Joanna Żółtańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w LegnicyPobieranie 61,54 Kb.
Data29.10.2017
Rozmiar61,54 Kb.

Joanna Żółtańska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.

Nauczyciel akademicki

Tytuł pracy doktorskiej:

Alkohol jako czynnik ryzyka złamań kości kończyn u ludzi starszych

Analiza przypadków leczonych w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w Bolesławcu

Promotor:

dr hab. .n. med. Tadeusz Łukieńczuk

I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej

UM we Wrocławiu
Recenzenci:

dr hab. n. med. Szymon Dragan prof. nadzw.

Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu U.M. we Wrocławiu
prof. dr hab. n. med. Lech Pomorski

Kierownik Katedry Zabiegowej Nauk Klinicznych Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

U.M. w Łodzi

Wrocław 2013Życiorys
Joanna Żółtańska
Wykształcenie:

 • Magister pielęgniarstwa, Akademia Medyczna -Wydział Zdrowia Publicznego

kierunek Pielęgniarstwo Wrocław 2006 r.

 • Licencjat Pielęgniarstwa, Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze Instytut Edukacji

Medycznej, 2004 r.

 • Licem Medyczne Pielęgniarstwa Bolesławiec 1982 r.

 • Specjalizacja: „Pielęgniarstwo Ratunkowe dla Pielęgniarek” – egzamin państwowy – Warszawa, listopad 2008 r.


Przebieg pracy zawodowej:

   1. r. do chwili obecnej – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy – nauczyciel akademicki

01.01.1992 – 01.02.2009 r. –ZOZ Bolesławiec – Starsza Pielęgniarka Oddziału Intensywnej Terapii

01.02.2009 r. - do chwili obecnej – Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu – Pielęgniarka Anestezjologiczna. Młodszy Asystent Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej


Dorobek Naukowy:
Prace opublikowane:
1. Waldemar Michalczak, Tadeusz Łukieńczuk, Joanna Żółtańska, Małgorzata Bujnowska.: Physical activity as a subject of analysis of senior citizens' quality of life, in the context of the participation in the programme of activities at the University of the Third Age W:Societal and cultural behaviors conditioning wellness ; sci. ed. Józef Bergier; Lublin : NeuroCentrum, 2011; s.195-210

ISBN 978-83-61495-77-2 Pkt wewn.: 7.000


2. Małgorzata Bujnowska, Tadeusz Łukieńczuk, Joanna Żółtańska, Waldemar Michalczak.: Psychosocial factors as an element of the analysis of quality of life in the context of the participation in the University of the Third Age W:Wellness in different phases of life ; sci. ed. Ewa Dybińska; Lublin : NeuroCentrum, 2011; s.29-40 ISBN 978-83-61495-93-2 Pkt wewn.: 7.000
3. Joanna Żółtańska, Tadeusz Łukieńczuk, Waldemar Michalczak, Małgorzata Bujnowska.: Pain ailments as a subject of analysis of the quality of life in the elderly in the context of participation in a University of the Third Age activity programme

W:Wellness in good health and sickness ; sci. ed. Krzysztof Turowski; Lublin : NeuroCentrum, 2011; s.361-379 ISBN 978-83-61495-93-2 Pkt wewn.: 7.000


4. Barbara Kozomaricz, Jadwiga Muzyka, Joanna Żółtańska.: Jakość życia pacjentów po operacji złamania kości udowej w zależności od wieku.

Chory przewlekle – aspekty pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne pod redakcją Joanny Rosińczuk – Tenderys i Izabelli Uchmanowicz MedPharm Polska 2011 s.85-98

ISBN 978-83-62283-71-2 Pkt wewn.: 3.000

Streszczenie pracy doktorskiej:

Wstęp:

Spożywanie alkoholu nasila ryzyko złamań, ponieważ powoduje zmniejszenie masy kostnej oraz zwiększenie ryzyka upadku. Alkohol wykazuje bezpośrednie , toksyczne działanie na osteoblasty, zwłaszcza u osób starszych – może to być przyczyną osteoporozy i złamań zwłaszcza kości kończyn. Alkoholu na starość nadużywa 30% populacji; 20% mężczyzn i 10% kobiet. Alkoholizm u ludzi starszych jest często efektem negatywnych zmian jakie zachodzą w życiu seniorów w momencie przejścia na emeryturę. U kobiet często krytycznym momentem jest menopauza.Założenia i cel pracy:

Według dostępnej literatury założono, że ludzie starsi, po spożyciu nawet niewielkiej ilości alkoholu mogą ulegać urazom, których następstwem są złamania kości kończyn. Alkohol jest kwalifikowany jako czynnik ryzyka osteoporozy związany ze stylem życia. Polska jest w grupie państw o najwyższym spożyciu czystego alkoholu na dorosłego mieszkańca. Celem pracy jest podjęcie próby odpowiedzi na pytania: Jakie są przyczyny złamań kości kończyn u osób pod wpływem alkoholu? Czy wiek, płeć, wykształcenie, pora dnia mają wpływ na ilość złamań? Czy ilość wypitego alkoholu ma wpływ na rodzaj złamań? Jakie złamania występują najczęściej u ludzi starszych, będących pod wpływem alkoholu? Jaki jest charakter picia alkoholu u osób, które uległy złamaniom? Czy osoby leczone z powodu złamań miały wcześniej robioną diagnostykę w kierunku osteoporozy? Czy pacjenci identyfikują alkohol jako czynnik ryzyka osteoporozy?Materiał i metoda: Materiał badawczy stanowili pacjenci, którzy zostali przyjęci na Oddział Ortopedyczny Szpitala Miejskiego w Bolesławcu ze złamaniami kości kończyn w latach 2010-2012. Badaniu poddano łącznie 723 pacjentów. Pacjenci byli podzieleni na dwie grupy. Jedną grupę, 193 osoby, stanowili pacjenci, którzy w momencie hospitalizacji byli pod wpływem alkoholu; druga grupa, 530 chorych, to osoby trzeźwe. Dokonano również podziału pacjentów na grupę młodszą - do 60 roku życia, która liczyła 426 osób i grupę pacjentów starszych powyżej 60 roku życia – 297 osoby. Metoda badawcza:

 1. Pomiar stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, mierzonego alkomatem LifeGuard.

 2. Pacjenci wypełniali Test AUDIT – rekomendowany przez WHO do stosowania jako test przesiewowy do rozpoznawania zaburzeń związanych ze spożywaniem alkoholu. Test AUDIT rozszerzono o pytania dotyczące wieku, płci, miejsca zamieszkania, wykształcenia.

 3. Wszystkim chorym zakładano historię choroby i wykonywano badania zgodnie z obowiązującą w oddziale procedurą.

 4. Analizowano badania radiologiczne kości kończyn pod kątem zaawansowanej osteoporozy.

 5. Metody statystyczne wykorzystane do analizy badań własnych: Analizowane zmienne miały charakter jakościowy dlatego wykonano analizę częstościową. Sporządzono tabelki dwudzielcze, w których podano wartości bezwzględne oraz procentowe. Jako testu użyto testu niezależności chi-kwadrat Pearsona. Hipotezy weryfikowano na poziomie istotności p=0,05.

Wyniki:

Badaniami objęto 723 osoby. Byli to pacjenci hospitalizowani w szpitalu z powodu złamań kości kończyn. 53% badanej populacji (383 osób) stanowili mężczyźni, 47% (340 osób) kobiety. Podzielono złamania kości kończyn na 6 grup uwzględniając lokalizację złamania. Wśród wszystkich 723 przypadków stwierdzono 222 złamania kości udowej (30,7%), 196 złamań kości podudzia (27,1%), 19 złamań kości stopy (2,6%), 95 złamań kości ramiennej (13,1%), 178 złamań kości przedramienia (24,6%) i 13 złamań kości dłoni (1,8%). Uwzględniając kryteria starości grupę badawczą podzielono na dwie grupy. Pacjentów do 60 roku życia i powyżej 60 roku życia. Leczono 297 pacjentów powyżej 60 roku życia i 426 poniżej wieku 60 lat.

Badania dowiodły, że u pacjentów powyżej 60 roku życia najczęściej dochodziło do złamań kości udowej, co stanowiło 59,6 % badanej populacji. Podczas hospitalizacji u 193 osób wykryto alkohol w wydychanym powietrzu. 50 osób stanowiły kobiety, 143 mężczyźni. Wśród trzeźwych mężczyźni stanowili 45,3% badanej populacji, wśród pijanych aż 74,1%. Analizowano przyczyny, które doprowadzają do złamania kości kończyn u osób będących pod wpływem alkoholu i porównano je z przyczynami, które doprowadziły do złamań u osób trzeźwych. Do złamań kości kończyn u osób będących pod wpływem alkoholu dochodziło najczęściej na skutek upadków. 37,31% pijanych pacjentów upadło na ulicy, 22,28% upadło z wysokości, a 20,21% spadło ze schodów, 9,84% było uczestnikami wypadku komunikacyjnego, 5,7% upadło w domu, a 4,66% stanowili piesi uczestnicy ruchu drogowego, w przeciwieństwie do osób trzeźwych, którzy najczęściej doznawali złamań będąc właśnie pieszymi uczestnikami ruchu drogowego i stanowili grupę 18,11%. Porównano ilość złamań w kolejnych dniach tygodnia u osób będących pod wpływem alkoholu. Z przeprowadzonych badań wynika, że wśród pijanych pacjentów, w przeciwieństwie do trzeźwych, dzień tygodnia ma wpływ na ilość urazów. Najwięcej urazów odnotowano w weekendy. Osoby pijane częściej ulegają urazom niż osoby trzeźwe w godzinach wieczornych i nocnych . 106 osób będących pod wpływem alkoholu

doznało urazu w godzinach 18 - 24, co stanowi 54,92% badanej populacji. Najmniej złamań stwierdzono w przedziale czasowym 6 – 12 co stanowi 7,25%. U osób trzeźwych największą liczbę złamań odnotowano między godziną 12 a 18. Urazom uległo wtedy 250 osób co daje 47,17% .

Zaawansowaną osteoporozę widoczną na radiogramie stwierdzono u 317 osób. Wśród pacjentów pijanych zmiany te zaobserwowano u 156 osób co stanowi 80,83%. Wszyscy pacjenci powyżej 60 r.ż. - 100%, którzy byli hospitalizowani pod wpływem alkoholu mieli stwierdzoną osteoporozę na zdjęciach rtg. Pacjenci, którzy przewlekle spożywają alkohol i uzyskali w Teście Audit wynik przewyższający 8 pkt. w 100% mieli rozpoznane zmiany osteoporotyczne na zdjęciach rtg. Pacjenci, którzy nie piją alkoholu w sposób zagrażający zdrowiu – test AUDIT <8 punktów mieli rozpoznaną zaawansowaną osteoporozę na zdjęciach rtg. tylko w 19,28%. Różnica statystycznie istotna p<0,001.Analizowano stan wiedzy leczonych pacjentów na temat alkoholu i jego wpływu na tkankę kostną. Na pytanie: czy wiedzą, że alkohol jest wymieniany jako czynnik ryzyka złamań kości na 723 respondentów tylko 94 odpowiedziało twierdząco.

Wnioski:


1. Osoby w wieku starszym powyżej 60 roku życia pijący przewlekle alkohol mają znacznie zawansowaną osteoporozę, co zwiększa ryzyko złamań kości kończyn, szczególnie kości udowej. U osób młodszych częściej dochodzi do złamań kości podudzia.

2. Wśród pacjentów będących pod wpływem alkoholu przeważają osoby, które w teście AUDIT uzyskały wynik powyżej 8 punktów. Dane wskazują, że piją oni w sposób ryzykowny, szkodliwy lub są uzależnieni od alkoholu

3. Ilość wypitego alkoholu nie miała wpływu na rodzaj złamań kości kończyn

4. Najczęstszą przyczynę złamań kości kończyn u osób będących pod wpływem alkoholu są upadki na ulicy5. Złamania u osób pijanych dotyczą najczęściej mężczyzn z wykształceniem zawodowym, mieszkańców wsi. Największą ilość złamań odnotowano w soboty i niedzielę w godzinach 18-24

6. Pacjenci hospitalizowani po spożyciu alkoholu rzadziej są diagnozowani w kierunku osteoporozy niż osoby trzeźwe. Nie identyfikują oni alkoholu jako czynnika ryzyka złamań kości.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna