Języki skryptowe PythonPobieranie 65,82 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar65,82 Kb.

Języki skryptowe

Pythondef zadanie1():

list=[8,2,3,0,7]

def sum(numbers): #definicja funkcji sumującej z parametrem numbers

total = 0 #wartośc początkowa sumy (zerowanie licznika)

for x in numbers: #pobieranie kolejnych liczb z parametru numbers

total += x #do juz istniejącej sumy dodajemy kolejna wartość x

return total #zwracanie sumy

suma=sum((8, 2, 3, 0, 7)) #wywołanie funkcji sum z parametrem

print(suma)

def zadanie2():

...
def zadanie3():

...
def zadanie4():

...

def main():

zadanie1()

#zadanie2()

#zadanie3()

#zadanie4()
if __name__ == '__main__':

main()
________________________________________________________________________________
Ćwiczenie 1. Zaawansowane Rodzaje: Listy

Jedną z wielkich zalet Pythona, jako języka programowania jest jego prostota i łatwość, z jaką umożliwia zarządzanie zawartością poszczególnych kontenerów/pojemników. Kontenery (zbiory) są integralną częścią języka python i, jak zobaczymy stanowią one pewien rodzaj rdzenia dla składni języka python.


Listy to pierwszy typ kontenera. Lista stanowi uporządkowany, zmienny zbiór obiektów, w którym możesz łączyć ze sobą wszelkiego rodzaju obiekty na liście, dodawać/usuwać z niej elementy.
1. PYTHON – Funkcje
1.1. Podstawowe działania. Zapoznaj się z podstawowymi działaniami na listach. Przećwicz jeśli to konieczne i przejdź do zadań poniżej. Każde z nich wykonaj, przedstaw wyniki prowadzącemu i przejdź do części 2.
# Inicjowanie listy, działania na liście (wybór po indexie)

list = [1,2,3,4,5,6,7,8] # definiowanie listy

print (8 in list) # sprawdza zawartość listy

print (12 in list) # sprawdza zawartość listy

print (list[2:5]) # 3, 4, 5

print (list[4:]) # 5, 6, 7, 8

print (list[:4]) # 1, 2, 3, 4

print (list[::2]) #lista[początek:koniec:krok] # 1, 3, 5, 7

print (sorted(list)) #sortuje liczby w liście #1,2,3,4,5,6,7,8
# Inicjowanie listy, działania na liście (wybór po indexie)

list = [1, 10, 15, 20]

list[0:3]=[1, 12] # 1, 12, 20

list[1:1]=['kot', 'pies'] # 1, kot, pies, 12, 20

list[:0]=list # 1, kot, pies, 12, 20, 1, kot, pies, 12, 20

len(list) # zlicza ilość pozycji w liście # 10

list[:]=[] # []
Zadanie 1. Utwórz dowolną listę z 5 elementami i zsumuj zawarte w niej elementy.
Zadanie 2. Napisz program, w którym dodasz dwie dowolnie utworzone przez Ciebie listy. Z zachowaniem: lista 1 – int, lista 2 – string.
Zadanie 3. Napisz program, w którym dodasz dwie dowolnie utworzone przez Ciebie listy. Obie listy powinny reprezentować wartości int. Następnie wyznacz max i min z utworzonej listy.
Zadanie 4. Napisz program, w którym wyznaczysz różnice pomiędzy zdefiniowanymi poniżej listami. Różnice powinny być wyznaczone dla każdej z list, zgodnie z S1vsS2 oraz S2vsS1, oraz po ich skrzyżowaniu.

L1 = ['a', 'b', 'c', 'd']

L2 = ['b', 'c', 'd', 'e']


Operation

Equivalent

Result

len(s)

 

number of elements in set s (cardinality)

x in s

 

test x for membership in s

x not in s

 

test x for non-membership in s

s.issubset(t)

s <= t

test whether every element in s is in t

s.issuperset(t)

s >= t

test whether every element in t is in s

s.union(t)

s | t

new set with elements from both s and t

s.intersection(t)

s & t

new set with elements common to s and t

s.difference(t)

s - t

new set with elements in s but not in t

s.symmetric_difference(t)

s ^ t

new set with elements in either s or t but not both

s.copy()

 

new set with a shallow copy of s


Zadanie 5. Utwórz dwie dowolne listy. Napisz funkcję, która będzie pobierała zawartość listy pierwszej i zwracała jej unikalne wartości w liście 2.

L1=[1,2,3,2,4,5,2,5]

L2=[2,6,4,9,4,5,2,1]

wynik=[1,2,3,4,5,6,9]


Zadanie 6. Utwórz dowolną listę składającą się z 10 cyfr. Napisz funkcję, która będzie zwracać z niej liczby parzyste.
Zadanie 7. Utwórz automatycznie listę z dowolnymi 10 cyframi. Usuń pozycje 0:5 i zamień je na dowolne cyfry. Usuń dwie dowolne pozycje. Dodaj w środku swojej listy dwa dowolne słowa usuwając 3 które powinny Tobie zostać. Potrafisz rozszerzyć tę listę? Dokonuj kopiowania utworzonej listy, poprzez jej dostawienie do pierwotnej. Usuń zawartość listy.
2. PYTHON – Metody
2.1. Inicjowanie listy. Możesz zainicjować listę każdego rodzaju, przy użyciu tej samej notacji - nawias kwadratowy. Funkcja listy () wykonuje również iterację, jako jeden argument i zwraca jej wynik, jako nowa lista.
2.2. Dodawanie do listy. Możesz w dowolnym momencie dodawać wartości do listy:

list.append(x) #na jej końcu

list.insert(i, x) #w dowolnym indeksie
2.3. Usuwanie z listy. Możesz w dowolnym momencie usuwać wartości z listy:

list.remove(x) #usuwa pierwszą pozycję, której wartość to x

del list[index] #konkretną pozycję
2.4. Zwracanie pozycji z listy. Możesz w dowolnym momencie zwracać wybrane pozycje z listy:

list.index(x) #konkretną pozycję z listy, którego wartością jest x. Jeżeli nie ma takiego elementu zgłaszany jest błąd

list.count(x) #odwraca porządek elementów z listy
2.5. Sortowanie pozycji na liście. Możesz w dowolnym momencie zarządzać kolejnością elementów na liście:

list.sort() #sortowanie listy

list.reverse() #zwraca w odwrotnej kolejności elementy listy
3. Wykorzystanie listy, jako stosu/kolejki. Możesz w dowolnym momencie zarządzać kolejnością elementów na liście:

list.pop([i]) #wybiera konkretną pozycję z listy i zwraca ją jako wynik. Jeżeli nie podano żadnego indeksu list.pop() #zwraca ostatni element na liście.


3. Listy – pętle, zakres. Możesz w dowolnym momencie zarządzać listą z wykorzystaniem pętli for. Pętla for iteruje elementy w dowolnej sekwencji (listy, krotki, zbiory). Umożliwia również przeprowadzenie podstawowych działań.
# Iteracja dowolnej listy przy wykorzystaniu pętli for i range

Example 1

list = [1, 2, 3, 4]

for i in list:

print (i)

Example 2

for i in range(5):

print(i)


# Iteracja dowolnej listy przy wykorzystaniu pętli for i range

Example 1

words=['sandra', 'kasia', 'marcin', 'wojtek', 'damian', 'weronika']

for w in words:

print(w, len(w))

Example 2

words=['sandra', 'kasia', 'marcin', 'wojtek', 'damian', 'weronika']

for i in range(len(words)):

print(i, words[i])
# Iteracja dowolnej listy, działania

Example 1

list = [1,2,3,4]

for i in list:

print(i)

for i in range(10):

print(i, i*i, i*i*i)
Zadanie 8. Automatyczne powielanie listy. Napisz program, w którym powielisz utworzoną listę. Wykorzystaj w tym celu pętle for do utworzenia warunku na długość zawartych w liście string.
Zadanie 9. Stwórz listę imion studentów z Twojego rzędu. Dodaj dwa dowolne imiona na początku listy i na jej końcu. Usuń imię studenta znajdującego się w środku. Posortuj pozostałe w kolejności alfabetycznej. Oblicz ilość pozycji w liście.
Ćwiczenie 2. Zaawansowane Rodzaje: Krotki (tuple)

Krotka to kolejny typ tablicowy dostępny w Python 3. Krotka działa analogicznie do list za wyjątkiem możliwości jej modyfikowania. Krotka składa się z szeregu wartości, oddzielonych przecinkami. Tworzymy ją z zastosowaniem nawiasów okrągłych.


1. Podstawowe działaniami. Zapoznaj się z podstawowymi działaniami na krotkach. Przećwicz przykłady podane poniżej i przejdź do zadań poniżej. Każde z nich wykonaj, przedstaw wyniki prowadzącemu.
# Example 1

t = (12345, 54321, 'hello!') # definiuje krotkę

print (t[0]) # wyznacza wybraną pozycję z listy

print (t) # zwraca krotkę


# Example 2. Krotki mogą być zagnieżdżone

u=t, (1,2,3,4,5) # definiowanie zagnieżdżonej krotki

print(u) # zwraca krotkę
# Example 3.

empty = () # tworzy pustą krotkę

singleton = 'hello',

print (len(empty))

print(len(singleton))
Zadanie 10. Napisz program, który wczytuje ciąg wybranych liczb oddzielonych przecinkami i na tej podstawie generuje listę oraz krotkę.
Ćwiczenie 3. Zaawansowane Rodzaje: Zbiory

Zbiór jest w matematyce pojęciem pierwotnym, czyli jego definicja jest intuicyjna, niedefiniowalna. Jest to pewien zestaw elementów. Nowy zbiór tworzymy z wykorzystaniem funkcji set(), jako parametr możemy podać listę lub krotkę z elementami, które mają zostać na starcie dołączone do zbioru.

Pierwszą różnicą jest numerowanie/indeksowanie. Zbiór jest tylko workiem na elementy, w przeciwieństwie do uporządkowanych krotek i list. Wartości nie posiadają swoich indeksów. Jest to największa zaleta zbiorów, ponieważ dzięki temu każda wartość występuje dokładnie jeden raz.

Zbiory tworzymy z zastosowaniem nawiasów okrągłych, funkcja set().


1. Podstawowe działania. Zapoznaj się z podstawowymi działaniami na krotkach. Przećwicz przykłady podane poniżej. Każde z nich wykonaj, przedstaw wyniki prowadzącemu.
# działania boolowskie

s1 = set( [1,2,3] ) # definiowanie zbioru

s2 = set( [2,3,4] )

suma = s1.union(s2) # tworzy nowy zbiór, będący sumą s1 i s2

print (suma) # 1, 2, 3, 4
# operacje dodawania, zliczania i sumowania na zbiorze

zbior = set([1,2,3])


Zadanie 11. W zdefiniowanym zbiorze dokonaj funkcji odejmowania zawartości zbioru S1 od S2 i S2 od S1. Postępuj podobnie, jak w funkcji dodawania. Zwróć wyniki. Stwórz zbiór będący iloczynem S1 i S2.
Zadanie 12. W zdefiniowanym zbiorze dokonaj funkcji dodania i odjęcia elementu, zwróć zawartość zbioru i określ ilość elementów.

Opracowanie: mgr inż. Sandra Śmigiel

ZTC WTIE


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna