Kalisz, dnia 30 stycznia 2006 rokuPobieranie 158,99 Kb.
Data22.05.2018
Rozmiar158,99 Kb.K
alisz, dnia 16 sierpnia 2012 roku


Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu


I N F O R M A C J A


dot. postępowania na sukcesywne dostawy implantów stosowanych w ortopedii i traumatologii narządu ruchu

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:


dotyczy zadania nr 10 poz. 2

 1. Czy Zamawiający dopuści cement kostny z gentamycyną w opakowaniach po 40 g?

Odpowiedź: NIE

dotyczy zadania nr 10 poz. 3

 1. Prosimy o dopuszczenie systemu do próżniowego mieszania i podawania cementu zawierającego proszek i płyn w odrębnym opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 19

 1. Prosimy o dopuszczenie zamkniętego układu ssącego z niskim podciśnieniem do bezpośredniej autotransfuzji pooperacyjnej, jałowego, pozbawiony pirogenów :

 • końcówka wciskowa dla drenów zwiększająca się schodkowo

 • butelka redona z przeciwzwrotną zastawką o pojemności 350 ml

 • możliwość podawania w iniekcji antykoagulantów

 • filtr do krwi 40 mikronów z cewnikiem o długości 150 cm do przetaczania

 • dwa worki z filtrem 200 mikronów o pojemności 600 ml

 • dwa dreny typu Redon z trokarami

Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 23 poz. 2

 1. Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści syntetyczny materiałem kościozastępczy przeznaczony do wypełniania ubytków kostnych w trakcie operacji z zakresu ortopedii oraz traumatologii? Substytut składa się z czystego, bezpiecznego i resorbowalnego β-trójfosforanu wapnia. Dzięki odpowiedniemu składowi, preparat jest biokompatybilny, zapewniając szybką osteointegrację oraz późniejszą resorpcję.

Parametry techniczne: porowatość: 60 do 80% połączonych ze sobą porów o rozmiarach: 200-500 μm,

Dostępne formy:

Granulki 2-3 mm - 10cm³ - 6,4g.

Granulki 2-3 mm - 15cm³ - 9,6 g.

Bloczek 15x15x20 mmOdpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
dotyczy zadania nr 23 poz. 3

 1. Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści membranę do rekonstrukcji ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych na bazie kwasu hialuronowego HYAFF stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego na bazie technologii HYAFF opartej na kwasie hialuronowym. Wymiary membrany 2 x 2 cm, grubość 2 mm, średnica włókna 10 mikronów, gramatura 120 g/m2.

Do głównych cech charakteryzujących membranę z kwasu hialuronowego zaliczają się:

 1. pełna biozgodność podłoża; zastosowany w nim polimer to estrowa pochodna kwasu hialuronowego (jednego z głównych składników macierzy pozakomórkowej). Po spontanicznej degradacji z polimeru zostają uwolnione cząsteczki macierzyste, które dostarczają kwasu hialuronowego do obszaru transplantacji.

 2. trójwymiarowa struktura: włókninowa siatka sprzyja adhezji komórek, dzięki czemu MSC mogą osiedlać się wewnątrz sztucznej, trójwymiarowej macierzy.

 3. prosta aplikacja i posługiwanie się preparatem, również artroskopowo.

 4. przeszczep jest elastyczny i miękki, przez co szybko przywiera do powierzchni, na którą został nałożony. W większości przypadków membrana nie wymaga dodatkowej fiksacji, co obniża koszty zabiegu związanego z każdorazowym użyciem kleju tkankowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zapisów projektu umowy

 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień przyszłej umowy w zakresie par 6 ust. 1. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a nie dostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionych a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację
Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

=============================================================================

centrala 62 765 12 51, zamówienia publiczne 62 765-13-97, fax. 62 757 13 23Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000
: ~stronka -> SIWZ
SIWZ -> S49 Państwa członkowskie Zamówienie publiczne na dostawy Ogłoszenie o zamówieniu Procedura otwarta pl-kalisz: Implanty chirurgiczne, 2012/S 49-080190 Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy
SIWZ -> Kalisz: Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego I intensywnej terapii oraz jednorazowego I wielorazowego sprzętu do monitorów I respiratorów
SIWZ -> Kalisz: Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego I intensywnej terapii oraz jednorazowego I wielorazowego sprzętu do monitorów I respiratorów
SIWZ -> Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 350948-2010 z dnia 2010-10-29 r
SIWZ -> Ogłoszenie dotyczy
SIWZ -> Kalisz: Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego I intensywnej terapii oraz jednorazowego I wielorazowego sprzętu do monitorów I respiratorów
SIWZ -> Ogłoszenie nr 82443-2014 z dnia 2014-04-15 r
SIWZ -> Wojewódzki szpital zespolony
SIWZ -> Kalisz: Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego I intensywnej terapii oraz jednorazowego I wielorazowego sprzętu do monitorów I respiratorów
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna