Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, StryszówPobieranie 1,72 Mb.
Strona1/2
Data15.02.2018
Rozmiar1,72 Mb.
  1   2

Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów

Załącznik do Uchwały nr 8/2011/WZ z dnia 27.I.2011 r.

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”

 

  

   


LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

na lata 2007-2015

DLA

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Gościniec 4 żywiołów

 

  

Styczeń 2011 r.

Spis treści


1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR 3

2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności 21

4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych w ramach, których będą realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami” 44

Schemat wizji, celów i przedsięwzięć LGD 48

5. Określenie misji LGD 60

6.Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR 61

7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 62

8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 64

9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów. 65

10. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji 71

11. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR 74

LSR została zatwierdzona podczas zebrania Walnego Członków Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” w dniu 7.01 2009. 76

12. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR 77

13. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej 81

14. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR 82

15. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR 85

16. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich 85

17.Informacja o dołączanych załącznikach 86


  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna