Jak rozpocząć tworzenie diagramu sekwencjiPobieranie 14,85 Kb.
Data29.01.2018
Rozmiar14,85 Kb.

Co to są klasy analityczne i jak się je nanosi na diagram?
Klasy analityczne – są klasami z dodanym stereotypem <>, > lub <>.

Klasa <> - klasa graniczna (interfejs) - zawsze pośredniczy między aktorem a systemem

Klasa <> - klasa sterująca – kontroluje przebieg całego przypadku użycia (zazwyczaj jest tylko jedna na diagramie sekwencji)

Klasa <> - klasa przechowująca – przechowuje różne dane i informacje (jak baza danych)

Diagram klas analitycznych tworzy się w oknie diagramu klas. Nanosi się klasę, a następnie w oknie Properties tej klasy, w polu stereotype wybiera się jeden ze stereotypów. Aby zmienić sposób wyświetlania klas stereotypowanych z tekstowego na „w postaci ikon”, należy zaznaczyć klasę prawym przyciskiem i z menu wybrać Format -> Stereotype Display a następnie zmienić z Textual na Iconic. Aby nie robić tego przy każdej klasie osobno, należy wybrać z górnego paska narzędzi Tools -> Options. Następnie należy wejść w General View i w polu Show stereotype zmienić z Text na Icon. Zmienione zostaną w ten sposób ustawienia domyśle programu. Aby powróć do tekstowego wyświetlania stereotypów, należ w ten sam sposób zmienić sposoby wyświetlania na Text.

Klasy następnie łączy się ze sobą za pomocą asocjacji. Klasy łączy się ze sobą zgodnie z zasadami łączenia klas analitycznych (tabela Dozwolone połączenia z prezentacji z zajęć).


Jak rozpocząć tworzenie diagramu sekwencji?
Ponieważ na diagramach sekwencji przedstawia się realizację danego przypadku użycia, należy najpierw stworzyć diagram przypadków użycia i nanieść na niego aktora i przypadek użycia, którego realizację chcemy pokazać na diagramie sekwencji. Następnie należy stworzyć diagram klas analitycznych, na których będą widoczne klasy analityczne, których obiekty będą brały udział w realizacji danego przypadku użycia. Identyfikuje się je na podstawie opisu realizacji przypadku użycia. Należy pamiętać o tym, że diagram klas analitycznych to po prostu diagram klas, z tym, że klasy tam zawarte mają stereotypy. Klasy te muszą mieć też atrybuty i operacje, których zlecenia wykonania będą prezentowały komunikaty na diagramie sekwencji. Komunikat jest bowiem zleceniem wykonania operacji przez obiekt-odbiorcę.

Klasy na diagramie klas analitycznych mogą być ze sobą połączone tylko zgodnie z zasadami łączenia klas analitycznych. Podobnie, na diagramie sekwencji komunikaty mogą między sobą wymieniać tylko obiekty tych klas, które były ze sobą połączone na diagramie klas analitycznych.


Jak nanieść na diagram klas analitycznych aktora?
Należy znaleźć aktora w zestawie elementów naniesionych na diagram przypadków użycia w oknie Model Explorer. Należy go zaznaczyć i następnie przeciągnąć do okna diagramu klas analitycznych.
Jak nanosić obiekty na diagram sekwencji
Można nanosić tradycyjnie poprzez nanoszenie elementów z lewego menu. Można też przeciągać elementy widoczne w zestawie elementów diagramu klas w oknie Model Explorer.
Jak nanieść fragment wyodrębniony z operatorem alt na diagram sekwencji?
Należy najpierw nanieść wszystkie komunikaty, które będziemy chcieli objąć fragmentem wyodrębnionym. Najpierw komunikaty, które zostaną przesłane w przypadku spełnienia pierwszego warunku, później komunikaty, które zostaną przesłane w wyniku pełnienia drugiego warunku. Następnie otaczamy wszystkie komunikaty fragmentem wyodrębnionym. Klikamy na dolną część fragmentu (nie na dolne obramowanie). Pokazuje nam się obramowany operand, którego obszar nie pokrywa się jednak z obszarem całego fragmentu! Ten operand będzie dotyczył spełnienia jednego warunku. Aby stworzyć drugi operand, który będzie dotyczył komunikatów przesłanych po spełnieniu drugiego warunku, z menu po lewej stronie wybieramy interaction operand i klikamy na górną cześć fragmentu wyodrębnionego (na pole pozostałe pomiędzy górnym obramowaniem fragmentu a górnym obramowaniem operandu pierwszego). Otrzymujemy fragment wyodrębniony z dwoma operandami oddzielonymi separatorem. Separator należy przesunąć w górę lub w dół, aby odpowiednie komunikaty znalazły się w odpowiednich operandach.
Warunki, które muszą zostać spełnione aby komunikaty z określonych operandów zostały przesłane nanosimy w następujący sposób:
Klikamy na pierwszy operand, w oknie właściwości po prawej stronie odszukujemy pole Guard i w nim wpisujemy określony warunek. Pojawi się on na diagramie w nawiasach kwadratowych. Podobnie postępujemy w przypadku drugiego operandu.

Jak wygląda składnia komunikatu, w wyniku przesłania którego, nadawca komunikatu otrzymuje zwrócone jakieś dane?
Komunikat taki zawsze jest komunikatem synchronicznym.
Składnia :

to co ma zostać zwrócone := nazwa komunikatu


Ważne, aby po tym, co ma zostać zwrócone i przed nazwą komunikatu zachować „spacje”. To co ma zostać zwrócone powinno być wpisane małą literą. Jeśli danych, które mają zostać zwrócone jest więcej niż jedna należy je oddzielić średnikami (nie przecinkami!). W przeciwnym razie syntax nie będzie poprawny. Prawidłowo wpisany komunikat tego typu, powinien w oknie właściwości, w polu Return mieć widoczne to, co wpisane zostało przed znakiem :=.
Komunikaty z parametrami
Parametry komunikatu wpisuje się po nazwie komunikatu w nawiasach okrągłych (). Domyślnie parametry są parametrami typu in, czyli takimi, które odbiorca komunikatu otrzymuje. Jeśli dane parametry mają zostać przez odbiorcę komunikatu przekazane na zewnątrz, wtedy przed parametrem wpisuje się out_ Jeśli nie wpiszemy nic, oznacza to, że parametr je typu in. Prawidłowo wpisana składnia komunikatu z parametrem spowoduje pokazanie się w oknie właściwości komunikatu, w polu Argument danego parametru. Nie będzie on widoczny na samym diagramie. Jeśli bardzo chcemy, aby nasz parametr był widoczny na diagramie, należy wpisać go w nawiasie po nazwie komunikatu w oknie Properties w polu Name.

Sposoby nanoszenia komunikatów na diagramy sekwencji
Zgodnie z definicją komunikat jest zleceniem wykonania operacji przez obiekt – odbiorcę. Aby odbiorca mógł wykonać daną operację musi ona istnieć w zestawie operacji klasy, z której dany obiekt pochodzi. Operacje te powinno się nanieść na diagram klas jeszcze przed rozpoczęciem tworzenia diagramu sekwencji. Jest to jednak dosyć trudne. Jeśli jednak uda się to zrobić ex ante, to wtedy przy tworzeniu diagramu sekwencji będzie łatwiej nanosić komunikaty. W takim wypadku po narysowaniu komunikatu, zamiast ręcznie wpisywać jego nazwę, należy kliknąć na niego dwa razy i następnie kliknąć na niebieski znak =, który się pokaże obok pola, w które należałoby wpisać nazwę. Po kliknięciu na ten znak, pokaże się lista dostępnych operacji. Wystarczy wtedy wybrać z lity tę, które zlecenie wykonania chcemy nanieść na diagram. UWAGA! Sposób ten nie działa w przypadku komunikatów asynchronicznych i zwrotnych. W ich przypadku należy wpisać nazwę komunikatu ręcznie.
Łatwiejszym, ale też bardziej czasochłonnym sposobem jest naniesienie operacji do klas na diagramie klas już po stworzeniu diagramu sekwencji. Sposób ten nie jest sposobem idealnym, ale dużo prostszym. Osoba analizująca projekt nie będzie jednak w stanie stwierdzić, którym sposobem posłużył się projektant (jeśli oczywiście zostanie to zrobione poprawnie  )
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna