Jednostka Wojskowa Numer 4724 KrakówPobieranie 0,62 Mb.
Data01.03.2019
Rozmiar0,62 Mb.Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków

ul. Tyniecka 45

30-901 KRAKÓW


DANE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIASkarpetki sportowe wzór 545/MON

…………………………………………………………………………………………..

Nazwa pzm


III.OKREŚLENIE PZM:
Skarpety sportowe wzór 545/MON (koloru czarnoniebieskiego)
IV.WARUNKI TECHNICZNE:
Skarpetki sportowe wykonane z przędzy bawełnianej platerowanej przędzą poliamidową. Cholewka i stopa w splocie lewo prawym. Dolna część ściągacza z wrobioną po wewnętrznej stronie przędzą bawełnianą w układzie pluszowym typu frotte, a górna część ściągacza w splocie lewo prawym ściągaczowym z dodatkiem przędzy elastycznej typu „gumiteks” (w oplocie) z mankietem przełożonym do wewnątrz. Spód stopy, pięta i palce wykonane w splocie lewo prawym, z wrobioną po wewnętrznej stronie przędzą bawełnianą w układzie pluszowym typu frotte. Skarpetki wykonane z przędzy barwionej.

Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków

Zestawienie podstawowych materiałów zasadniczych i dodatków konfekcyjnych przedstawiono w tabeli poniżej

Charakterystyka dzianiny

Wymagania techniczno – użytkowe dla dzianiny zasadniczej i ściągaczowej stosowanej do wykonania wyrobu zestawiono w tabeli poniżej
Lp

Rodzaj parametru

Jednostka miary

Wartość
1

Przędza zasadnicza

1.1

Skład surowcowy przędzy

%

CO 100

1.2

Masa liniowa przędzy

Tt

34 tex

2

Przędza dodatkowa

2.1

Skład surowcowy przędzy

%

PA 100

2.2

Masa liniowa przędzy

Tt

78 dtex x 2

3

Przędza elastyczna typu „gumiteks”

3.1

Skład surowcowy nitek gumowych

-

Nitki lateksowe z oplotem w kolorze czarnym

3.2

Masa liniowa nitek

Tt

90 dtex lub 110 dtex

4

Splot dzianin

4.1

Splot dzianiny zasadniczej

-

Lewoprawy platerowany

4.2

Splot dzianiny pluszowej typu frotte

Rządkowy lewoprawy z nitką pluszową na lewej stronie dzianiny

4.3

Splot dzianiny ściągaczowej

Lewoprawy podstawowy platerowany z wrobionym elastycznym wątkiem 1x3

5

Liczba rządków

liczba/cm

11,4 ± 0,9

6

Liczba kolumienek

liczba / cm

8,4 ± 0,7

7

Zmiana wymiarów po praniu długości całkowitej, nie więcej niż:

%

12

8

Zmiana wymiarów po praniu długości stopy, nie więcej niż:

%

12

9

Rozciągliwość ściągacza, nie mniejsza niż:

cm

20

10

Wytrzymałość na przebicie pięty i palców, nie mniejsze niż:

daN

38

11

Skład surowcowy dzianiny zasadniczej

Bawełna

%

68 ± 4

Poliamid

32 ± 2

12

Odporność wybarwień, nie mniej niż:

12.1

Pranie w temperaturze 40ºC

Zmiana barwy

stopień

4

Zabrudzenie bieli bawełny

3

12.2

Pot

Zmiana barwy

stopień

4

Zabrudzenie bieli

3

12.3

Tarcie suche

Zabrudzenie bieli bawełny

stopień

3-4

12.4

Tarcie mokre

Zabrudzenie bieli bawełny

stopień

3-4

13

Odczyn - pH

-

4,0 – 7,5

14

Zawartość formaldehydu,

nie więcej niżmg/kg

150Opis wykonania
Podstawowe operacje wykonania wyrobu przedstawiono w poniższej tabeliRysunek technicznyCechowanie, składowanie, pakowanie

 1. Cechy dostawcy

Etykieta jednostkowa zawierająca co najmniej następujące dane:

- nazwę, adres i znak firmowy producenta;

- nazwę wyrobu, numer wzoru

- skład surowcowy z podaniem grup surowcowych oraz ich udziałów procentowych;

- rodzaj wykończenia uszlachetniającego;

- wielkość wyrobu oznaczona według tabeli wielkości;

- jakość wyrobu podana słownie;

- znak kontroli jakości;

- miesiąc i rok produkcji wyrobu;

- informacje o okresie użytkowania i gwarancji;Etykieta na opakowanie zbiorcze zawierające co najmniej następujące dane:

- nazwę, adres i znak firmowy producenta;

- nazwę wyrobu, numer wzoru;

- wielkość wyrobu oznaczona według tabeli wielkości;

- jakość wyrobu podana słownie, przy czym drugą jakość należy dodatkowo oznaczyć jednym pasem nadrukowanym po przekątnej etykiety;

- ogólną liczbę sztuk zawartych w opakowaniu;

- wielkość wyrobów z wyszczególnieniem liczby sztuk w poszczególnych rozmiarach;

- numer pakującego;- miesiąc i rok produkcji wyroby, numer partii produkcyjnej;


 1. składanie

Parę skarpet jednakowej wielkości połączyć na ściągaczu z jednoczesnym zamocowaniem etykiety jednostkowej i złożyć (na trzy części po długości).


 1. Pakowanie

Złożone skarpety w jednej wielkości pakowane są w paczki po 10 za pomocą banderoli z etykietą na opakowanie zbiorcze. Następnie 100 par skarpet umieszcza się w kartonie. Po oklejeniu taśmą samoprzylepną i ostemplowaniu pieczątką firmową na karton naklejana jest etykieta na opakowanie zbiorcze.

Specyfikacja rozmiarowa skarpet sportowych:

Rozmiar

23-24

25-26

27-28

29-30

Ilość

30

50

100

50

Razem

230 par
   1. Wyrób musi być odebrany przez odpowiednie terytorialnie Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe /RPW/ zgodnie z wymaganiami AQAP 2131 /odbiór gotowego wyrobu/.

   2. Koszty przeprowadzenia procesu odbioru wojskowego pokrywa Wykonawca.

   3. W zakresie odstępstw od poszczególnych wymagań jakościowych ostateczną decyzję podejmie Zamawiający.

   4. W związku z przywołaniem do odbioru wyrobu Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego, Wykonawca powinien spełnić wymagania w zakresie niezbędnych potrzeb przedstawiciela wojskowego wynikających z realizowanych przez niego zadań:

 1. przedstawiciel wojskowy ma prawo wstępu do dowolnych pomieszczeń /komórek organizacyjnych/ Wykonawcy, w których wykonuje się jakąkolwiek pracę wchodzącą w zakres realizacji zadania,

 2. przedstawiciel wojskowy ma wszelkie możliwości oceny zgodności systemu zarządzania jakością Wykonawcy z obowiązującymi procedurami i zweryfikowania zgodności wyrobu z wymaganiami technicznymi,

 3. przedstawiciel wojskowy ma prawo do weryfikowania każdego procesu, procedury kontroli i badań po to, aby określić, czy Wykonawca spełnia /lub nie spełnia/ warunki techniczne. W razie potrzeby, na żądanie udostępniane są przyrządy pomiarowe i urządzenia do badań oraz personel do obsługi tych urządzeń
  do przeprowadzenia czynności weryfikacyjnych, jeżeli będzie tego wymagał przedstawiciel wojskowy.

V. ODBIÓR ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWY I TECHNICZNY:

 1. Odbioru technicznego /ilościowo-jakościowego/ dokona przedstawiciel właściwego terytorialnie RPW oraz osoba upoważniona przez Dowódcę JW 4724 Kraków.

 2. Fakt odbioru zamawianych przedmiotów potwierdzony zostanie protokółem przyjęcia-przekazania zamawianych przedmiotów, sporządzonym między przedstawicielem RPW, przedstawicielem JW 4724 a Wykonawcą z wpisaniem daty dostawy.

VI.GWARANCJA:

 1. Wykonawca musi udzielić nie mniejszej niż 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie przedmioty będące przedmiotem umowy. Gwarancja rozpoczyna się od daty podpisania protokołu przyjęcia – przekazania.

 2. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonych przedmiotach, ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania opisane w niniejszej umowie. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone przedmioty:

 1. stanowią własność osoby trzeciej lub jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej,

 2. mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym.

 1. Wykonawca musi zagwarantować, że każdy egzemplarz dostarczonych przedmiotów jest wolny od wad fizycznych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego specyfikacji technicznej. Gwarancje nie mają zastosowania w przypadku, gdy naprawa lub wymiana ww. egzemplarza wynikła: z niewłaściwego używania, z wypadku wywołanego przyczyną zewnętrzną, z jego modyfikacji, z nie zapewnienia jemu odpowiedniego środowiska fizycznego lub operacyjnego, z niewłaściwego użytkowania, z uszkodzeń wywołanych użyciem produktu, za który Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Gwarancja zostanie unieważniona w przypadku usunięcia lub zmiany nalepek identyfikacyjnych umieszczonych
  na dostarczonych przedmiotach.

 2. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych przedmiotów lub
  do dostarczenia nowych przedmiotów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji.

 3. Dla przedmiotów, które zostały wymienione na takie same nowe - wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany przedmiotów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.

 4. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancyjnym wad i usterek przedmiotów Wykonawca musi:

 1. rozpatrzyć „Protokół reklamacji" w ciągu 3 dni, licząc od daty i godziny jego otrzymania,

 2. usprawnić wadliwy przedmiot w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania „Protokółu reklamacji".

 3. wymieni wadliwe przedmioty na nowe w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania „Protokółu reklamacyjnego", jeżeli nie dotrzymał terminów naprawy określonych
  w ppkt. b.

 1. Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o czas wyłączenia z użytkowania przedmiotów
  z powodu uszkodzeń, napraw lub wad niezawinionych przez Użytkownika.

 2. Z usunięcia wad i usterek Wykonawca oraz Użytkownik sporządzają protokół, potwierdzający przywrócenie pożądanych parametrów jakościowych przedmiotów oraz odnotowują termin zakończenia okresu gwarancyjnego.VII.WYMAGANE DOKUMENTY:

Przedmiot zamówienia musi posiadać załączoną dokumentację techniczną zawierającą: 1. Numer NSN (jeżeli został nadany);

 2. Świadectwo Jakości lub Certyfikat Gwarancji Jakości;

 3. Dokładny schemat i opis techniczny;

 4. Instrukcję obsługi w języku polskim.Strona z

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna