Jednostka prowadząca przedmiot: Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych pamPobieranie 183,72 Kb.
Strona4/4
Data14.02.2018
Rozmiar183,72 Kb.
1   2   3   4ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI POŁOŻNICZEJ

1.

Zasady opieki nad położnicą w oddziale intensywnej opieki położniczej. Specyfika oddziału.

Student:

 • Scharakteryzuje organizację oddziału intensywnej opieki położniczej.

 • Wyjaśni i zastosuje przepisy bhp, sanitarno-epidemiologiczne i p-poż.

 • Wymieni i zanalizuje wyniki badań wykonywane u kobiety w powikłaniach połogu.

 • Wyjaśni i zastosuje prawa pacjenta.

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej2

1/2
2.

Przyjęcie położnicy na oddział.


Student:

 • Omówi zasady przyjęcia pacjentki na oddział i przyjmie położnicę.

 • Omówi i założy nowoprzyjętej pacjentce dokumentację.

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej3
3.

Zadania położnej wynikające z funkcji opiekuńczej.

Student:

 • Opisze elementy obserwacji stanu ogólnego i położniczego pacjentki w połogu ze współistnieniem chorób układowych, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi.

 • Zaplanuje działania uwzględniając indywidualne problemy pacjentki, realizując opiekę zgodnie z planem i zmieniającym się stanem i sytuacją podopiecznych.

 • Prowadzi intensywny nadzór stanu ogólnego i położniczego w połogu, modyfikuje plan opieki pielęgniarsko-położniczej, uwzględniając aktualną sytuację położniczą oraz analizuje i krytycznie ocenia zrealizowane działania.

 • Stosuje algorytm postępowania z położnicą z chorobami nie położniczymi.

 • Monitoruje przebieg połogu przy współistnieniu chorób niepołożniczych.

 • Komunikuje się z pacjentką z niepełnosprawnością fizyczną i psychiczną.

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej5

1/2

Praca pisemna „Proces pielęgnowania”

4.

Zadania położnej wynikające z funkcji diagnostyczno-leczniczej.

Student:

 • Ocenia stan zdrowia położnicy z chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi, na podstawie badania przedmiotowego i podmiotowego.

 • Rozpoznaje rodzaj patologii w połogu na podstawie uzyskanych danych oraz ustala i modyfikuje plan postępowania w odniesieniu do podopiecznej i jej dziecka.

 • Rozpoznaje sytuację społeczną kobiety i jej rodziny oraz stosuje różne metody wsparcia położnicy, jej rodziny i bliskich w sytuacji choroby przewlekłej, niepełnosprawności, choroby o złym rokowaniu lub śmierci dziecka.

 • Rozpoznaje problemy psychologiczno-psychiatryczne w przebiegu połogu (depresja, nerwica i zaburzenia nerwicowe, psychozy, zaburzenia osobowości).

 • Wdroży adekwatne do stanu pacjentki postępowanie diagnostyczno-lecznicze.

 • Wykonuje zabiegi z zachowaniem odpowiednich procedur u położnicy:

 • pobiera materiał do badań rutynowych,

 • wykonuje zlecenia lekarskie.
Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej5

1/2
5.

Zadania położnej wynikające z funkcji edukacyjnej.

Student:

 • Prowadzi edukację zdrowotną.

 • Udziela porady położnicy z chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi, w zakresie trybu życia, diety i postępowania oraz przygotowuje je do samoopieki.
Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej5

1/2

Prowadzenie edukacji pacjentki

SALA PORODOWA

1.

Zasady opieki nad położnicą w Sali porodowej. Specyfika oddziału.

Student:

 • Scharakteryzuje organizację Sali porodowej.

 • Wyjaśni i zastosuje przepisy bhp, sanitarno-epidemiologiczne i p-poż.

 • Wymieni i zanalizuje wyniki badań wykonywane u kobiety w powikłaniach ciąży i porodu.

 • Wyjaśni i zastosuje prawa pacjenta.

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej
2.

Przyjęcie rodzącej w oddział.


Student:

 • Omówi zasady przyjęcia pacjentki na oddział i przyjmie ciężarną/ rodzącą.

 • Omówi i założy nowoprzyjętej pacjentce dokumentację.

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej
3.

Zadania położnej wynikające z funkcji opiekuńczej.

Student:

 • Opisze elementy obserwacji stanu ogólnego i położniczego pacjentki w ciąży/ porodzie ze współistnieniem chorób układowych, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi.

 • Zaplanuje działania uwzględniając indywidualne problemy pacjentki, realizując opiekę zgodnie z planem i zmieniającym się stanem i sytuacją podopiecznych.

 • Prowadzi intensywny nadzór stanu ogólnego i położniczego w ciąży/ porodzie, modyfikuje plan opieki pielęgniarsko-położniczej, uwzględniając aktualną sytuację położniczą oraz analizuje i krytycznie ocenia zrealizowane działania.

 • Stosuje algorytm postępowania z ciężarną/ rodzącą z chorobami nie położniczymi na Sali porodowej.

 • Sprawuje nadzór nad ciężarną/ rodzącą z krwawieniem w pierwszej i drugiej połowie ciąży oraz udziela pierwszej pomocy w sytuacji krwotoku okołoporodowego.

 • Rozwiązuje problemy wynikające z zaburzeń emocjonalnych okresu okołoporodowego.

 • Monitoruje przebieg ciąży/ porodu przy współistnieniu chorób niepołożniczych na Sali porodowej.

 • Wdraża międzynarodowe procedury mające na celu zminimalizowanie ryzyka transmisji wertykalnej wirusa HIV od matki do płodu.

 • Komunikuje się z pacjentką z niepełnosprawnością fizyczną i psychiczną.

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej
4.

Zadania położnej wynikające z funkcji diagnostyczno-leczniczej.

Student:

 • Rozpoznaje na podstawie badania fizykalnego stany zagrożenia życia u kobiety w okresie okołoporodowym oraz noworodka.

 • Ocenia stan zdrowia kobiety ciężarnej/rodzącej z chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi, na podstawie badania przedmiotowego i podmiotowego.

 • Rozpoznaje rodzaj patologii w przebiegu ciąży/ porodu na podstawie uzyskanych danych oraz ustala i modyfikuje plan postępowania w odniesieniu do podopiecznej i jej dziecka.

 • Rozpoznaje problemy psychologiczno-psychiatryczne w przebiegu ciąży/ porodu (depresja, nerwica i zaburzenia nerwicowe, psychozy, zaburzenia osobowości).

 • Rozpoznaje sytuację społeczną kobiety i jej rodziny oraz stosuje różne metody wsparcia ciężarnej/ rodzącej, jej rodziny i bliskich w sytuacji choroby przewlekłej, niepełnosprawności, choroby o złym rokowaniu lub śmierci dziecka.

 • Wdroży adekwatne do stanu pacjentki postępowanie diagnostyczno-lecznicze.

 • Wykonuje zabiegi z zachowaniem odpowiednich procedur u ciężarnej/ rodzącej:

 • pobiera materiał do badań rutynowych,

 • wykonuje zlecenia lekarskie.
Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej
5.

Zadania położnej wynikające z funkcji edukacyjnej.

Student:

 • Prowadzi edukację zdrowotną.

 • Udziela porady ciężarnej/rodzącej z chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi, w zakresie trybu życia, diety i postępowania oraz przygotowuje je do samoopieki.
Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej


POZ

1.

Zasady opieki nad kobietą w POZ. Specyfika pracy w POZ.

Student:

 • Scharakteryzuje organizację POZ.

 • Wyjaśni i zastosuje przepisy bhp, sanitarno-epidemiologiczne i p-poż.

 • Określi zakres badań i zanalizuje wyniki badań wykonywanych u kobiety w ciąży/ porodzie/ połogu fizjologicznym.

 • Wyjaśni i zastosuje prawa pacjenta.

 • Omówi dokumentację pacjentki w POZ.

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej5

1/2
2.

Zadania położnej wynikające z funkcji opiekuńczej.

Student:

 • Opisze elementy obserwacji stanu ogólnego i położniczego pacjentki w ciąży ze współistnieniem chorób układowych, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi przebywającej w środowisku domowym.

 • Zaplanuje działania uwzględniając indywidualne problemy pacjentki, realizując opiekę zgodnie z planem i zmieniającym się stanem i sytuacją podopiecznych przebywających w środowisku domowym.

 • Prowadzi nadzór stanu ogólnego i położniczego w ciąży, modyfikuje plan opieki pielęgniarsko-położniczej, uwzględniając aktualną sytuację położniczą oraz analizuje i krytycznie ocenia zrealizowane działania.

 • Monitoruje przebieg ciąży przy współistnieniu chorób niepołożniczych pacjentek przebywających w środowisku domowym.

 • Organizuje współpracę z rodziną uzależnioną od środków psychotropowych i odurzających oraz opiekuje się kobietą i noworodkiem uzależnionymi od środków odurzających i psychotropowych w środowisku domowym.

 • Realizuje zadania pielęgnacyjne w środowisku domowym wobec kobiet i noworodków z wirusem HIV.

 • Sprawuje opiekę w środowisku domowym nad ciężarną w ciąży wysokiego ryzyka, uwzględniając czynniki ryzyka i ustalenie stopnia ryzyka oraz ocenia stan zdrowia ciężarnej na podstawie badania przedmiotowego i podmiotowego.

 • Sprawuje, zgodnie z zasadami i standardem opieki okołoporodowej, opiekę nad ciężarną i rodzącą w ciąży o przebiegu fizjologicznym, w środowisku domowym oraz organizuje opiekę i nadzoruje przebieg ciąży w warunkach domowych.

 • Sprawuje opiekę nad położnicą i noworodkiem w środowisku domowym.

 • Komunikuje się z pacjentką z niepełnosprawnością fizyczną i psychiczną.

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej53.

Zadania położnej wynikające z funkcji diagnostyczno-leczniczej.

Student:

 • Ocenia stan zdrowia kobiety ciężarnej w ciąży fizjologicznej i z chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi, na podstawie badania przedmiotowego i podmiotowego.

 • Rozpoznaje rodzaj patologii w przebiegu ciąży na podstawie uzyskanych danych oraz ustala i modyfikuje plan postępowania w odniesieniu do podopiecznej i jej dziecka.

 • Rozpoznaje sytuację społeczną kobiety i jej rodziny oraz stosuje różne metody wsparcia ciężarnej, położnicy, jej rodziny i bliskich w sytuacji choroby przewlekłej, niepełnosprawności, choroby o złym rokowaniu lub śmierci dziecka.

 • Rozpoznaje problemy psychologiczno-psychiatryczne w przebiegu ciąży (depresja, nerwica i zaburzenia nerwicowe, psychozy, zaburzenia osobowości).

 • Dokonuje kwalifikacji kobiet do porodu w warunkach pozaszpitalnych, zabezpiecza sprzęt i niezbędne środki, rozpoznaje sytuacje nagłe i nieprzewidziane, stosuje naturalne sposoby łagodzenia bólu porodowego i przeprowadza pierwsze badanie noworodka oraz prowadzi wczesny okres poporodowy.

 • Prowadzi obserwację i pielęgnację położnicy w połogu fizjologicznym i połogu powikłanym.

 • Wykonuje zabiegi z zachowaniem odpowiednich procedur u ciężarnej:

 • pobiera materiał do badań rutynowych,

 • wykonuje zlecenia lekarskie.
Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej54.

Zadania położnej wynikające z funkcji edukacyjnej.

Student:

 • Prowadzi edukację zdrowotną.

 • Edukuje położnicę.

 • Udziela porady ciężarnej, położnicy w fizjologii oraz z chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi, w zakresie trybu życia, diety i postępowania oraz przygotowuje je do samoopieki.
Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej5
1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna