ha użytków rolnych albo

  3. jest rolnikiem prowadzącym gospodarstwo agroturystyczne albo

  4. jest reprezentantem niesformalizowanych grup (struktur) społecznych takich jak koła gospodyń wiejskich, koła zainteresowań, koła edukacyjne, fora dyskusyjne, grupy inicjatywne mieszkańców, grupy zawodowe itp. i przedstawi pisemną rekomendację od minimum 10 osób – członków takiej grupy (struktury) albo

  5. jest reprezentantem Rady Sołeckiej,

oraz uczestniczy w spotkaniu założycielskim lub złoży pisemną deklarację przystąpienia do LGD wg wzoru przgotowanego przez Zarząd.
Członkiem zwyczajnym LGD może być też osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu stanowiacego zawierającą deklarację przystąpienia do danego LGD oraz wskazanie swojego reprezentanta w LGD.

Osoba prawna winna złożyć pisemną deklarację przystapienia i działania na rzecz LGD wg wzoru przygotowanego przez Zarząd lub Komitet Założycielski podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania na zewnątrz daną osobę prawną.

Członkiem wspierajacym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne działalności LGD.
Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków osobom fizycznym lub prawnym, szczególnie zasłużonym dla działalności LGD na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
Członek zwyczajny LGD jest obowiązany:


    1. propagować cele LGD i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,

    2. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz LGD,

    3. opłacać składki członkowskie,

    4. brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

Członek zwyczajny LGD ma prawo:

  1. wybierać i być wybieranym do władz LGD,

  2. składać Zarządowi LGD wnioski dotyczące działalności LGD,

  3. brać udział w organizowanych przez LGD przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,

  4. wstępu na organizowane przez LGD imprezy,

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego i wspierającego LGD następuje wskutek: 1. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji lub zgonu - w przypadku osoby fizycznej,

 2. złożenia Zarządowi uchwały z decyzją o wystąpieniu z LGD przez organ osoby prawnej, uprawniony do podejmowania tego typu decyzji lub w razie utraty osobowości prawnej - w przypadku osoby prawnej,

 3. wykluczenia przez Zarząd:

  1. za działalność niezgodną ze Statutem, lub działanie na szkodę LGD - uchwałą władz LGD,

  2. z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

  3. z powodu nie opłacania składek lub wstrzymania zadeklarowanego wsparcia przez okres 12 miesięcy, po uprzednim upomnieniu,

  4. z powodu braku udziału w dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków bez usprawiedliwienia nieobecności,

  5. w momencie cofnięcia rekomendacji podmiotu rekomendującego.

Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków.


Przyjmowanie członków
LGD będąc stowarzyszeniem posiada otwartość na nowych członków, reprezentujących różne sektory. Do 2008 roku, członkowie LGD dzielili się na członków zwyczajnych – osoby fizyczne i członków wspierających – osoby prawne, jednak ustawa o PROW z dn. 7 marca 2007 roku, dała możliwość członkowstwa w LGD jako„specjalnej formie stowarzyszenia” osobom prawnym na takich samych prawach jak osobom fizycznym.
4) Struktura rady lub innego organu LGD, do którego wyłącznej właściwości

należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005,

zwanych dalej „organem decyzyjnym”;
Sposób funkcjonowania Rady LGD określa §22 statutu stowarzyszenia.

I tak Rada stowarzyszenia może liczyć od 16 do 24 osób, powołanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. W Radzie osoby będą reprezentować wszystkie gminy obszaru LGD.

W Radzie są reprezentanci społeczności-mieszkańców lub podmiotów prawnych mających siedzibę na terenie gmin LGD oraz reprezentanci każdego z trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Ważną rolę w Radzie odgrywa reprezentacja samorządów lokalnych i innych instytucji publicznych, których przedstawiciele posiadają wysokie kwalifikacje w zakresie funduszy strukturalnych i programów rozwoju obszarów wiejskich.Rada Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” została wybrana podczas Zebrania Walnego Członków w dniu 16. XII 2008 r., a jej skład po zmianach na Zebraniu Walnym w dniu 5.05 2010 oraz 27.01 2011 r. przedstawia się następująco:
Tab. Skład Rady

Lp.

Podmiot

Imię i nazwisko

Gmina

Sektor

1

Gmina Lanckorona

Zofia Oszacka

Lanckorona

publiczny

2

Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa

Ewa Klimala

Lanckorona

społeczny

3

Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony

Andrzej Puka

Lanckorona

społeczny

4

FPH Piaskowski

Piotr Piaskowski

Lanckorona

gospodarczy

5

Małgorzata Chyczyńska

Małgorzata Chyczyńska

Lanckorona

społeczny

6

OSP Skawce

Wacław Wądolny

Mucharz

społeczny

7

Gmina Mucharz

Elżbieta Gmerek

Mucharz

publiczny

8

OSP Koziniec

Jerzy Wójs

Mucharz

społeczny

9

Vita” Roman Bryndza

Teresa Chmielarz- Bryndza

Mucharz

gospodarczy

10

Paweł Paździora

Paweł Paździora

Mucharz

społeczny

11

Gmina Stryszów

Jan Wacławski

Stryszów

publiczny

12

Gminny Ośrodek Kultury w Stroniu

Małgorzata Kowalska

Stryszów

społeczny

13

Ryszard Kulik

Ryszard Kulik

Stryszów

społeczny

14

Antoni Sadzikowski

Antoni Sadzikowski

Stryszów

społeczny

15

Magdalena Adamczyk

Magdalena Adamczyk

Stryszów

gospodarczy

16

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

Zbigniew Stradomski

Kalwaria Zebrzydowska

publiczny

17

Tadeusz Wilk

Tadeusz Wilk

Kalwaria Zebrzydowska

społeczny

18

Kółko rolnicze Leńcze

Jan Tupta

Kalwaria Zebrzydowska

społeczny

19

Maryna Moskała nauczyciel j. angielskiego

Maryna Moskała

Kalwaria Zebrzydowska

gospodarczy

20

Miejski Klub Sportowy Kalwarianka

Robert Mikołajek

Kalwaria Zebrzydowska

społeczny

W skład Rady wchodzi 20 osób, w podziale na trzy sektory w następujący sposób:


a) partnerzy publiczni - 4 osoby, co stanowi 20 % składu Rady

b) partnerzy gospodarczy - 4 osoby, co stanowi 20 % składu Rady

c) partnerzy społeczni - 12 osób, co stanowi 60 % składu Rady

5) Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego

LGD Stowarzyszenie „Gościniec 4 żywiołów” działa na postawie przepisów:
 • Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z 2007r.),

 • Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.  Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),

 • Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005  roku w sprawie wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich   (Dz. Urz. UE l277 z 21.10.2005r. str.1),

 • oraz zatwierdzonego Statutu.

Sposób funkcjonowania stowarzyszenia określony jest w zapisach statutowych - Rozdział IV „Władze Stowarzyszenia”, wg których władzami stowarzyszenia są:


1) Walne Zebranie Stowarzyszenia,

2) Zarząd,

3) Rada,

4) Komisja Rewizyjna.
Jedna osoba nie może być jednocześnie członkiem dwóch lub więcej organów.
Walne Zebranie Członków

Najwyższą władzą LGD jest Walne Zebranie Członków, do kompetencji, którego należy


w szczególności:

 1. uchwalanie kierunków i programu działania LGD,

 2. uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Gościniec 4 żywiołów”,

 3. ustalanie liczby członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 4. wybór i odwołanie członków Rady, Prezesa i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,

 6. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, Radzie i Komisji Rewizyjnej,

 7. uchwalanie zmian Statutu,

 8. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania LGD,

 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Rady wniesionych przez członków LGD,

 10. przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 11. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,

 12. ustalanie wysokości składek członkowskich,

 13. zatwierdzanie regulaminów Walnego Zebrania Członków, pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz regulaminu pracy Rady, w tym zasad wykluczania z obrad Rady jej członka powiązanego z wnioskodawcą ocenianego przez Radę projektu oraz zatwierdzania wniosku Rady o zmianę członka wykazującego się nieobiektywnością w ocenie projektów.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.


O terminie, miejscu, proponowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków zawiadamia Zarząd wszystkich członków drogą elektroniczną lub listami poleconymi oraz w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden raz na sześć miesięcy.

Pierwsze Walne Zebranie Członków zwołuje Komitet Założycielski w terminie 1 miesiąca od daty rejestracji LGD w KRS. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej lub z inicjatywy Zarządu lub na wniosek 30 % członków LGD.

W razie nie zwołania Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Zebrania Członków przez Zarząd w terminie lub w trybie ustalonym Statutem lub w ramach jego statutowych obowiązków - Zwyczajne lub Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.

W przypadku braku quorum II termin Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania jest ustalony po upływie pół godziny od momentu rozpoczęcia zebrania. Ważność podejmowanych uchwał w II – gim terminie nie jest uzależniona od ilości obecnych na nim członków uprawnionych do głosowania, za wyjątkiem podejmowania uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.Termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania musi być wyznaczony w czasie do 30 dni od zgłoszenia wniosku.
Do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków mają prawo wszyscy członkowie LGD. Pracami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybrany w sposób jawny przez uczestników zebrania. Każdemu członkowi zwyczajnemu LGD obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.
Uchwały Walnego Zebrania Członków, z zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 11, zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy plus jeden członków uprawnionych do głosowania. Tryb głosowania (jawny czy tajny) ustalony jest na początku zebrania przez przewodniczącego WZ.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy plus jeden członków Walnego Zebrania Członków LGD. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania LGD wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy plus jeden członków Walnego Zebrania Członków LGD. W przypadku braku quorum II termin walnego jest ustalony po upływie pół godziny od momentu rozpoczęcia zebrania.
Walne Zebranie Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” posiada Regulamin Walnego, który został zatwierdzony podczas Zebrania Walnego w dniu 16. XII 2008. Później zmieniony w dniu 05.V.2010 r.

Zarząd Stowarzyszenia
§ 23 Statutu Stowarzyszenia Gościniec 4 żywiołów określa kompetencje Zarządu Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia “Gościniec 4 żywiołów” kieruje całokształtem działalności LGD zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
Zarząd składa się z 4-8 osób, w równej reprezentacji z każdej gminy z zastrzeżeniem § 19 ust. 7 statutu. Zarząd wybiera ze swego grona 3 Wiceprezesów. Zarząd może powołać Skarbnika i Sekretarza. Funkcje Sekretarza lub Skarbnika może pełnić Wiceprezes.


 1. Do kompetencji Zarządu należy:

  1. przyjmowanie i wykluczanie członków LGD,

  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

  3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

  4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

  5. powoływanie i odwoływanie z funkcji Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza Zarządu,

  6. zatrudnianie kierownika oraz innych pracowników Biura LGD,

  7. ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura LGD,

  8. ustalanie regulaminu Biura LGD,

  9. opracowywanie LSR, oraz innych wymaganych przepisami PROW 2007-2013 dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR,

  10. przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami PROW 2007-2013,

  11. realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów PROW 2007-2013,
   w tym ogłaszanie konkursów na projekty z zakresu działania 4.1 PROW 2007-2013, przyjmowanie i przedkładanie Radzie zgłoszonych operacji celem dokonania ich wyboru do realizacji w ramach strategii,

  12. opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych,

  13. wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w ramach osi LEADER PROW 2007-2013, za wyjątkiem tych, które należą do wyłącznej kompetencji Rady.

  14. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia LGD do innych organizacji,

  15. wybór delegatów spośród członków LGD na delegacje zagraniczne trwające dłużej niż 3 dni,

  16. podejmowanie decyzji o realizacji projektów i związanych z tym zobowiązań.
 1. Do reprezentowania LGD upoważnieni są wszyscy członkowie zarządu zaś do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są Prezes z jednym z Wiceprezesów łącznie.

 2. Oświadczenie woli w imieniu Zarządu Stowarzyszenia składają łącznie Prezes z jednym z Wiceprezesów.

 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu Zarządu plus jeden w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – głos Wiceprezesa – upoważnionego przez prezesa do podpisywania zobowiązań i głosowania podczas jego nieobecności.

Wybór Władz Stowarzyszenia tj. Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej odbywał się zgodnie z zatwierdzonym regulaminem walnego poprzez tzw. komitety wyborcze gmin - w sposób tajny w poszczególnych gminach tj. po jednej osobie do Zarządu i do Komisji Rewizyjnej oraz 5 osób do Rady przy zachowaniu odpowiednich parytetów.


Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna składa się z 4 członków w tym po jednym reprezentancie każdej gminy, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 1. kontrola bieżącej pracy LGD, w tym także opiniowanie umów zawieranych z członkami Zarządu,

 2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,

 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

 4. zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków - w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie ustalonym Statutem lub w ramach jego statutowych obowiązków,

 5. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe LGD zgodnie z przepisami o rachunkowości,

 6. kontrola rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym szczególnie sprawozdań finansowych oraz wydawanie opinii w tym zakresie.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos Przewodniczącego Komisji, a w przypadku jego nieobecności - głos Wiceprzewodniczącego.


Komisja Rewizyjna została wybrana podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 16.XII.2008r. Zmiana składu dokonana została na Walnym Zebraniu Członków w dniu
16. VII.2010 r. oraz 27.01. 2011.

Rada Stowarzyszenia
Rada jest organem decyzyjnym Lokalnej Grupy Działania. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD LSR.
§ 22 ust. 4 pkt b statutu stowarzyszenia mówi, iż „Rada w co najmniej 50% składa się z podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet.
Członkowie Rady wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i trzech Wiceprzewodniczących. Kadencja Rady trwa 4 lata.
Mandat członka Rady może wygasnąć przed upływem kadencji z powodu:

1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

2) pisemnej rezygnacji,

3) odwołania przez Walne Zebranie.


Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków prowadzonego przez LGD. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub upoważniona przez niego osoba w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Przewodniczący ustala miejsce, termin i porządek obrad.
Rada może powoływać ze swojego grona Zespoły Robocze o kompetencjach określonych przez Radę oraz zaciągać opinii ekspertów i specjalistów przy podejmowaniu decyzji o wyborze operacji.

Liczbę członków Rady, wybór i odwołanie oraz zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady uchwala Walne Zebranie Stowarzyszenia.


Regulamin Rady w sposób bardzo szczegółowy i precyzyjny określa całość funkcjonowania Rady.
Zawiera on następujące rozdziały:

1. Postanowienia ogólne.

2. Członkowie Rady.

3. Przewodniczący Rady.

4. Przygotowywanie i zwoływanie posiedzeń Rady.

5. Posiedzenia Rady.

6. Wyłączenie członka Rady.

7. Wybór operacji.

8. Dokumentacja z posiedzeń Rady.

9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.


Do regulaminu dołączona jest „Karta wyboru operacji”, która zawiera ocenę projektu ze względu na zgodność z LSR i ze względu na lokalne kryteria wyboru.
Regulamin Rady określa sposób zwoływania posiedzeń Rady oraz wybór operacji.

W trakcie spotkania Rady następuje omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych


w ramach naboru prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania. Przewodniczący Rady w pierwszej kolejności udziela głosu osobie referującej aktualnie rozpatrywaną sprawę, osobie opiniującej operację, przedstawicielowi Zarządu,
a następnie pozostałym dyskutantom według kolejności zgłoszeń.

Po przedstawieniu opinii na temat operacji odbywa się dyskusja a po niej głosowanie.

Dla każdego wniosku jest wypełniana „Karta wyboru operacji”, która zawiera ocenę projektu ze względu na zgodność z LSR oraz pozwala na punktową ocenę projektu ze względu na kryteria lokalne.

Wszystkie głosowania Rady są jawne. Głosowanie Rady odbywa się przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady. Wybór operacji dokonywany jest w formie uchwały Rady. Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady.


Wykluczenie z dyskusji i głosowania członka Rady
Wg Regulaminu Rady par. 18


 1. Członek Rady jest wyłączony od udziału w wyborze operacji w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności. Za takie okoliczności uważane jest w szczególności ubieganie się o wybór operacji w ramach działania „Wdrażanie LSR”.

 2. Członek Rady, który zgłosi powiązanie z daną operacją również zostaje wykluczony z tego wyboru.

 3. W przypadku zaistnienia pkt.1 lub 2 wykluczenie odbywa się w sposób automatyczny.
  W pozostałych przypadkach o wyłączeniu decyduje Rada za pomocą głosowania.

 4. Każdy członek Rady może też zgłosić wniosek o wykluczenie siebie lub innego członka Rady z dyskusji i głosowania nad danym projektem, jeśli ma on przekonanie o tym, że on sam lub inny członek Rady nie będzie obiektywny w tej dyskusji i głosowaniu. Przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady taki wniosek. Nie można w ten sposób wykluczyć z dyskusji i głosowania nad danym projektem więcej niż połowę członków Rady.

 5. Każdy Członek Rady, przed uczestnictwem w pierwszym posiedzeniu Rady składa oświadczenie, że w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust.1,2, poinformuje o tym Przewodniczącego Rady.6) Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego

Wśród członków Rady jest 5 osób, które samodzielnie realizowały projekty, prowadząc takie projekty już ze środków europejskich jak EFS, czy projekt IW Equal.

3 osoby miały umowy o prace w ramach projektów o dużym zasięgu i zakresie.

Wszystkie osoby uczestniczyły intensywnie w szkoleniach oraz brały udział w realizacji projektów w ramach swoich instytucji. Największym doświadczeniem mogą pochwalić się członkowie rady z gminy Lanckorona i Mucharz- tam funkcjonują prężnie działające organizacje pozarządowe oraz lokalni liderzy.


7) Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji

LGD Stowarzyszenie „Gościniec 4 żywiołów” wprawdzie nie realizowało działań II Schematu Pilotażowego Programu Leader+, ponieważ zostało wykluczone z możliwości działania ze względu na warunek gęstości, ale w ciągu 2 lat zrealizowało wiele bardzo cennych projektów.
Projekty zrealizowane w latach 2007-2009 roku przez Stowarzyszenie „Gościniec 4 żywiołów”:

Projekt Tradition Plus w ramach Interreg III C , SMART;

Projekt polegał na wymianie doświadczeń z partnerami z Regionów Greckiej Macedonii i Hiszpańskiej Aragonii, związanych z wdrażaniem projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego, tradycji, identyfikacji produktów lokalnych i angażowaniu społeczności lokalnej. Wartość projektu 39 900 Euro w tym refundacji 75%;

Polskie ogrody –chrońmy rodzime kwiaty i zioła” polega na przeprowadzeniu cyklu spotkań z mieszkańcami i gimnazjalistami pozwalających na inwentaryzacje cennych zasobów przyrodniczych czterech gmin oraz przekazaniu wiedzy o rodzimej roślinności w ogrodach przydomowych. W projekcie min. opisane i oznakowane zostaną ścieżki edukacyjne, przeprowadzony konkurs dla młodzieży na projekt polskiego ogrodu. Wartość projektu 32 500 zł, dotacja z WFOŚ - 19 500 zł

Federalizacja LGD czyli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich”. Projekt zakładał stworzenie Małopolskiej Sieci LGD - podpisanie wspólnej deklaracji uczestnictwa w Sieci (tworzy ją 18 LGD), opracowanie jej zadań oraz formuły działania. Małopolska Sieć LGD ma być reprezentantem interesów wszystkich LGD zarówno na poziomie województwa jak i również kraju. W projekcie wydawane były biuletyny informacyjne, prowadzone szkolenia i doradztwo. Podsumowaniem działań LGD jest publikacja „Leader w Małopolsce”. Wartość projektu - 35 000 zł, dofinansowanie z Województwa Małopolskiego -


20 000 zł.

Szlaki przyrodniczo – kulturowe 4 Żywiołów” Projekt polegał na przeprowadzeniu spotkań, wycieczek dla młodzieży gimnazjalnej na temat walorów przyrodniczo kulturowych 4 gmin. W ramach projektu zostały zidentyfikowane szlaki przyrodniczo - kulturowe w 4 gminach:

- Lanckorona – wokół wzgórza zamkowego i zabytkowego centrum wsi.

- Mucharz – wieś wokół zabytkowego kościoła, wykopalisk archeologicznych

- Sułkowice – szlak rezerwat Gościbia i pomnik przyrody – cisy im. Raciborskiego

- Stryszów – szlak kapliczek i muzeum dworskie

Wartość projektu 16690,96 zł, dotacja z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich -15 000 zł.

Odkrywamy prawdziwe warsztaty rzemieślników małopolskich – pokaz kowalski i stolarski” zakładał wykonanie kompletów tablic demonstrujących pracę rzemieślników, prezentacja rzemiosła kowalstwa i stolarstwa podczas jarmarku zimowego „Anioł w Miasteczku”, wykonanie ulotki promocyjnej. Wartość projektu 8 800 zł, dotacja z Województwa Małopolskiego – 5 000 zł.

Owoce Gościńca Małopolskiego” projekt realizowany z udziałem producentów z 10 gmin (Lanckorona, Raciechowice, Gdów, Żegocina, Łapanów, Dobczyce, Stryszów, Mucharz, Sułkowice, Trzciana) subregionu południowej Małopolski. Przewiduje się organizację jesiennych imprez plenerowych promujących zbiory i przetwórstwo jarzębiny oraz owoców: Święto Jarzębiny –- Krzywaczka, Święto Jabłka i Gruszki- Raciechowice; wizyt studyjnych połączonych ze szkoleniem, poświęconych zasadom i przepisom dotyczącym przetwórstwa owoców; akcji edukacyjnej na temat korzyści z sadzenia drzew owocowych.

Wartość projektu- 45.000 zł z Funduszu Współpracy AGRO SMAK.

Zielona Szkoła na Bursztynowym Szlaku”- celem projektu było zebranie atrakcji kulturowo – przyrodniczych gmin Gościńca 4 Żywiołów w formie oferty Zielonych lekcji i Zielonej Szkoły. Motywem przewodnim jest dziedzictwo – kulturowo przyrodnicze regionu - zabytki, rezerwaty, dawne rzemiosło i twórczość. Oferta została przygotowana w formie katalogu skierowanego do szkół i biur turystycznych. Wartość projektu – 26 980 zł, dotacja z Województwa Małopolskiego- 25 400 zł.

Członkowie LGD mają bogate doświadczenie w realizacji operacji dzięki wykonaniu kilkudziesięciu projektów zrealizowanych na obszarach wiejskich w ciągu ostatnich 5 lat. Są to projekty obejmujące bardzo różne dziedziny, zarówno zgodne z działaniami w Osi 3 i 4 PROW, jak i inne projekty zrealizowane na obszarach wiejskich.

Inne doświadczenie partnerów opisano w załączniku 17 d wniosku.

Wzmocnienie procesów integracji sektora pozarządowego w Małopolsce w 2009 roku” – kontynuowane działań Małopolskiej Sieci LGD, która powstała w ramach projektu: „Federalizacja LGD czyli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich”. 20 stycznia 2009 r. podczas spotkania przedstawicieli LGD na Zamku w Suchej Beskidzkiej został powołany Związek Małopolska Sieć LGD. Małopolska Sieć LGD z formuły dobrowolnego, niesformalizowanego podmiotu działającego w ten sposób przez okres 2 lat przekształciła się w podmiot prawny - związek stowarzyszeń. Członkami założycielami było 10 Lokalnych Grup Działania, które podjęły uchwałę przystąpienia do Związku i były obecne na spotkaniu. Związek Małopolska Sieć LGD utworzyły stowarzyszenia – „Dolina Raby”, „Dolina Karpia”, „Beskid Gorlicki”, „Turystyczna Podkowa”, „Między Dalinem a Gościbią”, ”Gościniec 4 żywiołów”, „Korona Północnego Krakowa”, „Wielicka Wieś’, „Jaksa”, „Perły Beskidu Sądeckiego”.


MS LGD podejmuje działania zarówno na poziomie województwa małopolskiego, współpracując z różnymi podmiotami i instytucjami, a także na poziomie ogólnopolskim.
Z inicjatywy MSLGD w dniu 13.X 2009 r. podczas konferencji w Mikołajkach została podpisana deklaracja współpracy przedstawicieli 8 regionalnych sieci LGD z Polski.   
MS LGD ma również status członka obserwatora w The European Leader Association for Rural Development (ELARD), która jest organizacją non-profit, powstałą w 1999 r. Jej członkami są krajowe i regionalne sieci, a także pojedyncze Lokalne Grupy Działania i organizacje z  różnych krajów Unii Europejskiej.
Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” – 8.12.2008 r Stowarzyszenie „Gościniec” został Laureatem w kategorii Aktywizacja Gospodarcza i Obywatelska min. „za modelowe budowanie partnerstw oraz realizację międzynarodowych projektów wpływających na rozwój małopolskiej wsi, a zwłaszcza za działania na rzecz federalizacji Małopolskich Lokalnych Grup Działania”.

2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności
1) wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami

Przy opracowywaniu tego punktu oparto się na strategiach poszczególnych gmin, danych


z BRD oraz tabelach diagnozy gmin opracowanych przez członków LGD.
Obszar LGD stanowi obszar 4 gmin, których dane podano w tabeli:


Gmina

Typ gminy

Powierzchnia w km²

Liczba mieszkańców*

Kalwaria Zebrzydowska

Miejsko- wiejska

75

19168

Lanckorona

Wiejska

40

5869

Mucharz

Wiejska

37

3860

Stryszów

Wiejska

46

6722

Razem LGD
198

35 619

* liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31 XII 2006 r.
Łączna liczba zameldowanych mieszkańców obszaru LGD na dzień 31 XII 2006 r. wyniosła 35 619 mieszkańców, czyli jest większa od 10 tys. i mniejsza od 150 tys. mieszkańców.

Obszary gmin tworzące LGD przylegają do siebie, znajdują się w jednym obrysie i ich obszar jest spójny.2) uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze,
historyczne i kulturowe

W tym punkcie wykorzystano informacje zawarte w opracowaniach na lata 2007-2015 oraz strategiach poszczególnych gmin oraz danych z raportów i opracowań własnych.

Cennym źródłem informacji są również strony internetowe poszczególnych gmin oraz zamieszczone informacje dotyczące turystyki czy gospodarki danej gminy.


Powierzchnia i położenie administracyjne oraz mapa
Cztery gminy Obszaru LGD „Gościniec 4 żywiołów”: Lanckorona, Mucharz, Stryszów i Kalwaria Zebrzydowska znajdują się na terenie powiatu wadowickiego, położonego w zachodnio – południowej części województwa małopolskiego, ze stolicą w Wadowicach. Powiat, którego powierzchnia wynosi 616 km2, składa się z 10 gmin, w tym 3 gmin miejsko – wiejskich: Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska i Wadowice oraz 7 gmin wiejskich: Brzeźnica, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice i Wieprz. Powiat wadowicki zamieszkuje 154 546 Mieszkańców, co stanowi prawie 5% ludności województwa małopolskiego.
Powierzchnia obszaru objętego LGD wynosi 198 km².

Gęstość zaludnienia w obszarze wynosi 179 osób/km².LGD

Kalwaria Zeb.

Lanckorona

Mucharz

Stryszów

Powierzchnia km ²

198

75

40

37

46

Ilość sołectw

31

13

5

7

6

Ilość miejscowości (łącznie z miastami)

29

12

5

6

6

Na terenie LGD znajduje się 29 miejscowości oraz 31 sołectw.


Położenie geograficzne i ukształtowanie terenu
Gminy Obszaru położone są równoleżnikowo, tworząc strukturę łańcuchową wpisaną pomiędzy dwie dominanty geograficzne: Pogórze Wielickie - od północy i Beskid Makowski - od południa. Do zachodniej części Obszaru (gmina Mucharz) przylega obszar Beskidu Małego, o randze parku krajobrazowego. Takie położenie gmin Obszaru wobec siebie, dobre skomunikowanie i atrakcyjny krajobrazowo Beskid Makowski pozwalają projektować rozwój gospodarki turystycznej, opartej na uzupełnianiu się potencjałów antropogenicznych i przyrodniczo – krajobrazowych partnerów LGD.

Obszar jest zwarty geograficznie, ma dostateczne związki kulturowe, jest dobrze skomunikowany a równocześnie nie oddzielony cywilizacyjnymi barierami (np. ośrodkami przemysłowymi czy autostradami) stanowiącymi przeszkodę w ekspozycji walorów turystycznych i np. organizacji wspólnej sieci szlaków wędrownych i tras wypoczynku aktywnego.


Gmina Lanckorona- Gmina położona na styku Beskidu Makowskiego i Pogórza Wielickiego. Powierzchnię charakteryzują formy wzgórz o nachyleniu stoków do 300 oraz terasy rzeczne potoków Cedron i Jastrząbka. Najniższy punkt znajduje się w Podchybiu – 250 m n.p.m, a najwyższy na szczycie Lanckorońskiej Góry – 550 m n.p.m. Osobliwością geologiczną na wschodnim stoku Góry Lanckorońskiej jest przebijająca się na powierzchnię żyła wulkaniczna z porfirytu i jaspisu.
Gmina Mucharz - Położona jest na pograniczu: Beskidu Makowskiego i Pogórza Wielickiego. Obszar gminy charakteryzuje się typem rzeźby pogórzy średnich, o wysokościach względnych 120-250 m i stokach wypukło – wklęsłych. Przeważają stoki o nachyleniach 0 - 10º, w partiach szczytowych do 25º, rzadko przekraczając 35º. Najwyższe punkty gminy: góry Królowa Wyżna - 818 m i Żar - 678 m n.p.m. (w części zachodniej); 531 m n.p.m. przełęcz w paśmie Jaroszowickiej Góry (w części północnej); Kuczyna - 411 m n.p.m. (na wschodzie). Osią gminy jest dolina rzeki Skawy, której wody wraz z dopływami odwadniają cały teren. Poza partiami szczytowymi Leskowca teren gminy położony jest w piętrze klimatycznym umiarkowanie ciepłym.
Gmina Stryszów- Położona jest na Pogórzu Wielickim i w Beskidzie Makowskim, na wysokości od 291 do 603 m. n.p.m. Najwyższe wzniesienie to góra Chełm, wys. 603 m. n.p.m. Zachodnią granicę Gminy stanowi rzeka Skawa (i budowany sztuczny zbiornik „Świnna Poręba”), wschodnią, częściowo rzeka Cedron. Gmina położona jest wzdłuż ważnej linii kolejowej Kraków – Zakopane z przystankami pociągów osobowych w Stroniu
i Stryszowie.
Gmina Kalwaria Zebrzydowska leży w dolinie pomiędzy dwoma pasmami gór, na pograniczu Beskidu Makowskiego i Pogórza Wielickiego, u podnóży i na stokach góry Żar na wysokości 335-400 m n.p.m.

Gmina położona we wschodniej części powiatu wadowickiego (granica z powiatem krakowskim). Gmina miejsko - wiejska z siedzibą w mieście Kalwaria Zebrzydowska oddalonym od siedziby województwa - Krakowa o 35 km (w kierunku wschodnim), od siedziby powiatu - Wadowice o 14 km (w kierunku zachodnim). Przez gminę przebiega droga krajowa nr 52 Bielsko-Głogoczów, a także dwie linie kolejowe: Kraków-Zakopane i Bielsko-Biała – Kraków.


Klimat

Na terenie Pogórza Wielickiego i Beskidu Makowskiego występuje klimat podgórski,


z charakterystyczną zmiennością stanów pogodowych, co sprawia, że oprócz czterech podstawowych można wyróżnić pory roku przejściowe: przedwiośnie i przedzimie (późna jesień).

Obszar zaliczany jest do klimatycznego regionu śląsko-krakowskiego. Lato termiczne trwa średnio 80 dni, a zima 90. Przeważają dni umiarkowanie ciepłe, z zachmurzeniami i opadami. W porównaniu do innych regionów kraju występuje więcej dni bardzo ciepłych i z opadami. Pokrywa śnieżna o przeciętnej grubości 20-30 cm utrzymuje się od styczniu do połowy marca, a jej zaleganie zależy od ilości opadów, tempera-tury, ekspozycji stoków, formy terenu oraz prędkości i rodzaju wiatru.


Gleby i lasy
Gleby gmin Obszaru LGD należą do typu gleb górzystych i podgórskich. Przeważają ziemie III i IV klasy bonitacyjnej. Najkorzystniejsze warunki glebowe ma gmina Stryszów, gdzie zajęcia rolnicze dominują wśród (najczęściej dwuzawodowej) ludności. W części środkowej i północnej Obszaru występują gleby pyłowe, w części południowej brunatne, bielicowo-gliniaste i ilaste. Wzdłuż rzek występują fragmentarycznie mady. Około 50% gleb jest zakwaszonych.

LGD

Kalwaria Zeb.

Lanckorona

Mucharz

Stryszów

ogółem

1268828

508 472

289 456

159 829

311 071

użytki rolne

1014769

422 580

230 560

113 936

247 693

łąki i pastwiska

233091

129 180

52 162

28 800

22 949

grunty orne

761600

283 650

173 350

82 769

221 831

PSR, 2002
Zalesienie

Na Obszarze można wyróżnić dwa piętra roślinności: piętro pogórza - do wysokości 450-500 m oraz piętro regla górnego - od 500 do 1100 m. Najbardziej zmienione jest piętro pogórza, od wieków użytkowane do produkcji rolnej. Buczyny regla dolnego zachowały szczególny charakter i są wyróżnikiem przyrodniczym Obszaru, dziedzictwem puszczy karpackiej.

Lasy pełnią wielorakie funkcje – ochronną, polegającą na dodatnim oddziaływaniu na środowisko przyrodnicze, produkcyjną, dostarczając surowca drzewnego, owoców leśnych, ziół oraz społeczną jako teren dla rekreacji i turystyki. Lasy korzystnie oddziałują na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

LGD

Kalwaria Zeb.

Lanckorona

Mucharz

Stryszów

Woj. Małopolskie

Polska wiejska

Powierzchnia km²


lasy ogółem

28,4 %

20,2%

24,5%

40,5 %

28,4,%

28,5

29,55

BRD, 2006

Zalesienie Obszaru wynosi – 28,4 %. powierzchni LGD. I jest podobny do średniej krajowej, która wynosi 28% oraz średniej wojewódzkiej 29%..


Bogactwa naturalne

Gmina Mucharz- Na obszarze gminy znajdują się kopaliny użyteczne: czwartorzędowe żwiry oraz żwiry z piaskiem, trzeciorzędowe piaskowce krośnieńskie.

Na terenie gminy Mucharz występują 3 udokumentowane złoża czwartorzędowych żwirów. Złoże „Świnna Poręba” położone jest w dnie doliny Skawy na terenie Zagórza i wsi Skawce - nie jest eksploatowane. Obszar złoża zalega pod polami uprawnymi, nieużytkami, linią kolejową i zabudową wsi Skawce.

Złoże „Mucharz Zagórze”, położone na prawobrzeżnej terasie, było okresowo eksploatowane w latach 1984 – 1992. Eksploatacja została zaniechana. Planuje się jej wznowienie w końcowej fazie budowy zbiornika wodnego. Obecnie powierzchnia złoża zajęta jest przez tereny leśne w części północno-wschodniej, a w pozostałej części przez grunty orne i zarośnięte pozostałości wyrobisk. Złoże „Świnna Poręba II”, zlokalizowane w Skawcach na wschód od stacji kolejowej (obszar II) oraz północny zachód od wsi Skawce (obszar I), jest eksploatowane od 1993 roku, ale tylko na północno-zachodnim terenie obszaru I. Pozostała część obszaru I pokryta jest lasem (część wschodnia) oraz polami uprawnymi. Obszar II zajęty jest przez pola uprawne i nieużytki.
Zasoby wodne oraz stan ich czystości

Obszar należy do zlewni Wisły. Sieć rzeczna i potokowa Obszaru jest właściwa obszarom podgórskim. Rzeki i potoki tworzą bogatą sieć hydrologiczną; płyną przeważnie w kierunku północnym i zachodnio-wschodnim; występują na terenach leśnych; wiele potoków ma charakter okresowy (pojawiają się podczas większych opadów i roztopów wiosennych).Wody podziemne

Wody podziemne zaliczamy do wód słodkich zwykłych. W części karpackiej występują do głębokości 100 m. Utwory fliszowe magazynują wodę o zmineralizowaniu do 500 mg/l. Określa się je jako wody wysokiej jakości – ich odczyn zbliżony jest do obojętnego, a zawartość głównych jonów nie przekracza norm ustalonych dla wód pitnych.


Gmina Mucharz- zbiornik Świnna Poręba

Na obszarze gminy są dwa poziomy wód podziemnych: w obrębie podłoża fliszowego (Główny Zbiornik Wód Podziemnych Godula – Beskid Mały – 447 CrF), w obrębie utworów zwietrzelinowo-pokrywowych i aluwialnych (Użytkowy Poziom Wód Podziemnych Doliny Skawy 444 Qd).

Obszar gminy jest odwadniany przez rzekę Skawę, prawobrzeżny górski dopływ Wisły II rzędu, o długości 96,4 km i powierzchni dorzecza: 1160 km2. Główne lewobrzeżne (prawobrzeżne znajdują się poza terenem gminy Mucharz) dopływy Skawy: Łękawka, Bystrz, Śleszówka, Jaszczurówka i Nawieśnica. Podstawowym elementem regulującym stosunki wodne w obrębie gminy i na terenach przyległych będzie budowany Zbiornik Wodny Świnna Poręba z zaporą czołową zlokalizowaną na 26,2 km Skawy, który znajdzie się na terenie następujących miejscowości: Świnna Poręba, Jaszczurowa, Mucharz, Skawce, Zagórze (gmina Mucharz), Łękawica, Stryszów, Dąbrówka (gmina Stryszów), Tarnawa Dolna, Zembrzyce (gmina Zembrzyce). Pod wodą znajdzie się obszar o powierzchni 1355 ha. Skawa jest jednym z większych karpackich dopływów Wisły, na którym nie wybudowano jeszcze zbiornika retencyjnego redukującego fale powodziowe. Dominujące w tym rejonie Małopolski letnie wezbrania Małej Wisły, Soły i Skawy kumulują się, stwarzając zagrożenie zalaniem m.in. Krakowa.

Gmina Lanckorona Z ujęcia wody podziemnej w Łaśnicy dostarczana jest woda dla Lanckorony i przysiółków Łaśnica, Pod Miasto i Dział Palecki. Wybudowane w 2006 roku ujęcie źródeł wody podziemnej w Izdebniku Solcu będzie zabezpieczać wodę dla Izdebnika, Podchybia, Lanckorony: przysiółków Podmieście i Kopań oraz Jastrzębi. Przez gminę przebiegają rzeki- Skawinka – rzeka II rzędu; źródła na stoku Bieńkowskiej Góry (676 m n.p.m.) w Beskidzie Makowskim; wpada do Wisły w okolicach Krakowa, Cedron – rzeka III rzędu, źródła we wsi Skawinki na wys. 550 m n.p.m; przepływa u podnóża Góry Zamkowej w Lanckoronie, wpada do Skawinki.

Gmina Stryszów Jak w całych Beskidach i na Pogórzu wody podziemne występują w dwóch poziomach, tj. w utworach czwartorzędowych oraz w skalnym podłożu fliszowym wieku trzeciorzędowego i kredowego. W obrębie dolin poziom wód gruntowych występuje na głębokości od 0,5 – 3,0 m i ulega okresowym wahaniom w zależności od poziomu wody w rzekach i potokach. Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę są studnie kopane oraz źródła. Ze względu na położenie gminy w strefach wododziałowych ujęcia z wód wgłębnych, źródeł i cieków powierzchniowych nie są w stanie pokryć zapotrzebowania na wodę.

Około 90% obszaru gminy odwadniają rzeki i potoki należące do zlewni rzeki Skawy, pozostały odwadnia rzeka Cedron i jej dopływy, należące do zlewni rzeki Skawinki.

W okresach suchych zasilane są w większości przez wody gruntowe, w pozostałych przez wody roztopowe - wiosną i opadowe - w lecie. Niżówki występują w okresach jesienno – zimowych, wezbrania roztopowe – wiosną i latem po burzach. Te ostatnie powodują najgroźniejsze powodzie, gdyż w krótkim czasie następuje bardzo szybki, równoczesny spływ wody z całego terenu i w miejscach łączenia rzek i potoków powstaje wysoka fala powodziowa.

Kalwaria Zebrzydowska- Obszar położony jest w zasięgu trzech zlewni: Skawy, Skawinki i Sosnowianki (dopływ Wisły). Działy wodne II rzędu pomiędzy: zlewniami Skawy i Skawinki mają przebieg południkowy od g. Żar na południu poprzez wzniesienia na terenie wsi Zebrzydowice, Stanisław Dolny do Krowiej Góry (poza granicami gminy), równoleżnikowo pasmem Draboża pomiędzy zlewniami Skawinki i Sosnowianki. Podstawowa część gminy położona jest w zlewni Skawinki (rzeka Cedron), część południowo – zachodnia w zlewni Skawy (rzeka Kleczonka), fragment wzdłuż północnej granicy w zlewni Sosnowianki.
Obszary Chronione

Kalwaria Zebrzydowska-Obszar gminy, a zwłaszcza jej południowa część, harmonijnie łączy walory krajobrazu naturalnego i kulturowego.

Obszar chronionego krajobrazu –„Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Wielickiego” – Przytkowice, Leńcze i Podolany, Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Kalwaria Zebrzydowska”, „Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Lanckorona”

użytki ekologiczne – rzeki i zwierzęta: „Cedron”, „Kleczanka” „Pióropusznik - Bieńkowice”, stanowisko pióropusznika strusiego.

rezerwaty przyrody: „Las koło Wniebowstąpienia”, „Nad Cedronem”,

Gmina Mucharz

Ponad połowa obszaru gminy znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego i otuliny. Park zajmuje pow. 1020 ha, natomiast otulina 1070 ha – co stanowi 56% powierzchni gminy. Park zajmuje 258 km2 na terenie 15 gmin, otulina 278 km2, w tym zachodnią część gminy Mucharz, po drogę krajową nr 28. Obszar Beskidu Małego zakwalifikowany został jako „obszar węzłowy o znaczeniu krajowym” w sieci EKONET (jednostka ponadekosystemalna, wyróżniająca się bogactwem ekosystemu o charakterze zbliżonym do naturalnego, bogatym w gatunki roślinne i zwierzęce specyficznych dla tradycyjnych agrocenoz).Pomniki przyrody: 2 dęby i 1 lipa w wieku 150 - 250 lat, w parku przy pałacu w Jaszczurowej (w zasięgu czaszy zbiornika), lipa drobnolistna (250 lat) w Jaszczurowej, przy figurze z 1853 r., 2 lipy (150 - 200 lat) rosnące wśród pól na granicy Skawiec i Mucharza, jaskinia „Mysiorowa Jama”, na stokach góry Kurczyna (Zagórze), na prawym brzegu rzeki Skawy (w zasięgu czaszy zbiornika), jaskinia „Lisia”, w lesie powyżej „Mysiorowej Jamy”, Las Mucharski - rezerwat leśny częściowy, obejmuje drzewostan grądowo – łęgowy
i jaworzyny na stromych zboczach przełomu Skawy z pomnikowymi okazami dębu szypułkowego, jesionu, jaworu i dzikiej czereśni oraz bujnym runem, skupiającym gatunki chronione i rzadkie.

„Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Jaroszowicka Góra”, obejmuje las na Jaroszowickiej Górze z trzema polanami. Krajobraz z zachowanym drzewostanem jodłowo – bukowym


i stanowiska roślin chronionych.

Gmina Lanckorona

Obszar Lanckorony jest ujęty w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego jako zaplecze dla obszaru metropolitarnego Krakowa. Ruiny zamku wraz z częścią Góry Zamkowej są wpisane, jako park kulturowy, wraz z Kalwarią Zebrzydowską na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a część Lanckorony i Izdebnika znajduje się w strefie buforowej wpisu. Układ urbanistyczny Lanckorony jest wpisany do rejestru zabytków, a obszar gminy leży w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lanckorona są wyznaczone obszary, przeznaczone do ochrony:

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Lanckorona” o pow. 290 ha obejmuje: Lanckoronę, północną część wsi Skawinki i południową część Izdebnika, a w szczególności: kompleksy leśne oraz pola, enklawy łąk i krajobraz kulturowy: zabytki Lanckorony, piety i kapliczki przydrożne.

Użytki ekologiczne- „Cedron”, pow. 50 ha – obszar ochrony ichtiofauny potoku Cedron. Cedron jest podgórskim potokiem z korytem w dużej części o charakterze naturalnym. Występują w nim ryby: pstrąg potokowy, kleń, strzebla potokowa, kiełbia, piekielnica oraz świnka. Potok jest zagrożony regulacją koryta, „dzikimi” składowiskami śmieci oraz ściekami bytowo-gospodarczymi.

Użytek ekologiczny „Pod Górą Zamkową”, pow. 100 ha obejmuje: Górę Zamkową w Lanckoronie i walory przyrodnicze, m.in.: płat lasu grądowego, runo zdominowane przez czosnek niedźwiedzi i gatunki chronione, jak: lilia złotogłów (ok. 5 tys. egzemplarzy), pierwiosnka wyniosła, kopytnik pospolity itd. Obszar użytku cechuje znaczny stopień naturalności szaty roślinnej, zwłaszcza leśnej (grądowej) oraz unikatowy w skali mezoregionu płat lilii złotogłów Lilium martagon.

Pomniki przyrody na zboczach Góry Lanckorońskiej - przy ruinach zamku występuje grupa drzew (sosny i modrzewie) objętych ochroną od 1934 roku.
Gmina Stryszów- Na terenie gminy nie ma przyrodniczych obszarów chronionych.
Zanieczyszczenie środowiska

Analizując uwarunkowania przyrodnicze oraz stan środowiska naturalnego nie sposób pominąć charakterystyki infrastruktury sanitarnej, której jakość i komplementarność na trudnych (w sensie ukształtowania terenu i kosztów prowadzenia sieci kanalizacyjnych i wodociągowych) terenach górskich ma fundamentalne znaczenie dla zdrowia mieszkańców, czystości środowiska i ochrony krajobrazu.


Zagrożenia środowiska Obszaru mają przyczyny w:

- zapóźnieniu cywilizacyjnym Obszaru (w różnym zakresie w każdej z gmin partnerskich), spowodowane w latach 1945 – 1989,

- wieloletnim oddziaływaniu na dużą część Obszaru szkodliwych dla środowiska zakładów przemysłowych np. ze Skawiny,

- niskiej świadomości ekologicznej w Polsce, w Małopolsce, ergo na terenie Obszaru LGD,

- wysokie koszty budowy infrastruktury sanitarnej w podgórskim terenie przy rozproszonej zabudowie mieszkalnej i gospodarczej i dużych wysokościach względnych oraz niskim stopniu partycypacji Mieszkańców w realizacji tych inwestycji; rzeczywiste możliwości nadrabiania cywilizacyjnych zaległości rozpoczęły się z chwilą uruchomienia funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych UE,

- braku determinacji społeczności lokalnej w respektowaniu priorytetów ekologicznych.


W kontekście realizacji priorytetów LGD najważniejsze zagrożenia dotyczą: zdrowia Mieszkańców Obszaru, możliwości rozwijania usług turystycznych (w tym: agro i ekoturystyki) oraz realizacji programu rozwoju spożywczych produktów regionalnych.
Zagrożenia z powodu braku komplementarnej sieci ochrony sanitarnej

Zanieczyszczenia wód i gleby na terenie Obszaru są spowodowane głównie poprzez brak komplementarnej sieci odbierania i utylizacji ścieków. Jakość wód powierzchniowych jest silnie zagrożona. Przyczyny: słaba sieć kanalizacyjna, nieszczelne zbiorniki ściekowe (tzw. szamba), nielegalny odpływ ścieków wprost do gruntu, rowów i potoków, nieczynnych studni. Gleby są zanieczyszczane także środkami ochrony roślin i nawozami mineralnymi. Poza terenem gminy Mucharz (budowa zbiornika na rzece Skawa) pozostali partnerzy LGD nie posiadają monitoringu wód powierzchniowych.Zakwaszenie gleb, spowodowane po części czynnikami naturalnymi, intensywną gospodarką leśną nakierowaną na produkcję świerka na siedliskach dolnoreglowych lasów liściastych,
a ponadto przez wieloletnie przekraczanie zanieczyszczeń powietrza i zakwaszenia opadów atmosferycznych przez zakłady przemysłowe, zwłaszcza ze Skawiny.

Obszar jest narażony na erozję wodną, którą w znacznej mierze powstrzymują lasy. Niezmiernie ważnym czynnikiem podnoszenia atrakcyjności turystycznej Obszaru będzie zatem konsekwentny i racjonalny (w zgodzie ze sztuką organizacji lasów górskich) program zalesiania. W wielu miejscach Obszaru występują erozja i osuwiska.Źródła zagrożeń odpadami stałymi:

-nieczynne i niezabezpieczone składowisko odpadów w Lanckoronie, m.in. stanowi zagrożenie wód podziemnych i powierzchniowych, powietrza, gruntu i krajobrazu,

- niekompletny system zbiórki odpadów nie obejmujący wszystkich Mieszkańców Obszaru,

- brak selektywnej zbiórki komunalnych odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych


i budowlano-remontowych ,

- nielegalne wysypiska śmieci w lasach i innych miejscach atrakcyjnych przyrodniczo.Niezidentyfikowana ilość budowlanych „materiałów” azbestowych ulokowanych w budynkach mieszkalnych, publicznych i przemysłowych Obszaru. Swoista „bomba zegarowa”, o wysokim stopniu szkodliwości, której usunięcie będzie kosztownym i trudnym społecznie procesem - niezbędnym dla realizacji zrównoważonego rozwoju Obszaru i priorytetów strategicznych LGD.

Niska kultura ekologiczna części Mieszkańców traktujących środowisko przyrodnicze, jako obszar nieskrępowanej eksploracji, bez zachowania stosownych zasad i prawa lokalnego oraz powszechnego.

Emisja zanieczyszczeń z gospodarstw domowych, używanie szkodliwych paliw stałych (np. Mułków) i odpadów przemysłowych, zamiast (zbyt drogiego dla wielu Mieszkańców) gazu ziemnego.

Zanieczyszczenia komunikacyjne. Konieczny jest monitoring pasów przydrogowych w zakresie nasycenia metalami ciężkimi i stanowczy zakaz jakiejkolwiek produkcji rolnej na gruntach położonych w pasach przydrogowych.
Uwarunkowania kulturowe- zabytki, zwyczaje, wydarzenia historyczne
Obszar składa się czterech gmin, powiązanych wspólnym dziedzictwem kultury polskiej
i dziedzictwem kultury małopolskiej. Należy przez to rozumieć istnienie w tym samym kręgu kulturowym, jaki wytwarzał przez wieki Kraków i Małopolska - najstarsza, obok Wielkopolski, dzielnica kulturotwórcza I Rzeczypospolitej. Przez ponad trzy wieki Obszar znajdował się w zależności od starostwa lanckorońskiego (niegrodowego), a od XVII wieku jest objęty wpływami Kalwarii Zebrzydowskiej, centrum religijnego o dużej sile oddziaływania. Od końca XVIII, jak cała południowa Małopolska, Obszar został zaanektowany przez Austrię na 126 lat.

Najważniejsze czynniki historyczne integrujące Obszar

 • Religia rzymsko – katolicka:

Integrujące znaczenie dla całego Obszaru ma kulturowe oddziaływanie silnego ośrodka kultu religijnego Kalwarii Zebrzydowskiej i szlaku pątniczego, tzw. „dróżek kalwaryjskich” – systemu 41 budowli religijnych, tworzących swoisty szlak modlitewny, położonych na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej, Lanckorony i Stryszowa,

Rok liturgiczny – wspólnota obyczajów religijnych, częściowo fundowanych na glebie zwyczajów etnicznych – zwyczaje Bożonarodzeniowe, Wielkanocne np. palenie „judasza” w okresie Wielkiego Tygodnia, itd.,Klasztor OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej miał niezmiernie istotny wpływ
na stan gospodarki Obszaru – organizując i stymulując rozwój rzemiosł stolarskich
i metalowych, które dzisiaj są dominantą gospodarczą i znakiem markowym Obszaru.

Od 1410 roku, przez ponad trzy wieki część Obszaru znajdowała się w zależności od starostwa lanckorońskiego (niegrodowego), co, m.in. dzisiaj przejawia się w istniejącej sieci połączeń lokalnych oraz rozsianych po terenie zabytkach kultury feudalnej: dworach
i zabudowaniach dworskich oraz elementach krajobrazu kształtowanego. Dwie wsie, obecnie stolice gmin Mucharz i Stryszów należały do systemu feudalnego: jako własność kościoła katolickiego (Klasztoru Norbertanek z Krakowa) i prywatna, przeszły wszystkie procesy przemian społecznych i ekonomicznych od różnych form pańszczyzny, czynszu, aż do parcelacji w 1946 r. Można więc mówić o podobnej formacji kulturowej wszystkich gmin Obszaru.
W latach 70. XVIII wieku Obszar był terenem dużej aktywności wojskowej Konfederatów Barskich. Niektórzy z nich na stałe wtopili się w żywioł miejscowy, zakładając rodziny. W 1771 roku koło Harbutowic Konfederaci, w sile 1200 żołnierzy, starli się w bitwie z wojskami rosyjskimi (1500 żołnierzy) i stracili 300 ludzi, których pochowano w miejscu noszącym nazwę „Groby”. Obecność i walki Konfederatów są przechowywane w tradycji lokalnej, są elementem wspólnoty kulturowej.
Podczas II wojny światowej wyrazem obywatelskiego zaangażowania części społeczności Obszaru była intensywna działalność patriotyczna (także partyzancka).

W XVII wieku na terenie starostwa lanckorońskiego, które obejmowało 16 wsi, w dużej mierze leżących w granicach dzisiejszego Obszaru, miały miejsce bunty chłopskie, głównie przeciw ciężarom pańszczyźnianym.


Rzemiosło regionalne

Szczególnym signum kulturowym Obszaru jest rozwinięte przetwórstwo drewna i metalu -


o skali przemysłu regionalnego - w dziedzinie meblarstwa, produkcji okuć i akcesoriów meblarskich oraz kowalstwa, w różnych odmianach: od kowalstwa narzędziowego, kowalstwa wyposażenia wnętrz, ogrodów i przestrzeni zewnętrznej do kowalstwa artystycznego i tradycyjnego (w minimalnym stopniu zachowanego). Początki rzemiosł regionalnych (wcześniej ludność zajmowała się głównie rolnictwem) wiążą się z budową Kalwarii w latach 1588 - 1632 przez Mikołaja Zebrzydowskiego i jego następców. Sprowadzono wówczas wielu rzemieślników rozmaitych narodowości, którzy po zakończeniu prac osiedlili się i wtopili się w żywioł miejscowy, w większości na terenie gmin tworzących obszar LGD. Jednym z arcydzieł mistrzów ciesielki i stolarstwa Obszaru są domy w rynku lanckorońskim, tworzące najpiękniejszy zespół drewnianego budownictwa w Polsce, o stylistyce zdumiewającej dyscypliną formy i estetyką detalu, tak rzadkiej we współczesnym budownictwie mieszkaniowo – użytkowym na terenie Obszaru.
Meblarstwo i tapicerstwo

Cechą kulturową Kalwarii Zebrzydowskiej o znaczeniu dla Obszaru LGD jest przemysł meblarski i przemysł produkcji okuć meblowych. W ewidencji gminy, na dzień (2004 r.) zarejestrowanych było 519 zakładów z branży stolarskiej i 136 – tapicerskiej. Granice geograficzne tego przemysłu przekraczają administracyjne granice gminy Kalwaria Zebrzydowska i rozciągają się na gminy Obszaru, gdzie działa wiele zakładów, a wielu Mieszkańców gmin Obszaru dojeżdża do pracy w zakładach stolarskich i tapicerskich Kalwarii.


Najważniejsze cechy kulturowe gmin Obszaru

Gmina Lanckorona

Udokumentowane początki osadnictwa w Lanckoronie sięgają XII w. Źródła historyczne z lat 1325 - 1358 nazywają osadę villą Hermani, prawdopodobnie od nazwiska kolonizatora. Według Długosza, przed 1336 rokiem rozpoczęto budowę zamku obronnego, a nieco później kościoła parafialnego. Prawa miejskie nadał Kazimierz Wielki w 1366 r. i wraz z nimi liczne przywileje, które pozwoliły na trzystuletni okres dostatniego żywota Mieszkańców. Lata świetności Lanckorony skończyły się wraz z najazdem szwedzkim i poddaniem zamku w 1655 roku. W 1717 r. pożar strawił 80% zabudowy, a największe zniszczenia przyniosły lata 1769 -72, kiedy Lanckorona była areną działań Konfederatów Barskich. Po pierwszym rozbiorze, po 364 latach istnienia, starostwo lanckorońskie zostało podzielone na trzy majątki ziemskie i rozwiązane. U schyłku XVIII wieku cesarz Franciszek II ustanowił w mieście magistrat i potwierdził przywileje grodzkie, jednak nie powstrzymało to upadku miasta. W następnym stuleciu miały miejsce kolejne pożary, a - zaadaptowany przez zaborców


na więzienie - zamek uległ dewastacji. W 1934 r. Lanckorona traci prawa miejskie, choć wcześniej „odkryta” przez Krakowian dla swojej magii i unikatowej architektury staje się modnym letniskiem. Najcenniejsza kulturowo część obszaru Lanckorony należy do manierystycznego parku krajobrazowego Kalwarii Zebrzydowskiej wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO. Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmuje: Rynek z przylegającymi uliczkami i Górę Zamkową. Po latach starań nawierzchnia Rynku lanckorońskiego została gruntownie wyremontowana, a Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony czyni energiczne starania wokół zagospodarowania ruin zamku i zainstalowania w nim funkcji kulturalnych, wybudowania platformy widokowej i mostu zwodzonego.
Gmina Mucharz

Odkrycia archeologiczne na terenie Mucharza dokumentują pobyt człowieka od 7000 lat p.n.e. Do IX w. Mucharz był ośrodkiem kultury przedchrześcijańskiej i częścią Państwa Wiślan, którzy w roku 880 przyjęli chrześcijaństwo. W tym czasie notuje się pobyt św. Wojciecha (apostoła Słowian) w Mucharzu, którego figura pomnikowa obecnie stoi na placu przykościelnym. W 1254 roku Mucharz był lokowany przez Bolesława Wstydliwego, który przekazał wieś Klasztorowi Norbertanek ze Zwierzyńca pod Krakowem. Norbertanki posiadały wieś do rozbioru Polski i tzw. reformy józefińskiej kasującej klasztorne własności ziemskie. W 1782 roku Mucharz został sprzedany Tomaszowi Wilkońskiemu


z Jaszczurowej. Ostatnimi właścicielami wsi była rodzina Tetschlów, zarządzająca nią w latach 1882-1945. Jednym z bardziej okazałych zabytków jest zespół pałacowo-parkowy w Jaszczurowej zbudowany w 1886 r. w stylu neogotyckim. Na terenie gminy wśród pól i przy drogach stoją kapliczki przydrożne stanowiące kulturowy znak chrześcijańskich tradycji ludności. Obiekty wpisane do rejestru zabytków to: wczesnośredniowieczne grodzisko Zagórze (Bratkówka), budynek drewniany nr 90 – Jaszczurowa, kościół św. Wojciecha w Mucharzu– murowany w latach lat 1835- 68.
Gmina Stryszów

Pierwsze wzmianki o wsiach wchodzących w skład współczesnej gminy pochodzą z przełomu XIII i XIV wieku. Sam Stryszów został założony najprawdopodobniej w XIII wieku przez Słupskich, którzy byli właścicielami wsi do XVI w. Od początku istnienia do 1945 r. wieś Stryszów była własnością prywatną. Wg tradycji nazwa pochodzi od słowa strychacz, czyli ceglarz - na terenie gminy znajdowały się cegielnie, słynące z wyrobów garncarskich. Na rozwój gminy począwszy od średniowiecza miały wpływ położone w pobliżu ośrodki miejskie. Początkowo Wadowice, którym około 1430 roku książę oświęcimski nadał prawa miejskie, a wśród nich prawo do organizowania targów, na które przybywali Mieszkańcy Stryszowa. Od XVII wieku datuje się promieniowanie kulturowe Kalwarii Zebrzydowskiej, rozwinął się ruch pątniczy - m.in. wzdłuż rzeki Stryszówki pielgrzymi podążali do ośrodka kultu Maryjnego. Stryszów przez wieki ponosił ciężary pańszczyźniane i podatkowe. Na początku XIX wieku wieś zakupił Kalasanty Gorczyński, syndyk oo. Bernardynów z Kalwarii Zebrzydowskiej. Ostatnimi właścicielami wsi byli Rozalia i Franciszek Łubieńscy. W roku 1946 roku folwark został rozparcelowany.

Najważniejsze zabytki gminy:

Kościoły: p.w. św. Jana Kantego (m. in. barokowe obrazy oraz płaskorzeźba „Chrystus w gaju oliwnym” z warsztatu Wita Stwosza), p.w. św. Anny z lat 1932 – 35 (główny ołtarz z XVIII w.), p.w. św. Józefa z 1906 r., Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia, kamienna, malowana w XIX w., Rzeźba św. Onufrego z 1769 r., „Pieta” - Matka Boska z ciałem Chrystusa, XIX w., Dwór w Stryszowie - wzniesiony pod koniec XVI w., otoczony parkiem krajobrazowym, obecnie: oddział Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu.


Kalwaria Zebrzydowska

W 1601r. Mikołaj Zebrzydowski - Wojewoda Krakowski, właściciel tutejszych dóbr, wzniósł na stokach góry Żar, na postawie modelu kaplicy z góry Kalwaria w Jerozolimie, kościół Ukrzyżowania Pana Jezusa, będący zalążkiem kalwaryjskiego sanktuarium. Na mocy dokumentu z grudnia 1602r., oddał w posiadanie O.O. Bernardynom kościół wraz z połową góry Żar i ufundował Klasztor i zespół Kaplic Dróg Męki Pańskiej na wzór Kalwarii Jerozolimskiej. Opiekę nad klasztorem mieli sprawować O.O. Bernardyni.

25 lipca 1640r. Jan Zebrzydowski – syn Mikołaja, nadał przywileje dla Zebrzydowa, organizację miejską na prawie magdeburskim oraz akt lokacyjny miasta, które nazwał Nowy Zebrzydów. Wtedy też, u podnóża klasztoru wytyczono rynek, określono rodzaj zabudowy i zasady urządzania jarmarków, a w kościele kalwaryjskim umieszczony został obraz Matki Bożej, który zasłynął później wieloma łaskami.

Czas okupacji szwedzkiej 1655-1660, to okres zahamowania rozwoju miasta. Po wielkim pożarze w 1715r., który doszczętnie strawił Nowy Zebrzydów, powstała nowa linia zabudowy miasta, biegnąca wzdłuż dzisiejszej ul. 3 Maja, u wylotu, której wytyczono nieregularny czworobok rynku. W 1772 r. miasto znalazło się pod zaborem austriackim z autonomicznymi władzami administracyjnymi. Funkcjonował tu urząd przeładunkowy i komora celna, a do rozwijającego się miasta zaczęli napływać rzemieślnicy, wychodzący na rynek ze swymi towarami. W tym samym czasie w aktach urzędowych pojawia się nowa nazwa – Kalwaria.

Po kolejnych latach ożywionego rozwoju (1848r.) i zastojów (I i II wojna światowa), w okresie po wyzwoleniu, następuje dynamiczny rozwój, a w latach 70-tych Kalwaria osiąga szczyt swego rozwoju.

Na przestrzeni lat powstał tu cały zespół zwany Dróżkami Kalwaryjskimi, który wraz z Klasztorem O.O. Bernardynów jest niezwykłym zabytkiem architektury. Klasztor z Sanktuarium Maryjnym jest budowlą późno barokową, przechodzącą w styl rokoko z charakterystycznymi krużgankami. Wnętrze Klasztoru ozdobione polichromią z zabytkowymi stallami, licznymi, cennymi obrazami i wyposażeniem bogato inkrustowanym. Dróżki o bardzo ciekawej architekturze są wkomponowane w naturalny krajobraz stanowiący tzw. Park Pielgrzymkowy z wielokilometrowymi alejkami drzew i przecinkami leśnymi.

Klasztor O.O. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej został obdarzony przez Papieża Jana Pawła II godnością Bazyliki Mniejszej. Obecnie przy Klasztorze prowadzone jest Wyższe Seminarium Duchowne. Zlokalizowany jest tu także Dom Pielgrzyma z miejscami noclegowymi dla pielgrzymów przybywających do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Zespół Kulturowo-Krajobrazowy Klasztoru i Parku Pielgrzymkowego O.O. Bernardynów od grudnia 1999r., znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO.

Na terenie gminy występują liczne obiekty i zespoły zabytkowe, w tym wpisane do rejestru zabytków, przewidziane do wpisania do rejestru zabytków oraz ujęte w ewidencji zabytków. Znajdują się tu również udokumentowane stanowiska archeologiczne.
Obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz ich otoczenie


 • układ urbanistyczny Kalwarii Zebrzydowskiej z XVII-XIX w.

 • dworek murowany z końca XIX

 • zespół dworsko-parkowy z 1 połowy XIX w. - dwór i ogród krajobrazowy w

 • kościół parafialny w Zebrzydowicach wraz z otoczeniem

 • zespół dworski w Leńczach

 • park w Leńczach

 • kaplica św. Rozalii

stanowiska archeologiczne- Barwałd Średni, Barwałd Górny, Brody, Kalwaria, Leńcze, Podolany, Przytkowice , Zarzyce Wielkie.
3) ocena społeczno - gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej

Obszar działania LGD zamieszkuje 35 619 osób.


LGD

Kalwaria Zeb.

Lanckorona

Mucharz

Stryszów

liczba ludności wg zamieszkania

na 31 grudnia 200735747

19 297

5 898

3 857

6 695

ilość mężczyzn

17589

9 478

2 894

1 945

3 272

ilość kobiet

18158

9 819

3 004

1 912

3 423

przyrost naturalny

34

25

27

-18

0

0-4

1873

967

366

201

339

5-9

2070

1 105

343

220

402

10-14

2469

1 357

402

277

433

15-19

2926

1 571

492

302

561

20-24

2850

1 528

489

290

543

25-29

3006

1 637

521

316

532

30-34

2736

1 492

435

292

517

35-39

1753

713

385

251

404

40-44

2354

1 219

382

282

471

45-49

2609

1 352

434

286

537

50-54

2463

1 347

410

250

456

55-59

1962

1 102

325

208

327

60-64

1332

788

165

147

232

65-69

1180

617

177

132

254

70-74

1264

683

188

151

242

75-79

1110

595

184

115

216

80-84

683

339

115

91

138

85 i więcej

378

214

55

39

70

BDR, 2007
Saldo migracji na terenie LGD na rok 2007 wyniosło 79 osób.

Poziom zatrudnienia i stopa bezrobocia


Analiza struktury wiekowej ludności została oparta na podstawie wieku mieszkańców:

- wiek przedprodukcyjny (dzieci i młodzież do 17 lat);

- wiek produkcyjny (mężczyźni od 18 do 64 roku życia i kobiety od 18 do 59 roku życia);

- wiek poprodukcyjny (mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej
Ludność wg grup

LGD

Kalwaria Zeb.

Lanckorona

Mucharz

Stryszów

ludność w wieku przedprodukcyjnym (do 17 lat)

8140

4 338

1 411

883

1 508

ludność w wieku produkcyjnym

22 228

12 094

3 652

2 361

4 121

ludność w wieku poprodukcyjnym

5312

2 856

805

606

1 045

saldo migracji

79

101

1

3

-26
Grupa wiekowa

Liczba w LGD

%

Polska

Wieś

ludność w wieku przedprodukcyjnym (do 17 lat)

8140

22,75

22,63

ludność w wieku produkcyjnym

22 228

62,34

61,92

ludność w wieku poprodukcyjnym

5312

14,91

15,45
Powszechny Spis Rolny Struktura dochodów gospodarstw domowych 2002

LGD

Kalwaria Zeb.

Lanckorona

Mucharz

Stryszów

z działalności rolniczej

227

90

42

58

37

z działalności rolniczej i pracy najemnej

14

8

3

0

3

z pracy najemnej

2051

866

448

316

421

z pracy najemnej i działalności rolniczej

192

71

57

36

28

z emerytury i renty

2610

1 138

516

299

657

z działalności pozarolniczej

836

583

129

40

84

z niezarobkowych źródeł utrzymania

315

129

52

62

72

gospodarstwa domowe pozostałe

515

270

106

68

71


Podmioty gospodarcze

Tabela poniższa przedstawia zestawienie dotyczące zarówno podmiotów gospodarczych na terenie LGD jak i rodzajów prowadzonej działalności.

Z poniższego zestawienia wynika, iż wskaźnik przedsiębiorczości dla obszaru LGD wynosi 111,7 % podczas gdy dla obszarów wiejskich Polski, jest on znacznie niższy i wynosi 60,31.


Podmioty gospodarcze 2007

LGD

Kalwaria Zeb.

Lanckorona

Mucharz

Stryszów

wskaźniki

Podmioty gospodarcze ogółem

3992

2 697

489

289

517

111,7

fundacje + stowarzyszenia

80

37

18

9

16

2,2

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego (publiczne + prywatne)

3

2

1

0

0

0,1

Największym rozwojem gospodarczym charakteryzuje się Kalwaria Zebrzydowska, która jest gminą rzemieślników. Przewaga zakładów rzemieślniczych wytwarzających meble i obuwie jest wyraźna. W ewidencji gminy, na dzień 1.01.2004r. zarejestrowanych było 2 627 podmiotów, z czego 519 z branży stolarskiej, 136 – tapicerskiej, 504 – szewskiej, 298 – cholewkarskiej, 547 – różnych branż, 431 – handel stały, 192 – handel obwoźny. W najważniejszych dla kalwaryjskiego rzemiosła branżach (pierwszych czterech) w stosunku do roku 1996 nastąpił spadek ilościowy, średnio o 20%. Spowodował to przede wszystkim wzrost konkurencji na rynku, załamanie się eksportu na wschód (główny odbiorca mebli) oraz trudności z dostosowaniem się do szybko zmieniających się warunków rynkowych.Aktualnie Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej zrzesza 531 zakładów rzemieślniczych. Poza niewielkimi zakładami rzemieślniczymi, w Kalwarii działają 52 spółki prawa handlowego zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, z czego 30 to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pozostałe to przede wszystkim spółki jawne.Podmioty wg. sekcji PKD- dane 2007

D- przetwórstwo przemysłowe

F- budownictwo

G- handel

Podmioty wg, sekcji PKD (dane 2009r.)


Rolnictwo
Okres wegetacyjny trwa na Obszarze średnio 220 dni, a warunki klimatyczne można określić jako dobre (roczna suma opadów 853 mm). Czynnikiem determinującym strukturę rolnictwa jest górzyste ukształtowanie terenu i erozja gleb, duże rozdrobnienie oraz czynniki społeczne: starzenie się rolników, brak perspektyw i rentowności produkcji oraz zmiana struktury społecznej wsi: młodsze generacje emigrują poza Obszar, w poszukiwaniu lepszych możliwości realizacji celów życiowych. Przestarzała, prawie naturalna metoda produkcji rolniczej jest równocześnie dobrym gruntem do realizacji wieloaspektowego programu budowania agroturystyki i sieci gospodarstw ekologicznych.
Na terenie tych gmin nie występują gospodarstwa o pow. 10 ha, które mogłyby zostać uznane za perspektywiczne pod względem produkcji towarowej. Rozdrobnienie rolnictwa na Obszarze jest bardzo duże, średnia powierzchnia wynosi 1,31 ha – w Polsce 9 ha, a w krajach Unii Europejskiej – 19,4 ha. Najwięcej gospodarstw posiada gmina Stryszów.


Rolnictwo Powszechny Spis Rolny 2002

LGD

Kalwaria Zeb.

Lanckorona

Mucharz

Stryszów

ilość gospodarstw

6764

3 156

1 353

881

1 374

do 1 ha

2883

1 546

458

472

407

1-2 ha

2155

1 011

443

226

475

2-5 ha

1589

542

416

173

458

5-10 ha

93

31

31

3

28

10-15 ha

20

14

3

0

3

15-20 ha

11

7

0

4

0

20-50 ha

0

0

0

0

0

50-100

3

3

0

0

0

powyżej 100 ha

0

0

0

0

0

użytkowanie gruntów ar
Ogółem

1268828

508 472

289 456

159 829

311 071

uzytki rolne

1014769

422 580

230 560

113 936

247 693

łąki i pastwiska

233091

129 180

52 162

28 800

22 949

grunty orne

761600

283 650

173 350

82 769

221 831


Szkolnictwo, wykształcenie
W związku ze zmianami dokonującymi się szkolnictwie i edukacji na wszystkich poziomach można mówić o wskazywaniu celów podejmowanej polityki edukacyjnej. Zawiera ona następujące założenia: racjonalizacja sieci szkół, wprowadzenie nowych kierunków kształcenia, zmiany zasad organizacji szkół (utworzenie zespołów), podnoszenie poziomu procesu dydaktycznego, wzrost kwalifikacji kadry pedagogicznej, zorganizowanie systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli, rozwój i modernizację bazy materialnej szkół i placówek, zapewnienie bezpiecznego otoczenia dla uczniów i nauczycieli, wspieranie rozwoju kultury fizycznej, stworzenie systemu wychowania i opieki (stypendia), udział młodzieży w szeroko pojętej kulturze, wspomaganie uczniów w planowaniu kariery zawodowej, organizowanie wymiany międzynarodowej.Szkolnictwo 2007

LGD

Kalwaria Zeb.

Lanckorona

Mucharz

Stryszów

Ilość szkół podstawowych

22

11

4

3

4

Uczniowie

2637

1 423

430

306

478

Ilość gimnazjów

11

6

3

1

1

Uczniowie

1533

839

264

181

249

Ilość innych szkół

3

2

0

1

0

Uczniowie

675

589

0

86

0

ilość komputerów w szkole

535

245

128

84

78

ilość pracowni

28

14

5

4

5

ilość komputerów podpiętych do internetu dostępnych dla uczniów

474

230

96

70

78

Wychowanie przedszkolne 2007
ilość przedszkoli bez specjalnych

8

4

1

1

2

ilość miejsc

471

272

32

40

127

ilość dzieci

423

237

28

33

125


Organizacje pozarządowe

Gmina Lanckorona

Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony

Najstarsza organizacja pozarządowa w Lanckoronie, założona w 1965 roku przez profesora Antoniego Krajewskiego. Obszary aktywności: ochrona i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, promocja Lanckorony, publikacja kwartalnika społeczno - kulturalnego „Kurier Lanckoroński”, gromadzenie dokumentacji i funduszy na zagospodarowanie zamku na Górze Lanckorońskiej. Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony razem z gminą Lanckorona realizuje projekt zagospodarowania ruin zamku, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 2004 r. te działania wsparła dotacja z programu SAPARD, którą przeznaczono na zabezpieczenie murów zamku, oznakowanie 10 km ścieżek spacerowych, budowę altanki i ławki, uporządkowanie otoczenia ruin. Opracowano także dokumentację zagospodarowania zamku.Stowarzyszenie Ekologiczno Kulturalne „ Na Bursztynowym Szlaku” zarejestrowane w 2004 roku - 40 członków. Działa na trzech obszarach: dziedzictwo kulturowe – ochrona i upowszechnianie, kultura współczesna – ochrona i upowszechnianie oraz przedsiębiorczość, w tym: turystyka, aktywizacja zawodowa kobiet i rewitalizacja rzemiosł regionalnych. Najważniejsze projekty:

Wyszehradzka Sieć Ekomuzeów w Europie Środkowej.

Celem projektu jest utworzenie w Lanckoronie Ekomuzeum – plenerowej ekspozycji dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. Centrum średniowiecznego miasteczka i ruiny zamku stanowią oś programową Ekomuzeum Lanckorona, szlaku dziedzictwa kulturowego, na którym wyznaczono trasy: rowerową, konną i narciarstwa biegowego. W każdym


z zagospodarowanych obiektów na terenie Ekomuzeum Lanckorona powstaną miejsca pracy i usługi turystyczne: kawiarnie, restauracje, pensjonaty, galerie.

Wolontariat Europejski dotowany przez Program Młodzież. W ramach projektu na terenie Lanckorony przebywają dwie osoby z zagranicy, które są zaangażowane w realizację programu Ekomuzeum Lanckorona i Szlak Bursztynowy. Oprócz zadań związanych
z działalnością stowarzyszenia pomagają również w Gminnym Ośrodku Kultury.


Program Szlak Bursztynowy „Przyroda, tradycja i ludzie”

Gmina Lanckorona partycypuje w międzynarodowym Polsko-Słowacko-Węgierskim Programie od 2000 roku. Projekt jest wzorcowym przykładem lokalnych działań

dla Mieszkańców innych regionów Europy Środkowej i Wschodniej. Dzięki projektowi została oznakowana trasa rowerowa oraz odtworzono po 100 latach, sięgający tradycją
do średniowiecza - Jarmark Świętojański. Obecnie program Szlak Bursztynowy jest wykorzystywany przez Gminę (działania inwestycyjne) jak i przez Stowarzyszenie
Na Bursztynowym Szlaku Szlak Bursztynowy jest realizowany wzdłuż historycznego traktu od Budapesztu przez Bańską Szczawnicę po Kraków, a docelowo od Krakowa, doliną Wisły do Morza Bałtyckiego. Międzynarodowy szlak rowerowy oraz lokalne pętle tematyczne, eksponują unikalne wartości zakątków Bursztynowego Szlaku, przyrodę, tradycje, lokalną kuchnię, rzemiosło, sztukę etniczną, imprezy i jarmarki.

Kobiety na rzecz ochrony dziedzictwa i rozwoju lokalnego na terenach wiejskich. Polsko-Słowacko-Czeska inicjatywa „Babiniec” – to połączenie inicjatyw i działań lokalnych liderów, głównie kobiet, z terenów wiejskich Europy Środkowej. Realizacja projektu przyczyniła się do powołania Stowarzyszenia „Na Bursztynowym Szlaku”, zrzeszającego lokalnych liderów: kobiet i mężczyzn, w tym: kobiety rolniczki i pracujące w innych zawodach. Wykorzystując swoje talenty i wiedzę kobiety wytwarzają produkty lokalne


w postaci pamiątek, np.: haftowane serwety i woreczki zapachowe wypełnione ziołami, torby i obrusy lniane, koszyki z łuby, gobeliny, wycinanki, olejek dziurawcowy, lalki. Stowarzyszenie prowadzi sklepik lokalnych produktów w Hotelu Polskim w Krakowie, gdzie sprzedaje i promuje produkty lokalne z różnych regionów Polski. Kobiety z lanckorońskiego „Babińca” organizują także szereg lokalnych imprez kulturalnych i artystycznych: Kiermasz Wielkanocny „Smaki Lanckorony”, Jarmark Świętojański, Spotkania Lanckorońskie i „Anioł
w Miasteczku”. Siedzibą „Babińca” i Stowarzyszenia „Na Bursztynowym Szlaku” jest budynek dawnego przedszkola, wydzierżawiony z zasobów gminy. Po ukończeniu remontu będą odbywać się w nim warsztaty rękodzielnicze, będzie sklepik i galeria produktów i sztuki lokalnej. Ponadto Stowarzyszenie upowszechnia przetwórstwo owoców jarzębiny i produkty piwniczki regionalnej, spirytualia tworzone z owoców jarzębiny, w tym słynny „jarzębiak izdebnicki”, jeden z najciekawszych produktów regionalnych Obszaru.

Gospodarka społeczna na Bursztynowym Szlaku” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku” jest partnerem Fundacji Partnerstwo dla Środowiska i głównym koordynatorem działań projektu w regionie wadowickim. W regionie wadowickim partnerzy zamierzają stworzyć firmę działającą w oparciu o przedsiębiorczość kobiet z Lanckorony i regionu (sklepik, kawiarenka, usługi cateringowe oraz inkubator kuchenny). Będzie także rozwijana oferta edukacyjno-rekreacyjna dla „zielonych” szkół oraz usługi przewodnickie i gawędziarskie. Przedsięwzięcia będą angażować zagrożoną wykluczeniem młodzież i kobiety z terenów wiejskich.Klub Lanckoroński

Formalna grupa (z wpisem do KRS i statutem) przyjaciół Lanckorony, do której należą artyści z Krakowa (m.in. Leszek Długosz, Grzegorz Turnau i inni), która wspomaga rozwój Lanckorony poprzez organizację koncertów i zbieranie funduszy na rzecz ochrony zabytków.Szkoła dla Ekorozwoju – Szkoła Podstawowa w Jastrzębi

Szkoła Podstawowa w Jastrzębi, mieszcząca się w zabytkowym dworze z początku XIX wieku, jest najmniejszą w gminie, ale podejmującą wiele inicjatyw, także o zasięgu regionalnym i we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Kluczową imprezą jest festyn szkolny (czerwiec), który ma na celu uaktywnienie i rozwój różnorodnych zdolności i zainteresowań uczniów. Tradycją stały się też "Dzień Babci i Dziadka", "Święto szkoły na ludowo" (21 marca), życzenia i upominki wielkanocne dla Mieszkańców. Imprezy te oraz gazeta szkolna (z historią lokalną, wywiadami, twórczością uczniów) spełniają rolę integrującą, kulturotwórczą w środowisku lokalnym. Wśród przedsięwzięć podejmowanych przez Szkołę warto wymienić projekty realizowane z organizacjami pozarządowymi: „Zdrowie ze szkolnego ogródka” w ramach programu „Szkoły dla Ekorozwoju”, współpracę w ramach Grupy Partnerskiej „Partnerstwo dla Ziemi Wadowickiej”, prowadzenie akcji „Czysty świat”, uzyskanie certyfikatu „Szkoła z klasą” w roku 2003 w akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazety Wyborczej”, organizację małopolskiego konkursu plastycznego „Nie tylko w ogień” i pokazów ratownictwa we współpracy z Państwową Strażą Pożarną oraz udział w organizacji inicjatyw lokalnych, np.: „Jarmarku Świętojańskiego”, „Spotkań Lanckorońskich” i „Anioła w miasteczku”.Gmina Stryszów

Na terenie gminy działa ICPPC- Jadwiga Łopata i Julian Rose kierują Międzynarodową Koalicją dla Ochrony Polskiej Wsi (International Coalition to Protect the Polish Countryside ICPPC), której siedzibą jest w Stryszów. Gospodarstwo ekologiczne p. Łopaty w Stryszowie jest międzynarodowym ośrodkiem edukacyjnym, wypoczynkowym i wzorcowym przykładem realizacji formuły ekoturystyki. Najważniejsze projekty ECEAT - POLAND: "Ekoedukacja w gospodarstwach ekologicznych", "Turystyka ekologiczna”, "Rozwój ekologicznej świadomości" itd.


4) Specyfika obszaru
Podczas spotkań warsztatowych zastanawiano się co jest specyfika obszaru LGD „Gościniec 4 żywiołów”. Po długich dyskusjach uznano iż specyfiką jest:
1. Klasztor i cały park kapliczki - zabytek UNESCO (turystyka pielgrzymkowa, religijna, weekendowa)

Historia miasta, zwanego początkowo Zebrzydowem sięga początków XVII wieku i jest ściśle związana z dziejami Kościoła na ziemiach polskich. Już w 1601r. Mikołaj Zebrzydowski - Wojewoda Krakowski, właściciel tutejszych dóbr, wzniósł na stokach góry Żar, na postawie modelu kaplicy z góry Kalwaria w Jerozolimie, kościół Ukrzyżowania Pana Jezusa, będący zalążkiem kalwaryjskiego sanktuarium. Na mocy dokumentu z grudnia 1602r., oddał w posiadanie O.O. Bernardynom kościół wraz z połową góry Żar i ufundował klasztor i zespół Kaplic Dróg Męki Pańskiej na wzór Kalwarii Jerozolimskiej. Opiekę nad klasztorem mieli sprawować O.O. Bernardyni. 25 lipca 1640r. Jan Zebrzydowski – syn Mikołaja, nadał przywileje dla Zebrzydowa, organizację miejską na prawie magdeburskim oraz akt lokacyjny miasta, które nazwał Nowy Zebrzydów. Wtedy też , u podnóża klasztoru wytyczono rynek, określono rodzaj zabudowy i zasady urządzania jarmarków, a w kościele kalwaryjskim umieszczony został obraz Matki Bożej, który zasłynął później wieloma łaskami. Klasztor O.O. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej został obdarzony przez Papieża Jana Pawła II godnością Bazyliki Mniejszej. Obecnie przy Klasztorze prowadzone jest Wyższe Seminarium Duchowne. Zlokalizowany jest tu także Dom Pielgrzyma z miejscami noclegowymi dla pielgrzymów przybywających do Kalwarii Zebrzydowskiej. Zespół Kulturowo-Krajobrazowy Klasztoru i Parku Pielgrzymkowego O.O. Bernardynów od grudnia 1999r., znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO.2. Tradycyjne rzemiosło - meble kalwaryjskie- stolarstwo, szewstwo (buty dla papieża) –3. Zbiornik w Mucharzu, opis w zasobach wodnych

4. Rolnictwo tradycyjne i ekologiczne, sadownictwo

5.Drewniana architektura Lanckorony

Lanckorona leży w Beskidzie Makowskim, około 40 km na południe od Krakowa, nad rzeką Skawinką. Zwana jest „miasteczkiem na wzgórzu” – rzeczywiście, najwyższy punkt Góra Lanckorońska (550 m n.p.m.) króluje nad okolicą. Z jej szczytu, który chętnie zdobywają turyści zainteresowani ruinami XIV-wiecznego zamku, roztacza się piękny widok na lasy, skały, wąwozy i wzgórza. Losy miasteczka splatały się z losami zamku, ale nie tylko on, owiany legendami, stanowi o wartości tego miejsca. Przyjezdnych zachwyca również drewniana architektura centrum Lanckorony. Tutejszy Rynek jest niezwykły – o jego specyfice decyduje przede wszystkim to, iż jest bardzo stromy. Wokół niego znajdują się urocze drewniane domy, kryte gontem, z charakterystycznymi podcieniami. Godne uwagi są też lanckorońskie zabytkowe wille oraz przykłady architektury sakralnej.3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR, wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy.
Podczas warsztatów przeprowadzono analizę SWOT obszaru LGD „Gościniec 4 żywiołów”

Mocne strony

Słabe strony

 1. zabytki, walory przyrodniczo- kulturowe, w tym „Krajobrazowy Zespół Manierystycznego Parku w Kalwarii Zebrzydowskiej”, drewniana architektura Lanckorona

 2. rzemiosło, szczególnie w zakresie meblarstwa i obuwnictwo, i zasoby rękodzielnictwa

 3. zbiornik wodny w Świnnej- Porębie

 4. bliskość Krakowa

 5. położenie na różnych szlakach- Bursztynowy, Papieski, Maryjny, Szlak Architektury Drewnianej,

 6. tradycyjne rolnictwo , zasoby działających gospodarstw rolnych w tym ekologicznych,

 7. firma społeczna branży turystycznej
1.słaba infrastruktura drogowa – słaba jakość nawierzchni, brak poboczy i chodników

2.infrastruktura ochrony środowiska – brak kanalizacji, niepełna segregacja odpadów, Sukcesywne niszczenie obszarów dzikiej przyrody, nieprawidłowe odłogowanie, samoistne zalesianie mało wartościowymi drzewami, wypalanie traw, Niewystarczająca dbałość o środowisko przyrodnicze, zła struktura ogrzewania domostw

3. mała ilość inicjatyw społecznych- bariery mentalne wśród ludności rolniczej - brak gotowości do zmian i dostosowania do nowych warunków

4.słabe ekonomicznie rolnictwo

5. Brak przetwórstwa regionalnych produktów spożywczych, grup producenckich i aktywności gospodarczej w tym zakresie

6.Słaba oferta spędzania wolnego czasu

7.Słabe infrastruktura wsparcia rozwoju społeczno- gospodarczy

6.Brak atrakcyjnej oferty turystycznej

7. Niszczejące i zaniedbane zasoby kulturowe,


Szanse

Zagrożenia

 1. Pozabudżetowe – w tym fundusze strukturalne UE – źródła finansowania zrównoważonego rozwoju oraz realizacji strategicznych celów tej strategii oraz programów operacyjnych.

 2. Wzrost świadomości społeczeństw znaczenia ochrony środowiska i właściwego kształtowania i użytkowania krajobrazu kulturowego.

 3. Wzrost rynku usług wypoczynkowych, weekendowych, turystki aktywnej, sportów naturalnych i wypoczynku wiejskiego: Agro- i ekoturystyki, szczególnie w Krakowie i Małopolsce

 4. Wzrost zapotrzebowania na spożywcze produkty naturalne – na rynku ogólnopolskim
  i europejskim.

 5. Rozwój partnerstwa publiczno – prywatnego oraz rozwój aktywności organizacji pozarządowych.

 6. Wymóg UE zwiększania ilości energii ze źródeł odnawialnych
 1. Wysoki deficyt w budżecie państwa i inne czynniki wpływające na przeciągającą się budowę zbiornika wodnego „Świnna Poręba”,

 2. Klęski żywiołowe (powodzie i gradobicia) – zniszczenia infrastruktury turystycznej i degradacja terenów przyrodniczych.

 3. Załamanie się gospodarki europejskiej w kontekście wzrastającej dominacji krajów azjatyckich: Chin, Indii oraz monopolizacji źródeł paliwowych przez Rosję.

 4. Konkurencja obszarów turystycznych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru ZSROW – Beskidu Makowskiego i Żywieckiego oraz dalszej: Podhala, Beskidu Sądeckiego i Beskidu Niskiego.

 5. Wzrost drobnej przestępczości i inne zagrożenia wynikające z napływu turystów.

 6. Zagrożenia patologiami społecznymi wynikającymi z globalizacji


Wnioski z Analizy SWOT

Wnioskowane z Analizy SWOT kierunki działań (cele tych działań) LSR (pokazane w tabeli poniżej) wynikają z tego, aby:
 • wykorzystać i zachować Mocne Strony

 • zlikwidować Słabe Strony

 • wykorzystać Szanse

 • uniknąć Zagrożeń.
Elementy Analizy SWOT

Wnioskowane kierunki działania
(cele tych działań)


Mocne Strony

1.zabytki, walory przyrodniczo- kulturowe, w tym „Krajobrazowy Zespół Manierystycznego Parku w Kalwarii Zebrzydowskiej”, drewniana architektura Lanckorona

2.rzemiosło, szczególnie w zakresie meblarstwa i obuwnictwo, i zasoby rękodzielnictwa

Słabe Strony

7. Niszczejące i zaniedbane zasoby kulturowe,Szanse

2.Wzrost świadomości społeczeństw znaczenia ochrony środowiska i właściwego kształtowania i użytkowania krajobrazu kulturowego.

6.Wymóg UE zwiększania ilości energii ze źródeł odnawialnych

Zagrożenia

8.Klęski żywiołowe (powodzie i gradobicia) – zniszczenia infrastruktury turystycznej i degradacja terenów przyrodniczych
Ochrona dziedzictwa kulturowego i poprawa stanu środowiska, w tym zwiększenie zastosowania źródeł energii odnawialnej


Mocne Strony

2.rzemiosło, szczególnie w zakresie meblarstwa i obuwnictwo, i zasoby rękodzielnictwa

6.tradycyjne rolnictwo , zasoby działających gospodarstw rolnych w tym ekologicznych,

Słabe Strony

4.słabe ekonomicznie rolnictwo

5. Brak przetwórstwa regionalnych produktów spożywczych, grup producenckich i aktywności gospodarczej w tym zakresie

Szanse

4.Wzrost zapotrzebowania na spożywcze produkty naturalne – na rynku ogólnopolskim


i europejskimRozwój produktów lokalnych, zarówno spożywczych, także poprzez rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i nie spożywczych, opartych na lokalnych zasobach i tradycjach rzemieślniczych


Mocne Strony

1.zabytki, walory przyrodniczo- kulturowe, w tym „Krajobrazowy Zespół Manierystycznego Parku w Kalwarii Zebrzydowskiej”, drewniana architektura Lanckorona

3.zbiornik wodny w Świnnej- Porębie

4.bliskość Krakowa

5.położenie na różnych szlakach- Bursztynowy, Papieski, Maryjny, Szlak Architektury Drewnianej,

7. firma społeczna branży turystycznejSłabe Strony

6.Brak atrakcyjnej oferty turystycznejSzanse

3.Wzrost rynku usług wypoczynkowych, weekendowych, turystki aktywnej, sportów naturalnych i wypoczynku wiejskiego: Agro- i ekoturystyki, szczególnie w Krakowie i MałopolsceZagrożenia

13.Konkurencja obszarów turystycznych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru ZSROW – Beskidu Makowskiego i Żywieckiego oraz dalszej: Podhala, Beskidu Sądeckiego i Beskidu Niskiego.Wykreowanie i wypromowania atrakcyjnych produktów turystycznych, w tym rozwój bazy turystycznej


Słabe Strony

6.Słaba oferta spędzania wolnego czasu

7. Słabe infrastruktura wsparcia rozwoju społeczno- gospodarczyPoprawa oferty spędzania wolnego czasu, rozwój kultury i sportu.


Słabe Strony

3. mała ilość inicjatyw społecznych- bariery mentalne wśród ludności rolniczej - brak gotowości do zmian i dostosowania do nowych warunków

Szanse

6.Rozwój partnerstwa publiczno – prywatnego oraz rozwój aktywności organizacji pozarządowych.


Aktywna społeczność, zwiększenie zdolności pozyskiwania środków z zewnątrz, rozwój instytucji wsparcia przedsiębiorczości, rozwój współpracy z innymi partnerami spoza regionu

Wskazane jako wnioski z Analizy SWOT kierunki działań określono jako cele szczegółowe LSR, natomiast cele ogólne grupują po kilka celów szczegółowych tworząc „pomost” pomiędzy zaproponowaną wizją rozwoju obszaru, a celami szczegółowymi. Tak określone cele ogólne, grupujące cele szczegółowe w oczywisty sposób także wynikają z Analizy SWOT.4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR
oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych
w ramach, których będą realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami”


Wizja
Podczas kolejnego spotkania w dniu 18.06 2008 związanego z budowaniem strategii LSR dla LGD jednym z pierwszych poruszanych zagadnień było skonkretyzowanie wizji. Podczas warsztatów wypracowano następującą wersję Wizji obszaru LGD „Gościniec 4 żywiołów”
W 2015 roku obszar gmin- Gościńca 4 żywiołów (Mucharz, Stryszów, Lanckorona, Kalwaria Zebrzydowska) będzie specyficznym i atrakcyjnym terenem turystycznym, posiadającym dobrą sieć komunikacyjną, a który w oparciu o ekologię, poszanowanie wartości kulturowych, religijnych, patriotycznych oraz rozwój tradycji rzemieślniczych da szanse mieszkańcom na godne życie.
Cele ogólne:
I. Ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych.

II. Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia.
Cele szczegółowe:


 1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i poprawa stanu środowiska, w tym zwiększenie zastosowania źródeł energii odnawialnej.

 2. Rozwój produktów lokalnych, -przetwórstwa rolno-spożywczego, produktów nie spożywczych, oraz tradycji rzemieślniczych.

 3. Wykreowanie i wypromowania atrakcyjnych produktów turystycznych, w tym rozwój bazy turystycznej.

 4. Poprawa oferty spędzania wolnego czasu, rozwój kultury i sportu.

 5. Aktywna społeczność, zwiększenie zdolności pozyskiwania środków z zewnątrz, rozwój instytucji wsparcia przedsiębiorczości, rozwój współpracy z innymi partnerami spoza regionu.

Cele szczegółowe określono w oparciu o analizę SWOT.

Cele od 1 do 4 osiągane będą głównie poprzez projekty w ramach Działania 4.1 PROW.

Cel 5 osiągany będzie bezpośrednio poprzez Działanie 4.31 PROW i pośrednio poprzez realizację wszystkich projektów.

Realizacji celów służyć będą też projekty współpracy w ramach Działania 4.21, ale na obecnym etapie nie zostało określone, którym celom najbardziej.
Cele szczegółowe od 1 do 5 służą realizacji celów ogólnych w następujący sposób:


Cel ogólny I. Ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych.Cele szczegółowe

1.Ochrona dziedzictwa kulturowego i poprawa stanu środowiska, w tym zwiększenie zastosowania źródeł energii odnawialnej


2. Rozwój produktów lokalnych, -przetwórstwa rolno-spożywczego, produktów

nie spożywczych, oraz tradycji rzemieślniczych


3.Wykreowanie i wypromowania atrakcyjnych produktów turystycznych, w tym rozwój bazy turystycznej:

Cel ogólny II. Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia.Cele szczegółowe:

4.Poprawa oferty spędzania wolnego czasu, rozwój kultury i sportu.


5.Aktywna społeczność, zwiększenie zdolności pozyskiwania środków z zewnątrz, rozwój instytucji wsparcia przedsiębiorczości, rozwój współpracy z innymi partnerami spoza regionu
Przedsięwzięcia
W oparciu o zgłoszone karty projektów, a także w oparciu o dyskusję podczas spotkań szkoleniowo-warsztatowych ostatecznie określono 8 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia te przyczyniać będą się głównie do osiągnięcia pierwszych pięciu celów, przy czym w tabeli poniżej wskazano, które przedsięwzięcia głównie, do których celów.


1. Rozwój turystyki kulturowej i pielgrzymkowej w oparciu o istniejące szlaki i idee Ekomuzeum.

2. Produkt lokalny Gościńca 4 żywiołów, promocja i rozwój.

3. Eko i agroturystyka.

4. Kultura naszego regionu- rozwój bazy oraz imprez kulturalnych.

5.”Edukacja ku przyszłości” – aktywizacja i edukacja mieszkańców LGD.

6.”W zdrowym ciele Zdrowy duch”- rozwój bazy sportowo- rekreacyjnej oraz wspólnych imprez.

7. Poprawa stanu zabytków i nowe formy ochrony dziedzictwa.

8. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Tab. ze wskazaniem jak przedsięwzięcia przyczyniły się do realizacji celów
LpPrzedsięwzięcie

Cele
Cel ogólny 1

Cel ogólny 2
Cele szczegółowe

Cele szczegółowe
1

2

3

4

5
1

Rozwój turystyki kulturowej i pielgrzymkowej w oparciu o istniejące Szlaki i idee Ekomuzeum.x


2

Produkt lokalny Gościńca 4 żywiołów, promocja i rozwój.x

3

Eko i agroturystyka
x


4

Kultura naszego regionu- rozwój bazy oraz imprez kulturalnychx


5

Edukacja ku przyszłości – aktywizacja i edukacja mieszkańców LGD


x
6

W zdrowym ciele Zdrowy duch- rozwój bazy sportowo- rekreacyjnej oraz wspólnych imprezx7

Poprawa stanu zabytków i nowe formy ochrony dziedzictwa

x
8

Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa

x
Schemat wizji, celów i przedsięwzięć LGD

Wizja

W roku 2015 obszar gmin – Gościńca 4 Żywiołów (Mucharz, Stryszów, Lanckorona, Kalwaria Zebrzydowska) będzie specyficznym i atrakcyjnym terenem turystycznym, posiadającym dobrą sieć komunikacyjną, a który w oparciu o ekologię, poszanowanie wartości kulturowych, religijnych, patriotycznych oraz rozwój tradycji rzemieślniczych da szanse mieszkańcom na godne życie.

Cele ogólne

I. Ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych.

II. Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia

Cele szczegółowe

Ochrona dziedzictwa kulturowego i poprawa stanu środowiska, w tym zwiększenie zastosowania źródeł energii odnawialnej


Rozwój produktów lokalnych, -przetwórstwa rolno-spożywczego, produktów nie spożywczych, oraz tradycji rzemieślniczych


Wykreowanie i wypromowania atrakcyjnych produktów turystycznych, w tym rozwój bazy turystycznej
Poprawa oferty spędzania wolnego czasu, rozwój kultury i sportu.


Aktywna społeczność, zwiększenie zdolności pozyskiwania środków z zewnątrz, rozwój instytucji wsparcia przedsiębiorczości, rozwój współpracy z innymi partnerami spoza regionu

Przedsięwzięcia

7.

Poprawa stanu zabytków i nowe formy ochrony dziedzictwa

8. Podniesienie świadomości ekologicznej

2.

Produkt lokalny Gościńca 4 żywiołów, promocja i rozwój.

1.

Rozwój turystyki kulturowej i pielgrzymkowej w oparciu o istniejące Szlaki i idee Ekomuzeum.


3.

Eko i agro- turystyka


4.

Kultura naszego regionu- rozwój bazy oraz imprez kulturalnych

6.

W zdrowym ciele Zdrowy duch”- rozwój bazy sportowo- rekreacyjnej oraz wspólnych imprez


5.

Edukacja ku przyszłości” – aktywizacja i edukacja mieszkańców LGD
Tab. Cele i mierniki ich osiągnięcia w 2015 roku
Cele ogólne
Wskaźniki
Wartość bazowa
w 2007 r.
Wartość docelowa
w 2015 r.
Źródło weryfikacji
I. Ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych
Liczba turystów na 100 mieszkańców-ogółu mieszkańców obszaru objętego LSR (wskaźnik Schneidera)
45,0 osób
50,0 osób
Dane GUS
II. Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia
Wskaźnik migracji na 1000 mieszkańców
2,22 osób
2,30 osób
Dane GUS
Cele szczegółowe
Wskaźniki
Wartość bazowa
w 2007 r.
Wartość docelowa
w 2015 r.
Źródło weryfikacji
1.Ochrona dziedzictwa kulturowego
i poprawa stanu środowiska

Liczba turystów, którzy zapoznają się odnowionymi zabytkami lub nowymi formami ochrony dziedzictwa

0

300 osób

Ankiety monitorujące

Liczba uczestników szkoleń, którzy ukończyli je z pozytywnym wynikiem

0

300 osób

Ankiety monitorujące
2.Rozwój produktów lokalnych, przetwórstwa rolno-spożywczego, produktów nie spożywczych, oraz tradycji rzemieślniczych.

Liczba nowoutworzonych miejsc pracy

0

2 miejsca pracy

Ankiety monitorujące

Liczba nowych turystów

0

50 osób

Ankiety monitorujące
3.Wykreowanie i wypromowanie atrakcyjnych produktów turystycznych, w tym rozwój bazy turystycznej.

Liczba nowoutworzonych miejsc pracy

0

8 miejsc pracy

Ankiety monitorujące

Liczba nowych turystów w zmodernizowanych obiektach branży turystycznej, w tym agro- i ekoturystycznej

0

200 osób

Ankiety monitorujące
4.Poprawa oferty spędzania wolnego czasu, rozwój kultury i sportu.
Wzrost liczby uczestników imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych
0
1400 osób
Ankiety monitorujące
5.Aktywna społeczność, zwiększenie zdolności pozyskiwania środków z zewnątrz, rozwój instytucji wsparcia przedsiębiorczości, rozwój współpracy z innymi partnerami spoza regionu.
Liczba osób, które ukończyły szkolenia z pozytywnym wynikiem
0
150 osób
Ankiety monitorujące
Zestawienie przedsięwzięć oraz proponowanych operacji

1. Przedsięwzięcie: Rozwój turystyki kulturowej i pielgrzymkowej w oparciu o istniejące Szlaki i idee Ekomuzeum


Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się przede wszystkim do osiągnięcia celu szczegółowego 3Wykreowanie i wypromowanie atrakcyjnych produktów turystycznych, w tym rozwój bazy turystycznej.
Przykładowe projekty:

 • utworzenie nowych lub modernizacja istniejących przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne

 • budowa lub modernizacja obiektów publicznych służących rozwojowi turystyki; zakup takich obiektów np. na centrum informacji turystycznej

 • odnowa zabytków

 • zagospodarowanie (odnowa) centrów wsi znajdujących się na szlakach turystycznych

 • zagospodarowanie miejsc związanych z ruchem turystycznym (parkingi, oświetlenie tych miejsc, chodniki przy tych miejscach)

 • wytyczenie i oznakowanie tras turystycznych

 • budowa i modernizacja małej architektury

 • działania promocyjne (wydawnictwa, imprezy promocyjne - rajdy, udział w tragach turystycznych itp.)

 • imprezy i warsztaty dla turystów i odwiedzających obszar LGD


Założone zostało iż preferowane będą (poprzez dodatkową punktację w kryteriach) projekty z zastosowaniem energii odnawialnej.
Projekty w ramach tego przedsięwzięcia w szczególny sposób odpowiadać będą na tę część specyfiki obszaru LGD jaką są zabytki - Klasztor w Kalwarii Zebrzydowskiej- zabytek UNESCO, szlak Maryjny, Szlak Papieski, Szlak Architektury Drewnianej czy Ekomuzeum Lanckorona oraz Ekomuzeum Przydrożnej Modlitwy ( Stryszów).


Rodzaj

Wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Wartość bazowa

(2007 r.)

Wartość
docelowa


(2015 r.)

Źródło danych


Oddziaływania

Liczba turystów na 100 mieszkańców obszaru objętego LSR (wskaźnik Schneidera)

45 osób

50 osób

GUS


Rezultatu

Liczba nowoutworzonych miejsc pracy

0

8 miejsc pracy

Ankiety monitorujące

Liczba nowych turystów w zmodernizowanych przedsiębiorstwach branży turystycznej

0

100 osób

Ankiety monitorujące


Produktu

Liczba nowych lub zmodernizowanych przedsiębiorstw branży turystycznej (w tym takich, które zastosowały energię odnawialną)

0

8(2) szt.

Ankiety monitorująceŁączna kwota inwestycji w nowych lub zmodernizowanych przedsiębiorstwach branży turystycznej

0

360
tys. złAnkiety monitorujące

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów lub miejsc obsługi ruchu turystycznego, w tym odnowionych centrów wsi0

4 szt.

Ankiety monitorujące

Łączna kwota inwestycji w nowych lub zmodernizowanych obiektach lub miejscach obsługi ruchu turystycznego, w tym odnowionych centrach wsi

0

360
tys. zł


Ankiety monitorujące

Liczba nowych wytyczonych
i oznakowanych szlaków turystycznych wraz z obiektami małej architektury lub działań promocyjnych w tym zakresie

0

16 szt.


Ankiety monitorujące
Łączna kwota inwestycji nowych wytyczonych i oznakowanych szlaków turystycznych wraz z obiektami małej architektury lub działań promocyjnych w tym zakresie

0

220
tys. zł


Ankiety monitorujące

Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano ok. 940 tys. zł, co stanowi 22,8 % środków przeznaczonych na Działanie 4.1/413.


2. Przedsięwzięcie: Produkt lokalny Gościńca 4 żywiołów, promocja i rozwój.
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu szczegółowego 2Rozwój produktów lokalnych, przetwórstwa rolno – spożywczego, produktów niespożywczych, oraz tradycji rzemieślniczych.
Przykładowe projekty:

 1. inwestycje w nowych i istniejących przedsiębiorstwach związanych z produktami lokalnymi i regionalnymi, tradycyjnymi oraz ekologicznymi;

 2. inwestycje publiczne związane z promocją produktów lokalnych (galerie, sale wystawowe, itp.)

 3. organizacja imprez kulturalno-promocyjnych związanych z produktami lokalnymi,

 4. inne działania promocyjne związane z produktami lokalnymi i regionalnymi, tradycyjnymi oraz ekologicznymi (np. wydawnictwa, certyfikacja produktów, udział w zewnętrznych imprezach targowych)

 5. rozwój marki Gościńca 4 żywiołów
Rodzaj

Wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Wartość bazowa

(2007 r.)

Wartość
docelowa


(2015 r.)

Źródło danych
Oddziaływania

Liczba turystów na 100 mieszkańców obszaru objętego LSR (wskaźnik Schneidera)

45 osób50 osób

GUS

Rezultatu

Liczba nowoutworzonych miejsc pracy

0

2 miejsca pracy

Ankiety monitorujące

Liczba nowych turystów

0

50 osób

Ankiety monitorujące

Produktu

Liczba nowych, zmodernizowanych lub lepiej wyposażonych przedsiębiorstw lub gospodarstw rolnych związanych z produktami lokalnymi

0

8 szt.

Ankiety monitorujące
Łączna kwota inwestycji w nowych, zmodernizowanych lub lepiej wyposażonych przedsiębiorstwach lub gospodarstwach rolnych związanych z produktami lokalnymi

0

400
tys. zł

Ankiety monitorujące
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów służących promocji produktów lokalnych

0

2 szt.

Ankiety monitorujące

Łączna kwota inwestycji w nowych lub zmodernizowanych obiektach służących promocji produktów lokalnych

0

160
tys. zł

Ankiety monitorujące

Liczba imprez promocyjnych lub działań promocyjnych dotyczących produktów lokalnych i regionalnych, tradycyjnych

0

15 szt.

Ankiety monitorujące
Łączna kwota przeznaczona na organizację imprez promocyjnych lub działań promocyjnych dotyczących produktów lokalnych i regionalnych, tradycyjnych

0

225
tys. zł

Ankiety monitorujące

Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano ok. 785 tys. zł, co stanowi 19,0 % środków przeznaczonych na Działanie 4.1/413.
3. Przedsięwzięcie: Eko i agroturystyka.
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu szczegółowego 3Wykreowanie i wypromowanie atrakcyjnych produktów turystycznych, w tym rozwój bazy turystycznej.

Przykładowe projekty:

 • tworzenie i rozwój gospodarstw agroturystycznych, edukacyjnych

 • utworzenie nowych lub modernizacja istniejących przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne

 • budowa i modernizacja małej architektury

 • działania promocyjne (wydawnictwa, imprezy promocyjne, rajdy, udział w targach turystycznych itp.)
Rodzaj

Wskaźnika

Wskaźnik

Wartość bazowa

(2007 r.)

Wartość
docelowa (2015 r)


Źródło danych


Oddziaływania

Liczba turystów na 100 mieszkańców obszaru objętego LSR (wskaźnik Schneidera)

45,0 osób

50,0 osób

GUS

Rezultatu

Liczba nowych turystów w zmodernizowanych obiektach branży agroturystycznej

0

100 osób

Ankiety monitorujące

Produktu

Liczba nowych, zmodernizowanych lub lepiej wyposażonych przedsiębiorstw branży turystycznej , w tym gospodarstw eko- agroturystycznych

0

8 szt.


Ankiety monitorujące


Łączna kwota środków przeznaczonych na inwestycje oraz działania promocyjne w gospodarstwach rolnych i przedsiębiorstwach związanych z eko i agroturystyką

0

380 tys. zł.


Ankiety monitorujące

Liczba działań promocyjnych lub zmodernizowanych lub nowopowstałych obiektów małej architektury związanych z eko i agroturystyką

0

5 szt.


Ankiety monitorująceŁączna kwota środków przeznaczonych na budowę i modernizację małej architektury oraz działania promocyjne związane z eko i agroturystyką

0

103 804 tys. zł.


Ankiety monitorujące

Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano ok. 483 804 tys. zł, co stanowi 11,6 % środków przeznaczonych na Działanie 4.1/413.


4. Przedsięwzięcie: Kultura naszego regionu- rozwój bazy oraz imprez kulturalnych.
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu szczegółowego 4Poprawa oferty spędzania wolnego czasu, rozwój kultury i sportu.
Zakres projektów:

 • budowa i modernizacja obiektów kulturalnych

 • organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych

 • szkolenia i warsztaty dla mieszkańców

 • zakup strojów i instrumentów dla zespołów artystycznychRodzaj

Wskaźnika

Wskaźnik

Wartość bazowa

(2007 r.)

Wartość
docelowa (2015 r.)


Źródło danych


Oddziaływania

Wskaźnik migracji na 1000 mieszkańców obszaru objętego LSR

2,22 osób

2,30 osób

dane statystyczne GUS

Rezultatu

Wzrost liczby uczestników imprez kulturalnych

0

400 osób

Ankiety monitorująceProduktu

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów kulturalnych


0

6szt.

Ankiety monitorujące


Łączna kwota środków przeznaczonych na inwestycje w obiektach kulturalnych

0

600 tys. zł.

Ankiety monitorujące

Liczba imprez kulturalnych lub lepiej wyposażonych zespołów (klubów) artystycznych

0

16szt.

Ankiety monitorujące


Łączna kwota środków przeznaczonych organizację warsztatów i imprez kulturalnych oraz zakupy strojów i instrumentów zespołów artystycznych

0

208 tys. zł.

Ankiety monitorujące

Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano ok. 808 tys. zł, co stanowi 19,6 % środków przeznaczonych na Działanie 4.1/413.


5. Przedsięwzięcie: ”Edukacja ku przyszłości” – aktywizacja i edukacja mieszkańców LGD
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu szczegółowego 5 - Aktywna społeczność, zwiększenie zdolności pozyskiwania środków z zewnątrz, rozwój instytucji wsparcia przedsiębiorczości, rozwój współpracy z innymi partnerami spoza regionu.
Przykładowe projekty - edukacja szeroko pojęta, szkolenia dla ludności obszaru LGD dotyczące obsługi komputera, korzystania z Internetu, itp., związane z edukacją ekologiczną i ochroną dziedzictwa kulturowego, aktywizacją mieszkańców wsi. Edukacja skierowana do różnych grup wiekowych.


Rodzaj

Wskaźnika

Wskaźnik

Wartość bazowa

(2007 r.)

Wartość
docelowa (2015 r.)


Źródło danych


Oddziaływania

Wskaźnik migracji na 100 mieszkańców obszaru objętego LSR

2,22 osób

2,3 osób

dane statystyczne GUS

Rezultatu

Liczba osób, które ukończyły szkolenia z pozytywnym wynikiem

0

150 osób

Ankiety monitorujące

Produktu

Liczba szkoleń i warsztatów dotyczących szeroko pojętej edukacji mieszkańców

0

10 szt.

Ankiety monitorujące

Łączna kwota przeznaczona na szkolenia i warsztaty dotyczące szeroko pojętej edukacji mieszkańców

0

65 tyś. zł

Ankiety monitorujące

Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano ok. 65 tys. zł, co stanowi 1,6 % środków przeznaczonych na Działanie 4.1/413.6. Przedsięwzięcie: ”W zdrowym ciele Zdrowy duch”- rozwój bazy sportowo- rekreacyjnej oraz wspólnych imprez
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu szczegółowego 4Poprawa oferty spędzania wolnego czasu, rozwój kultury i sportu.
Zakres projektów:

 • budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych

 • organizacja imprez rekreacyjno-sportowych

 • szkolenia i warsztaty dla mieszkańców

 • zakup strojów, sprzętu dla klubów i zespołów sportowych.
Rodzaj

Wskaźnika

Wskaźnik

Wartość bazowa

(2007 r.)

Wartość
docelowa ( 2015 r.)


Źródło danych


Oddziaływania

Wskaźnik migracji na 1000 mieszkańców obszaru objętego LSR

2,22 osób

2,30 osób

GUS

Rezultatu

Wzrost liczby uczestników imprez sportowo- rekreacyjnych

0

1000 osób

Ankiety monitorujące

Produktu


Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych

0

8 szt.

Ankiety monitorujące
Łączna kwota przeznaczona na budowę lub modernizację obiektów sportowych

0

560 tys.zł.

Ankiety monitorujące
Liczba imprez sportowo-rekreacyjnych lub lepiej wyposażonych zespołów (klubów) sportowych

0

20 szt.

Ankiety monitorujące
Łączna kwota przeznaczona na organizację imprez rekreacyjno – sportowych, szkolenia i warsztaty oraz zakup strojów i sprzętu dla klubów i zespołów sportowych

0

260 tys. zł.

Ankiety monitorujące

Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano ok. 820 tys. zł, co stanowi 19,9 % środków przeznaczonych na Działanie 4.1/413.


7. Przedsięwzięcie: Poprawa stanu zabytków i nowe formy ochrony dziedzictwa
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu szczegółowego 1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i poprawa stanu środowiska.
Przykładowe projekty:


 • odnowa zabytków

 • nowe lub zmodernizowane formy ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Projekty w ramach tego przedsięwzięcia w szczególny sposób odpowiadać będą na tę część specyfiki obszaru LGD jaką są zabytki - Klasztor w Kalwarii Zebrzydowskiej - zabytek UNESCO, zabytki na Szlakach: Maryjnym, Papieskim, Architektury Drewnianej oraz skupione w ramach Ekomuzeów: Lanckorony i Przydrożnej Modlitwy (Stryszów).
Rodzaj

WskaźnikaNazwa wskaźnika

Wartość bazowa

(2007 r.)Wartość
docelowa

(2015 r.)Źródło danych

OddziaływaniaLiczba turystów na 100 mieszkańców obszaru objętego LSR

45 osób

50 osób

GUS

Rezultatu

Liczba turystów, którzy zapoznają się odnowionymi zabytkami lub nowymi formami ochrony dziedzictwa

0

300 osób

Ankiety monitorujące

Produktu


Liczba odnowionych zabytków lub nowych form ochrony dziedzictwa

0

3 szt.

Ankiety monitorujące

Łączna kwota inwestycji związanych z odnową zabytków lub utworzeniem nowych form ochrony dziedzictwa

0

100 tys. zł

Ankiety monitorujące

Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano ok. 100 tys. zł, co stanowi 2,4 % środków przeznaczonych na Działanie 4.1/413.


8. Przedsięwzięcie: Podniesienie świadomości ekologicznej
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu szczegółowego 1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i poprawa stanu środowiska.
Przykładowe projekty - szkolenia i inne działania edukacyjne dla ludności obszaru LGD związane z edukacją ekologiczną i ochroną dziedzictwa kulturowego.


Rodzaj

WskaźnikaWskaźnik

Wartość bazowa

(2007 r.)Wartość
docelowa ( 2015 r.)

Źródło danych


Oddziaływania

Liczba turystów na 100 mieszkańców obszaru objętego LSR

45 osób

50 osób

GUS

Rezultatu

Liczba osób, które ukończyły szkolenia z pozytywnym wynikiem

0

300 osób

Ankiety monitorujące

Produktu

Liczba szkoleń i innych działań edukacyjnych dotyczących edukacji ekologicznej i dziedzictwa kulturowego

0

20 szt.

Ankiety monitorujące

Łączna kwota przeznaczona na szkolenia i inne działania edukacyjne dotyczące edukacji ekologicznej
i dziedzictwa kulturowego

0

130 tys. zł

Ankiety monitorujące

Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano ok. 130 tys. zł, co stanowi 3,1 % środków przeznaczonych na Działanie 4.1/413.W ramach aktualizacji LSR został wykonany załącznik nr.1 do LSR, który przedstawia zaktualizowane dane dla LGD „Gościniec 4 żywiołów” oraz załącznik nr 2. pokazujące dane w odniesieniu do Polski, obszarów wiejskich, Małopolski oraz powiatu wadowickiego.

Projekty współpracy
LGD może osiągać niektóre cele, w nawiązaniu do przedsięwzięć, poprzez projekty współpracy. Szczególną szansą w tym zakresie wydaje się włączenie realizację międzynarodowych szlaków turystycznych typu Greenways.

Przez obszar LGD może przebiegać (zależy to od inicjatywy partnerów lokalnych)- Szlak Bursztynowy, docelowo biegnący znad Adriatyku do Gdańska, obecnie wyznakowany na odcinku od Budapesztu do Krakowa i na wybranych odcinkach w Polsce. Szlak biegnie przez bardzie wiele LGD w Polsce i zagranicą.

Innym szlakiem związanym z tradycjami na obszarze LGD jest Szlak Maryjny – rozwijany na terenie Małopolski oraz w Austrii.

W roku 2010 rozpoczęto działania w kierunku powstania projektu współpracy pod nazwą "Smaki Łączą Regiony - Pomorze - Mazowsze - Małopolska". Będzie to festiwal smaków, podczas Jarmarku Świętojańskiego w Lanckoronie. Wszystkie grupy wraz ze swoimi przedstawicielami przyjadą na teren LGD "Dolina Raby". Tutaj tez zostaną przygotowane potrawy na wspólne biesiadowanie oraz na jarmark w dniu następnym w Lanckoronie, gdzie zostaną one zaprezentowane. Zaplecze kuchenne zapewni LGD Dolina Raby (teren Zespołu Szkół w Dąbrowicy). Podczas festiwalu zaprezentowane zostaną 3 lokalne potrawy z danego regionu (zupa, drugie danie oraz deser). Przedstawiciele każdego LGD będą przygotowywali potrawy z danego obszaru. Przedstawicielami LGD będą między innymi Koła Gospodyń, Kluby Seniora, Gastronomicy, Restauratorzy itp. Elementem projektu współpracy będzie ulotka o poszczególnych LGD i ich potrawach, która będzie rozdawana podczas Jarmarku w Lanckoronie. Realizacja projektu przyczyni się do promocji kuchni regionalnych, wymiany doświadczeń i aktywizacji lokalnych społeczności.
5. Określenie misji LGD

LGD jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Stowarzyszenie działa jako Lokalna Grupa Działania (LGD) i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych


i osób prawnych w tym jednostek samorządu terytorialnego działających niezarobkowo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) ustawy z 7 marca 2007
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. 2007 Nr 64 poz.427), rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz.Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1) oraz niniejszego statutu.
Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:

 1. opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego przez samorząd województwa,

 2. propagowanie działań na rzecz realizacji LSR na obszarze działania LGD,

 3. pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych,

 4. rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania LGD,

 5. animowanie społeczności lokalnej,

 6. prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSR i pozyskiwania środków na ich realizację w tym z programów pomocowych,

 7. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem LGD na poziomie krajowym
  i międzynarodowym,

 8. upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR,

 9. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych na obszarze działania LGD

 10. podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzanie aktywności społeczności lokalnej oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR,

 11. sprawdzanie zgodności projektów z założeniami LSR;

 12. dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGD na realizację LSR;

 13. organizowanie i finansowanie:

  1. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,

  2. imprez kulturalnych, sportowych takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej

  3. działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: opracowywanie
   i druk broszur, folderów plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie
   i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.

 14. prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach PROW 2007-2013 oraz z innych funduszy UE,

 15. włącznie się LGD w system zarządzania obszarem gmin Lanckorona, Mucharz, Kalwaria Zebrzydowska, Stryszów.

 16. realizację badań dotyczących obszaru objętego LSR,

 17. szkolenie pracowników LGD, członków Rady oraz członków powołanych przez LGD do grup roboczych biorących udział we wdrażaniu LSR, szkolenia ogólnodostępne,

 18. prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych oraz projektów społecznych związanych z realizacją LSR oraz innych działań,

 19. tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, wsparcia lokalnego rzemiosła, turystycznego i kulturalnego poprzez wspieranie inicjatyw mieszkańców, przedsiębiorców, rolników, podmioty ekonomii społecznej, które mają służyć poszerzeniu lokalnych rynków zbytu, tworzeniu ofert, promocji produktów lokalnych.

 20. podejmowanie działań na rzecz ochrony, promocji i wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego i historycznego, zabytków ruchomych i nieruchomych, a także działań związanych z podnoszeniem estetyki obszarów wiejskich i miejsko wiejskich, modernizacji, remontów, budowy i rozbudowy obiektów o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju obszaru

21. wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć uwzględniających zasady Zrównoważonego Rozwoju,


 1. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR
Związek (spójność) pomiędzy specyfiką obszaru i celami LSR wykazano w tabeli:Cele szczegółowe LSR

Specyfika obszaru

Ochrona dziedzictwa kulturowego i poprawa stanu środowiska, w tym zwiększenie zastosowania źródeł energii odnawialnej

Zabytki różnej klasy – od zabytku UNESCO- klasztor w Kalwarii Zebrzydowskiej , drewniana architekturę Lanckorony, ruiny zamku w Lanckoronie, Kościoły, dwory

Rozwój produktów lokalnych, -przetwórstwa rolno-spożywczego, produktów nie spożywczych, oraz tradycji rzemieślniczych


Zasoby owoców w dawnych sadach , gospodarstwa rolniczo- sadownicze w Stryszowie,

Kulinaria i obrzędy

Rzemiosło obuwnicze i meblarskie w Kalwarii Zebrzydowskiej


Wykreowanie i wypromowania atrakcyjnych produktów turystycznych, w tym rozwój bazy turystycznej

Szlaki- rowerowe- Bursztynowy, Szlak Maryjny, Szlak Papieski,

Położenie w ciągu turystycznym- Kraków- Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice , OświęcimPoprawa oferty spędzania wolnego czasu, rozwój kultury i sportu.


Mała liczba miejsc ogólnodostępnych oraz oferty dla mieszkańców

Aktywna społeczność, zwiększenie zdolności pozyskiwania środków z zewnątrz, rozwój instytucji wsparcia przedsiębiorczości, rozwój współpracy z innymi partnerami spoza regionu


Rejon prężny , ale o dużych potrzebach oraz nie równym rozkładzie zaangażowania społeczności lokalnej, są miejsca mniej i bardziej aktywne , ale jeszcze zbyt mało podejmujące współprace


7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR


1. Integracja projektów dotyczących różnych sektorów gospodarki
Projekty gospodarcze (w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenia i rozwoju mikro przedsiębiorstw”) realizowane w ramach różnych przedsięwzięć dotyczą też różnych sektorów gospodarki:

 • turystyki

 • promocji i sprzedaży produktów rolno-spożywczych

Przedsięwzięcia „W zdrowym ciele Zdrowy duch”- rozwój bazy sportowo- rekreacyjnej oraz wspólnych imprez oraz Kultura naszego regionu- rozwój bazy oraz imprez kulturalnych sprzyjać będą działaniom w sektorze sportu, rozrywki, rekreacji oraz edukacji różnych grup wiekowych.


2. Integracja partnerów z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego
Projekty nie tylko w całej strategii, ale w ramach poszczególnych przedsięwzięć realizowane będą przez podmioty z różnych sektorów społeczno-gospodarczych.


Lp

Przedsięwzięcie

Beneficjenci

1

Rozwój turystyki kulturowej i pielgrzymkowej w oparciu o istniejące Szlaki i idee Ekomuzeum.

Publiczni (urzędy gmin, domy kultury)

Organizacje pozarządowe (OSP, KGW, stowarzyszenia, fundacje, związki kościelne), Przedsiębiorcy, Rolnicy2

Produkt lokalny Gościńca 4 żywiołów, promocja i rozwój.

Publiczni (urzędy gmin), osoby fizyczne

Organizacje pozarządowe- KGW

Rolnicy (gospodarstwa agroturystyczne)


3

Eko i agroturystyka

Przedsiębiorcy, osoby fizyczne

Rolnicy (gospodarstwa agroturystyczne)4

Kultura naszego regionu- rozwój bazy oraz imprez kulturalnych

Publiczni (urzędy gmin, domy kultury, biblioteki),Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, szczególnie sportowe)

5

W zdrowym ciele Zdrowy duch- rozwój bazy sportowo- rekreacyjnej oraz wspólnych imprez
6

Edukacja ku przyszłości – aktywizacja i edukacja mieszkańców LGD

Publiczni (urzędy gmin, domy kultury)

Organizacje pozarządowe (OSP, stowarzyszenia, fundacje, związki kościelne), osoby fizyczne7

Poprawa stanu zabytków i nowe formy ochrony dziedzictwa


Publiczni (urzędy gmin, domy kultury)

Organizacje pozarządowe (OSP, KGW, stowarzyszenia, fundacje,8

Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa


Publiczni (urzędy gmin, domy kultury), osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, KGW, LKS, OSP3. Integracja wykorzystania zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych
W realizacji większości przedsięwzięć, a szczególnie w przedsięwzięciach. Rozwój turystyki kulturowej i pielgrzymkowej w oparciu o istniejące Szlaki i idee Ekomuzeum, oraz wprowadzonego nowego przedsięwzięcia „Poprawa stanu zabytków i nowe formy ochrony dziedzictwa realizatorzy tematycznych szlaków turystycznych oraz projektów związanych z odnową zabytków wykorzystywać będą jednocześnie zasoby kulturowe i historyczne, a także przyrodnicze obszaru związane z jego specyfiką.
W ramach przedsięwzięcia Kultura naszego regionu- rozwój bazy oraz imprez kulturalnych wykorzystywane będą zasoby kulturowe i historyczne, a także przyrodnicze obszaru podczas organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych i warsztatów oraz szkoleń i wsparcia dla zespołów folklorystycznych.

8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR

Termin bardziej kojarzony z ekonomią i biznesem, zdefiniowany jest w Wikipedii w następujący sposób:Innowacja – stanowi nową (dla organizacji, społeczności czy cywilizacji), wprowadzoną przez człowieka wartość bądź jakość dotyczącą jej celów i/lub sposobów ich realizacji.

Przyjęty przez Radę Europejską w roku 2000 w Lizbonie plan rozwoju Unii Europejskiej do roku 2010, tzw. Strategia Lizbońska, zakłada uczynienie z obszaru zjednoczonej Europy najbardziej konkurencyjnego i dynamicznego regionu gospodarczego na świecie. Jednym z filarów Strategii Lizbońskiej, obok liberalizacji gospodarki, rozwoju przedsiębiorczości oraz spójności społecznej jest innowacyjność, która w założeniach strategii ma być głównym motorem rozwoju gospodarczego Wspólnoty. Szczególnie istotna rola innowacyjności została także potwierdzona w 2005 roku w Odnowionej Strategii Lizbońskiej i Europejskiej Karcie Małych Przedsiębiorstw, czyli dokumencie wytyczającym główne cele wspierania przedsiębiorczości przez UE. Większość dokumentów strategicznych UE kładzie nacisk na promowanie innowacyjności, a dodatkowo każde z państw członkowskich na swój sposób stara się wspierać innowacyjne projekty ze środków krajowych.Z naszych doświadczeń w ramach programu Leader wynika, iż jedną z jego najtrudniejszych do zrozumienia i wprowadzenia w praktyczne działanie cech jest właśnie innowacyjność.
Innowacyjne jest „scalanie” pojedynczych projektów w „wielopłaszczyznowe” przedsięwzięcia, które będą łączyły pomysły ochrony i wykorzystania istniejących zasobów naturalnych i kulturowych, podejmowania nowatorskich przedsięwzięć ekonomicznych, rozwoju nowych produktów turystycznych czy pomysłów na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.

Innowacyjność podejścia realizowanego w ramach przedsięwzięć ma doprowadzić do skutecznego rozwiązania problemów mieszkańców obszaru LGD, tak aby wieś stała się godnym miejscem do życia i pracy.

Tak rozumiana innowacyjność nasuwa sposób realizacji- partnerstwo, jako najlepszy i najpełniejszy sposób aktywizacji i rozwoju.
Innowacyjność będzie się wyrażać poprzez:


 1. Powiązanie zaproponowanych innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem lokalnych zasobów

 2. Innowacyjne, niestosowane wcześniej na danym obszarze rozwiązania w ramach realizowanych operacji

 3. Możliwość stosowania zaprezentowanych innowacyjnych rozwiązań na innych obszarach

W ramach ustalonych kryteriów lokalnych LGD „ Gościniec 4 żywiołów” kryterium nr 1 jest „Innowacyjność projektu” zdefiniowana w następujący sposób:


1.Preferuje projekty innowacyjne, oryginalne w skali lokalnej rozwiązania. Poprzez innowacyjność rozumie się:

-zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych gdzie indziej, jednak mających nowatorski


charakter na danym terenie,

-nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów,

-rozwój nowych produkcji i usług,

-nowe sposoby zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju.2. Preferuje projekty innowacyjne wykorzystujące zastosowanie ekologicznych technologii ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej

9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów.Procedura naboru i wyboru projektów obejmować będzie następujące działania:


 1. Wyznaczenie przez zarząd LGD terminów naboru wniosków zgodnie z zaplanowanym w LSR „Gościniec 4 żywiołów” harmonogramem naborów.

 2. W terminie co najmniej 44 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” wystąpienie do samorządu województwa z wnioskiem o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków w zakresie operacji przewidzianych przez LGD.

 3. Co najmniej 24 dni przed naborem Zarząd prześle do samorządu województwa dokumentację konkursową w związku z planowanymi naborami.

 4. Instytucje wdrożeniowe ogłaszają terminy naborów na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków.

 5. W ciągu od 14 do 30 dni pracownicy LGD będą przyjmować i rejestrować wnioski. Składający wniosek, otrzyma potwierdzenie jego złożenia.

 6. Zarząd, wspierany przez pracowników Biura LGD skieruje wnioski do zaopiniowania
  i wstępnej oceny przez Zespoły Robocze, powołane spośród członków Rady LGD

„Gościniec 4 żywiołów”. Zespoły Robocze liczące od 4 do 5 osób zajmować się będą przygotowaniem wstępnej opinii do projektów. Wielkość i skład Zespołów Roboczych określać będzie każdorazowo Zarząd.

 1. Zespoły robocze, w ciągu 14 dni od momentu zakończenia naboru kierując się zapisami w LSR i kryteriami wyboru projektów, przyjętymi w LSR, przeprowadzają analizę i wstępną ocenę wniosków, korzystając w razie potrzeby z pomocy doradców
  i ekspertów.

 2. Decyzję o zasięgnięciu opinii eksperta zewnętrznego podejmuje Zarząd LGD na wniosek Przewodniczącego Rady.

 3. Zespoły Robocze przedstawiają swoją propozycję oceny na posiedzeniu Rady.

 4. Rada LGD na swoim posiedzeniu dokona oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg. kryteriów lokalnych. Pierwszy wybór projektów musi nastąpić do 21 dni po zakończeniu naboru projektów.

 5. Każdy projekt będzie poddany głosowaniu Rady na zgodność z LSR tj. czy przyczynia się do realizacji przynajmniej jednego przedsięwzięcia, a tym samym odpowiednich celów szczegółowych i celów ogólnych oraz ocenie punktowej wg. lokalnych kryteriów.

 6. Dla każdego projektu wypełniona będzie „Karta wyboru operacji”, która zawiera ocenę projektu ze względu na zgodność z LSR oraz pozwala na punktową ocenę projektu ze względu na kryteria lokalne.

 7. Do każdego wniosku podejmowana jest osobna uchwała Rady LGD.

 8. Po dokonaniu oceny operacji lecz nie później niż do 21 dni od dnia, kiedy upłynął termin składania wniosków, Zarząd przekazuje wnioskodawcom informacje dotyczące złożonego przez niech wniosku, informując ich na piśmie o:

 1. zgodności lub nie zgodności operacji z LSR - wskazując przyczyny

niezgodności,

 1. liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny,

 2. możliwości złożenia odwołania od wyników oceny Rady zgodnie z procedurą
  określoną w LSR. 1. Rada w terminie do 41 dni od momentu zakończenia naboru wniosków rozpatruje odwołania i dokonuje ostatecznego wyboru operacji do finansowania ze środków LGD.

 2. Zarząd w terminie do 45 dni od momentu zakończenia naboru wniosków przekazuje wnioski wraz z odpowiednimi listami do Samorządu Województwa Małopolskiego.


Jeśli po dokonaniu pierwszej oceny nie wpłyną odwołania nie zwołuje się posiedzenia Rady, a listy o których mowa w rozporządzeniu par. 10, ustala Zarząd w porozumieniu z przewodniczącym Rady.

Projekty które uznane zostały za zgodne z LSR , osiągnęły określony limit punktów w ramach oceny za lokalne kryteria i decyzją Rady z pierwszego posiedzenia mieszczą się w limicie środków zostają uznane jako wybrane do sfinansowania przez LGD.

Szczegóły przygotowania informacji o naborze projektów oraz inne wymogi proceduralne będą zgodne z zapisami Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wraz z późniejszymi zmianami.Procedura odwoławcza
 1. Wnioskodawca po ocenie przez Radę LGD złożonego wniosku otrzymuje informację zawierającą decyzję Rady i ocenę wniosku.

 2. Wnioskodawca może złożyć odwołanie od decyzji Rady w ciągu 5 dni od daty otrzymania decyzji na temat jego wniosku, ale nie później niż w terminie do 12 dnia od daty wysłania.

 3. Pismo w sprawie odwołania należy skierować do Zarządu LGD, który przekazuje je do rozpatrzenia Rady wraz z opinią własną lub ekspertów.

 4. Rada rozpatruje odwołania podczas kolejnego posiedzenia.

 5. Decyzja Rady w sprawie odwołania jest ostateczna.
Tab. Procedura wyboru projektów wraz z procedurą odwoławczą


Lp

Organ odpowiedzialny

Termin, czas trwania (dni)

Czynność

1

Zarząd
w porozumieniu
z instytucjami wdrożeniowymi

Min. 44 dni przed rozpoczęciem naboru

LGD występuje do SW z wnioskiem o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków w raz z podaniem terminu naborów.

2

Zarząd

Min. 24 dni przed rozpoczęciem uzgodnionego naboru z Samorządem Województwa

Przekazanie dokumentów związanych z naborem i przeprowadzenie kampanii informacyjnej

3

Instytucje wdrożeniowe

Min. 14 dni przed rozpoczęciem naboru

Ogłoszenie terminu naborów

4

Zarząd

Od 14 do 30 dni

Nabór wniosków

5

Zarząd

Do 7 dni po zakończeniu naboru projektów

Ustalenie składu Zespołów Roboczych i przekazanie im projektów do oceny wstępnej

6

Zespoły Robocze

Do 7 dni od powołania zespołów

Przygotowanie opinii na temat ocenianych projektów wraz ze wstępną oceną

7

Rada

Do 21 dni od zakończenia naboru projektów

Ocena zgodności operacji z LSR oraz ocena wg. kryteriów lokalnych, sporządzenie listy ocenianych operacji

8

Zarząd

Do 21 dni od zakończenia naboru projektów

Wysłanie informacji wnioskodawcom o wynikach oceny i możliwości odwołania

9

Zarząd

Do 20 dni od pierwszego wyboru projektów przez Radę

Rozpatrzenie odwołań i przekazanie ich do Rady

10

Rada

Do 22 dni od pierwszego wyboru projektów przez Radę

Ewentualne kolejne posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia odwołań

11

Zarząd

Do 45 dni od zakończenia naboru projektów

Sporządzenie list operacji wybranych do finansowania oraz list operacji niewybranych. Przekazanie listy projektów wraz z dokumentacją do instytucji wdrożeniowych. Przekazanie informacji do wnioskodawców.

Realizacja punktów 9 i 10 uzależniona będzie od tego czy będą złożone odwołania od decyzji Rady.Lokalne kryteria wyboru projektów przez organ decyzyjny LGD. Aby projekt został wybrany do finansowania musi otrzymać minimum 1/3 maksymalnej ilości sumy punktów dla danego rodzaju projektu (operacji)!


Lp

Kryterium lokalne

Opis / potencjalne oddziaływanie

Punkty – za co?
Małe projekty

Odnowa Wsi

Mikroprzedsiębiorstwa

Różnicowanie
1

Innowacyjność projektu

Preferuje projekty innowacyjne, oryginalne w skali lokalnej rozwiązania. Poprzez innowacyjność rozumie się:

-zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych


gdzie indziej, jednak mających nowatorski
charakter na danym terenie,

-nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów,

-rozwój nowych produkcji i usług,

-nowe sposoby zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju.3 – rozwiązanie jest nowe na obszarze LGD

2 – rozwiązanie jest nowe na obszarze gminy

1 – rozwiązanie jest nowe na obszarze miejscowości

0 – rozwiązanie jest już na obszarze danej miejscowościPreferuje projekty innowacyjne wykorzystujące zastosowanie ekologicznych technologii ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej

1 – tak

0 – nie


2

Zasięg oddziaływania projektu

Małe projekty – kryterium miejsca definiuje się jako zasięg oddziaływania na inne miejscowości.

Odnowa wsi – preferuje projekty realizowane w większej liczbie miejscowości na terenie LGD3 – więcej niż 5 miejscowości

2 – 4 lub 5 lub miejscowości

1 – 2 lub 3 miejscowości

0 – 1 miejscowośćX

X
3

Udział partnerów
w realizacji projektu


Preferuje projekty realizowane z udziałem wielu partnerów. Przy czym partnerstwo powinno być opisane w projekcie (np. zadania partnerów) oraz udokumentowane listem intencyjnym stanowiącym załącznik do wniosku.

2 – 2 lub więcej partnerów

1 – 1 partner

0 – bez partnera


2 – 2 lub więcej partnerów

1 – 1 partner

0 – bez partnera


X

X
4

Liczba nowych utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu

Preferuje projekty w zależności od liczby nowo utworzonych miejsc pracy

X

X

3 > 3 miejsca

2 – 3 miejsca

1 – 1 lub 2 miejsca

0 – 0 miejsca


5

Status członka

Preferuje projekty składane przez członków LGD.

1 – członek LGD

1 – obecność na Walnym Zebraniu Członków, przynajmniej na jednym z 2 ostatnich

1 - udział w szkoleniach tematycznych związanych z realizacją LSR

6

Komplementarność z innymi operacjami

Preferuje projekty komplementarne z innymi operacjami realizowanymi na obszarze LGD w ramach wdrażania LSR lub innych programów

1 – projekt jest komplementarny 0 – projekt nie jest komplementarny
7

Wysokość wnioskowanej pomocy

Preferuje projekty, których oczekiwany przez wnioskodawców poziom dofinansowania jest niższy od maksymalnego przewidzianego dla danego działania

2 – mniej niż 50% max kwoty dofinansowania

1 – od 50% do 80% max kwoty dofinansowania

0 – powyżej 80% max kwoty dofinansowania

8


Doświadczenie wnioskodawcy i partnera w realizacji projektów


Preferuje doświadczenie beneficjenta w działaniach i realizacji projektów lub przedsięwzięć lub też udokumentowane doświadczenie partnera (daje szanse organizacjom bez doświadczenia).

X


2 – zrealizowano 2 i więcej projektów

1 – zrealizowany 1 projekt

0 – brak realizacji projektów


X

X

9

Złożenie fiszki projektowej

Na tydzień przed terminem rozpoczęcia naboru dostarczenie do biura LGD fiszki projektowej

1 – dostarczono fiszkę

0 - brak10. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji


rok

Kategoria
kosztu/wydatku

 

Działania osi 4 przeprowadzane przez LGD w zł

4.1/413 – Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju

4.21 – Wdrażanie
projektów współpracy

4.31 - Funkcjonowanie
lokalnej grupy działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja

razem
oś 4


Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej

Tworzenie
i rozwój mikro przedsiębiorstw

Odnowa
i rozwój wsi

Małe projekty

Razem
4.1/413

Przygotowa-nie projektów współpracy

Realizacja projektów współpracy

Razem
4.21

Funkcjonowanie LGD
(koszty bieżące)

Nabywanie
umiejętności

Razem
4.31
 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

całkowite

1

140 000,00

200 000,00

333 334,00

293 292,00

966 626,00

0,00

0,00

0,00

145 688,00

44 624,00

190 312,00

1 156 938,00

kwalifikowalne

2

140 000,00

200 000,00

333 334,00

293 292,00

966 626,00

0,00

0,00

0,00

145 688,00

44 624,00

190 312,00

1 156 938,00

do refundacji

3

70 000,00

100 000,00

75 693,00

205 304,00

450 997,00

0,00

0,00

0,00

145 688,00

44 624,00

190 312,00

641 309,00

2010

całkowite

4

140 000,00

200 000,00

453 334,00

293 286,00

1 086 620,00

0,00

0,00

0,00

117 282,00

35 923,00

153 205,00

1 275 538,00

kwalifikowalne

5

140 000,00

200 000,00

453 334,00

293 286,00

1 086 620,00

0,00

0,00

0,00

117 282,00

35 923,00

153 205,00

1 275 538,00

do refundacji

6

70 000,00

100 000,00

340 000,00

205 300,00

715 300,00

0,00

0,00

0,00

117 282,00

35 923,00

153 205,00

868 505,00

2011

całkowite

7

140 000,00

360 000,00

360 000,00

293 286,00

1 153 286,00

0,00

35 713,00

35 713,00

117 282,00

35 923,00

153 205,00

1 306 491,00

kwalifikowalne

8

140 000,00

360 000,00

360 000,00

293 286,00

1 153 286,00

0,00

35 713,00

35 713,00

117 282,00

35 923,00

153 205,00

1 306 491,00

do refundacji

9

70 000,00

180 000,00

694 307,00

205 300,00

1 149 607,00

0,00

35 713,00

35 713,00

117 282,00

35 923,00

153 205,00

1 338 525,00

2012

całkowite

10

140 000,00

360 000,00

360 000,00

293 286,00

1 153 286,00

0,00

35 572,00

35 572,00

117 282,00

35 923,00

153 205,00

1 342 063,00

kwalifikowalne

11

140 000,00

360 000,00

360 000,00

293 286,00

1 153 286,00

0,00

35 572,00

35 572,00

117 282,00

35 923,00

153 205,00

1 342 063,00

do refundacji

12

70 000,00

180 000,00

270 000,00

205 300,00

725 300,00

0,00

35 572,00

35 572,00

117 282,00

35 923,00

153 205,00

914 077,00

2013

całkowite

13

140 000,00

200 000,00

453 334,00

293 286,00

1 086 620,00

0,00

35 572,00

35 572,00

117 282,00

35 923,00

153 205,00

1 275 397,00

kwalifikowalne

14

140 000,00

200 000,00

453 334,00

293 286,00

1 086 620,00

0,00

35 572,00

35 572,00

117 282,00

35 923,00

153 205,00

1 275 397,00

do refundacji

15

70 000,00

100 000,00

340 000,00

205 300,00

715 300,00

0,00

35 572,00

35 572,00

117 282,00

35 923,00

153 205,00

904 077,00

2014

całkowite

16

140 000,00

200 000,00

333 334,00

293 286,00

966 620,00

0,00

0,00

0,00

117 282,00

35 923,00

153 205,00

1 119 825,00

kwalifikowalne

17

140 000,00

200 000,00

333 334,00

293 286,00

966 620,00

0,00

0,00

0,00

117 282,00

35 923,00

153 205,00

1 119 825,00

do refundacji

18

70 000,00

100 000,00

0,00

205 300,00

375 300,00

0,00

0,00

0,00

117 282,00

35 923,00

153 205,00

528 505,00
rok

Kategoria
kosztu/wydatku

 

Działania osi 4 przeprowadzane przez LGD w zł

4.1/413 – Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju

4.21 – Wdrażanie
projektów współpracy

4.31 - Funkcjonowanie
lokalnej grupy działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja

razem
oś 4


Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej

Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Odnowa
i rozwój wsi

Małe projekty

Razem
4.1/413

Przygotowa-nie projektów współpracy

Realizacja projektów współpracy

Razem
4.21

Funkcjonowanie LGD
(koszty bieżące)

Nabywanie
umiejętności

Razem
4.31
 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

całkowite

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 643,00

17 971,00

76 614,00

76 614,00

kwalifikowalne

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 643,00

17 971,00

76 614,00

76 614,00

do refundacji

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 643,00

17 971,00

76 614,00

76 614,00

2009
-
2015


Całkowite

22

840 000,00

1 520 000,00

2 293 336,00

1 759 722,00

6 413 058,00

13 641,00

93 216,00

106 857,00

790 741,00

242 210,00

1 032 951,00

7 552 866,00

kwalifikowalne

23

840 000,00

1 520 000,00

2 293 336,00

1 759 722,00

6 413 058,00

13 641,00

93 216,00

106 857,00

790 741,00

242 210,00

1 032 951,00

7 552 866,00

do refundacji

24

420000,00

760000,00

1720000,00

1 231 804

4 131 804,00

13 641,00

93 216,00

106 857,00

790 741,00

242 210,00

1 032 951,00

5 271 612,00

Koszty całkowite przyjęto jako koszty netto nie uwzględniające VAT.


Podział budżetu w Działaniu 4.1/13:


 1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 10,2 %

 2. Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw 18,4 %

 3. Odnowa i rozwój wsi 41,6 %

 4. Małe projekty 29,8 %


Harmonogram realizacji przedsięwzięć

Harmonogram realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:
Lp

Przedsięwzięcie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

1

Rozwój turystyki kulturowej i pielgrzymkowej w oparciu o istniejące Szlaki i idee Ekomuzeum.

2

Produkt lokalny Gościńca 4 żywiołów, promocja i rozwój.

3

Eko i agroturystyka

4

Kultura naszego regionu- rozwój bazy oraz imprez kulturalnych

5

W zdrowym ciele Zdrowy duch- rozwój bazy sportowo- rekreacyjnej oraz wspólnych imprez

6

Edukacja ku przyszłości – aktywizacja i edukacja mieszkańców LGD
Biuro LGD funkcjonować będzie do I połowy 2015 roku. Podobnie do tego samego okresu czasu realizowane będzie całe Działanie 4.31 Osi 4 PROW, związane głównie w części „Nabywanie umiejętności” z pomocą Beneficjentom w rozliczaniu się ze wsparcia finansowego uzyskanego dla realizacji projektów11. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR

Dla celu przygotowania LSR zaplanowano spotkania i warsztaty - jedno spotkanie informacyjne oraz trzy spotkania szkoleniowo-warsztatowe z udziałem przedstawicieli wszystkich gmin nt. budowania LSR oraz spotkania robocze w mniejszych grupach tematycznych.

Przygotowano również i zebrano wstępne karty projektów, które stanowią rodzaj ankiety nt. potencjalnych projektów i rodzaju beneficjentów środków. Karty zostały rozpowszechnione szeroko wśród organizacji danego terenu, w ich wypełnianiu z ramienia LGD pomagał Zarząd LGD.
W przygotowaniu dokumentu przeprowadzono również:


 1. analizę zasięgu terytorialnego Lokalnej Grupy Działania (LGD)

 2. analizę profilu obszaru wiejskiego gmin dokonaną w oparciu o informacje
  z dokumentów, strategii gmin, powiatu oraz województwa małopolskiego

 3. analizę SWOT,

 4. analizę interesariuszy.

Prace związane zbudowaniem LSR rozpoczęło Stowarzyszenie „Na Bursztynowym Szlaku” stosunkowo wcześnie, bo w VI 2008. wiązało się to min z tym iż, Gościniec nie posiadał pewnych doświadczeń związanych z Leaderem ponieważ nie realizował schematu II (wykluczenie z powodu gęstości zamieszkania) oraz faktu, iż w VI 2008 roku decyzje przystąpienia do LGD „Gościniec 4 żywiołów” podjęła rada Gminy Kalwaria Zebrzydowska. W VIII z LGD wystąpiła gmina Sułkowice, łącząc się z sąsiednią gmina Myślenice i tworząc LGD „Między Dalinem i Gościbią”.

Tak więc praca wdrażania podejścia Leader rozpoczęła się od początku.

Na dzień dzisiejszy LGD „Gościniec 4 żywiołów” skupia partnerów z gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów.

Poniżej przedstawiono harmonogram spotkań, warsztatów związanych z budowaniem LSR.
Konsultacje w roku 2010 były przeprowadzane głównie z członkami Rady, zarządu LGD oraz partnerami LGD podczas organizowanych spotkań i szkoleń.

LGD Gościniec- Budowanie LSR
Lp

Rodzaj działania

Miejsce, data

Zakres

uczestnicy

1

Spotkania informacyjne19. V. godz.14.00 – Kalwaria Z

12.VI 2008 godz.17.00 –Mucharz

23.VI. godz.17.00- Stryszów

13.VI godz.17.00- Lanckorona- info o leaderze,

- info PROW,

- prezentacja ZROW


Wszyscy zainteresowani partnerzy z 4 gmin

2

Weryfikacja statutu LGDOd V do VI-weryfikacja statutu LGD

spotkanie 25.VI-Mucharz,

Zarząd LGD


- doradztwo w sprawie statutu,

-przedstawienie propozycji statutu,Zarząd Gościńca3

Spotkanie warsztatowe 1

26 VI. - Kalwaria Zebrzydowska


SWOT , analiza + wnioski, określenie specyfiki LGD

Wszyscy partnerzy, zainteresowani z terenu 4 gmin

4

Spotkanie warsztatowe 2

30 VI.- Mucharz

weryfikacja celów ZSOW,

misja, określenie obszarów wiodącychPartnerzy ze Stryszowa,

5

WALNE Gościńca

15. VII -Lanckorona

Prezentacja zmian statutu, dostosowanie do wymogów

Wszyscy członkowie LGD

5

Spotkanie warsztatowe 3

18.VIII -Lanckorona

Określenie celów LSR, dyskusja nad kryteriami, ustalenie grup roboczych

Wszyscy członkowie LGD

6

Praca w grupach roboczych

Od 20. VIII do 30. IX

Przygotowanie zakresów przedsięwzięć

Członkowie grup roboczych (tabela poniżej)

7

Szkolenie

30. IX - Lanckorona

Szkolenie nt. obowiązków zarządu oraz Rady LGD

Zarząd + członkowie kandydaci do Rady LGD

8

Spotkanie warsztatowe6. X- Kalwaria Zebrzydowska

Weryfikacja projektów w ramach przedsięwzięć, praca nad budżetem

Zarząd + członkowie kandydaci do Rady LGD 1. Udział w spotkaniach grup roboczych
Cel

Koordynator

Data i miejsce

1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i Poprawa stanu środowiska, szczególnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym zwiększenie zastosowania źródeł energii odnawialnej

Odrobina Paweł

p.odrobina@wp.pl

607 82 33 423.09. g. 18:00

Cafe Pensjonat


w Lanckoronie

2. Rozwój produktów lokalnych, zarówno spożywczych, także poprzez rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i niespożywczych, opartych na lokalnych tradycjach rzemieślniczych

Bożena Stokłosa

redkalwaria@interia.pl

692 33 81 94


28.08. g. 14:00

UM Kalwaria Zebrzydowska3. Wykreowanie i wypromowania atrakcyjnych produktów turystycznych, w tym rozwój bazy turystycznej

Renata van de Logt

renata@satsang.pl

33 876 35 142.09. g. 14:00

GOK Lanckorona4. Poprawa oferty spędzania wolnego czasu

Lucyna Zalewska

33 876 11 3228.08. g. 18:00

GOK Lanckorona4. Aktywna społeczność, zwiększenie zdolności pozyskiwania środków z zewnątrz, rozwój instytucji wsparcia przedsiębiorczości, rozwój współpracy z innymi partnerami spoza region

+ podział środków z Działania 4.31

Zarząd GościńcaZadaniem grup roboczych była weryfikacja złożonych kart projektów w zakresie poszczególnych celów LSR oraz wypracowanie nazw zakresów przedsięwzięć.

Dokument LSR został zaprezentowany Zarządowi LGD podczas spotkania 13.XI. w Lanckoronie, naniesione poprawki i ustalenie dalszej pracy nad dokumentem.

Z przygotowaną strategią zapoznali się wszyscy członkowie zarządu, wnosząc swoje poprawki oraz uwagi. LSR zostanie zatwierdzona podczas kolejnego walnego zebrania członków LGD.


LSR została zatwierdzona podczas zebrania Walnego Członków Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” w dniu 7.01 2009.


W związku z potrzebą dostosowania LSR do rozporządzeń i aktów prawnych wyższego rzędu w dniu 27.01.2011 r. na Walnym Zebraniu Członów stowarzyszenia przedstawiono propozycję zmian i aktualizacji LSR. Uchwałą nr 8/2011/WZ został przyjęty tekst jednolity Lokalnej Strategii Rozwoju „Gościniec 4 żywiołów”.


12. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR

LSR będzie wdrażana głównie poprzez projekty realizowane przez partnerów – Beneficjentów Osi 3 i Osi 4 PROW. Podstawowe warunki wsparcia finansowego tych projektów określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r.


w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Informowanie o LSR

Jednym z warunków sprawnego procesu wdrażania LSR będzie odpowiednia akcja informacyjno-promocyjna wśród potencjalnych Beneficjentów.


Do promocji LSR oraz poinformowania mieszkańców, instytucji, organizacji i przedsiębiorstw działających na obszarze LGD o możliwościach przedstawiania projektów dla realizacji LSR, wykorzystane zostaną następujące środki oraz nośniki promocji i informacji:


 • Ulotki

 • Plakaty

 • Informacje w gablotach Urzędów Gmin

 • Gazety lokalne

 • Strona internetowa LGD oraz strony internetowe powiatu i Urzędów Gmin z terenu LGD

 • Radio i telewizja lokalne i regionalne

 • Gazety codzienne o zasięgu regionalnym – Gazeta Wyborcza (wydanie regionalne), Dziennik Polski

Informacja w telewizji, radiu i gazetach regionalnych będzie się ukazywała poprzez przygotowane artykuły i współpracę z dziennikarzami telewizji, radia i gazety. Okazją do tzw. „newsów” będą spotkania Zarządu i Rady LGD, decyzje o zakwalifikowaniu do realizacji LSR.

Informacja zostanie skierowana do ogółu mieszkańców, instytucji publicznych – urzędów gmin, szkół, domów i ośrodków kultury, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, szczególnie do tych, którzy swoją działalnością mogą przyczynić się do osiągnięcia celów LSR – przedsiębiorstw i organizacji branży turystycznej oraz instytucji zajmujących się promocją przedsiębiorczości, organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży itp.
W każdej gminie odbywać się będą spotkania informacyjne.
Na podstawie rozpoznanych potrzeb organizowane będą szkolenia nt. przygotowania wniosków do poszczególnych działań i pisania projektów.

Realizacja zadań informacyjno-promocyjnych zostanie przeprowadzana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 130 z 30.05.2000).


Aktualizacja LSR

Strategia będzie aktualizowana będzie co roku wg. potrzeb wynikających z zmieniających się rozporządzeń czy też zaleceń instytucji wdrażającej czyli Samorządu Województwa Małopolskiego ewentualnie przed złożeniem kolejnego wniosku o finansowanie LSR na rok następny.


Spotkania aktualizacyjne odbywają się z udziałem zarządu oraz Rady LGD, szczególnie cenne są uwagi i propozycje będące wnioskami z przeprowadzonych naborów.
Na podstawie danych otrzymanych od beneficjentów min. poprzez ankietę monitorującą oraz na podstawie informacji uzyskanych z Samorządu Województwa będzie przygotowywane zestawienie wdrażanych przez LGD operacji.

Przygotowywane sprawozdania z realizacji LSR będą prezentowane na stronie www. w następujących miesiącach w roku VI oraz w XII


W trakcie spotkań Zarządu analizowane będą wyniki ewaluacji wewnętrznej i na jej podstawie weryfikowane będą zarówno przedsięwzięcia, jak i cele szczegółowe LSR.
Zaktualizowana LSR przyjmowana będzie przez Walne Zebranie Członków LGD.

Ankieta monitorowania realizacji LSR wykonywana przez biuro LGD wykonana w roku…………..Stan na dzień ……..
Cel ogólny

Cel szczegółowy

Przedsięwzięcie

Produkt

Rezultat

Oddziaływanie

Wskaźniki

Źródło danych

Wskaźniki

Źródło danych

Wskaźniki

Źródło danych


I. Ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych.

1.Ochrona dziedzictwa kulturowego i poprawa stanu środowiska, w tym zwiększenie zastosowania źródeł energii odnawialnej.

7. Poprawa stanu zabytków i nowe formy ochrony dziedzictwa8. Podniesienie świadomości ekologicznej2.Rozwój produktów lokalnych, -przetwórstwa rolno-spożywczego, produktów nie spożywczych, oraz tradycji rzemieślniczych.

2. Produkt lokalny Gościńca 4 żywiołów, promocja i rozwój.3.Wykreowanie i wypromowania atrakcyjnych produktów turystycznych, w tym rozwój bazy turystycznej.


1. Rozwój turystyki kulturowej i pielgrzymkowej w oparciu o istniejące szlaki i idee Ekomuzeum.3. Eko i agroturystyka.II. Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia.


4.Poprawa oferty spędzania wolnego czasu, rozwój kultury i sportu.

4.Kultura naszego regionu- rozwój bazy oraz imprez kulturalnych6.”W zdrowym ciele Zdrowy duch”- rozwój bazy sportowo- rekreacyjnej oraz wspólnych imprez.5.Aktywna społeczność, zwiększenie zdolności pozyskiwania środków z zewnątrz, rozwój instytucji wsparcia przedsiębiorczości, rozwój współpracy z innymi partnerami spoza regionu.

5.”Edukacja ku przyszłości” – aktywizacja i edukacja mieszkańców LGD.

wspólnych imprez.13. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej

Ewaluacja przeprowadzana będzie każdego roku, począwszy od roku 2011. Jej wyniki będą miały wpływ zarówno na aktualizację strategii, jak i pracę LGD.


Celem ewaluacji jest przede wszystkim:


 • weryfikacja wskaźników produktu dla poszczególnych przedsięwzięć,

 • weryfikacja ilości i zakresu przedsięwzięć,

 • weryfikacja ilości i zakresu celów szczegółowych.

Ponadto wyniki ewaluacji będą miały wpływ na kształt partnerstwa, jego struktur, ilość


i strukturę członków, skład władz, ilość pracowników biura i zakres ich obowiązków.
Każdorazowo decyzją Walnego Zebrania Członków powoływany będzie zespół ewaluacyjny, inny w składzie od Komisji Rewizyjnej, od której oczekuje się wypełnienia standardowych obowiązków organu nadzorczego organizacji. Pierwsze powołanie zespołu ewaluacyjnego proponuje się na VI 2011 r.
Zadaniem Zespołu ewaluacyjnego będzie:


 • ocena wartości wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania dla każdego przedsięwzięcia,

 • weryfikacja analizy SWOT,

 • analiza aktualności celów szczegółowych w stosunku do analizy SWOT,

 • analiza zasadności ilości przedsięwzięć i ich zakresów oraz wskaźników,

 • zebranie uwag od członków Zarządu i pracowników LGD nt. funkcjonowania LGD, szczególnie w trakcie naboru oraz uwag zgłaszanych przez Beneficjentów,

 • zebranie uwag od członków LGD nt. funkcjonowania partnerstwa.

Zespół ewaluacyjny będzie upoważniony do zastosowania odpowiednich instrumentów ewaluacyjnych, o ile okaże się to zasadne i uzasadnione, włącznie z koniecznością wyasygnowania odpowiednich środków na ten cel w ramach Działania 4.31 (badania).


Zespół ewaluacyjny swoje uwagi i wnioski prezentuje na Walnym Zebraniu Członków. Uczestnicy Zebrania, po dyskusji, podejmują uchwałę w sprawie ich wykorzystania do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, usprawnienia pracy Biura LGD, jak i funkcjonowania całego partnerstwa.

Jako propozycja weryfikacji i monitorowania realizacji LSR wprowadza się konieczność składania przez wnioskodawcę sprawozdania końcowego, będącego kopią sprawozdania składanego do Urzędu Marszałkowskiego. Beneficjent zostaje zobowiązany do złożenia ostatecznej wersji sprawozdania z realizacji sfinansowanego przez LGD „Gościniec 4 żywiołów” w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma określającego zlecenie płatności ostatecznej.

Do sprawozdania powinien być również dołączony:


 1. materiał zdjęciowy - 10-15 zdjęć w formacie umożliwiającym wykorzystanie zdjęć do publikacji wraz ze stosownym oświadczeniem o przekazaniu praw do w/w materiału zdjęciowego.

 2. filmy lub inne dobra materialne powstałe w trakcie realizacji projektu wraz ze stosownym oświadczeniem o przekazaniu praw do w/w materiału zdjęciowego.

Informacje na temat składania sprawozdania zamieszczone będą na stronie www.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce - informacje dla wnioskodawców.
14. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego

Strategia rozwoju województwa jest najważniejszym dokumentem przygotowywanym przez samorząd województwa, określającym cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie regionu. Strategia została przyjęta Uchwałą Nr XLI/527/2006 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2006 r.


W strategii podano, że „Misją samorządu województwa, sensem jego istnienia i aktywności, jest tworzenie warunków dla jak najpełniejszego rozwoju regionalnego – rozwoju regionalnej wspólnoty” oraz bez zmian przyjęto Wizję określoną w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2000 – 2006:
Małopolska - regionem szans wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej gospodarki, silnym aktywnością swych mieszkańców, czerpiącym z dziedzictwa przeszłości
i zachowującym tożsamość w integrującej się Europie.
Strategia rozwoju województwa w latach 2007-2013 koncentrować się będzie na trzech polach aktywności:

I – Konkurencyjność gospodarcza,

II – Rozwój społeczny i jakość życia,

III – Potencjał instytucjonalny,


Dla podanych obszarów wytyczone są odpowiednio trzy cele strategiczne:
Cel strategiczny I: Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej województwa,

Cel strategiczny II: Stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju społecznego


i wysokiej jakości życia,

Cel strategiczny III: wzmocnienie potencjału instytucjonalnego województwa.


Cele strategiczne są rozumiane jako ogólny opis pożądanego kierunku zmian rzeczywistości regionalnej i pozycji regionu w przyszłości – w długoterminowym horyzoncie czasowym.
Każde z trzech pól działania (A,B,C) obejmuje wyodrębnione Obszary Polityki Rozwoju - obszary aktywności, w których samorząd województwa prowadzi określoną dla danego zagadnienia politykę. Dla każdego z obszarów polityki sformułowane są cele pośrednie, których osiągnięciu podporządkowane są działania planowane w ramach danego obszaru,
a które z kolei warunkują osiągnięcie celów strategicznych. Strategia realizowana jest
w ramach dziewięciu obszarów polityki rozwoju województwa (I-IX).

W tabeli poniżej podano układ Pól, Obszarów Polityki Rozwoju i odpowiadających im celów pośrednich:
Nr

Pole aktywności

Obszar Polityki Rozwoju

Cel pośredni

I

Pole A – Konkurencyjność gospodarcza

Społeczeństwo wiedzy
i aktywności

Lepiej wykształceni, twórczy
i przedsiębiorczy mieszkańcy

II

Gospodarka regionalnej szansy

Konkurencyjna, otwarta
i innowacyjna gospodarka

III

IV

Infrastruktura dla rozwoju regionalnego

Nowoczesna i sprawna, sprzyjająca rozwojowi społeczno-gospodarczemu infrastruktura

Krakowski Obszar Metropolitalny

Rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego jako europolii

V

Pole B – Rozwój społeczny i jakość życia

Spójność wewnątrzregionalna


Spójny wewnętrznie, bezpieczny, zapewniający równe szanse
i możliwości rozwoju region

VI

VII

Ochrona środowiska


Wysoka jakość życia w czystym
i bezpiecznym środowisku przyrodniczym

Dziedzictwo
i przestrzeń regionalna

Wysoka jakość środowiska przyrodniczo-kulturowego
i przestrzeni regionalnej

VIII

Pole C – Potencjał Instytucjonalny

Współpraca terytorialna

Silna pozycja Małopolski na arenie krajowej i międzynarodowej

IX

Nowoczesne zarządzanie publiczne

Inspirująca, przejrzysta i wspierająca rozwój administracja publiczna

W ramach poszczególnych obszarów polityki rozwoju w dokumencie strategii wskazano konkretne kierunki, w których realizowane będą kluczowe, najważniejsze dla osiągnięcia celów strategii działania i w których koncentrować się będzie aktywność merytoryczna


i finansowa samorządu województwa. Kierunki polityki rozwoju rozumiane są tu jako założenia, wskazówki działania w danej dziedzinie wyznaczające ramy, wewnątrz których powinny być ustalane cele szczegółowe interwencji i realizowane programowanie działań, ukierunkowane na osiąganie konkretnych rezultatów.

W tabeli poniżej pokazano zbieżność celów LSR z niektórymi celami pośrednimi


i kierunkami polityki rozwoju województwa małopolskiego.

Cele Lokalnej Strategii Rozwoju

Cele Pośrednie oraz Kierunki Polityki Województwa Małopolskiego

2.Rozwój produktów lokalnych, -przetwórstwa rolno-spożywczego, produktów nie spożywczych, oraz tradycji rzemieślniczychII. Konkurencyjna, otwarta i innowacyjna gospodarka
II.5. Rozwój przemysłów czasu wolnego
I. Lepiej wykształceni, twórczy
i przedsiębiorczy mieszkańcy

I.3. Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości

II. Konkurencyjna, otwarta i innowacyjna gospodarka

II.4. Przyciąganie bezpośrednich inwestycji do regionu3.Wykreowanie i wypromowanie atrakcyjnych produktów turystycznych, w tym rozwój bazy turystycznej

4.Poprawa oferty spędzania wolnego czasu, rozwój kultury i sportu.II. Konkurencyjna, otwarta i innowacyjna gospodarka

II.3. Zrównoważone rolnictwo, w tym rolnictwo ekologiczne
5.Aktywna społeczność, zwiększenie zdolności pozyskiwania środków z zewnątrz, rozwój instytucji wsparcia przedsiębiorczości, rozwój współpracy z innymi partnerami spoza regionu


V. Spójny wewnętrznie, bezpieczny, zapewniający równe szanse i możliwości rozwoju region

V.3. Poprawa kondycji małopolskiej rodziny


V.6. Rozwój sieci ośrodków usług publicznych

1.Ochrona dziedzictwa kulturowego i poprawa stanu środowiska, w tym zwiększenie zastosowania źródeł energii odnawialnej


VII. Wysoka jakość środowiska przyrodniczo-kulturowego i przestrzeni regionalnej

VII.3. Opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym


V. Spójny wewnętrznie, bezpieczny, zapewniający równe szanse i możliwości rozwoju region

V.5. Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie tożsamości regionalnej

VIII. Silna pozycja Małopolski na arenie krajowej i międzynarodowej

II.1. Wsparcie międzynarodowej konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw i instytucji”


Działanie 4.21 – „Wdrażanie projektów współpracy” jest także zbieżne z celem pośrednim VIII. „Silna pozycja Małopolski na arenie krajowej i międzynarodowej” oraz kierunkiem polityki rozwoju II.1. „Wsparcie międzynarodowej konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw i instytucji” w celu pośrednim II. „Konkurencyjna, otwarta i innowacyjna gospodarka”.
15. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR

Obecnie LGD nie prowadzi żadnych projektów.16. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu
i obszarów wiejskich

Wpływ realizacji LSR na rozwój regionu zależny będzie od skali środków przeznaczonych na poszczególne cele i działania, zarówno przy realizacji LSR, jak i strategii województwa małopolskiego.


Należy pamiętać, że obszar LGD stanowi niewielki procent powierzchni województwa małopolskiego i jest zamieszkały przez niewielką liczbę ludności województwa. Stopień środków możliwych do pozyskania w ramach Programu Leader, który będzie głównym źródłem realizacji LSR, pozostaje w jeszcze mniejszej proporcji w stosunku do innych środków, które będą przeznaczone na realizację podobnych celów i działań w ramach strategii województwa małopolskiego. Dlatego wpływ realizacji LSR na rozwój regionu będzie bardzo niewielki.
W porównaniu do województwa należy więc oczekiwać, że wpływ LSR na rozwój powiatu wadowickiego będzie znacznie większy niż na rozwój województwa, ale biorąc pod uwagę proporcję środków możliwych do pozyskania w ramach Programu Leader w stosunku do innych środków, które będą przeznaczone na realizację podobnych celów i działań - nie należy się spodziewać, że realizacja LSR wpłynie bardzo znacząco na rozwój powiatu.
W największym stopniu realizacja LSR przyczyni się do rozwoju gmin na obszarze których działać będzie LGD. Ale także tu należy brać pod uwagę, że środki jakie zostaną pozyskane przez LGD w ramach Programu Leader nie będą duże w stosunku do innych środków, którymi dysponują samorządy lokalne i inni partnerzy na rozwój gminy i powiatu.
Niemniej należy się spodziewać, że znaczenie realizacji LSR na rozwój powiatu i gmin będzie największe w zakresie aktywizacji mieszkańców wsi. Działalność LGD, szczególnie jego rola inspiracyjna i pomocowa dla partnerów LGD w kwestii pozyskiwania środków oraz możliwość pozyskania środków pomocowych prze partnerów mniej doświadczonych, także
z innych źródeł niż Program Leader, może doprowadzić do bardzo znaczących rezultatów, jakie obserwowane są nie tylko w krajach zachodnich, ale także w Polsce, w takich miejscach jak Dolina Strugu czy rejon Bałtowa (Partnerstwo Krzemienny Krąg, Park Jurajski).

Realizacja LSR przyniesie też kilka rezultatów, które przyczynią się do rozwoju rejonu LGD, zgodnie z założonymi wskaźnikami. 1. Informacja o dołączanych załącznikach


Załącznik nr.1- aktualizacja danych dotyczących 4 gmin Gościńca 4 żywiołów

Załącznik nr.2- dane porównawcze LGD oraz Małopolski , powiatu wadowickiego, gmin wiejskich

1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna