Języki I metody programowania Operatory I wyrażeniaPobieranie 39,53 Kb.
Data03.03.2018
Rozmiar39,53 Kb.

Dr inż. Robert Wójcik

E-mail: wojcik@ict.pwr.wroc.pl

Języki i metody programowania3. Operatory i wyrażenia

  1. Podstawowe definicje
  1. Rodzaje i priorytety operatorów
  1. Konstrukcja i obliczanie wyrażeń
  1. Wykorzystanie funkcji standardowych w wyrażeniach


3. Operatory i wyrażenia
3.1. Podstawowe definicje
Operatory - określają operacje, które mają być wykonane na zadanych

argumentach (operandach) oraz kolejność tych operacji


(np. operatory arytmetyczne +, -, , /).
Operatory w języku Pascal dzieli się na jednoargumentowe, np. -arg1, operator (-) i dwuargumentowe, np. arg1+ arg2, operator (+).
Wyrażenie - konstrukcja językowa określająca regułę wyznaczania wartości

pewnego typu.


Wyrażenie składa się z:

 • argumentów,

 • działają­cych na nich operatorów,

 • nawiasów okrągłych.

Argumentami wyrażenia są: stałe, zmienne, wartości przyjmowane przez funkcje.


Dla każdego operatora są zdefiniowane jego argumenty oraz jest określony jego priorytet, tj. kolejność wykonywania działań na argumentach.
Priorytet operatorów – określa kolejność wykonywania operacji przez
operatory (uwzględniany jeśli dwa operatory mają wspólny operand,
np. y = 2  8 + 37; w tym przypadku 8 jest wspólnym operandem
dla  i +; wyższy priorytet ma  (mnożenie), stąd y = 37).
Np. operatory arytmetyczne (+,-,,/) mają priorytety takie jak w matematyce.

3.2. Rodzaje i priorytety operatorów
Wyróżnia się następujące operatory:


 • arytmetyczne (+, -, , /, div, mod),

 • logiczne (not, and, or, xor, shl, shr),

 • relacyjne (=, <>, <, >, <=, >=, in),

 • teoriomnogościowe (+, -, ).


Priorytety operatorów:


 • najwyższy priorytet ma operator not,

 • następnie operatory multyplikatywne (, /, div, mod and),

 • operatory addytywne (+, -, or),

 • operatory relacyjne (<, <=, <>, =, >, >=, in).3.3. Konstrukcja i obliczanie wyrażeń
Wyrażenia są budowane w oparciu o stałe, zmienne, operatory, nazwy funkcji i zbiorów oraz nawiasy okrągłe.
Wyrażenia zapisujemy w jednym wierszu, bez opuszczania znaku mnożenia, z wykorzystaniem nawisów zwykłych.
Wartościowanie wyrażenia – wyznaczenie wartości wyrażenia, tj. wykonanie operacji na argumentach zgodnie kolejnością określoną przez nawiasy zwykłe lub priorytet operatorów.
Przykładowe wyrażenia: (a-b)/(c+d); a-c/(d+e); (a+b)/c-d.


Reguły obliczania wartości wyrażeń zawierających operatory: • wykonywanie obliczeń w kolejności określonej przez nawiasy grupujące;
 • w pierwszej kolejności realizacja działań dla operatorów o najwyższym priorytecie;

 • w przypadku jednakowego priorytetu operatorów wykonywanie działań od lewej strony do prawej.3.4. Wykorzystanie funkcji standardowych w wyrażeniach
Budując wyrażenia można korzystać z różnych funkcji standardowych.
WYBRANE FUNKCJE ARYTMETYCZNE

Nazwa

Wynik

Typ argumentu

Typ wyniku

Abs

wart. bezwzględna

Rzeczywisty,
całkowity

rzeczywisty,
całkowity

ArcTan

arcus tangens

Rzeczywisty,
całkowity

rzeczywisty

Cos

cosinus

Rzeczywisty,
całkowity

rzeczywisty

Exp

e do potęgi

Rzeczywisty,
całkowity

rzeczywisty

Frac

część ułamkowa

Rzeczywisty,
całkowity

rzeczywisty

Int

część całkowita

Rzeczywisty,
całkowity

rzeczywisty

Ln

logarytm naturalny

Rzeczywisty,
całkowity (>0)

rzeczywisty

Pi

3.1415926536

nie ma

rzeczywisty

Round

zaokrąglenie do
najbliższej liczby całkowitej

Rzeczywisty

Longint

Sin

sinus

Rzeczywisty,
całkowity

rzeczywisty

Sqr

kwadrat

Rzeczywisty,
całkowity

rzeczywisty,
całkowity

Sqrt

pierwiastek

Rzeczywisty,
całkowity (>0)

rzeczywisty

Trunc

część całkowita

rzeczywisty

longint
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna