Jednostki sporządzające uproszczone sprawozdanie finansowePobieranie 11,77 Kb.
Data03.07.2018
Rozmiar11,77 Kb.


Jednostki sporządzające uproszczone sprawozdanie finansowe

Jednostka, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie osiągnęła dwóch z następujących trzech wielkości:

1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób,

2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2 000 000 euro,

3) przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4 000 000 euro

– może sporządzić sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej, wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 literami i cyframi rzymskimi. Informację dodatkową sporządza się również w odpowiednio uproszczonej formie.


Uproszczone sprawozdanie finansowe polega na wykazaniu aktywów i pasywów z wyszczególnieniem jedynie ich głównych kategorii. Sprawozdanie finansowe jednostek należących do tej kategorii obejmuje:
■ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

■ bilans,

rachunek zysków i strat,

■ dodatkowe informacje i objaśnienia.Jednostki niepodlegające obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta

Jednostki, które spełniają co najmniej dwa z trzech powyżej wymienionych warunków, sporządzają „pełną wersję” sprawozdania finansowego, wykazując pozycje zaznaczone w załączniku nr 1 do ustawy nie tylko cyframi rzymskimi, ale również literami arabskimi.


W skład sprawozdania finansowego jednostek należących do tej kategorii wchodzą:

■ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

■ bilans,

■ rachunek zysków i strat,

■ dodatkowe informacje i objaśnienia.
Jednostki podlegające obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta

Badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe:

■ banków oraz zakładów ubezpieczeń,

■ jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,

■ jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

■ spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,

pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym (tj. w roku 2006), za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro (9 578 000 zł według kursu 3,8312 PLN/EUR),

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro (19 156 000 zł według kursu 3,8312 PLN/EUR).


Badaniu podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.
W skład sprawozdania finansowego jednostek należących do tej kategorii wchodzą:
■ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

■ bilans,

■ rachunek zysków i strat,

■ zestawienie zmian w kapitale własnym,

■ rachunek zysków i strat,

■ dodatkowe informacje i objaśnienia.


Jednostki sporządzające skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Jednostka dominująca mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:

■ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

skonsolidowany bilans,

■ skonsolidowany rachunek zysków i strat,

■ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,■ skonsolidowany rachunek zysków i strat,

■ dodatkowe informacje i objaśnienia.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna