Jednostka prowadząca przedmiot: Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych pamPobieranie 183,72 Kb.
Strona1/4
Data14.02.2018
Rozmiar183,72 Kb.
  1   2   3   4

Jednostka prowadząca zajęcia: Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych PUM
Kierunek: Położnictwo II rok studia stacjonarne II stopnia


Opieka specjalistyczna w położnictwie

2014/2015Punkty ECTS: 4 + 4 (praktyka)
Wykłady 28 godzin

Seminaria 21 godzin

Praktyki 80 godzin

Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu


 • Pogłębienie wiedzy na temat opieki nad ciężarną, rodzącą, położnicą ze współistnieniem chorób.

 • Doskonalenie umiejętności edukacji pacjenta i jego rodziny.

 • Objęcie holistyczną opieką kobiety w czasie przeprowadzania diagnostyki i leczenia chorób współistniejących z ciążą, porodem i połogiem.

 • Przygotowanie studenta do samodzielnego wdrażania działań w zakresie prewencji pierwotnej i wtórnej oraz umiejętnej obserwacji chorego.


Metody dydaktyczne: wykład, wykład problemowy, konwersatoryjny; metaplan, burza mózgów, metoda przypadków, ćwiczenia.

Warunki zaliczenia:

 • Obecność na wszystkich zajęciach.


 • Zaliczenie wszystkich prac.
 • Egzamin II rok, III semestr.
Czas realizacji: II rok III semestr; praktyki w IV semestrze.
W wyniku nauczania przedmiotu student powinien:


 • Prowadzić edukację ciężarnej, rodzącej, położnicy ze współistnieniem chorób oraz jej rodziny.

 • Zapobiegać powikłaniom wynikającym ze współistnienia chorób w ciąży, porodzie i połogu.

 • Przedstawić standardy postępowania w opiece nad ciężarną, rodzącą i położnicą z chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi oraz psychicznym.

 • Przedstawić zakres postępowania profilaktycznego i pielęgnacyjnego w odniesieniu do kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy z chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi oraz psychicznymi.

 • Scharakteryzować rekomendacje i algorytm postępowania diagnostycznego i profilaktyczno-leczniczego w ciąży powikłanej chorobami położniczymi i niepołożniczymi oraz omówić postępowanie profilaktyczno-terapeutyczne w połogu, w przypadku chorób indukowanych ciążą, chorób niepołożniczych, zaburzeń emocjonalnych i psychicznych.

 • Przedstawić i stosować metody wsparcia ciężarnej, rodzącej, położnicy, jej rodziny i bliskich w trudnych sytuacjach.

 • Wymienić i charakteryzować zasady postępowania z kobietą w ciąży powikłanej schorzeniami onkologicznymi.

 • Rozpoznać przyczyny i rodzaje zaburzeń słuchu oraz wskazać metody komunikacji z osobą z uszkodzeniem słuchu.

 • Przedstawić zasady zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy.

 • Scharakteryzować zadania położnej w opiece nad ciężarną, rodzącą i położnicą z wybranymi rodzajami infekcji, w tym chorobami przenoszonymi drogą płciową.

 • Wyjaśnić międzynarodowe procedury mające na celu zminimalizowanie ryzyka transmisji wertykalnej wirusa HIV od matki do płodu.

 • Rozpoznać rodzaj patologii w przebiegu ciąży, porodu i połogu na podstawie uzyskanych danych oraz ustala plan postępowania w odniesieniu do podopiecznej i jej dziecka.

 • Ocenić stan zdrowia kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy z chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi, na podstawie badania przedmiotowego i podmiotowego.

 • Wdrożyć algorytm postępowania z ciężarną, rodzącą i położnicą z chorobami nie położniczymi.

 • Dobierać optymalny sposób udzielania pomocy położniczej pacjentkom z chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi.

 • Sprawować w sposób zorganizowany opiekę nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą z chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi, systematycznie gromadząc dane niezbędne do prawidłowej oceny ich stanu, planując działania uwzględniające ich indywidualne problemy, realizując opiekę zgodnie z planem i zmieniającym się stanem i sytuacją podopiecznych.

 • Prowadzić intensywny nadzór stanu ogólnego i położniczego w ciąży, podczas porodu i połogu, modyfikować plan opieki pielęgniarsko-położniczej, uwzględniając aktualną sytuację położniczą oraz analizować i krytycznie oceniać zrealizowane działania.

 • Udzielać porady ciężarnej, rodzącej i położnicy z chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi, w zakresie trybu życia, diety i postępowania oraz przygotować je do samoopieki.

 • Monitorować przebieg ciąży, porodu i połogu przy współistnieniu chorób niepołożniczych.

 • Rozpoznać sytuację społeczną kobiety i jej rodziny i stosować różne metody wsparcia ciężarnej, rodzącej, położnicy, jej rodziny i bliskich w sytuacji choroby przewlekłej, niepełnosprawności, choroby o złym rokowaniu lub śmierci dziecka.

 • Rozpoznać problemy psychologiczno-psychiatryczne w przebiegu ciąży, porodu i połogu (depresja, nerwica i zaburzenia nerwicowe, psychozy, zaburzenia osobowości).

 • Rozwiązać problemy wynikające z zaburzeń emocjonalnych okresu okołoporodowego.

 • Organizować i podejmować współpracę z kobietami w okresie przedkoncepcyjnym i w okresie ciąży oraz z członkami zespołu interdyscyplinarnego w zakresie opieki nad matką i jej rodziną w sytuacji stwierdzenia u dziecka choroby przewlekłej, niepełnosprawności oraz choroby o złym rokowaniu.

 • Organizować współpracę z rodziną uzależnioną od środków psychotropowych i odurzających oraz opiekować się kobietą i noworodkiem uzależnionymi od środków odurzających i psychotropowych w środowisku domowym.

 • Realizować zadania pielęgnacyjne w środowisku domowym wobec kobiet i noworodków z wirusem HIV.

 • Sprawować opiekę w środowisku domowym nad ciężarną w ciąży wysokiego ryzyka, uwzględniając czynniki ryzyka i ustalenie stopnia ryzyka oraz oceniać stan zdrowia ciężarnej na podstawie badania przedmiotowego i podmiotowego.

 • Sprawować, zgodnie z zasadami i standardem opieki okołoporodowej, opiekę nad ciężarną i rodzącą w ciąży o przebiegu fizjologicznym, w środowisku domowym oraz organizować opiekę i nadzorować przebieg ciąży w warunkach domowych.

 • Dokonać kwalifikacji kobiet do porodu w warunkach pozaszpitalnych, zabezpieczać sprzęt i niezbędne środki, rozpoznać sytuacje nagłe i nieprzewidziane, stosować naturalne sposoby łagodzenia bólu porodowego i przeprowadzać pierwsze badanie noworodka oraz prowadzić wczesny okres poporodowy.

 • Sprawować opiekę nad położnicą i noworodkiem w środowisku domowym, prowadzić obserwację i pielęgnację położnicy w połogu fizjologicznym i połogu powikłanym oraz edukować w zakresie powrotu płodności po porodzie.

 • Rozpoznać na podstawie badania fizykalnego stany zagrożenia życia u kobiety w okresie okołoporodowym.

 • Sprawować nadzór nad ciężarną z krwawieniem w pierwszej i drugiej połowie ciąży oraz udzielać pierwszej pomocy w sytuacji krwotoku okołoporodowego.

 • Wdrażać międzynarodowe procedury mające na celu zminimalizowanie ryzyka transmisji wertykalnej wirusa HIV od matki do płodu.

 • Dobierać odpowiednie metody komunikacji z pacjentką z niepełnosprawnością fizyczną i psychiczną.

MATERIAŁ NAUCZANIA
Tematy wykładów


Lp.

Treści

Liczba godz.

1.

Pielęgnowanie ciężarnej, rodzącej, położnicy z chorobami serca w ciąży. Ciąża po przeszczepie serca i operacjach serca. Zapobieganie powikłaniom. Planowanie opieki. Edukacja zdrowotna.

2

2.

Pielęgnowanie ciężarnej z chorobami układu oddechowego. Zapobieganie powikłaniom. Planowanie opieki. Edukacja zdrowotna.

2

3.

Pielęgnowanie ciężarnej z chorobami układu moczowego. Ciąża u kobiet leczonych nerkozastępczo - dializowanych i po przeszczepie nerki. Zapobieganie powikłaniom. Planowanie opieki. Edukacja zdrowotna.

2

4.

Pielęgnowania ciężarnej, rodzącej, położnicy z zaburzeniami hematologicznymi i niedokrwistością w ciąży. Zapobieganie powikłaniom. Planowanie opieki. Edukacja zdrowotna.

2

5.

Pielęgnowanie ciężarnej, rodzącej, położnicy z chorobami układu trawiennego i chorobami wątroby. Zapobieganie powikłaniom. Planowanie opieki. Edukacja zdrowotna.

2

6.

Pielęgnowanie ciężarnej, rodzącej, położnicy z chorobami układu nerwowego. Zapobieganie powikłaniom. Planowanie opieki. Edukacja zdrowotna.

2

7.

Pielęgnowanie ciężarnej z chorobami chirurgicznymi i urazami w ciąży. Planowanie opieki. Edukacja zdrowotna.

1

8.

Pielęgnowanie ciężarnej, rodzącej, położnicy z współistnieniem chorób nowotworowych w ciąży. Wsparcie psychiczne małżonków. Planowanie opieki. Edukacja zdrowotna.

2

9.

Pielęgnowanie ciężarnej, rodzącej, położnicy z chorobami układu kostnego i tkanki łącznej. Zapobieganie powikłaniom. Planowanie opieki. Edukacja zdrowotna.

2

10.

Pielęgnowanie ciężarnej, rodzącej, położnicy z chorobami immunologicznymi ciąży. Zapobieganie powikłaniom. Planowanie opieki. Edukacja zdrowotna.

2

11.

Pielęgnowanie ciężarnej, rodzącej, położnicy z chorobami zakrzepowo-zatorowymi. Zapobieganie powikłaniom. Planowanie opieki. Edukacja zdrowotna.

1

12.

Pielęgnowanie ciężarnej, rodzącej, położnicy z chorobami dermatologicznymi w ciąży. Zapobieganie. Planowanie opieki. Edukacja zdrowotna.

2

13.

Zakażenia w położnictwie. Wstrząs septyczny w położnictwie. Opieka nad ciężarną, rodzącą, położnicą. Zapobieganie. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy.

3

14.

Pielęgnowanie ciężarnej, rodzącej, położnicy z chorobami zębów i przyzębia - zapobieganie powikłaniom. Planowanie opieki. Edukacja zdrowotna.

1

15.

Pielęgnowanie ciężarnej, rodzącej, położnicy uzależnionej od środków psychoaktywnych. Zapobieganie. Planowanie opieki. Edukacja zdrowotna.

2

RAZEM

28


Tematy seminariów

Lp.

Treści

Liczba godz.

1.

Psychologiczne aspekty macierzyństwa i ojcostwa. Zaburzenia emocjonalne i psychiczne w ciąży. Wsparcie ciężarnej, rodzącej, położnicy, jej rodziny i bliskich w sytuacji choroby przewlekłej, niepełnosprawności, choroby o złym rokowaniu lub śmierci dziecka.

2

2.

Organizacja opieki i nadzór przebiegu ciąży przez położną. Badania diagnostyczne w chorobach współistniejących z ciążą.

2

3.

Pielęgnowanie ciężarnej, rodzącej, położnicy w nieprawidłowych zachowaniach żywieniowych w ciąży.

1

4.

Problemy okulistyczne a przebieg: ciąży, porodu. Pielęgnowanie ciężarnej, rodzącej, położnicy-zapobieganie powikłaniom. Prowadzenie porodu. Planowanie opieki.

2

5.

Pielęgnowanie ciężarnej, rodzącej, położnicy z zespołem antyfosfolipidowym, miastenią, Zapobieganie powikłaniom. Planowanie opieki. Edukacja zdrowotna.

1

6.

Pielęgnowanie ciężarnej, rodzącej, położnicy z chorobami endokrynologicznymi. Zapobieganie powikłaniom. Planowanie opieki. Edukacja zdrowotna.

3

7.

Ciąża powikłana wiekiem matki i obciążonym wywiadem położniczym.

1

8.

Poród domowy - przygotowanie, kwalifikacje, przeciwwskazania. Zakres kompetencji położnej prowadzącej poród. Stany nagłe i sposoby postępowania. Psychoprofilaktyka położnicza. Opiekę nad położnicą i noworodkiem w środowisku domowym, obserwacja i pielęgnacja położnicy w połogu fizjologicznym i połogu powikłanym.

2

9.

Opieka w czasie ciąży, porodu i połogu nad kobietą niepełnosprawną ruchowo i nad jej rodziną. Zapobieganie powikłaniom. Planowanie opieki. Edukacja zdrowotna.

1

10.

Opieka w czasie ciąży, porodu i połogu nad kobietą niepełnosprawną intelektualnie i nad jej rodziną. Zapobieganie powikłaniom. Planowanie opieki. Edukacja zdrowotna.

1

11.

Opieka w czasie ciąży, porodu i połogu nad kobietą niedosłyszącą, niesłyszącą i głuchoniemą oraz opieka i nad jej rodziną. Zapobieganie powikłaniom. Planowanie opieki. Edukacja zdrowotna.

2

12.

Opieka w czasie ciąży, porodu i połogu nad kobietą niedowidzącą i niewidzącą oraz nad jej rodziną. Zapobieganie powikłaniom. Planowanie opieki. Edukacja zdrowotna.

2

13.

Krwawieniem w pierwszej i drugiej połowie ciąży. Zapobieganie powikłaniom. Planowanie opieki.

1

RAZEM

21


Literatura podstawowa:


  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna