Kalisz: Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego I intensywnej terapii oraz jednorazowego I wielorazowego sprzętu do monitorów I respiratorówPobieranie 46,1 Kb.
Data03.03.2018
Rozmiar46,1 Kb.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.szpital.kalisz.pl

Kalisz: Sukcesywne dostawy implantów neurochirurgicznych
Numer ogłoszenia: 42055 - 2013; data zamieszczenia: 20.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79,
62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7651397, faks 062 7571323.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalkalisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy implantów neurochirurgicznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywne dostawy implantów neurochirurgicznych. Przedmiot zamówienia składa się z 14 niepodzielnych zadań: zadanie nr 1 - Stabilizacja potyliczno-szyjna zadanie nr 2 - Płytki do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa zadanie nr 3 - Stabilizacja szyjna międzytrzonowa klatką dynamiczną zadanie nr 4 - Implanty do stabilizacji lędźwiowej kręgosłupa - stabilizacja transpedikularna - z dostępu tylnego zadanie nr 5 - Stabilizacja przezskórna, przeznasadowa kręgosłupa piersiowego lub lędźwiowego zadanie nr 6 - Zestaw umożliwiający przezskórne podanie cementu do trzonu kręgów w przypadkach złamań patologicznych, nowotworów i naczyniaków zadanie nr 7 - Protezy trzonu kręgosłupa szyjnego z wypełnieniem zadanie nr 8 - Cement kostny w opakowaniu min.40cm3, dobrze kontrastujący się w RTG zadanie nr 9 - Stabilizacja międzytrzonowa w technice TLIF zadanie nr 10 - Zastawki komorowo-otrzewnowe (Burr Hole): zadanie nr 11 - Zastawki komorowo-otrzewnowe (Burr Hole): z powłoką antybakteryjną Bioglide zadanie nr 12 - Sztuczna opona twarda o parametrach zbliżonych do naturalnej zadanie nr 13 - Zestaw do drenażu komorowego zadanie nr 14 - Zestaw do operacji złamania zęba obrotnika z dostępu przedniego (śruba Boehlera).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

oświadczenie Wykonawcy, że że m.in. oferowane przez niego wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych,

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy; 2) wypełniony i podpisany formularz cenowy; 3) oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom - zgodnie z zapisami pkt. Q SIWZ. 4) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) - jako osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, 5) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy).SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kalisz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2013 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego - Kancelaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej; Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Stabilizacja potyliczno-szyjna.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stabilizacja potyliczno-szyjna - 4 zestawy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Płytki do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Płytki do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa - 10 zestawów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Stabilizacja szyjna międzytrzonowa klatką dynamiczną.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stabilizacja szyjna międzytrzonowa klatką dynamiczną - 50 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Implanty do stabilizacji lędźwiowej kręgosłupa - stabilizacja transpedikularna - z dostępu tylnego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Implanty do stabilizacji lędźwiowej kręgosłupa - stabilizacja transpedikularna - z dostępu tylnego - 25 zestawów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Stabilizacja przezskórna, przeznasadowa kręgosłupa piersiowego lub lędźwiowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stabilizacja przezskórna, przeznasadowa kręgosłupa piersiowego lub lędźwiowego - 5 zestawów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zestaw umożliwiający przezskórne podanie cementu do trzonu kręgów w przypadkach złamań patologicznych, nowotworów i naczyniaków.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw umożliwiający przezskórne podanie cementu do trzonu kręgów w przypadkach złamań patologicznych, nowotworów i naczyniaków - 70 zestawów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Protezy trzonu kręgosłupa szyjnego z wypełnieniem.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Protezy trzonu kręgosłupa szyjnego - 50 szt; wypełnienie - 5 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Cement kostny w opakowaniu min.40cm3, dobrze kontrastujący się w RTG.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cement kostny w opakowaniu min.40cm3, dobrze kontrastujący się w RTG - 5 op.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Stabilizacja międzytrzonowa w technice TLIF.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stabilizacja międzytrzonowa w technice TLIF - 5 zestawów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zastawki komorowo-otrzewnowe (Burr Hole).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zastawki komorowo-otrzewnowe (Burr Hole) - 14 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zastawki komorowo-otrzewnowe (Burr Hole): z powłoką antybakteryjną Bioglide.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zastawki komorowo-otrzewnowe (Burr Hole): z powłoką antybakteryjną Bioglide - 1 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Sztuczna opona twarda o parametrach zbliżonych do naturalnej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sztuczna opona twarda o parametrach zbliżonych do naturalnej - 5 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zestaw do drenażu komorowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do drenażu komorowego - 5 zestawów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zestaw do operacji złamania zęba obrotnika z dostępu przedniego (śruba Boehlera).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do operacji złamania zęba obrotnika z dostępu przedniego (śruba Boehlera) - 10 zestawów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.41.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
: ~stronka -> SIWZ
SIWZ -> S49 Państwa członkowskie Zamówienie publiczne na dostawy Ogłoszenie o zamówieniu Procedura otwarta pl-kalisz: Implanty chirurgiczne, 2012/S 49-080190 Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy
SIWZ -> Kalisz: Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego I intensywnej terapii oraz jednorazowego I wielorazowego sprzętu do monitorów I respiratorów
SIWZ -> Kalisz: Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego I intensywnej terapii oraz jednorazowego I wielorazowego sprzętu do monitorów I respiratorów
SIWZ -> Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 350948-2010 z dnia 2010-10-29 r
SIWZ -> Ogłoszenie dotyczy
SIWZ -> Ogłoszenie nr 82443-2014 z dnia 2014-04-15 r
SIWZ -> Wojewódzki szpital zespolony
SIWZ -> Kalisz: Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego I intensywnej terapii oraz jednorazowego I wielorazowego sprzętu do monitorów I respiratorów
SIWZ -> Wojewódzki szpital zespolony
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna