Jednostka organizacyjna ubiegająca się o akredytacje do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego jest obowiązana spełniać poniższe warunkiPobieranie 75,34 Kb.
Data13.12.2017
Rozmiar75,34 Kb.

ZAŁĄCZNIK 1 wariant 3

do elektronicznego wniosku akredytacyjnego o prowadzenie SPECJALIZACJI

(specjalności lekarsko-dentystyczne)
Jednostka organizacyjna ubiegająca się o akredytacje do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego jest obowiązana spełniać poniższe warunki


 1. Jednostka organizacyjna zobowiązana jest prowadzić działalność odpowiadającą profilowi planowanego szkolenia specjalizacyjnego albo posiadać w swojej strukturze organizacyjnej oddziały szpitalne lub inne komórki organizacyjne
  o profilu odpowiadającym temu szkoleniu

Proszę podać krótką charakterystykę profilu działalności jednostki:
 1. Jednostka organizacyjna zobowiązana jest zapewnić warunki merytoryczne
  i organizacyjne umożliwiające realizację programu specjalizacji określonej liczbie lekarzy dentystów

Proszę podać krótką charakterystykę organizacji szkolenia specjalizacyjnego:Baza dydaktyczna posiadana przez jednostkę organizacyjną dostępna dla lekarzy dentystów realizujących specjalizację:

 • Sala dydaktyczna (konferencyjna, seminaryjna) NIE TAK

 • Dostęp do Internetu wykorzystywany do celów dydaktycznych NIE TAK

 • Posiadane tytuły polskich i obcojęzycznych podręczników z okresu ostatnich 5 lat

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • ……

 • Posiadane (prenumerowane) tytuły polskich i obcojęzycznych czasopism z okresu ostatnich 5 lat

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • .

 • Czy jednostka organizacyjna posiada pracownię
  symulacji medycznych? NIE TAK
Rodzaj symulatora/fantomu

Liczba

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 1. Jednostka organizacyjna zobowiązana jest zapewnić pełnienie nadzoru:
 1. w przypadku szpitali: nad jakością działalności dydaktycznej oraz nad jakością działalności leczniczej

Proszą przedstawić sposób pełnienia nadzoru nad jakością szkolenia specjalizacyjnego

Proszę przedstawić sposób pełnienia nadzoru nad jakością działalności leczniczej


 1. w przypadku innych jednostek organizacyjnych nad jakością działalności dydaktycznej

Proszę przedstawić sposób pełnienia nadzoru nad jakością szkolenia specjalizacyjnego
 1. Jednostka organizacyjna zobowiązana jest zapewnić monitorowanie dokumentacji szkolenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów realizujących program specjalizacji (m.in. karty specjalizacji, indeksu wykonanych zabiegów i procedur medycznych)

Proszę przedstawić sposób monitorowania dokumentacji szkolenia specjalizacyjnego:
 1. Dotychczasowe doświadczenie jednostki w prowadzeniu szkolenia specjalizacyjnego (okres prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, liczba lekarzy specjalistów w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, ewentualnie doświadczenie kierowników specjalizacji):

Proszę przedstawić dotychczasowe doświadczenie dydaktyczne jednostki
 1. Jednostka organizacyjna zobowiązana jest posiadać:
 1. kadrę niezbędną do realizacji zadań określonych programem specjalizacji

 • Liczba lekarzy dentystów posiadających specjalizację
  w danej dziedzinie: .

 • Liczba lekarzy dentystów posiadających specjalizację
  I stopnia: .

 • Liczba lekarzy dentystów posiadających inne specjalizacje
  II stopnia: .

 • Liczba lekarzy dentystów bez specjalizacji: .

 • pozostała kadra:

 • ……………………………………………………………………………

 • ……………………………………………………………………………

 • ……………………………………………………………………………
 1. sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do realizacji zadań określonych programem specjalizacji i zgodnie ze standardami akredytacyjnymiRodzaj posiadanego sprzętu i aparatury medycznej


Liczba

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. 1. Jednostka organizacyjna zobowiązana jest udzielać świadczeń zdrowotnych odpowiedniego rodzaju, w odpowiednim zakresie i liczbie umożliwiających zrealizowanie programu specjalizacji określonej liczbie lekarzy dentystów

Jakich świadczeń zdrowotnych udziela jednostka organizacyjna


(rodzaj i zakres świadczeń) - proszę podać krótką charakterystykę:Rodzaj procedur medycznych (zabiegów, operacji) wykonywanych w komórce organizacyjnej niezbędnych do zrealizowania programu specjalizacji

Rok


Liczba procedur medycznych w czasie ostatnich 3 lat


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


.....Baza lecznicza komórki prowadzącej szkolenie specjalizacyjneRok

Liczba w czasie ostatnich 3 lat


 • Jaka jest liczba leczonych rocznie chorych w oddziale klinicznym/oddziale (jeśli dotyczy)


 • Jaka jest liczba udzielanych rocznie porad w przychodni/poradni (jeśli dotyczy
8. Jednostka organizacyjna zobowiązana jest udzielać całodobowych świadczeń zdrowotnych osobom hospitalizowanym lub niewymagającym hospitalizacji, w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki - jeśli wynika to z programu specjalizacji


 • Czy jednostka organizacyjna udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych?


NIE TAK NIE DOTYCZY

9. Jednostka organizacyjna zobowiązana jest zapewnić lekarzom odbywającym szkolenie specjalizacyjne pełnienie dyżurów medycznych w liczbie określonej programem specjalizacji lub pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej – jeśli wynika to z programu specjalizacji


 • Czy jednostka organizacyjna zapewnia wnioskowanej liczbie lekarzy odbywającym szkolenie specjalizacyjne pełnienie dyżurów medycznych w wymiarze określonym w programie specjalizacji.

NIE TAK NIE DOTYCZY


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna