Kalisz: Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego I intensywnej terapii oraz jednorazowego I wielorazowego sprzętu do monitorów I respiratorówPobieranie 33,75 Kb.
Data26.02.2019
Rozmiar33,75 Kb.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.szpital.kalisz.pl

Kalisz: Sukcesywne dostawy implantów neurochirurgicznych
Numer ogłoszenia: 126583 - 2012; data zamieszczenia: 08.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu , ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7651397, faks 062 7571323.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.kalisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy implantów neurochirurgicznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywne dostawy implantów neurochirurgicznych. Przedmiot zamówienia składa się z 7 niepodzielnych zadań: zadanie nr 1: plastyka przezskórna złamań trzonów kręgów materiałem bioprzebudowywalnym (ceramiczny substytut kości); zadanie nr 2: zastawki komorowo-otrzewnowe z powłoką antybakteryjną Bioglide; zadanie nr 3: zestaw do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego; zadanie nr 4: sztuczna opona twarda o parametrach zbliżonych do naturalnej zadanie nr 5: zestaw do drenażu komorowego; zadanie nr 6: zestaw do operacji złamania zęba obrotnika z dostępu przedniego (śruba Boehlera), zadanie nr 7: kompletny zestaw do zaopatrzenia wewnątrznaczyniowego tętniaków mózgowia i leczenia ewentualnych powikłań.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 08.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

materiały poglądowe (np: katalogi, prospekty dotyczące oferowanych wyrobów, opis dokonany przez Wykonawcę) zawierające informacje dotyczące oferowanego sprzętu.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy 2. wypełniony i podpisany formularz cenowy 3. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji, załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki, a ponadto oferowane przez niego wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych 4. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom - zgodnie z zapisami pkt. Q SIWZ.III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kalisz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2012 godzina 09:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, 62-800 Kalisz,
ul. Poznańska 79 - Kancelaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej; Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: plastyka przezskórna złamań trzonów kręgów materiałem bioprzebudowywalnym (ceramiczny substytut kości).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: plastyka przezskórna złamań trzonów kręgów materiałem bioprzebudowywalnym (ceramiczny substytut kości) - 10 zestawów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 08.05.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: zastawki komorowo-otrzewnowe z powłoką antybakteryjną Bioglide.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zastawki komorowo-otrzewnowe z powłoką antybakteryjną Bioglide - 3 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 08.05.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: zestaw do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zestaw do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego - 5 zestawów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 08.05.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: sztuczna opona twarda o parametrach zbliżonych do naturalnej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sztuczna opona twarda o parametrach zbliżonych do naturalnej - 5 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 08.05.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: zestaw do drenażu komorowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zestaw do drenażu komorowego - 10 zest.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 08.05.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: zestaw do operacji złamania zęba obrotnika z dostępu przedniego (śruba Boehlera).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zestaw do operacji złamania zęba obrotnika z dostępu przedniego (śruba Boehlera) - 5 zest.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 08.05.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: kompletny zestaw do zaopatrzenia wewnątrznaczyniowego tętniaków mózgowia i leczenia ewentualnych powikłań.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: kompletny zestaw do zaopatrzenia wewnątrznaczyniowego tętniaków mózgowia i leczenia ewentualnych powikłań - 10 zest.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 08.05.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna